Ipinangako ng Diyos sa tapat na si Abraham na ang inihulang “binhi” ay magmumula sa kaniyang mga inapo. Sa pamamagitan ng binhing iyon, pagpapalain ang mga tao ng “lahat ng bansa.” (Genesis 22:18) Nang maglaon, lumipat sa Ehipto ang apo ni Abraham na si Jacob, kung saan ang pamilya niya ay lumaki at naging ang sinaunang bansang Israel.

Pagkaraan nito, isang malupit na Paraon sa Ehipto ang umalipin sa mga Israelita. Ginamit ng Diyos ang propetang si Moises para akayin ang Israel palabas ng Ehipto. Tumawid sila sa Dagat na Pula, na ang tubig ay makahimalang nahati. Pagkatapos, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan sa Israel, kasama na ang Sampung Utos, para gabayan at protektahan sila. Espesipikong binanggit ng mga kautusan ang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ilalim ng patnubay ng Diyos, sinabi ni Moises sa Israel na magsusugo ang Diyos ng isa pang propeta. Ang propetang iyon ang magiging ipinangakong “binhi.”

Pagkalipas ng mahigit 400 taon, ipinangako ng Diyos kay Haring David na ang darating na “binhi” na inihula sa Eden ay mamamahala sa isang kaharian na mananatili magpakailanman. Ang isang iyon ang magiging Mesiyas, ang Manunubos na inatasan ng Diyos na magligtas sa sangkatauhan at magsauli ng Paraiso sa lupa.

Sa pamamagitan ni David at ng iba pang propeta, unti-unting isiniwalat ng Diyos ang higit pa tungkol sa Mesiyas. Inihula nila na siya ay magiging mapagpakumbaba at mabait at na sa ilalim ng kaniyang pamamahala, magwawakas ang gutom, kawalang-katarungan, at digmaan. Magkakaroon ng kapayapaan ang mga tao sa isa’t isa at maging sa mga hayop. Ang sakit, pagdurusa, at kamatayan—na hindi kailanman bahagi ng orihinal na layunin ng Diyos—ay mawawala na, at mabubuhay-muli sa lupa ang mga namatay.

Inihula ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Mikas na ang Mesiyas ay ipanganganak sa Betlehem. Sa pamamagitan naman ni propeta Daniel, inihula ng Diyos na ang Mesiyas ay papatayin. Pero ibabangon ng Diyos ang Mesiyas mula sa mga patay at itatalaga siya bilang Hari sa langit. Patiunang nakita rin ni Daniel na permanenteng papalitan ng Mesiyanikong Kaharian ang lahat ng iba pang pamahalaan. Talaga bang dumating ang Mesiyas gaya ng inihula?

Batay sa Genesis, kabanata 22-50, gayundin sa Exodo, Deuteronomio, 2 Samuel, Awit, Isaias, Daniel, Mikas, Zacarias 9:9.