“Ang masasamang kasama ay sumisira ng kapaki-pakinabang na mga ugali.”—1 COR. 15:33.

AWIT: 73, 119

1. Nabubuhay na tayo sa anong yugto ng panahon?

NABUBUHAY tayo sa napakahirap na panahon. Sa Bibliya, ang yugto ng panahon na nagsimula noong 1914 ay tinatawag na “mga huling araw.” Ang mga kalagayan sa ‘mga panahong ito na mapanganib at mahirap pakitunguhan’ ay di-hamak na mas malala kumpara sa naranasan ng mga tao bago ang taóng 1914. (2 Tim. 3:1-5) At patuloy pa itong lalala dahil inihula ng Bibliya na “ang mga taong balakyot at mga impostor ay magpapatuloy mula sa masama tungo sa lalong masama.”—2 Tim. 3:13.

2. Ano ang kapansin-pansin sa mga libangan ng sanlibutan? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

2 Bilang libangan, marami ang nanonood o gumagawa ng mga bagay na itinuturing ng Bibliya na marahas, imoral, espiritistiko, o di-makadiyos. Halimbawa, sa Internet, telebisyon, mga pelikula, aklat, at magasin, kadalasan nang pinalilitaw na katanggap-tanggap ang karahasan at imoralidad. Sa ilang lugar, ang mga bagay na dating itinuturing na hindi katanggap-tanggap ay ginagawa pa ngang legal. Pero hindi ito nangangahulugang sinasang-ayunan na ng Diyos ang mga iyon.—Basahin ang Roma 1:28-32.

3. Ano ang karaniwang tingin ng mga tao sa mga namumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos?

 3 Noong unang siglo, iniwasan ng mga tagasunod ni Jesus ang maruming libangan. Dahil dito at sa makadiyos na paggawi nila, nilait sila at inusig ng iba. Isinulat ni apostol Pedro sa mga Kristiyano: “Sa dahilang hindi kayo patuloy na tumatakbong kasama nila sa landasing ito sa gayunding pusali ng kabuktutan, sila ay nagtataka at patuloy na nagsasalita nang may pang-aabuso tungkol sa inyo.” (1 Ped. 4:4) Sa ngayon, ang mga namumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos ay itinuturing ding kakaiba ng mga tao sa sanlibutan. Sa katunayan, “lahat niyaong mga nagnanasang mabuhay na may makadiyos na debosyon may kaugnayan kay Kristo Jesus ay pag-uusigin din.”—2 Tim. 3:12.

“ANG MASASAMANG KASAMA AY SUMISIRA NG KAPAKI-PAKINABANG NA MGA UGALI”

4. Ano ang ipinayo ng Bibliya na huwag nating gawin may kinalaman sa sanlibutan?

4 Pinapayuhan ng Bibliya ang mga nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos na huwag ibigin ang sanlibutan at ang mga ginagawa nito. (Basahin ang 1 Juan 2:15, 16.) Ang relihiyoso, politikal, at komersiyal na mga elemento ng sanlibutan—pati na ang media—ay nasa ilalim ng impluwensiya ng “diyos ng sistemang ito ng mga bagay,” si Satanas na Diyablo. (2 Cor. 4:4; 1 Juan 5:19) Kaya bilang mga Kristiyano, kailangan nating mag-ingat sa pagpili ng ating mga kasama. Binababalaan tayo ng Bibliya: “Huwag kayong palíligaw. Ang masasamang kasama ay sumisira ng kapaki-pakinabang na mga ugali.”—1 Cor. 15:33.

5, 6. Kanino tayo hindi dapat makisama, at bakit?

5 Para hindi masira ang kapaki-pakinabang na mga ugali natin, hindi tayo dapat maging malapít sa mga gumagawa ng masama. Tumutukoy ito hindi lang sa mga di-kapananampalatayang gumagawa ng mali kundi pati sa mga nag-aangking sumasamba kay Jehova pero sumusuway sa kaniya. Kung ang gayong mga Kristiyano ay gumagawa ng malubhang kasalanan at hindi nagsisisi, itinitigil natin ang pakikisama sa kanila.—Roma 16:17, 18.

