“Bubulay-bulayin ko ang lahat ng iyong gawa.”—AWIT 77:12.

AWIT: 18, 61

1, 2. (a) Bakit ka kumbinsidong mahal ni Jehova ang kaniyang bayan? (b) Nilikha ang tao na may anong pangangailangan?

BAKIT ka kumbinsidong mahal ni Jehova ang kaniyang bayan? Bago mo sagutin iyan, tingnan natin ang mga halimbawang ito: Ilang taóng pinayuhan ng mga kapatid ang sister na si Taylene na maging balanse at makatuwiran sa inaasahan niya sa kaniyang sarili. Sinabi niya: “Kung hindi ako mahal ni Jehova, hindi niya ako paulit-ulit na papayuhan.” Si Brigitte, na nagpalaki ng dalawang anak matapos mamatay ang mister niya, ay nagsabi: “Isa sa pinakamahirap na hamon sa sistema ni Satanas ang magpalaki ng mga anak, lalo na para sa nagsosolong magulang. Pero kumbinsido akong mahal ako ni Jehova dahil inalalayan niya ako sa mga panahon ng pagluha at kabiguan, at hindi niya hinayaang dumanas ako nang higit sa matitiis ko.” (1 Cor. 10:13) Si Sandra naman ay nakikipaglaban sa isang sakit na walang lunas. Sa isang kombensiyon, nagpakita sa kaniya ng personal na interes ang misis ng isang kilaláng brother. “Hindi namin siya personal na kilala,” ang sabi ng mister ni Sandra, “pero ipinakita niyang nagmamalasakit siya, at nagpasaya ito sa amin. Nakikita ko kahit sa maliliit na ekspresyon ng pag-ibig ng ating mga kapatid kung gaano kami kamahal ni Jehova.”

 2 Nilikha ang tao na may pangangailangang mahalin at magmahal. Madali tayong nasisiraan ng loob kapag hindi nasasapatan ang pangangailangang ito dahil sa di-inaasahang mga pangyayari o mga kabiguan, pagkakasakit, problema sa pinansiyal, o hindi mabungang ministeryo. Kung nadarama nating hindi na tayo mahal ni Jehova, makabubuting alalahanin na mahalaga tayo sa kaniya at nariyan siya, “nakahawak sa [ating] kanang kamay” at tinutulungan tayo. Hindi niya tayo kalilimutan kung tapat tayo sa kaniya.—Isa. 41:13; 49:15.

3. Ano ang makatutulong para tumibay ang pagtitiwala natin na hindi nagmamaliw ang pag-ibig ni Jehova sa atin?

3 Ang mga indibiduwal na binanggit sa simula ay nakatitiyak na hindi sila iniwan ng Diyos sa mahihirap na panahon. Makapagtitiwala rin tayo na nasa tabi natin siya. (Awit 118:6, 7) Tatalakayin sa artikulong ito kung paanong ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa (1) kaniyang mga nilikha, (2) kaniyang kinasihang Salita, (3) panalangin, at (4) pantubos. Kung bubulay-bulayin natin ang mabubuting bagay na ginawa ni Jehova, lalalim ang pagpapahalaga natin sa kaniyang di-nagmamaliw na pag-ibig.—Basahin ang Awit 77:11, 12.

BULAY-BULAYIN ANG MGA NILIKHA NI JEHOVA

4. Ano ang ating matututuhan kung bubulay-bulayin natin ang mga nilikha ni Jehova?

4 Makikita ba natin sa mga nilikha ni Jehova ang kaniyang di-nagmamaliw na pag-ibig sa atin? Oo, dahil ang mismong paglikha ng Diyos ay isang kapahayagan ng pag-ibig niya. (Roma 1:20) Dinisenyo niya ang ekosistema ng lupa para patuloy tayong mabuhay. Pero hindi niya gusto na basta lang tayo mabuhay. Kailangan nating kumain para manatiling buháy. Kaya tiniyak ni Jehova na ang lupa ay makapaglalaan ng napakarami at sari-saring pananim na makakain para masiyahan tayo. (Ecles. 9:7) Isang sister na nagngangalang Catherine ang nasisiyahan sa mga nakikita niya sa kalikasan, lalo na kapag tagsibol sa Canada. Sinabi niya: “Talagang kahanga-hanga kung paano nagiging buháy na buháy ang paligid—namumukadkad ang mga bulaklak at bumabalik ang mga ibon mula sa pandarayuhan, pati na ang maliliit na hummingbird na nanginginain sa kainan ng ibon sa labas ng bintana ng kusina ko. Talagang mahal tayo ni Jehova dahil binibigyan niya tayo ng maraming dahilan para maging masaya.” Nasisiyahan ang ating maibiging Ama sa langit sa kaniyang mga nilikha, at gusto niyang ganiyan din ang madama natin.—Gawa 14:16, 17.

