Pansinin ang napakahusay na paraan ng pagtuturo ni Jesus habang buong-tapang siyang nagpapatotoo tungkol sa katotohanan.

Batay sa Mateo 21:23-46; 22:15-46.