NAKALIGTAS sa Baha ang anak ni Noe na si Sem. Alam mo ba kung bakit pinuksa ang mga tao noon at kung bakit siya at ang kaniyang pamilya ay nakaligtas?— * Pag-usapan natin ito.

Noong bata pa si Sem, “ang kasamaan ng tao” ay laganap, ang sabi ng Bibliya. Puro “masama na lamang sa lahat ng panahon” ang iniisip ng mga tao. Kaya alam mo ba kung ano ang ginawa ng Diyos?— Nagpasapit siya ng baha at pinuksa ang masamang daigdig noon. Sumulat si apostol Pedro: “Ang daigdig noong panahong iyon ay binaha at nagunaw.”—Genesis 6:5; 2 Pedro 3:6, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.

Naunawaan mo na ba kung bakit pinuksa ng Diyos ang daigdig noon?— Masama ang mga tao noon, at puro “masama na lamang sa lahat ng panahon” ang iniisip nila. Binanggit ito ni Jesus. “Bago ang baha,” sinabi niya, ang mga tao ay nagsasaya, “kumakain at umiinom,” at “nag-aasawa . . . at ibinibigay sa pag-aasawa.” Sinabi pa ni Jesus: “Hindi sila nagbigay-pansin hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat.”—Mateo 24:37-39.

Ano ang hindi binigyang-pansin ng mga taong iyon?— Ang ama ni Sem na si Noe ay “mangangaral ng katuwiran,” pero hindi siya pinakinggan ng mga tao. Nakinig si Noe sa Diyos at gumawa ng isang lumulutang na arka para sakyan niya at ng kaniyang pamilya noong panahon ng Baha. Si Noe, ang kaniyang asawa, ang kanilang mga anak na lalaki—sina Sem, Ham, at Japet—at ang mga asawa nito ang siya lamang nagbigay-pansin sa ipinagagawa ng Diyos. Ginawa lamang ng iba kung ano ang gusto nila, kaya tinangay sila ng Baha.—2 Pedro 2:5; 1 Pedro 3:20.

Mga isang taon pagkatapos ng Baha, si Sem at ang kaniyang pamilya ay lumabas sa arka. Nawala na ang lahat ng masamang tao, pero hindi ito nagtagal. Si Canaan, ang pamangkin ni Sem kay Ham, ay gumawa ng napakasamang bagay anupat nasabi ni Noe: “Sumpain si Canaan.” Masama rin ang apo ni Ham na si Nimrod. Sumalansang siya sa tunay na Diyos, si Jehova. Sinabi niya sa mga tao na  magtayo ng mataas na tore na tinawag na Babel para maging tanyag sila. Ano kaya ang nadama ni Sem at ng kaniyang ama?—Genesis 9:25; 10:6-10; 11:4, 5.

Nalungkot sila, pati na si Jehova. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Jehova?— Ginulo niya ang wika ng mga tao upang hindi nila maintindihan ang isa’t isa. Kaya nahinto ang kanilang pagtatayo at nagpunta sa iba’t ibang lugar na magkakasama ang mga nagsasalita ng pare-parehong wika. (Genesis 11:6-9) Pero hindi binago ng Diyos ang wika ni Sem at ng kaniyang pamilya. Sa gayon, nanatili silang magkakasama na naglilingkod sa Diyos. Naisip mo ba kung gaano katagal naglingkod si Sem kay Jehova?—

Nabuhay si Sem ng 600 taon. Siyamnapu’t walong taon bago ang Baha at 502 taon pagkatapos ng Baha. Makatitiyak tayo na tumulong siya kay Noe sa pagtatayo ng arka at sa pagbibigay ng babala sa mga tao tungkol sa darating na Baha. Pero ano sa palagay mo ang ginawa ni Sem sa loob ng mahigit 500 taon pagkatapos ng Baha?— Tinukoy ni Noe si Jehova na “Diyos ni Sem.” Tiyak na patuloy na naglingkod si Sem kay Jehova at tinulungan niya ang kaniyang pamilya na gayon din ang gawin. Nang maglaon, si Sem ay naging ninuno nina Abraham, Sara, at Isaac.—Genesis 9:26; 11:10-31; 21:1-3.

Kumusta naman ang ating daigdig ngayon? Hindi ba lalong sumasama ito mula noong panahon ni Sem? Ano ang mangyayari dito?— Sinasabi ng Bibliya na ito ay ‘lilipas.’ Pero pansinin mo ang pangakong ito: ‘Siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman.’ Kaya kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos, maaari tayong maligtas tungo sa bagong sanlibutan. Pagkatapos, sa tulong niya, maaari tayong mabuhay magpakailanman nang maligaya sa lupa!—1 Juan 2:17; Awit 37:29; Isaias 65:17.

^ par. 3 Kung binabasa mo ito sa isang bata, ang mga gatlang ay nagsisilbing paalaala sa iyo na huminto at hintayin ang kaniyang sagot.