Pinatutunayan ng ulat ng Bibliya sa Exodo kabanata 3 hanggang 15 na ililigtas ka rin ng Diyos, na naghati sa Dagat na Pula, kung mananampalataya ka at magbabata.

Batay sa Exodo 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21.