Napalapít ang isang kabataang lalaki sa mga taong hindi namumuhay nang ayon sa pamantayang Kristiyano na kinalakhan niya. Habang nahahawa siya ng kanilang paraan ng pamumuhay, paano tumugon ang kaniyang pamilya? Ano ang matututuhan natin sa pagsasadulang ito tungkol sa panganib na napapaharap sa mga kabataan ngayon?