Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 TAMPOK NA PAKSA | KUNG PAANO MASISIYAHAN SA IYONG TRABAHO

Kung Paano Masisiyahan sa Mabibigat na Trabaho

Kung Paano Masisiyahan sa Mabibigat na Trabaho

“Ang bawat tao rin ay kumain at uminom nga at magtamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng kaniyang pagpapagal. Iyon ang kaloob ng Diyos.” (Eclesiastes 3:13) Kung nais ng Diyos na masiyahan tayo sa ating trabaho, hindi ba makatuwiran lang na ituro niya sa atin kung paano? (Isaias 48:17) Mabuti na lang at tinuturuan niya tayo sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya. Tingnan ang mga payo mula sa Bibliya na tutulong para masiyahan ka sa iyong trabaho.

MAGING POSITIBO SA TRABAHO

Anuman ang trabaho mo, nangangailangan man ito ng mental o pisikal na lakas, tandaan na “sa bawat uri ng pagpapagal ay may kapakinabangan.” (Kawikaan 14:23) Anong kapakinabangan? Una sa lahat, tumutulong ito para mailaan ang ating materyal na mga pangangailangan. Totoong nangangako ang Diyos na ilalaan niya ang pangangailangan ng mga taimtim na sumasamba sa kaniya. (Mateo 6:31, 32) Pero inaasahan din niya na magsisikap tayo na kumita sa malinis na paraan.—2 Tesalonica 3:10.

Kaya puwede nating ituring ang trabaho na daan para maabot ang tunguhin. Ang trabaho ay isang marangal na paraan para magampanan ang ating responsibilidad. “Malaking bagay na kapag napaglalaanan mo ang iyong sarili,” ang sabi ng 25-anyos na si Joshua. “Kung nababayaran mo ang iyong mga pangangailangan, ibig sabihin, nagagampanan ng iyong trabaho ang papel nito.”

Bukod diyan, nagkakaroon tayo ng higit na paggalang sa sarili dahil sa mabibigat na trabaho. Tutal, ganoon talaga ang mabibigat na trabaho—mabigat. Kaya kapag sinisikap nating manatili sa trabaho kahit na mukhang nakababagot o mahirap ito, maligaya tayo dahil nakapanghahawakan tayo sa mataas na pamantayan. Nadaraig natin ang tendensiya na umiwas sa mabibigat na trabaho. (Kawikaan 26:14) Sa gayon, ang ating trabaho ay pagmumulan ng masidhing kaligayahan. “Ang sarap ng pakiramdam pagkatapos ng maghapong trabaho,” ang sabi ni Aaron, na binanggit sa naunang artikulo. “Pagód nga ako—at baka hindi napapansin ng iba ang trabaho ko—pero alam kong mayroon akong nagawa.”

 PAGBUTIHIN ANG IYONG TRABAHO

Pinupuri ng Bibliya ang taong “dalubhasa sa kaniyang gawain” at ang babaeng “ginagawa . . . ang anumang kalugdan ng kaniyang mga kamay.” (Kawikaan 22:29; 31:13) Hindi naman kusang magiging bihasa ang isang tao. May ilan sa atin na nasisiyahang gawin ang mga bagay na hindi natin linya. Pero marami ang hindi nasisiyahan sa kanilang trabaho dahil hindi nila sinisikap na matutuhan iyon.

Ang totoo, puwedeng masiyahan ang isang tao sa anumang trabaho kung tama ang kaniyang saloobin—kung pag-aaralan niya ito nang mabuti. “Kapag ibinigay mo ang iyong buong makakaya at makita ang resulta nito, ang sarap ng pakiramdam,” ang sabi ng 24-anyos na si William. “Hindi mo madarama iyon kung minamadali mo ang trabaho o ginagawa ito para lang masabi mong may natapos ka.”

ISIPIN KUNG PAANO NAKATUTULONG SA IBA ANG TRABAHO MO

Huwag magpokus sa kikitain mo. Sa halip, itanong ito sa sarili: ‘Bakit mahalaga ang trabahong ito? Ano ang mangyayari kapag hindi ito nagawa—o hindi ito nagawa nang tama? Paano nakatutulong sa iba ang trabaho ko?’

Pinakamagandang pag-isipan ang huling tanong dahil magiging mas kasiya-siya ang trabaho kung nakikita mong nakatutulong ito sa iba. Sinabi mismo ni Jesus: “May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap.” (Gawa 20:35) Bukod sa direktang nakikinabang sa ginagawa natin—gaya ng mga kostumer o employer—may iba pang nakikinabang sa ating pagtatrabaho. Kasama na rito ang ating pamilya at mga nangangailangan.