6 Kung makikisama tayo sa mga hindi sumusunod sa Diyos, baka matukso tayong gawin ang mga bagay na ginagawa nila para tanggapin nila tayo. Halimbawa, kung lagi tayong nakikisama sa imoral na mga tao, baka matukso tayong gumawa ng imoralidad. Nangyari iyan sa ilang nakaalay na Kristiyano, at ang ilan sa kanila ay natiwalag dahil hindi sila nagsisisi. (1 Cor. 5:11-13) Malibang magsisi sila, ang kalagayan nila ay gaya ng inilalarawan ni Pedro.—Basahin ang 2 Pedro 2:20-22.

7. Sino ang dapat nating piliin bilang matatalik na kaibigan?

7 Gusto nating magpakita ng kabaitan sa mga hindi sumusunod sa Diyos, pero hindi tayo dapat maging matalik na kaibigan o kasama nila. Kaya mali para sa isang Saksi ni Jehova na walang asawa na makipag-date sa isa na hindi nakaalay at tapat sa Diyos at walang respeto sa Kaniyang mataas na pamantayan. Di-hamak na mas mahalagang manatiling tapat sa Diyos kaysa sa maging katanggap-tanggap sa mga taong hindi namumuhay ayon sa pamantayan ni Jehova. Ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ang dapat nating maging malalapít na kasama. Sinabi ni Jesus: “Ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang isang ito ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina.”—Mar. 3:35.

8. Paano nakaapekto sa mga Israelita ang masasamang kasama?

8 Napahamak ang mga Israelita dahil sa masasamang kasama. Nang iligtas sila ni Jehova mula sa pagkaalipin sa Ehipto at akayin sa Lupang Pangako, nagbabala siya tungkol sa mga naninirahan doon: “Huwag mong yuyukuran ang kanilang mga diyos o maganyak ka man na paglingkuran ang mga iyon,  at huwag kang gagawa ng anumang tulad ng kanilang mga gawa, kundi walang pagsalang ibabagsak mo ang mga iyon at walang pagsalang gigibain mo ang kanilang mga sagradong haligi. At paglilingkuran ninyo si Jehova na inyong Diyos.” (Ex. 23:24, 25) Pero hindi sinunod ng karamihan sa mga Israelita ang mga tagubilin ng Diyos. (Awit 106:35-39) Dahil hindi sila nanatiling tapat sa Diyos, sinabi ni Jesus sa kanila: “Narito! Ang inyong bahay ay pinababayaan sa inyo.” (Mat. 23:38) Itinakwil ni Jehova ang Israel, at ibinigay sa bagong-tatag na kongregasyong Kristiyano ang pagpapala niya.—Gawa 2:1-4.

MAG-INGAT SA PAGPILI NG MGA BABASAHIN AT PANOORIN

9. Bakit puwedeng makasira sa espirituwalidad natin ang media?

9 Marami sa mga inilalabas ng media ang puwedeng makasira sa espirituwalidad ng mga Kristiyano. Ang gayong mga materyal ay hindi dinisenyo para patibayin ang pananampalataya natin kay Jehova at sa kaniyang mga pangako. Sa halip, masasalamin sa mga ito ang masamang sanlibutan ni Satanas at ang mga hangarin nito. Kaya kailangan nating maging maingat para maiwasan ang mga materyal na pupukaw ng “makasanlibutang mga pagnanasa.”—Tito 2:12.

10. Ano ang mangyayari sa nakapipinsalang mga babasahin at panoorin ng sanlibutang ito?

10 Hindi na magtatagal, wala nang mababasa at mapapanood na nakapipinsalang materyal. Mangyayari iyan kapag pinuksa na ang sanlibutan ni Satanas. Sinasabi ng Bibliya: “Ang sanlibutan ay lumilipas at gayundin ang pagnanasa nito, ngunit siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman.” (1 Juan 2:17) Umawit din ang salmista: “Ang mga manggagawa ng kasamaan ay lilipulin, ngunit yaong mga umaasa kay Jehova ang siyang magmamay-ari ng lupa. Ngunit ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa, at makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan.” Hanggang kailan? “Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, at tatahan sila roon magpakailanman.”—Awit 37:9, 11, 29.

