“Magbigay ka ng utos . . . na gumawa [sila] ng mabuti, . . . upang makapanghawakan silang mahigpit sa tunay na buhay.”—1 TIM. 6:17-19.

AWIT: 125, 40

1, 2. (a) Anong pisikal na mga pagpapala ang gustong-gusto mong maranasan sa Paraiso? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Anong espirituwal na mga pagpapala ang tatamasahin natin sa bagong sanlibutan?

“TUNAY NA BUHAY.” Para sa marami sa atin, ipinaaalaala ng pananalitang iyan ang pag-asang buhay na walang hanggan sa Paraisong lupa. Sa katunayan, iniuugnay ni apostol Pablo ang “buhay na walang hanggan” sa “tunay na buhay.” (Basahin ang 1 Timoteo 6:12, 19.) Isang buhay na magpapatuloy magpakailanman at magdudulot ng namamalaging kasiyahan at kagalakan ang inaasam natin. Ano kaya ang pakiramdam kung sa tuwing gigising tayo sa umaga, napakaganda ng kondisyon ng ating katawan, isip, at emosyon? (Isa. 35:5, 6) Tiyak na napakasayang makasama ang mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan, pati na ang mga binuhay-muli! (Juan 5:28, 29; Gawa 24:15) May pagkakataon din tayong maging mahusay sa siyensiya, musika, arkitektura, at iba pa.

2 Gustong-gusto na nating maranasan ang lahat ng iyan, pero ang pangunahing pagpapala sa bagong sanlibutan ay espirituwal. Nakagagalak ngang malaman na napabanal na ang pangalan ni Jehova at naipagbangong-puri na ang kaniyang soberanya! (Mat. 6:9, 10) Tiyak na matutuwa tayong makitang natutupad na ang  orihinal na layunin ni Jehova para sa mga tao at sa lupa. Isip-isipin din na habang unti-unti tayong nagiging sakdal, mas nagiging madali sa atin na mapalapít kay Jehova!—Awit 73:28; Sant. 4:8.

3. Ano ang dapat nating paghandaan ngayon?

3 Matatamasa natin ang mga pagpapalang ito dahil tinitiyak sa atin ni Jesus na “sa Diyos ay posible ang lahat ng mga bagay.” (Mat. 19:25, 26) Pero kung gusto nating mabuhay sa bagong sanlibutan—at patuloy pagkatapos ng Sanlibong Taóng Paghahari ni Kristo—dapat tayong kumilos ngayon para ‘makapanghawakang mahigpit’ sa buhay na walang hanggan. Dapat tayong mamuhay na hinihintay ang wakas ng masamang sanlibutang ito, at gumawa ng positibong mga hakbang ngayon para maging handa sa buhay sa bagong sanlibutan. Paano natin ito magagawa habang nabubuhay tayo sa masamang sistema ng mga bagay?

KUNG PAANO MAGHAHANDA

4. Ilarawan kung paano tayo makapaghahanda para sa buhay sa bagong sanlibutan.

4 Paano tayo maghahanda para sa buhay sa bagong sanlibutan ng Diyos? Kung plano nating manirahan sa ibang bansa, paano ba tayo maghahanda? Baka pag-aralan natin ang wika ng mga tao roon. Makatutulong din kung aalamin natin ang mga kaugalian nila. Baka tikman natin ang ilan sa mga pagkain nila. Maaaring mamuhay rin tayo na parang residente na ng bansang iyon. Ganiyan naman talaga ang gagawin natin kapag nanirahan na tayo roon. Sa katulad na paraan, makapaghahanda tayo para sa buhay sa bagong sanlibutan kung ngayon pa lang ay sisikapin na nating mamuhay na parang naroon na tayo. Tingnan natin ang sumusunod na mga halimbawa kung paano natin ito magagawa.

5, 6. Paano makatutulong ang pagpapasakop sa teokratikong mga kaayusan para maging handa tayo sa buhay sa bagong sanlibutan?

