Pumunta sa nilalaman

Pisikal at Mental na Kalusugan

Pag-iingat sa Kalusugan

Ang Pangmalas ng Bibliya Tungkol sa Kalusugan

Alamin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakasakit at pagpapagamot.

Paraan Para Maging Mas Malusog

Limang hakbang na puwede mong gawin ngayon para maging mas malusog.

Iwas-Sakit—Paano?

Araw-araw, nakikipaglaban ang katawan mo sa tahimik at di-nakikitang mga kaaway na nakamamatay.

Pananaw—Malaki ang Nagagawa!

Makatutulong ba sa iyo ang karunungan ng Bibliya para maging mas masaya?

Pagandahin ang Buhay Mo—Emosyon

Makikinabang tayo kung matututuhan nating kontrolin ang ating emosyon.

Ang Daan ng Kaligayahan—Kalusugan at Pagiging Matatag

Magiging miserable na ba ang buhay ng tao dahil sa mahinang kalusugan?

Mag-ingat sa Maling Impormasyon

Nagkalat ang mga mapandayang balita, di-totoong report, at conspiracy theory, at puwede kang mapahamak dahil sa mga ito.

Pitong Tip Para Matiyak na Ligtas ang Pagkain Mo at Hindi Ka Magkasakit

Ang buhay ay isang regalo, at naipapakita natin na pinapahalagahan natin ito kung iniingatan natin ang kalusugan natin at ng ating pamilya. Tingnan kung paano mo magagawa iyan.

Paano Ko Mababawasan ang Timbang Ko?

Kung gusto mong magbawas ng timbang, huwag kang magpokus sa diet. Kailangan mong gumawa ng pagbabago sa iyong lifestyle.

Ang Sinasabi ng mga Kabataan Tungkol sa Healthy Lifestyle

Nahihirapan ka bang kumain nang tama at mag-ehersisyo? Sa clip na ito, ikinuwento ng mga kabataan kung ano ang ginagawa nila para manatili silang malusog.

Kung Paano Magiging Balanse sa Pagkain

Kung hindi masustansiya ang kinakain ng isa noong bata siya, malamang na madala niya ito hanggang sa pagtanda niya. Kaya ngayon pa lang, dapat na magkaroon ka ng magandang kaugalian sa pagkain.

Pagandahin ang Buhay Mo—Kalusugan

Pinasisigla tayo ng prinsipyong ito sa Bibliya na ingatan ang ating kalusugan.

Pagkontrol sa Labis na Katabaan ng mga Kabataan

Basahin ang simpleng mga hakbang na ginawa ng isang mahilig sa junk food para makontrol ang kaniyang pagkain.

Maganda Kahit sa Pagtanda

Anim na tip mula sa Bibliya para matutong makibagay sa bagong yugtong ito ng buhay.

Sariwang Hangin at Sikat ng Araw—Likas na mga “Antibiotic”?

Pinatutunayan ng makabagong siyensiya na tama ang mga obserbasyon noong ika-19 na siglo.

Tulong Para Maharap ang Pagkakasakit

Ano ang Puwede Mong Gawin Kapag Bigla Kang Nagkasakit?

Anong payo mula sa Bibliya ang makakatulong sa iyo kapag bigla kang nagkasakit?

May Malubha Akong Sakit—Makakatulong ba ang Bibliya?

Oo! Alamin ang tatlong hakbang para makayanan ang iyong malubhang sakit.

Paano Matutulungan ang mga May Problema sa Mental na Kalusugan?

Malaki ang magagawa ng tulong mo sa isang kaibigan na may problema sa mental na kalusugan.

May Saysay Pa Kaya ang Mabuhay Kahit May Malubhang Sakit?

Alamin kung paano hinarap ng nila ang pagkakaroon ng malubhang sakit.

Paano Kung May Problema Ka sa Kalusugan?—Bahagi 1

Ikinuwento ng apat na kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na maharap ang kanilang problema sa kalusugan at manatiling positibo.

Paano Kung May Problema Ako sa Kalusugan? (Bahagi 2)

Basahin ang karanasan ng mga kabataang nakayanan ang mabibigat na problema sa kalusugan at nanatiling positibo.

Paano Kung May Problema Ako sa Kalusugan? (Bahagi 3)

Makatutulong sa iyo ang karanasan ng tatlong kabataan.

“Ayokong Isipin ang Sakit Ko”

Ano ang nagpalakas kay Elisa para matiis ang kirot na dulot ng kaniyang malubhang sakit at makalimutan pa nga ito kung minsan?

Kapag May Kapansanan

Nakasumpong ng Lakas sa Kabila ng Kahinaan

Isang babaing natali sa wheelchair ang nagkaroon ng “lakas na higit sa karaniwan” dahil sa kaniyang pananampalataya.

Ang Buhay ng Isang Bulag

Puwede ba talagang mapahusay ng bulag ang kaniyang pandinig, pang-amoy, at pandama?

