Si David ay nagtiwala sa Diyos. Kahit parang hindi na niya kakayanin ang mga hamon, hindi siya tumigil sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Tingnan kung paano pinagpala ni Jehova ang katapatan ni David. Tingnan din kung paano tayo pagpapalain ng Diyos kung tutularan natin ang halimbawa ni David.