Tapós na ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang; kitang-kita na nila ang pinananabikan nilang Lupang Pangako. Lubusan kayang susunod kay Jehova ang mga Israelitang ito na pinangungunahan ni Josue at makakamit ang katuparan ng Kaniyang mga pangako? Tingnan kung paano mapatitibay ng ulat na ito ang iyong pagtitiwala sa katuparan ng Salita ng Diyos sa panahon natin ngayon!