Pamilya. Kapag nagtatrabaho nang husto ang ama para paglaanan ang kaniyang pamilya, nakikinabang ang mga ito. Paano? Una, tinitiyak niya na nailalaan ang kanilang mga pangangailangan—pagkain, pananamit, at tirahan. Sa gayon, tinutupad niya ang kaniyang bigay-Diyos na pananagutang “[maglaan] para roon sa mga sariling kaniya.” (1 Timoteo 5:8) Ikalawa, naituturo niya ang kahalagahan ng pagtatrabaho nang puspusan. “Huwaran ang tatay ko pagdating sa pagkakaroon ng magandang kaugalian sa trabaho,” ang sabi ni Shane na binanggit sa naunang artikulo. “Tapat siya at nagtrabaho nang mabuti buong buhay niya bilang isang karpintero. Natutuhan ko sa kaniyang halimbawa ang kahalagahan ng mano-manong trabaho—paggawa ng mga bagay na magagamit ng iba.”

Mga nangangailangan. Pinayuhan ni apostol Pablo ang mga Kristiyano na “magtrabaho [sila] nang masikap . . . upang may maipamahagi [sila] sa sinumang nangangailangan.” (Efeso 4:28) Oo, kung magtatrabaho tayo nang puspusan para paglaanan ang ating sarili at ang ating pamilya, maaari din tayong makatulong sa mahihirap. (Kawikaan 3:27) Kaya dahil sa mabibigat na trabaho, makadarama tayo ng higit na kaligayahan sa pagbibigay.

 GAWIN ANG HIGIT SA KINAKAILANGAN

Sa kaniyang Sermon sa Bundok, sinabi ni Jesus: “Kung ang isang may awtoridad ay pumipilit sa iyo na maglingkod ng isang milya, sumama ka sa kaniya ng dalawang milya.” (Mateo 5:41) Paano mo ito maikakapit sa iyong trabaho? Sa halip na basta mo lang gawin ang trabaho, sikaping gumawa nang higit pa kaysa sa kinakailangan. Magtakda ng tunguhin; pasiglahin ang iyong sarili na magtrabaho nang mas mahusay o mas mabilis kaysa sa inaasahan. Pahalagahan kahit ang kaliit-liitang detalye ng iyong trabaho.

Kapag ginagawa mo ang higit sa kinakailangan, malamang na mas masisiyahan ka sa iyong trabaho. Bakit? Dahil ikaw ang may kontrol sa iyong ginagawa. Gumagawa ka nang higit dahil gusto mo at hindi napipilitan lang. (Filemon 14) Maaalala natin dito ang simulain sa Kawikaan 12:24: “Ang kamay ng mga masikap ang siyang mamamahala, ngunit ang kamay na makupad ay mauukol sa puwersahang pagtatrabaho.” Oo, posibleng makaranas ang ilan sa atin ng literal na pagkaalipin o puwersahang pagtatrabaho. Gayunman, maaaring madama ng taong basta ginagawa ang kinakailangan lang na siya ay inaalipin, na para bang napabibigatan siya ng mga iniuutos sa kaniya. Pero ang isa na gumagawa nang higit sa kinakailangan dahil gusto niya ay nakadarama na siya ang may kontrol. Nagagawa niya ang gusto niya.

PANATILIHIN SA TAMANG DAKO ANG TRABAHO

Kahanga-hanga ang puspusang pagtatrabaho. Pero dapat nating tandaan na hindi lang sa trabaho umiikot ang buhay. Totoo, pinasisigla tayo ng Bibliya na maging masipag. (Kawikaan 13:4) Pero hindi nito itinataguyod ang pagiging workaholic. “Mas mabuti ang sandakot na kapahingahan kaysa sa dalawang dakot ng pagpapagal at paghahabol sa hangin,” ang sabi ng Eclesiastes 4:6. Ibig sabihin, hindi kailanman masisiyahan ang isang workaholic sa kaniyang nagagawa dahil nauubos nito ang kaniyang panahon at lakas. Sa gayon, ang kaniyang trabaho ay para lang “paghahabol sa hangin.”

Matutulungan tayo ng Bibliya na maging timbang sa trabaho. Bagaman sinasabi nito na pagbutihin natin ang ating trabaho, pinapayuhan din tayo nito na “[tiyakin] ang mga bagay na higit na mahalaga.” (Filipos 1:10) Ano ang mga bagay na higit na mahalaga? Kasama rito ang paglalaan ng panahon para sa pamilya at mga kaibigan. At ang pinakamahalaga ay ang espirituwal na mga gawain, gaya ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Salita ng Diyos.

Malamang na mas masiyahan sa trabaho ang mga nananatiling timbang. “Ang dati kong amo ay huwaran sa pagiging timbang sa trabaho,” ang sabi ni William na binanggit kanina. “Nagtatrabaho siya nang mabuti, at gustong-gusto siya ng mga kliyente dahil sa kalidad ng trabaho niya. Pero pagkatapos ng maghapong trabaho, nagpopokus naman siya sa kaniyang pamilya at pagsamba sa Diyos. At alam mo ba, siya ang pinakamaligayang taong nakilala ko!”