ISANG nakaiintrigang ulo ng balita ang lumabas noon sa The Chosun Ilbo, isang pahayagan sa Korea. Nagtanong ito: “‘Kahanga-hangang Shim Cheong’ na Walang Alam Tungkol kay Jesus—Napunta ba Siya sa Impiyerno?”

Nakatawag-pansin ang ulo ng balitang iyon dahil si Shim Cheong ay minamahal na dalaga sa isang kuwentong-bayan sa Korea. Nagsakripisyo siya para tulungan ang kaniyang bulag na ama. Sa loob ng maraming taon, puring-puri siya ng marami. Sa katunayan, si Shim Cheong ay itinuturing na isang huwaran ng tapat na anak sa Korea.

Para sa marami, hindi makatarungan, at kasuklam-suklam pa nga, ang ideya na parurusahan siya sa apoy ng impiyerno dahil lang sa hindi siya binyagang Kristiyano. Tutal, ipinapalagay na ang kuwento ay nangyari matagal nang panahon bago pa nakarating sa kaniyang nayon ang mensahe tungkol kay Kristo.

Kasama sa artikulong iyon ang isang interbyu sa isang klerigo. Tinanong siya kung ang mga namatay nang hindi nagkaroon ng pagkakataong matuto tungkol kay Jesus ay nahatulang mapunta sa apoy ng impiyerno. Ang sagot? “Hindi natin alam. Ipinapalagay na lang namin na may paraan ang Diyos [para sa gayong mga tao].”

KAHILINGAN PARA SA KALIGTASAN

Sinasabi ng The New Catholic Encyclopedia: “Kailangan ang bautismo para maligtas. Gaya ng sinabi mismo ni Kristo, malibang ang isa ay maipanganak muli mula sa tubig at Espiritu Santo, hindi siya makapapasok sa Kaharian ng Diyos. (Jn 3.5).” Dahil dito, naniniwala ang ilan na ang mga namamatay na hindi binyagan ay inihahagis sa apoy ng impiyerno o pinahihirapan sa ibang paraan pagkamatay nila.

Para naman sa marami, hindi makatuwiran ang paniniwalang iyon. Milyon-milyon ang namatay na walang alam sa Bibliya. Karapat-dapat ba sila sa walang-hanggang pagpapahirap? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito?

ANG PAG-ASA NA IPINANGAKO NG BIBLIYA

Maliwanag na ipinakikita ng Bibliya kung ano ang nadarama ng Diyos sa mga taong hindi nakaalam ng kaniyang mga kahilingan. Tinitiyak sa atin ng Gawa 17:30: “Pinalagpas ng Diyos ang mga panahon ng gayong kawalang-alam.” Kung gayon, anong pag-asa ang ibinibigay ng Bibliya sa mga namatay na hindi nagkaroon ng pagkakataong matuto tungkol sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pangako ni Jesus: “Makakasama kita sa Paraiso”?

Makikita ang sagot sa sinabi ni Jesus sa isa sa mga kriminal na katabi niyang namatay. Sinabi ng lalaki kay Jesus: “Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian.” Ano ang sagot ni Jesus? “Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa Paraiso.”Lucas 23:39-43.

Nangako ba si Jesus sa lalaki na aakyat ito sa langit? Hindi. Ang lalaking iyon ay hindi ‘ipinanganak muli’ mula sa tubig at espiritu, na isang kahilingan sa pagpasok sa Kaharian ng langit. (Juan 3:3-6) Sa halip, nangako si Jesus na ang kriminal ay mabubuhay-muli sa Paraiso. Yamang isang Judio, malamang na pamilyar ang lalaking ito sa Paraiso sa lupa—ang hardin ng Eden—na binabanggit sa unang aklat ng Bibliya. (Genesis 2:8) Ang pangako ni Jesus ay nagbigay sa lalaki ng tiyak na pag-asa ng pagkabuhay-muli kapag naging Paraiso nang muli ang lupa.

