IWINAGAYWAY ng mga pipi ang kanilang mga kamay para ipakitang tuwang-tuwa sila sa kapana-panabik na patalastas: “Matutuwa kayong malaman na ang ilang aklat ng Bibliya mula sa Hebreong Kasulatan [Matandang Tipan] ay isinasalin na. Tapos na ang [video] recording ng aklat ng Genesis!

Ipinatalastas ito sa huling pahayag sa mga kombensiyon kamakailan ng mga Saksi ni Jehova sa American Sign Language (ASL).

Noong 2005, inumpisahan ng mga Saksi ni Jehova ang pagsasalin sa ASL ng Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan, simula sa aklat ng Mateo. Pagsapit ng 2010, naisalin na sa ASL ang lahat ng 27 aklat ng tinatawag na Bagong Tipan.

Bukod diyan, naisalin na rin ng mga Saksi ni Jehova ang ilang bahagi ng Bibliya sa lima pang wikang pasenyas.

Bakit kailangang gawin ang ganito kalaking trabaho? Alam ng mga Saksi ni Jehova na ang nakalimbag na pahina ay batay sa wikang sinasalita na hindi naririnig ng karamihan sa mga pipi. Ang tumpak, malinaw, at natural na salin ng Bibliya sa wikang pasenyas ay nakatutulong sa mas maraming pipi na maintindihan ang nilalaman nito at maging mas malapít sa Diyos. Ano ang komento ng mga pipi sa saling ito ng Bibliya?

Nang ilabas ang aklat ng Mateo ilang taon ang nakararaan,” ang sabi ng isang kabataang lalaking pipi, “nadama kong katibayan ito na talagang mahal ako ng Diyos na Jehova, at lalo ko pa itong nadama nang ilabas ang Genesis. Gusto niyang tiyakin na makikilala ko siya.

Ganito naman ang sinabi ng isang babaing pipi: “Napakalinaw ng pagsesenyas at puno ng damdamin. Gustung-gusto ko na ang Bibliya. Nakita kong gusto ni Jehova na malaman ko ang kaniyang Salita, ang konteksto nito at ang bawat talata, para lalo ko siyang makilala. Naantig ako at mas naibubuhos ko na ang damdamin ko sa kaniya sa panalangin.