Si Alberto ay naglingkod sa hukbo sa loob ng halos sampung taon. Naaalaala niya: “Binasbasan kami ng aming kapelyan, ‘Sumainyo nawa ang Diyos.’ Naisip ko, ‘Papatay ako sa digmaan, pero sinasabi ng Bibliya na “huwag kang papatay.”’”

Si Ray ay naglingkod sa hukbong pandagat noong Digmaang Pandaigdig II. Minsan, naitanong niya sa kapelyan: “Nagpupunta kayo sa barko at ipinagdarasal ang kaligtasan at tagumpay ng mga sundalo. Hindi ba’t ganiyan din ang ginagawa ng mga hukbo ng kaaway?” Sinabi ng kapelyan na ang mga gawa ng Panginoon ay misteryo na hindi kayang abutin ng ating isip.

Kung hindi ka kumbinsido sa sagot na iyan, hindi ka nag-iisa.

ANO ANG ITINUTURO NG BIBLIYA?

Sinabi ni Jesus na ang isa sa pinakadakilang utos ng Diyos ay ‘ibigin ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.’ (Marcos 12:31) Nagbigay ba si Jesus ng kondisyon sa pagpapakita ng pag-ibig sa kapuwa depende kung saan siya nakatira o kung ano ang nasyonalidad niya? Hindi. Sinabi niya sa kaniyang mga alagad: “Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:34, 35) Ang kanilang pag-ibig sa isa’t isa ay magiging lubhang pambihira anupat ito ang pagkakakilanlan nila. Handa nilang ibigay ang kanilang buhay kaysa sa kunin ang buhay ng iba.

Ang unang mga Kristiyano ay namuhay ayon sa pamantayan ni Jesus. Sinasabi ng The Encyclopedia of Religion: “Ang mga unang ama ng iglesya, kasali na sina Tertullian at Origen, ay nagpatunay na ang mga Kristiyano ay pinagbawalan na kumitil ng buhay ng tao, isang simulain na pumigil sa kanila sa paglahok sa hukbong Romano.”

PAANO NAKAAABOT SA PAMANTAYAN ANG MGA SAKSI NI JEHOVA?

Yamang ang mga Saksi ni Jehova ay nakatira sa iba’t ibang bansa, ang ilan sa kanila ay naiipit sa magkakalabang bansa. Pero sinisikap nilang mapanatili ang pagkakakilanlang tanda na pag-ibig.

Itinuro ba ng mga lider ng relihiyon ang tunay na Kristiyanong pag-ibig?

Halimbawa, sa labanan sa pagitan ng tribong Hutu at Tutsi sa Rwanda noong 1994, ang mga Saksi ni Jehova ay nanatiling lubusang neutral. Itinago ng mga Saksi ng isang tribo ang kabilang tribo, na kadalasang nagsapanganib ng kanilang buhay. Nang mahuli ang dalawang Saksi na Hutu na nagtago ng kanilang mga kapatid na Tutsi, sinabi ng milisya na Hutu Interahamwe, “Dapat kayong mamatay dahil tinulungan ninyong makatakas ang mga Tutsi.” Nakalulungkot, pinatay ang dalawang Saksi na Hutu.Juan 15:13.

Ano sa palagay mo: Nakaaabot ba sa pamantayan ni Jesus tungkol sa mapagsakripisyong pag-ibig ang ginawa ng mga Saksi ni Jehova?