Sino talaga ang namamahala sa mundong ito?

Kung talagang ang Diyos ang namamahala sa mundong ito, bakit napakaraming pagdurusa?

Naniniwala ang maraming tao na ang tunay na Diyos ang namamahala sa mundong ito. Pero kung totoo iyan, bakit napakaraming pagdurusa sa lupa? (Deuteronomio 32:4, 5) Sinasabi ng Bibliya na ang mundo ay kontrolado ng isa na napakasama.​—Basahin ang 1 Juan 5:19.

Paano naging kontrolado ng isa na napakasama ang sangkatauhan? Sa pasimula ng kasaysayan ng tao, isang anghel ang nagrebelde sa Diyos, at hinikayat niya ang unang mag-asawa na magrebelde rin. (Genesis 3:1-6) Pinili ng mag-asawang ito na sumunod sa rebeldeng anghel na iyon, si Satanas. Kaya siya ang naging tagapamahala nila. Ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ang tanging karapat-dapat na Tagapamahala. Pero gusto niyang piliin ng mga tao ang kaniyang pamamahala dahil mahal nila siya. (Deuteronomio 6:6; 30:16, 19) Nakalulungkot, nailigaw rin ang karamihan sa mga tao at tinularan ang maling pagpili ng unang mag-asawa.​—Basahin ang Apocalipsis 12:9.

Sino ang lulutas sa mga problema ng tao?

Hahayaan ba ng Diyos si Satanas na magpatuloy sa kaniyang masamang pamamahala? Hindi! Gagamitin ng Diyos si Jesus para alisin ang kasamaang ginawa ni Satanas.​—Basahin ang 1 Juan 3:8.

Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan si Jesus para puksain si Satanas. (Roma 16:20) Pagkatapos, mamamahala ang Diyos sa sangkatauhan, at ibabalik niya sa mga tao ang maligaya at payapang buhay, gaya ng orihinal na layunin niya.​—Basahin ang Apocalipsis 21:3-5.