Bakit tinawag na Anak ng Diyos si Jesus?

Ang Diyos ay walang literal na asawa para magsilang ng kaniyang mga anak. Siya ang Maylalang sa lahat ng bagay na may buhay. Ang mga tao ay nilalang na may kakayahang tularan ang mga katangian ng Diyos. Kaya ang unang taong nilalang ng Diyos, si Adan, ay tinawag na “anak ng Diyos.” Si Jesus ay tinawag ding “Anak ng Diyos” dahil nilalang siyang taglay ang mga katangian ng kaniyang Ama.—Basahin ang Lucas 3:38; Juan 1:14, 49.

Kailan nilalang si Jesus?

Nilalang ng Diyos si Jesus bago lalangin si Adan. Sa katunayan, si Jesus ay ginamit ng Diyos bilang katulong sa paglikha ng iba pang mga bagay, pati na ng mga anghel. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag si Jesus sa Bibliya na “panganay sa lahat ng nilalang” ng Diyos.—Basahin ang Colosas 1:15, 16.

Bago isilang sa Betlehem, si Jesus ay isang anghel sa langit. Nang dumating ang takdang panahon, inilipat ng Diyos ang buhay ni Jesus mula sa langit tungo sa sinapupunan ni Maria para maisilang siya bilang tao.—Basahin ang Lucas 1:30-32; Juan 6:38; 8:23.

Bakit pinangyari ng Diyos na isilang si Jesus sa lupa bilang tao? Anong mahalagang papel ang ginampanan ni Jesus? Makikita mo sa Bibliya ang mga sagot, at matutulungan ka ng mga iyan na lalong maunawaan at mapahalagahan ang ginawa ng Diyos at ni Jesus para sa iyo.