Alamin kung paano naaabot ng katotohanan sa Bibliya ang puso ng mga bilanggo.