5. Paano makikita ang pag-ibig ni Jehova sa pagkakalikha niya sa tao?

5 Nilikha tayo ni Jehova na may kakayahang gumawa ng makabuluhang mga bagay para lalo tayong masiyahan. (Ecles. 2:24) Nilayon niya na punuin at supilin ng tao ang lupa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan sa mga isda, ibon, at iba pang nilalang. (Gen. 1:26-28) At napakamaibigin ni Jehova dahil binigyan niya tayo ng kakayahang tularan siya!—Efe. 5:1.

PAHALAGAHAN ANG SALITA NG DIYOS

6. Bakit dapat tayong magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa Salita ng Diyos?

6 Nagpakita ang Diyos ng dakilang pag-ibig nang ibigay niya sa atin ang kaniyang kinasihang Salita. Isinisiwalat nito ang mga kailangan nating malaman tungkol sa kaniya at sa pakikitungo niya sa mga tao. Halimbawa, ipinakikita ng Kasulatan kung paano nakitungo si Jehova sa mga Israelita, na madalas sumuway sa kaniya. Sinasabi sa Awit 78:38: “Siya ay maawain; tinatakpan niya ang kamalian at hindi sila nililipol. At maraming ulit niyang pinawi ang kaniyang galit, at hindi niya pinupukaw ang buo niyang pagngangalit.” Kung bubulay-bulayin mo ang tekstong ito, matutulungan kang  makita na mahal ka ni Jehova at nagmamalasakit siya sa iyo. Makatitiyak kang mahalaga ka kay Jehova.—Basahin ang 1 Pedro 5:6, 7.

7. Bakit dapat nating lubusang pahalagahan ang Bibliya?

7 Dapat nating lubusang pahalagahan ang Bibliya dahil ito ang pangunahing paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Ang makabuluhan at bukás na pag-uusap ng magulang at anak ay napakahalaga para tumibay ang kanilang tiwala at pag-ibig sa isa’t isa. Ano kung gayon ang aasahan natin kay Jehova? Hindi man natin siya nakikita o naririnig, “nagsasalita” siya sa atin sa pamamagitan ng kaniyang kinasihang Salita, at kailangan nating makinig. (Isa. 30:20, 21) Gusto ni Jehova na gabayan tayo at protektahan bilang kaniyang nakaalay na bayan. Gusto rin niyang makilala natin siya at magtiwala tayo sa kaniya.—Basahin ang Awit 19:7-11; Kawikaan 1:33.

Kinailangang payuhan ni Jehu si Jehosapat, pero may “mabubuting bagay” na nakita si Jehova sa hari (Tingnan ang parapo 8, 9)

8, 9. Ano ang gusto ni Jehova na malaman natin? Magbigay ng halimbawa sa Bibliya.

8 Gusto ni Jehova na malaman nating mahal niya tayo. Hindi niya tinitingnan ang ating di-kasakdalan kundi hinahanap ang mabuti sa atin. (2 Cro. 16:9) Ginawa niya iyan sa kaso ni Haring Jehosapat ng Juda. Minsan, may-kamangmangang pumayag si Jehosapat na makipag-alyansa kay Haring Ahab ng Israel laban sa mga Siryano para mabawi ang Ramot-gilead. Tiniyak ng 400 huwad na propeta na mananalo ang masamang si Ahab, pero inihula ng tunay na propeta ni Jehova na si Micaias na matatalo siya. Namatay sa labanan si Ahab, at muntik na ring mamatay si Jehosapat. Pagkabalik  sa Jerusalem, sinaway si Jehosapat dahil sa pakikipag-alyansa kay Ahab. Pero sinabi sa kaniya ni Jehu na anak ni Hanani na tagapangitain: “May mabubuting bagay na nasumpungan sa iyo.”—2 Cro. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