11. Paano naglalaan ang Diyos ng espirituwal na pagkain sa kaniyang bayan?

11 Ibang-iba sa ginagawa ng sanlibutan, ang mga materyal na ginagawa ng organisasyon ni Jehova sa mga huling araw na ito ay tumutulong sa atin na magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa kaniyang panalangin kay Jehova, sinabi ni Jesus: “Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos, at sa isa na iyong isinugo, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Sa pamamagitan ng kaniyang organisasyon, naglalaan ang ating makalangit na Ama ng saganang espirituwal na pagkain. Napakalaking pagpapala nga na may mga magasin tayo, brosyur, aklat, video, at website na nagtataguyod ng tunay na pagsamba! Ang organisasyon ng Diyos ay nagsasaayos din ng regular na mga pagpupulong sa mahigit 110,000 kongregasyon sa buong daigdig. Sa mga pagpupulong na iyon, asamblea, at mga kombensiyon, tinatalakay natin ang mga salig-Bibliyang materyal na nagpapatibay ng pananampalataya sa Diyos at sa kaniyang mga pangako.—Heb. 10:24, 25.

MAG-ASAWA “TANGI LAMANG SA PANGINOON”

12. Ano ang ibig sabihin ng payo ng Bibliya na mag-asawa “tangi lamang sa Panginoon”?

12 Ang mga Kristiyanong nag-iisip na mag-asawa ang lalo nang kailangang mag-ingat sa pagpili ng kasama. Maliwanag ang payo ng Bibliya: “Huwag kayong makipamatok nang kabilan sa mga di-sumasampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa katampalasanan? O anong pakikibahagi mayroon ang liwanag sa kadiliman?” (2 Cor. 6:14) Pinapayuhan ng Bibliya ang mga lingkod ng Diyos na mag-asawa “tangi  lamang sa Panginoon,” ibig sabihin, mag-asawa lang ng nakaalay at bautisadong mananamba ni Jehova na namumuhay ayon sa mga turo ng Bibliya. (1 Cor. 7:39) Kapag ang isa ay nag-asawa ng kapuwa Kristiyano, nagkakaroon siya ng kasamang nakaalay kay Jehova at tutulong sa kaniya na manatiling tapat sa Diyos.

13. Anong utos tungkol sa pag-aasawa ang ibinigay ng Diyos sa mga Israelita?

13 Alam ni Jehova kung ano ang pinakamabuti para sa kaniyang mga lingkod, at hindi nagbabago ang pananaw niya tungkol sa pag-aasawa. Pansinin ang malinaw na utos niya sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Tungkol sa mga naninirahan sa nakapaligid na mga bansa na hindi naglilingkod kay Jehova, tinagubilinan niya ang mga Israelita: “Huwag kang makikipag-alyansa sa kanila ukol sa pag-aasawa. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kaniyang anak na lalaki, at ang kaniyang anak na babae ay huwag mong kukunin para sa iyong anak na lalaki. Sapagkat ihihiwalay niya ang iyong anak mula sa pagsunod sa akin, at tiyak na paglilingkuran nila ang ibang mga diyos; at ang galit ni Jehova ay lalagablab nga laban sa inyo, at tiyak na lilipulin ka niya nang dali-dali.”—Deut. 7:3, 4.

14, 15. Paano nakaapekto kay Solomon ang pagsuway sa utos ni Jehova?

14 Noong bagong hari pa lang ang anak ni David na si Solomon, nanalangin ito para sa karunungan, at ibinigay naman iyon ng Diyos. Kaya si Haring Solomon ay nakilala bilang ang marunong na tagapamahala ng isang maunlad na lupain. Sa katunayan, nang dumalaw kay Solomon ang reyna ng Sheba, sinabi nito: “Hindi ako nanampalataya sa mga salita hanggang sa pumarito ako upang makita ng aking sariling mga mata; at, narito! ni hindi nga nasabi sa akin ang kalahati. Nahigitan mo sa karunungan at kasaganaan ang mga bagay na narinig na aking napakinggan.” (1 Hari 10:7) Pero nakalulungkot, makikita sa nangyari kay Solomon kung ano ang puwedeng kahinatnan kapag binale-wala ang utos ng Diyos na huwag mag-asawa ng hindi naglilingkod kay Jehova.—Ecles. 4:13.

15 Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa kaniya, sinuway ni Solomon ang malinaw na utos ni Jehova. Si Solomon ay “umibig sa maraming asawang banyaga” at nagkaroon ng 700 asawa at 300 babae. Ano ang resulta? Sa kaniyang pagtanda, “ikiniling ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso na sumunod sa ibang mga diyos . . . at si Solomon ay nagsimulang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova.” (1 Hari 11:1-6) Nakasira sa karunungan ni Solomon ang masasamang kasama. Inilayo siya nito sa tunay na pagsamba. Isa ngang babala para sa mga Kristiyanong nag-iisip na mag-asawa ng hindi umiibig kay Jehova!