5 Sa bagong sanlibutan, lubusan nang maipagbabangong-puri ang soberanya ng Diyos. Malayong-malayo iyan sa pagsasariling itinataguyod sa sanlibutang ito na nasa ilalim ng impluwensiya ni Satanas! Mas pinipili ng marami ngayon na huwag sumunod sa Diyos at gawin kung ano ang gusto nila, pero ano ang resulta? Hirap, pagdurusa, at mga trahedya. (Jer. 10:23) Napakaganda nga ng buhay kapag ang lahat ng tao ay sumusunod na kay Jehova bilang maibiging Tagapamahala!

6 Sa bagong sanlibutan, sa ilalim ng kaayusan ni Jehova, pagagandahin natin ang lupa, tuturuan ang mga binuhay-muli, at gagawin ang kalooban ni Jehova para sa mga tao. Pero paano kung ang ipagagawa sa atin ay hindi natin gusto? Magpapasakop ba tayo at masayang gagawin ang atas natin sa abot ng ating makakaya? Karamihan sa atin ay tiyak na sasagot ng oo! Pero kumusta ngayon? Lagi ba tayong nagpapasakop sa teokratikong mga tagubilin? Kung ginagawa natin iyan, naghahanda tayo para sa buhay na walang hanggan sa ilalim ng pamamahala ni Jehova.

7, 8. (a) Bakit dapat tayong matutong makipagtulungan? (b) Anong mga pagbabago ang naranasan ng ilang Kristiyano? (c) Sa ano tayo makatitiyak sa bagong sanlibutan?

7 Bukod sa pagpapasakop sa mga kaayusan ni Jehova, kailangan din nating matutong maging kontento at makipagtulungan para maging handa sa buhay sa bagong sanlibutan. Kung ngayon pa lang ay nakikipagtulungan na tayo sa mga nangunguna, kontento at masaya sa bagong mga atas sa paglilingkod, malamang na magiging ganiyan din ang saloobin natin sa bagong sanlibutan. (Basahin ang Hebreo 13:17.) Sa Lupang Pangako, ang mana ng mga Israelita ay hinati-hati sa pamamagitan ng palabunutan. (Bil. 26:52-56; Jos. 14:1, 2) Hindi pa natin alam kung saan tayo aatasang tumira sa bagong sanlibutan. Pero kung nakikipagtulungan na tayo ngayon, magiging kontento tayo at maligaya sa paggawa ng kalooban ni  Jehova saanman tayo nakatira sa panahong iyon.

8 Anumang pagsisikap natin na makipagtulungan sa organisasyon ni Jehova at gampanan ang teokratikong mga atas ay maliit na bagay lang kumpara sa pribilehiyong manirahan sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian. Siyempre pa, puwedeng magbago ang mga kalagayan natin sa pagdaan ng panahon. Halimbawa, ang ilang Bethelite sa United States ay binigyan ng ibang atas sa labas ng tahanang Bethel. Nagtatamasa sila ngayon ng saganang pagpapala sa ibang larangan ng buong-panahong ministeryo. Dahil sa edad o iba pang dahilan, ang ilan naman na nasa gawaing paglalakbay ay inatasang maging special pioneer. Kung matututo tayong maging kontento, mananalangin sa Diyos para sa tulong, at gagawin ang lahat para paglingkuran siya, magiging maligaya tayo at tatanggap ng maraming pagpapala kahit sa mapanganib na mga huling araw na ito. (Basahin ang Kawikaan 10:22.) Kumusta naman sa hinaharap? Maaaring naiisip na natin kung saan natin gustong tumira sa bagong sanlibutan, pero baka sa ibang lugar tayo patirahin. Saanman tayo maglilingkod at anuman ang gagawin natin sa panahong iyon, makatitiyak tayong magiging kontento tayo at lubos nating ipagpapasalamat na naroroon tayo.—Neh. 8:10.

