Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan  |  Disyembre 2012

  Matuto Mula sa Salita ng Diyos

Bakit Isinugo ng Diyos si Jesus sa Lupa?

Bakit Isinugo ng Diyos si Jesus sa Lupa?

Tinatalakay ng artikulong ito ang mga tanong na maaaring naiisip mo at ipinakikita kung saan sa iyong Bibliya matatagpuan ang sagot. Nais ng mga Saksi ni Jehova na ipakipag-usap sa iyo ang mga sagot na ito.

1. Nasaan si Jesus bago siya isinugo ng Diyos sa lupa?

Si Jesus ay isang espiritung persona sa langit bago siya isilang sa Betlehem. Siya ang unang nilalang ng Diyos at ang kaisa-isang tuwirang nilalang ng Diyos. Kaya angkop siyang tawaging bugtong na Anak ng Diyos. Sa langit, madalas siyang magsalita bilang kinatawan ng Diyos. Kaya siya ay tinawag na ang Salita. Siya ay naging katulong din ng Diyos sa paglalang ng lahat ng iba pang bagay. (Juan 1:2, 3, 14) Napakahabang panahon nang nabubuhay si Jesus sa langit kasama ng Diyos bago lalangin ang mga tao.Basahin ang Mikas 5:2; Juan 17:5.

2. Paano isinugo ng Diyos ang kaniyang Anak sa lupa?

Inilipat ni Jehova ang buhay ni Jesus mula sa langit tungo sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya si Jesus ay walang amang tao. Ang pagsilang niya ay inihayag ng mga anghel sa ilang pastol, na nasa labas habang nagbabantay sa gabi sa kanilang mga kawan. (Lucas 2:8-12) Kaya si Jesus ay isinilang, hindi noong kasagsagan ng taglamig, kundi malamang noong unang bahagi ng Oktubre na mainit pa ang klima. Nang maglaon, si Jesus ay dinala ni Maria at ng kaniyang asawang si Jose sa kanilang tahanan sa Nazaret at doon pinalaki. Inalagaan ni Jose si Jesus bilang anak-anakan.Basahin ang Mateo 1:18-23.

Nang si Jesus ay mga 30 taóng gulang, nabautismuhan siya, at hayagang sinabi ng Diyos na si Jesus ang kaniyang Anak. Pagkatapos, sinimulan ni Jesus ang gawain na dahilan kung bakit siya isinugo ng Diyos.Basahin ang Mateo 3:16, 17.

 3. Bakit isinugo ng Diyos si Jesus sa lupa?

Isinugo ng Diyos si Jesus para ituro sa mga tao ang katotohanan. Itinuro ni Jesus ang tungkol sa Kaharian ng Diyos, isang gobyerno sa langit na magdudulot ng kapayapaan sa buong lupa. Inilaan niya ang pag-asang buhay na walang hanggan. (Juan 4:14; 18:36, 37) Itinuro din ni Jesus sa mga tao ang maraming bagay kung paano magkakaroon ng tunay na kaligayahan. (Mateo 5:3; 6:19-21) Nagturo siya sa pamamagitan ng halimbawa. Ipinakita niya kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos kahit sa mahihirap na kalagayan. Nang siya ay pagmalupitan, hindi siya gumanti.Basahin ang 1 Pedro 2:21-24.

Itinuro ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod ang mapagsakripisyong pag-ibig. Napakaespesyal ng posisyon niya sa langit kasama ng kaniyang Ama, pero mapagpakumbaba niyang sinunod ang kaniyang Ama at nanirahan siya sa lupa kasama ng mga tao. Wala nang ibang makapagbibigay sa atin ng mas mainam na halimbawa ng pag-ibig kundi si Jesus.Basahin ang Juan 15:12, 13; Filipos 2:5-8.

4. Ano ang naisakatuparan ni Jesus nang mamatay siya?

Isinugo rin ng Diyos si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. (Juan 3:16) Lahat tayo ay makasalanan, kaya tayo ay nagkakasala at hindi perpekto. Iyan ang dahilan kung bakit nagkakasakit tayo at namamatay. Sa kabaligtaran, ang unang taong si Adan ay perpekto. Wala siyang kasalanan at hindi sana siya mamamatay o magkakasakit. Pero naiwala niya ang kaniyang pagiging perpekto nang suwayin niya ang Diyos. Dahil dito, nagmana tayo ng kasalanan kay Adan, at ng kabayaran nito, ang kamatayan.Basahin ang Roma 5:12; 6:23.

Si Jesus, na isang perpektong tao, ay namatay hindi para sa kaniyang mga kasalanan, kundi para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kamatayan ni Jesus, naging posible na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos.Basahin ang 1 Pedro 3:18.