16. Ano ang payo ng Bibliya sa lingkod ng Diyos na may asawang di-kapananampalataya?

16 Kumusta naman kung ang isa ay naging mananamba ng Diyos samantalang ang kaniyang asawa ay di-kapananampalataya? Sinasabi ng Bibliya: “Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, upang, kung ang sinuman ay hindi masunurin sa salita, mawagi sila nang walang salita sa pamamagitan ng paggawi ng kani-kanilang asawang babae.” (1 Ped. 3:1) Kapit din ito sa mga lalaking may asawang di-kapananampalataya. Malinaw ang payo ng Bibliya: Maging mabuting asawa, at mamuhay ayon sa mataas na pamantayan ng Diyos sa pag-aasawa. Maraming di-Saksing asawa ang tumanggap ng katotohanan dahil nakita nilang nagbago ang kanilang asawa mula nang sumunod sa mga kahilingan ng Diyos.

MGA UMIIBIG KAY JEHOVA ANG PILIING KASAMA

17, 18. Bakit nakaligtas si Noe at ang mga Kristiyano noong unang siglo sa pagkawasak ng sistemang kinabuhayan nila?

17 Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali, samantalang ang  mabubuting kasama ay nakatutulong sa isa na maging tapat kay Jehova. Halimbawa, si Noe ay nabuhay sa isang masamang daigdig, pero hindi niya ginustong maging malapít na kaibigan ang mga tao noon. Nang panahong iyon, “nakita ni Jehova na ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa at ang bawat hilig ng mga kaisipan ng kaniyang puso ay masama na lamang sa lahat ng panahon.” (Gen. 6:5) Kaya nagdesisyon ang Diyos na lipulin ang masamang sistemang iyon at ang mga tumatangkilik dito sa pamamagitan ng pangglobong delubyo. Pero “si Noe ay isang lalaking matuwid. Siya ay walang pagkukulang sa gitna ng kaniyang mga kapanahon. Si Noe ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos.”—Gen. 6:7-9.

18 Tiyak na hindi nakisama si Noe sa di-makadiyos na mga tao. Siya at ang pitong miyembro ng kaniyang pamilya ay naging abala sa gawaing ibinigay ng Diyos, kasama na ang pagtatayo ng arka. Si Noe ay isa ring “mangangaral ng katuwiran.” (2 Ped. 2:5) Kaya mga bagay na nakalulugod sa Diyos ang pinagkaabalahan ni Noe at ng kaniyang pamilya. Bilang resulta, nakaligtas sila sa Baha. Laking pasasalamat natin sa kanila dahil lahat tayo ay inapo ng mga naglingkod kay Jehova—si Noe, ang kaniyang asawa, mga anak, at ang kani-kanilang asawa. Ang tapat at masunuring mga Kristiyano noong unang siglo ay nanatili ring hiwalay sa di-makadiyos na mga tao kaya nakaligtas sila sa pagkawasak ng Jerusalem at ng Judiong sistema noong 70 C.E.—Luc. 21:20-22.

Kapag nakikipagsamahan tayo sa mga kapatid, natitikman na natin ang buhay sa bagong sanlibutan (Tingnan ang parapo 19)

19. Ano ang dapat nating gawin para makapanatiling tapat sa Diyos?

19 Bilang mga mananamba ni Jehova, kailangan nating tularan si Noe at ang pamilya niya at ang masunuring mga Kristiyano noong unang siglo. Dapat tayong manatiling hiwalay sa masamang sistemang ito ng mga bagay. Milyon-milyon ang tapat na mga kapatid natin, at sila ang piliin nating kaibigan. Matutulungan nila tayong ‘tumayong matatag sa pananampalataya’ sa napakahirap na mga panahong ito. (1 Cor. 16:13; Kaw. 13:20) At isip-isipin ang napakagandang pag-asa natin! Kung mag-iingat tayo sa pagpili ng mga kasama sa mga huling araw, maaari tayong makaligtas sa wakas ng masamang sistemang ito at makapamuhay sa bagong sanlibutan ni Jehova na napakalapit nang dumating!