Pumunta sa nilalaman

Kung Paano Makakayanan ang Trahedya

Pagdurusa

Ang Sabi ng Bibliya Tungkol sa Pagdurusa

May pakialam ba ang Diyos sa dinaranas nating mga pagsubok?

Pagdurusa—Parusa Ba Mula sa Diyos?

Ginagamit ba ng Diyos ang sakit o trahedya para parusahan ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan?

Paano Ko Haharapin ang Trahedya?

Ikinuwento ng mga kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na makayanan ang trahedya.

Makakaasa Ka sa Isang Magandang Kinabukasan

Bakit ibang-iba ang mga pangako sa Bibliya kumpara sa mga pangako at prediksiyon ng mga tao?

Mawawala Pa Ba ang Terorismo?

Habang hindi pa inaalis ang takot at karahasan, may dalawang bagay na ipinapayo ang Bibliya na makakatulong sa mga taong naapektuhan ng terorismo.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Seksuwal na Pagsalakay?—Bahagi 2: Pag-recover

Basahin ang sinabi ng mga biktima na naka-recover mula sa seksuwal na pang-aabuso.

Nababahala ba ang Diyos sa Ating Pagdurusa?

Nag-aalinlangan ang ilan sa pag-iral ng Diyos dahil sa nakikita nilang pagdurusa. Alamin mula sa Salita ng Diyos kung ano ang nadarama Niya sa ating pagdurusa.

Bakit Hinahayaan ng Diyos ang Kasamaan at Pagdurusa?

Paano nagsimula ang kasamaan, at bakit hanggang ngayon ay hinahayaan ng Diyos ang pagdurusa? Mawawala pa ba ang pagdurusa?

Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?

Marami ang nagtataka kung bakit punô ng galit at pagdurusa ang mundo. Napakaganda ng sagot na ibinibigay ng Bibliya.

Bakit Hinayaan ng Diyos na Mangyari ang Holocaust?

Maraming nagtatanong kung bakit hinahayaan ng isang mapagmahal na Diyos ang laganap na pagdurusa. Sinasagot ito ng Bibliya!

Malapit Na ang Wakas ng Pagdurusa!

Nangako ang Diyos na aalisin niya ang lahat ng dahilan ng pagdurusa. Paano at kailan niya ito gagawin?

Pagkamatay ng Isang Mahal sa Buhay

Kapag Namatay ang Mahal Mo sa Buhay

May magagawa ka para mabawasan ang sakit na nadarama mo.

Kapag Nagkaroon ng Trahedya—Pagkamatay ng Mahal sa Buhay

Lima sa kapamilya ni Ronaldo ang namatay sa aksidente 16 na taon na ang nakalipas. Bagaman nangungulila pa rin siya, panatag na ang kalooban niya.

Pagharap sa Pagdadalamhati—Ang Puwede Mong Gawin

Nakayanan ng marami ang pagdadalamhati dahil sa paggawa ng ilang hakbang.

May Saysay Pa Kaya ang Mabuhay Kahit Namatay ang Isang Mahal sa Buhay?

Alamin ang limang praktikal na payo na makakatulong sa iyo na makayanan ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay.

Kapag Namatay ang Iyong Magulang

Ang pagkamatay ng magulang ay napakasakit na dagok sa buhay. Ano ang makatutulong sa isang kabataan na makayanan ang kaniyang pangungulila?

Kapag Nangungulila ang mga Anak

Paano nakatulong ang Bibliya sa tatlong kabataan para makayanan nila ang pagkamatay ng isang kapamilya?

Kapag Nagtanong ang Anak Mo Tungkol sa Kamatayan

May apat na paraan na tutulong sa iyo na masagot ang kanilang mga tanong para maharap nila ang pagkawala ng isang minamahal.

Pag-asa Para sa mga Patay—Paano Ka Nakatitiyak?

Dalawang matibay na dahilan ang ibinibigay ng Bibliya para magtiwala sa pagkabuhay-muli.

Ano ang Pag-asa ng mga Patay?

Ano ang nangyayari kapag namatay tayo? Makikita pa ba nating muli ang mga namatay nating mahal sa buhay?

Ang Pinakamabuting Tulong Para sa mga Nagdadalamhati

Naglalaan ang Bibliya ng pinakamabuting tulong para sa mga nagdadalamhati.

Sakuna

Napakasamang Lagay ng Panahon—Paano Makakatulong ang Bibliya?

May mga payo sa Bibliya na makakatulong sa iyo bago, habang, at pagkatapos ng sakuna.

Kapag May Sakuna—Mga Hakbang na Makapagliligtas ng Buhay

Ang mga hakbang na ito ay makapagliligtas ng buhay mo at ng iba.

May Saysay Pa Kaya ang Mabuhay Kahit May Trahedya?

Nagbibigay ang Bibliya ng praktikal na patnubay para makayanan mo ang trahedya.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Likas na mga Sakuna?

Parusa ba ito ng Diyos? Tinutulungan ba ng Diyos ang mga biktima ng likas na mga sakuna?

Bagyo sa Pilipinas​—Pananampalataya sa Harap ng Sakuna

Nagkuwento ang mga survivor ng Super Typhoon Yolanda.