9, 10. (a) Sa bagong sanlibutan, bakit maaaring kailanganin nating maging matiisin? (b) Paano natin maipakikitang matiisin tayo?

9 Sa bagong sanlibutan, may mga pagkakataon na baka kailanganin nating maging matiisin. Halimbawa, baka marinig nating binuhay na ang ilang indibiduwal at tuwang-tuwa ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan, samantalang hindi pa binubuhay ang mga mahal natin sa buhay. Magagawa ba nating makipagsaya at patuloy na maghintay? (Roma 12:15) Kung matiisin nating hinihintay ngayon ang katuparan ng mga pangako ni Jehova, matutulungan tayo nitong maging matiisin sa hinaharap.Ecles. 7:8.

10 Makapaghahanda rin tayo para sa buhay sa bagong sanlibutan kung magiging matiisin tayo o matiyaga sa mga pagbabago sa pagkaunawa natin sa mga katotohanan sa Bibliya. Matiyaga ba tayong nag-aaral at naghihintay habang unti-unting nililinaw ang mga katotohanang iyon? Kung oo, mas madali na sa atin na maging matiisin sa bagong sanlibutan habang isinisiwalat ni Jehova ang kaniyang mga kahilingan para sa mga tao.—Kaw. 4:18; Juan 16:12.

11. Ano ang itinuturo ni Jehova sa atin ngayon tungkol sa pakikitungo sa iba? Paano ito makatutulong sa atin sa bagong sanlibutan?

11 Ang isa pang makatutulong para makapaghanda sa buhay sa bagong sanlibutan ay ang pagiging mapagpatawad. Sa Sanlibong Taóng Paghahari ni Kristo, hindi agad mawawala ang pangit na mga ugali ng mga matuwid at di-matuwid. (Gawa 24:15) Maibigin ba nating pakikitunguhan ang isa’t isa sa panahong iyon? Kung matututo tayo na lubusang magpatawad ngayon at iiwasan ang mga di-pagkakasundo, magiging mas madali sa atin na gawin iyon sa bagong sanlibutan.—Basahin ang Colosas 3:12-14.

12. Bakit dapat tayong maghanda na ngayon para sa buhay sa bagong sanlibutan?

12 Sa bagong sanlibutan, hindi naman lahat ng gustuhin natin ay makukuha natin o agad na mapapasaatin. Sa halip, kailangan nating maging mapagpahalaga at kontento sa anumang sitwasyon doon habang nakikinabang sa pagpapasakop sa maibiging pamamahala ni Jehova. Kailangan nating ipakita ang mga katangiang itinuturo ni Jehova na linangin natin ngayon. Kung ngayon pa lang ay namumuhay na tayo na parang nasa bagong sanlibutan, nalilinang natin ang mga katangiang kailangan nating ipakita magpakailanman. Tumitibay rin ang pananampalataya natin sa “darating  na tinatahanang lupa.” (Heb. 2:5; 11:1) Bukod diyan, naipakikita nating sabik na sabik na tayo sa matuwid na mga kalagayang iiral sa lupa. Oo, naghahanda na tayo sa walang-hanggang buhay sa bagong sanlibutan ng Diyos.

MAGPOKUS SA ESPIRITUWAL NA MGA TUNGUHIN

Maging masigasig sa ministeryo

13. Anong mga gawain ang magiging pinakapangunahin sa bagong sanlibutan?

13 Tingnan natin ang isa pang paraan kung paano tayo makapaghahanda para sa tunay na buhay. Sa bagong sanlibutan, sagana tayong paglalaanan ng pagkain at iba pang pangangailangan. Pero ang pagmumulan ng pinakamalaking kagalakan natin ay ang espirituwal na mga paglalaan. (Mat. 5:3) Ang espirituwal na mga gawain ang magiging pinakapangunahin sa atin, at masisiyahan tayo sa paglilingkod kay Jehova. (Awit 37:4) Kung inuuna natin ang espirituwal na mga bagay ngayon, naghahanda na tayo para sa tunay na buhay sa hinaharap.—Basahin ang Mateo 6:19-21.