Mga Mata ni Jairo—Gamit Niya sa Paglilingkod sa Diyos

Kahit pinahihirapan ng pinakamatinding uri ng cerebral palsy, masaya si Jairo at makabuluhan ang kaniyang buhay.

Paglilingkod sa Diyos ang Gamot Niya!

Isinilang si Onesmus na may osteogenesis imperfecta, o brittle bone disease. Paano siya napatibay ng pangako ng Diyos sa Bibliya?

Kamay ang Kaniyang Mata at Tainga

Si James Ryan ay ipinanganak na bingi at nang maglaon ay nabulag. Paano nagkaroon ng kabuluhan ang buhay niya?

Bibliyang Braille—“Paano Na Ako Kung Wala Ito?”

Pakinggan ang karanasan ng isang bulag na nakinabang dahil sa Bibliyang braille.

Sobra-sobra ang ibinigay sa akin ni Jehova

Nasumpungan ni Félix Alarcón ang tunay na layunin sa buhay matapos maaksidente sa motorsiklo, anupat naging paralisado mula leeg pababa.

Suminag ang Pag-asa Noong Susuko Na Ako

Sa edad na 20 anyos, naparalisa si Miklós Aleksza dahil sa isang aksidente. Paano nakatulong ang Bibliya para matagpuan niya ang tunay na pag-asa sa hinaharap?

Espesyal na Pangangalaga

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aalaga sa May-edad Nang mga Magulang?

May mga halimbawa sa Bibliya ng tapat na mga lingkod na nag-alaga ng may-edad nilang magulang. May praktikal na payo rin ito na makakatulong sa mga nag-aalaga.

Kapag May Kapansanan ang Iyong Anak

Alamin ang tatlong hamong napapaharap sa iyo at kung paano makatutulong ang Bibliya.

Paano Kung May Sakit ang Magulang Ko?

Hindi lang ikaw ang kabataang nakakaranas ng ganiyan. Alamin kung ano ang nakatulong sa dalawang kabataan na maharap ito.

Kapag May Taning Na ang Buhay ng Isang Minamahal

Ano ang magagawa ng mga kapamilya para matulungan at maalagaan ang minamahal nila na may taning na ang buhay? Paano mahaharap ng mga nag-aalaga ang iba’t ibang damdaming maaari nilang madama habang nag-aalaga?

Kapag Kailangan ng Asawa ang Higit na Pangangalaga

Basahin ang tatlong mungkahi na makatutulong kapag may nagtatagal na sakit ang iyong asawa.

Mga Sakit

Ang Puwede Mong Gawin Kapag May Kumakalat na Virus

Paano mo maiingatan ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan at ang kaugnayan mo sa Diyos kapag may kumakalat na virus sa lugar ninyo?

Ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Sakit sa Isip

May siyam na hakbang para mas maharap mo ang sakit sa isip.

Anemia—Mga Dahilan, Sintomas, at Paggamot

Ano ang anemia? Puwede ba itong maiwasan o magamot?

Diyabetis—Maiiwasan Mo ba Ito?

Mga 90 porsiyento ng may prediabetes ang di-nakaaalam na mayroon sila nito.

Ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Epilepsi

Alamin ang ilang impormasyon tungkol sa sakit na ito na kadalasa’y di-nauunawaan.

Gum Disease—Nanganganib Ka Ba?

Ang gum disease ay isa sa pinakakaraniwang sakit sa bibig. Ano ang sanhi nito? Paano mo malalaman kung mayroon ka nito? At paano mo maiiwasan ang gum disease?

Alerdyi sa Pagkain at Pagiging Sensitibo sa Pagkain—Ano ang Pagkakaiba?

Mapanganib ba kung hindi ka magpapatingin sa doktor?

Ang mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Malarya

Mapoprotektahan mo ang iyong sarili kung nakatira ka o plano mong pumunta sa lugar na laganap ang malarya.

Pagharap sa mga Hamon ng Menopause

Mas mahaharap ang mga hamon kung alam mo at ng iyong mga mahal sa buhay ang tungkol sa menopause.

Depresyon

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Depresyon?

Alamin kung bakit nadedepres ang mga tao at kung paano makatutulong ang Bibliya na mapaglabanan ito.

Bakit Pa Kailangang Mabuhay?

Ano ang nag-uudyok sa isa na isiping kaibigan niya ang kamatayan?

Kapag Parang Hindi Mo Na Kaya

May saysay pa ang mabuhay kahit may problema.

Depresyon sa mga Kabataan—Mga Dahilan at Panlaban

Alamin ang mga senyales, sintomas, posibleng dahilan, at ang magagawa ng mga magulang at ng iba para tulungan sila.

Paano Ko Maiiwasang Maging Negatibo?

Matututo kang maging positibo kung susundin mo ang mga payo ng Bibliya.

