ANG PANINIWALA NG MARAMI

Ang relihiyong Kristiyano “sa tatlong pangunahing uri nito na Romano Katoliko, Silangang Ortodokso, at Protestante ay kumikilala sa tatlong Persona sa iisang Diyos: Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ayon sa teolohiyang Kristiyano, ang turong ito ay hindi naman pagkilala na tatlo ang diyos, sa halip, ang tatlong personang ito ay iisa.”​—The New Encyclopædia Britannica.

ANG KATOTOHANAN MULA SA BIBLIYA

Hindi kailanman inangkin ni Jesus, ang Anak ng Diyos, na kapantay siya ng Diyos o na siya rin ang Ama. Sa halip, sinabi niya: “Ako ay paroroon sa Ama, sapagkat ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin.” (Juan 14:28) Sinabi rin niya sa isa sa kaniyang mga tagasunod: “Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at sa aking Diyos at inyong Diyos.”​—Juan 20:17.

Ang banal na espiritu ay hindi persona. Ang unang mga Kristiyano ay “napuspos ng banal na espiritu,” at sinabi ni Jehova: “Ibubuhos ko ang ilang bahagi ng aking espiritu sa bawat uri ng laman.” (Gawa 2:1-4, 17) Ang banal na espiritu ay hindi bahagi ng isang Trinidad. Ito ay aktibong puwersa ng Diyos.

KUNG BAKIT ITO MAHALAGANG PAG-ISIPAN

Ayon sa mga Katolikong iskolar na sina Karl Rahner at Herbert Vorgrimler, ang Trinidad ay “hindi maaaring malaman kung walang pagsisiwalat, at kahit naisiwalat na ay hindi pa rin lubusang mauunawaan.” Mapapamahal ba sa iyo ang isa na imposibleng makilala o maunawaan? Kaya ang doktrina ng Trinidad ay isang hadlang para makilala at mahalin ang Diyos.

Nakita ni Marco, nabanggit sa naunang artikulo, na ang Trinidad ay isang hadlang. “Inisip kong itinatago sa akin ng Diyos kung sino talaga siya,” ang sabi niya, “kaya lalo lang siyang naging malayo, misteryoso, at hindi madaling lapitan.” Gayunman, “ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan.” (1 Corinto 14:33, Ang Biblia) Hindi niya itinatago sa atin kung sino siya. Gusto niyang makilala natin siya. Sinabi ni Jesus: “Sinasamba namin ang aming nakikilala.”​—Juan 4:22.

“Nang matutuhan ko na ang Diyos ay hindi bahagi ng isang Trinidad,” ang sabi ni Marco, “nagkaroon ako ng personal na kaugnayan sa kaniya.” Kung kinikilala natin si Jehova bilang isang Persona sa halip na isang misteryosong estranghero, mas madali siyang mahalin. Sinasabi ng Bibliya: “Siya na hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.”​—1 Juan 4:8.