Sa katunayan, nangangako ang Bibliya ng “pagkabuhay-muli kapuwa ng mga matuwid at mga di-matuwid.” (Gawa 24:15) Ang “mga di-matuwid” ay mga taong hindi nakaabot sa matuwid na mga pamantayan ng Diyos dahil hindi nila nalaman ang kalooban ng Diyos. Bubuhaying muli ni Jesus ang “di-matuwid” na kriminal na nakipag-usap sa kaniya, pati na ang milyon-milyon, o bilyon-bilyon pa nga, na namatay nang walang alam. Pagkatapos, tuturuan sila sa Paraisong lupa ng mga kahilingan ng Diyos, at magkakaroon sila ng pagkakataong patunayan na mahal nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga utos.

 KAPAG BINUHAY-MULI ANG MGA DI-MATUWID

Kapag binuhay-muli ang mga di-matuwid, hahatulan ba sila batay sa ginawa nila noon? Hindi. Sinasabi sa Roma 6:7: “Siya na namatay ay napawalang-sala na mula sa kaniyang kasalanan.” Kapag namatay ang mga di-matuwid, bayád na sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya hahatulan sila batay sa gagawin nila matapos silang buhaying muli, hindi sa ginawa nila sa kawalang-alam bago sila namatay. Paano sila makikinabang?

Matapos buhaying muli, may pagkakataon ang mga di-matuwid na malaman ang kautusan ng Diyos, na isisiwalat kapag binuksan ang makasagisag na mga balumbon. Hahatulan sila “ayon sa kanilang mga gawa,” samakatuwid nga, kung susunod sila o hindi sa mga kautusan ng Diyos. (Apocalipsis 20:12, 13) Para sa maraming di-matuwid, hindi ito ikalawang pagkakataon, kundi ang una at tunay na pagkakataon para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan sa lupa sa pamamagitan ng pag-alam at paggawa ng kalooban ng Diyos.

Nanumbalik ang pananampalataya sa Diyos ng marami dahil sa turong ito ng Bibliya. Isa sa kanila si Yeong Sug. Pinalaki siyang debotong Katoliko at may mga kapamilya siyang pari. Gusto niyang maging madre kaya pumasok siya sa kumbento. Pero nang maglaon, nadismaya siya sa nakita niya sa kumbento kaya lumabas siya. Hindi rin niya matanggap ang doktrina ng apoy sa impiyerno. Para sa kaniya, ang pagpapahirap sa maapoy na impiyerno ay hindi makatarungan ni maibigin man.

Tapos, ipinakita ng isang Saksi ni Jehova kay Yeong Sug ang mga salitang ito sa Bibliya: “Batid ng mga buháy na sila ay mamamatay; ngunit kung tungkol sa mga patay, sila ay walang anumang kabatiran, ni mayroon pa man silang kabayaran.” (Eclesiastes 9:5) Tinulungan siya ng Saksi na maintindihang hindi pinahihirapan sa apoy ng impiyerno ang kaniyang mga ninuno. Sa halip, natutulog sila sa kamatayan at naghihintay ng pagkabuhay-muli.

Alam ni Yeong Sug na marami pang hindi nakaaalam ng katotohanan sa Bibliya kaya ginawa niya ang mga salita ni Jesus sa Mateo 24:14: “Ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayon ay darating ang wakas.” Kaya ipinangangaral niya ngayon ang mabuting balita at ibinabahagi sa iba ang napakagandang pangako ng Bibliya.

“ANG DIYOS AY HINDI NAGTATANGI”

“Ang Diyos ay hindi nagtatangi,” ang sabi ng Bibliya, “kundi sa bawat bansa ang tao na natatakot sa kaniya at gumagawa ng katuwiran ay kaayaaya sa kaniya.” (Gawa 10:34, 35) Ito ang tunay na katarungan na maaasahan nating lahat sa Diyos, na “maibigin sa katuwiran at katarungan.”Awit 33:5.