Ang pondo para sa gawaing pangangaral namin ay pangunahin nang nagmumula sa boluntaryong donasyon ng mga Saksi ni Jehova. Walang nangongolekta sa mga pulong namin, at hindi kami obligadong magbigay ng ikapu. (Mateo 10:7, 8) Sa halip, may mga kahon para sa kontribusyon sa lugar na pinagpupulungan namin para sa mga gustong magbigay ng donasyon. Hindi na pinapangalanan ang mga nagbibigay ng donasyon.

Wala kaming binabayarang lider kaya hindi napakalaki ng aming gastusin. Hindi rin binabayaran ang mga Saksi na nagbabahay-bahay, at simple lang ang mga dako ng aming pagsamba.

Ang mga donasyon na ipinadadala sa mga tanggapang pansangay ng mga Saksi ni Jehova ay ginagamit sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagsuporta sa aming mga misyonero at naglalakbay na ministro, paglalaan ng pondo sa pagtatayo ng mga dako ng pagsamba sa papaunlad na mga bansa, at pag-iimprenta at paghahatid ng mga Bibliya at iba pang Kristiyanong publikasyon.

Bawat isa ay maaaring magbigay ng donasyon para sa gastusin ng kongregasyon at/o sa pambuong-daigdig na gawain. Bawat kongregasyon ay regular na gumagawa ng report ng gastusin para malaman ito ng mga miyembro.