Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Video ng Introduksiyon sa mga Aklat ng Bibliya

Mahahalagang impormasyon tungkol sa bawat aklat ng Bibliya.

Introduksiyon sa Ezra

Tinupad ni Jehova ang kaniyang pangako na palayain ang kaniyang bayan mula sa pagkatapon sa Babilonya at ibalik ang tunay na pagsamba sa Jerusalem.

Introduksiyon sa Nehemias

Ang aklat ng Bibliya na Nehemias ay may mahahalagang aral para sa lahat ng tunay na mananamba sa ngayon.

Introduksiyon sa Esther

Ang makapigil-hiningang pangyayari noong panahon ni Esther ay magpapatibay ng iyong pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na Jehova na iligtas ang bayan niya sa pagsubok ngayon.

Introduksiyon sa Job

Lahat ng umiibig kay Jehova ay daranas ng pagsubok. Ipinakikita ng ulat tungkol kay Job na makapananatili tayong tapat at na maitataguyod natin ang soberanya ni Jehova.

Introduksiyon sa Mga Awit

Sinusuportahan ng aklat ng Mga Awit ang soberanya ni Jehova, tinutulungan at inaaliw ang mga umiibig sa kaniya, at ipinakikita kung paano babaguhin ng kaniyang Kaharian ang daigdig.

Introduksiyon sa Mga Kawikaan

Alamin ang patnubay ng Diyos sa halos lahat ng aspekto ng buhay—mula sa paghahanap-buhay hanggang sa buhay-pampamilya.

Introduksiyon sa Eclesiastes

Itinatampok ni Haring Solomon ang mga bagay na talagang mahalaga sa buhay at ang pagkakaiba nito sa mga bagay na salungat sa makadiyos na karunungan.

Introduksiyon sa Awit ni Solomon

Bakit inilarawan ang wagas na pag-ibig ng babaeng Shulamita sa isang pastol bilang “ang liyab ni Jah”?

Introduksiyon sa Isaias

Ang Isaias ay isang aklat na naglalaman ng mapananaligang mga hula na magpapatibay ng ating pagtitiwala kay Jehova bilang ang Tagatupad ng mga pangako at Diyos ng ating kaligtasan.

Introduksiyon sa Jeremias

Matapat na ginampanan ni Jeremias ang kaniyang atas bilang propeta sa kabila ng mahihirap na kalagayan. Pag-isipan kung ano ang maitutulong ng kaniyang halimbawa sa mga Kristiyano ngayon.

Introduksiyon sa Mga Panaghoy

Ang aklat ng Mga Panaghoy ay isinulat ni propeta Jeremias. Mababasa rito ang pighati sa pagkawasak ng Jerusalem at kung paanong ang pagsisisi ay umaakay sa awa ng Diyos.

Introduksiyon sa Ezekiel

May kapakumbabaan at lakas-loob na ginampanan ni Ezekiel ang anumang atas sa kaniya ng Diyos, gaano man ito kahirap. Napakahalaga sa atin ng kaniyang halimbawa.

Introduksiyon sa Daniel

Si Daniel at ang kaniyang mga kasama ay nanatiling tapat kay Jehova sa lahat ng pagkakataon. Makikinabang tayo sa halimbawa nila, pati na sa katuparan ng mga hula ngayong panahon ng kawakasan.

Introduksiyon sa Oseas

Ang hula ni Oseas ay may mahalagang aral para sa atin ngayon tungkol sa awa ni Jehova sa nagsising mga nagkasala at sa uri ng pagsambang hinihiling niya.

Introduksiyon sa Joel

Inihula ni Joel ang tungkol sa paparating na “araw ni Jehova” at ipinakita ang dapat gawin para maligtas. Napakahalaga ng hula niya lalo na ngayon.

Introduksiyon sa Amos

Ginamit ni Jehova ang mapagpakumbabang lalaking ito sa isang mahalagang gawain. Anong aral ang matututuhan natin sa halimbawa ni Amos?

Introduksiyon sa Obadias

Ito ang pinakamaikling aklat sa Hebreong Kasulatan. Ang hulang ito ay nagbibigay ng pag-asa at nangangakong ipagbabangong-puri ang soberanya ni Jehova.

Introduksiyon sa Jonas

Tinanggap ng propeta ang pagtutuwid, ginampanan niya ang atas niya, at natutuhan niya ang mahalagang aral tungkol sa matapat na pag-ibig at awa ng Diyos. Nakaaantig ng puso ang karanasan niya.

Introduksiyon sa Mikas

Mapatitibay ng kinasihang hulang ito ang pagtitiwala natin na makatuwiran at sa ating ikabubuti ang hinihiling ni Jehova.

Introduksiyon sa Mateo

Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa aklat na ito ng Bibliya, ang una sa apat na Ebanghelyo.