9 Noong pasimula ng paghahari ni Jehosapat, inutusan niya ang mga prinsipe, Levita, at mga saserdote na libutin ang lahat ng lunsod ng Juda para ituro sa mga sakop niya ang Kautusan ni Jehova. Naging napakaepektibo ng kampanya dahil ang mga tao sa mga bansa sa palibot ay nagsimulang matakot kay Jehova. (2 Cro. 17:3-10) Totoo, nakagawa ng maling desisyon si Jehosapat, pero hindi bulag si Jehova sa mabubuting bagay na ginawa niya. Ipinaaalaala ng ulat na ito na kahit nagkakamali tayo, patuloy tayong mamahalin ni Jehova kung sinisikap nating paluguran siya.

PAHALAGAHAN ANG PRIBILEHIYO NG PANALANGIN

10, 11. (a) Bakit espesyal na regalo mula kay Jehova ang panalangin? (b) Paano maaaring sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

10 Ang isang mapagmahal na ama ay naglalaan ng panahon para makinig sa mga anak niya. Gusto niyang malaman ang mga iniisip at ikinababahala nila dahil gusto niyang makita kung ano ang nasa puso nila. Nakikinig sa panalangin natin ang ating makalangit na Ama, si Jehova. Isa ngang napakalaking pribilehiyo na makipag-usap sa kaniya!

11 Puwede tayong manalangin kay Jehova kahit anong oras. Kaibigan natin siya at lagi siyang handang makinig sa atin. Sinabi ni Taylene, na binanggit sa simula: “Puwede mong sabihin sa kaniya ang lahat at kahit ano.” Kapag ibinuhos natin sa Diyos sa panalangin ang laman ng ating puso, maaaring isang teksto sa Bibliya, artikulo sa magasin, o pampatibay mula sa isang kapatid ang gamitin niya para sagutin tayo. Wala mang nakikinig o umuunawa sa atin, pinakikinggan at inuunawa tayo ni Jehova. Pinatutunayan ng sagot niya sa mga panalangin natin na di-nagmamaliw ang kaniyang pag-ibig sa atin.

12. Bakit dapat nating bigyang-pansin ang mga panalanging iniulat sa Bibliya? Magbigay ng halimbawa.

12 Marami tayong matututuhan mula sa mga panalanging iniulat sa Bibliya. Kaya makatutulong kung pag-aaralan natin ang mga ito sa pampamilyang pagsamba. Kung bubulay-bulayin natin kung paano ipinahayag ng mga lingkod ni Jehova noon ang laman ng kanilang puso, susulong ang kalidad ng ating panalangin. Halimbawa, pansinin ang panalangin ng nagsisising si Jonas mula sa tiyan ng malaking isda. (Jon. 1:17–2:10) Repasuhin ang taos-pusong panalangin ni Solomon kay Jehova noong ialay ang templo. (1 Hari 8:22-53) Bulay-bulayin ang modelong panalangin na ibinigay ni Jesus para sa ating kapakinabangan. (Mat. 6:9-13) Higit sa lahat, regular na “ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos.” Bilang resulta, “ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga kakayahang pangkaisipan.” Lalalim ang pagpapahalaga natin sa di-nagmamaliw na pag-ibig ni Jehova.—Fil. 4:6, 7.

PAHALAGAHAN ANG PANTUBOS

13. Anong pagkakataon ang nabuksan para sa mga tao dahil sa maibiging paglalaan ng pantubos?

13 Ibinigay ni Jehova ang kaloob na pantubos para “magkamit tayo ng buhay.” (1 Juan 4:9) Ang pinakadakilang kapahayagang ito ng pag-ibig ng Diyos ang tinutukoy ni apostol Pablo nang isulat niya: “Si Kristo . . . ay namatay para sa mga taong di-makadiyos sa takdang panahon. Sapagkat halos walang sinuman ang mamamatay para sa isang taong matuwid; totoo nga, para sa taong mabuti, marahil, ay may mangangahas pa ngang mamatay. Ngunit inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat,  samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.” (Roma 5:6-8) Dahil sa kapahayagang ito ng pag-ibig ng Diyos, nabuksan ang pagkakataon na mapalapít ang mga tao kay Jehova.