Nakakabahalang Pagbagsak ng Mental na Kalusugan ng mga Kabataan—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

May mga payo ang Bibliya na makakatulong sa mga kabataang may problema sa kalusugan.

Bakit Ako Naghihiwa sa Sarili?

Problema ng maraming kabataan ang pananakit sa sarili. Kung ginagawa mo ito, ano ang makatutulong sa iyo?

Paano Ko Haharapin ang Depresyon?

Makakatulong ang mga mungkahi sa artikulong ito para gumaling ka.

Makakatulong ba ang Bibliya Kung Nade-depress Ako?

May tatlong tulong na ibinibigay ang Diyos para makayanan ang depresyon.

Paano Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay?

Anong praktikal na payo ang ibinibigay ng Bibliya sa mga gustong magpakamatay?

Stress at Sobrang Pag-aalala

Kung Paano Mababawasan ang Pag-aalala

Anong mga tip at mga teksto sa Bibliya ang makakatulong sa iyo para maiwasan ang pag-aalala?

Pag-aalala ng mga Lalaki—Ano ang Maitutulong ng Bibliya?

Dumarami ang nag-aalala sa mapanganib na panahong ito. Kung nag-aalala ka, matutulungan ka ba ng Bibliya?

Positibo Kahit Nag-iisa—Paano?

Kahit malayo ka sa iba, posible pa ring magkaroon ka ng pag-asa at maging masaya at kontento.

Malalabanan Mo ang Pandemic Fatigue

Kung hindi tayo mag-iingat, baka unti-unti na nating bale-walain ang mga safety protocol ng COVID-19.

Kung Paano Mahaharap ang Stress

Alamin ang ilang praktikal na prinsipyo na makakatulong sa iyo na maharap o mabawasan pa nga ang stress.

Paano Ko Haharapin ang Kabalisahan?

Anim na tip para makatulong sa iyo ang kabalisahan sa halip na makasamâ.

Matutulungan Ka Ba ng Bibliya na Maharap ang Kabalisahan?

Parang bahagi na ng buhay ang kabalisahan. Mawawala pa kaya ito?

Ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Kabalisahan

Maaaring kapaki-pakinabang ang tamang kabalisahan; nakapipinsala naman ang maling kabalisahan. Paano mo ito matagumpay na mahaharap?

Stress—Mga Paraan Para Maharap Ito

Ang praktikal na mga tip mula sa Bibliya ay tutulong sa iyo na maharap ang apat na karaniwang sanhi ng stress.

Ang Hamon: Napakaraming Gawain

Kung pipilitin mong gawin ang lahat ng bagay, wala ka nang magagawang anuman. Paano mo mababawasan ang stress?

Paano Ko Maiiwasang Ma-burnout?

Ano ang sanhi ng burnout? Sa tingin mo ba, mabe-burnout ka na? Kung oo, ano ang puwede mong gawin?

Kapag Sobra Na ang Stress ng Iyong Dalagita

Maraming dalagita ang nahihirapan sa mga pagbabagong nararanasan nila. Paano makatutulong ang mga magulang para maharap nila ang stress?

Paano Ko Makakayanan ang Stress?

Alamin ang mga pangunahing sanhi ng stress at ang magagawa mo para makayanan ito.

Perfectionist Ba Ako?

Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng pagsisikap na gawin ang buong makakaya mo at ng pag-abot sa mga bagay na imposible?

Kung Paano Haharapin ang Pagbabago

Ang pagbabago ay di-maiiwasan. Alamin ang ginawa ng ilan para mapagtagumpayan ito.

Kung Paano Makadarama ng Kapanatagan

Tatlong paraan para higit kang mapanatag.

Pagpapagamot

Puwede Bang Magpagamot ang mga Kristiyano?

Mahalaga ba sa Diyos kung anong paggamot ang pinipili natin?

Kapag May Sakit ang Isang Minamahal

Nakaka-stress talaga ang magpatingin sa doktor at maospital. Paano mo maaalalayan ang isang kaibigan o kamag-anak sa kaniyang mahirap na pinagdaraanan?

Medikal na mga Alternatibo sa Pagsasalin ng Dugo

Alamin ang reaksiyon ng mga eksperto mula sa mahigit 40 bansa tungkol sa medikal na mga alternatibo sa pagsasalin ng dugo.

Pagsasalin ng Dugo​—Ang Sinasabi Ngayon ng mga Doktor

Binabatikos ang mga Saksi ni Jehova dahil ayaw nilang magpasalin ng dugo. Ano ang pananaw rito ng ilang propesyonal sa medisina?

Nakakabuti sa mga Pasyenteng Saksi ang Hindi Pagpapasalin ng Dugo

Ipinakikita ng mga ulat na ang mga pasyenteng tumatanggi sa pagsasalin ng dugo ay mas malaki ang tsansang makarekober at hindi gaanong matagal sa ospital.