14, 15. Ano ang kahulugan ng pantubos para sa (a) mga pinahirang Kristiyano? (b) mga may makalupang pag-asa?

14 Nadama ng isang maliit na grupo ng mga Kristiyano ang di-nagmamaliw na pag-ibig ni Jehova sa espesyal na paraan. (Juan 1:12, 13; 3:5-7) Pinahiran sila ng banal na espiritu at naging “mga anak ng Diyos.” (Roma 8:15, 16) Ayon kay Pablo, ang mga pinahirang Kristiyano ay ‘ibinangon at pinaupong magkakasama sa makalangit na mga dako kaisa ni Kristo Jesus.’ (Efe. 2:6) Nasa ganiyan silang espirituwal na katayuan dahil sila ay “tinatakan ng ipinangakong banal na espiritu, na isang paunang tanda ng [kanilang] mana,” ang “pag-asa na inilalaan para sa [kanila] sa langit.”—Efe. 1:13, 14; Col. 1:5.

15 Para sa karamihan ng nananampalataya sa pantubos, bukás ang pagkakataon na maging kaibigan sila ni Jehova at may pag-asa silang ampunin bilang mga anak ng Diyos at mabuhay nang walang hanggan sa Paraiso sa lupa. Kaya sa pamamagitan ng pantubos, ipinakita ni Jehova ang pag-ibig niya sa lahat ng tao. (Juan 3:16) Kung ang pag-asa natin ay mabuhay magpakailanman sa lupa at patuloy tayong maglilingkod nang tapat kay Jehova, makatitiyak tayong pinakamagandang buhay ang ibibigay niya sa atin sa bagong sanlibutan. Pahalagahan nga natin ang pantubos bilang ang pinakadakilang katibayan ng di-nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa atin!

IPAKITA ANG PAG-IBIG MO KAY JEHOVA

16. Paano tayo makikinabang kung bubulay-bulayin natin ang mga ginawa ni Jehova para ipakitang iniibig niya tayo?

16 Hindi natin mabibilang kung gaano karaming beses ipinakita ni Jehova ang pag-ibig niya sa atin. Umawit ang salmistang si David: “Sa akin ay pagkahala-halaga ng iyong mga kaisipan! O Diyos, pagkarami-rami ng hustong kabuuan ng mga iyon! Kung susubukan kong bilangin, ang mga iyon ay mas marami pa kaysa sa mga butil ng buhangin.” (Awit 139:17, 18) Kung bubulay-bulayin natin kung paano tayo iniibig ni Jehova, mauudyukan tayong ibigin din siya. Sikapin nawa nating ibigay sa kaniya ang ating buong makakaya.

17, 18. Ano ang ilang paraan para maipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos?

17 Maraming paraan para maipakita natin ang ating pag-ibig kay Jehova. Halimbawa, ipinakikita nating mahal natin ang Diyos at ang ating kapuwa kapag masigasig tayong nangangaral tungkol sa Kaharian. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Ipinakikita rin natin na talagang mahal natin si Jehova kapag binabata natin ang mga pagsubok sa ating pananampalataya at nananatiling tapat. (Basahin ang Awit 84:11; Santiago 1:2-5.) Tumindi man ang pagsubok, makatitiyak tayong alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin at tutulungan niya tayo dahil mahalaga tayo sa kaniya.—Awit 56:8.

18 Pinakikilos tayo ng pag-ibig natin kay Jehova na magbulay-bulay tungkol sa kaniyang mga nilikha at iba pang kamangha-manghang gawa. Ipinakikita nating mahal natin ang Diyos at lubusang pinahahalagahan ang kaniyang Salita kung masikap natin itong pinag-aaralan. Dahil sa pag-ibig kay Jehova, lagi tayong lumalapit sa kaniya sa panalangin. At lumalalim ang pag-ibig natin sa Diyos habang binubulay-bulay natin ang haing pantubos na inilaan niya para sa ating mga kasalanan. (1 Juan 2:1, 2) Ilan lang ito sa mga paraan kung paano natin maipakikita na pinahahalagahan natin ang di-nagmamaliw na pag-ibig ni Jehova sa atin.