14. Anong espirituwal na mga tunguhin ang makatutulong sa mga kabataan?

14 Paano madaragdagan ang kagalakan natin sa teokratikong mga gawain? Magtakda ng espirituwal na mga tunguhin. Kung kabataan ka at gusto mong gamitin ang iyong buhay sa paglilingkod kay Jehova, bakit hindi mo repasuhin ang ilang publikasyon natin tungkol sa iba’t ibang larangan ng buong-panahong paglilingkod at gawing tunguhin ang isa sa mga ito? * Makipag-usap sa matatagal nang naglilingkod nang buong panahon. Kung gagawin mong karera sa buhay ang ministeryo, naghahanda ka para sa patuluyang paglilingkod sa Diyos sa bagong sanlibutan. At doon, makatutulong nang malaki ang teokratikong pagsasanay at karanasan mo.

Makibahagi sa teokratikong mga gawain

15. Anong espirituwal na mga tunguhin ang puwede nating itakda?

15 Bilang mga tagapaghayag ng Kaharian, anong espirituwal na mga tunguhin ang puwede nating itakda? Puwede nating pasulungin ang ating kakayahan sa isang aspekto ng ministeryo. Puwede rin nating pasulungin ang ating pagkaunawa sa mga simulain sa Bibliya at kung paano ito ikakapit. Mapasusulong din ba natin ang pagbabasa at pagpapahayag sa madla o ang ating mga komento sa pulong? Tiyak na may naiisip ka pang ibang puwedeng pasulungin. Tandaan, kapag nagtatakda ka ng espirituwal na mga tunguhin, mas magiging masigla ka sa teokratikong mga gawain, at matutulungan ka nitong makapaghanda sa buhay sa bagong sanlibutan.

 PINAGPAPALA NGAYON PA LANG!

Pahalagahan ang espirituwal na pagkain

16. Bakit ang paglilingkod kay Jehova ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay?

16 Kung pinaghahandaan na natin ang buhay sa bagong sanlibutan ng Diyos, ibig bang sabihin, napagkakaitan na tayo ng kasiyahan sa buhay ngayon? Hindi naman. Ang paglilingkod kay Jehova ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay. Ginagawa natin ito hindi dahil pinipilit tayo o para lang makaligtas sa malaking kapighatian. Dinisenyo tayo ni Jehova na mamuhay nang naglilingkod sa kaniya, at ito ang nagdudulot ng pinakamalaking kagalakan. Ang buhay na may patnubay at pag-ibig ni Jehova ay di-hamak na nakahihigit sa buhay na hiwalay sa kaniya. (Basahin ang Awit 63:1-3.) Siyempre pa, hindi na natin kailangang hintayin ang bagong sanlibutan para magtamasa ng espirituwal na mga pagpapalang dulot ng buong-pusong paglilingkod kay Jehova—matatamasa na natin ang mga ito ngayon pa lang! Tiyak na ang ilan sa atin ay maraming taon nang nagtatamasa ng gayong mga pagpapala, at batay sa ating karanasan, ang paglilingkod kay Jehova ang paraan ng pamumuhay na nagdudulot ng pinakamasidhing kagalakan.—Awit 1:1-3; Isa. 58:13, 14.

Humingi ng payo mula sa Bibliya

17. Sa Paraiso, gaano kahalaga ang paglilibang at ang mga bagay na gusto nating gawin para sa sarili?

17 Sa bagong sanlibutan, may panahon tayo para sa paglilibang at mga bagay na gusto nating gawin para sa sarili. Lalalangin ba tayo ni Jehova na may ganitong mga pagnanais kung hindi naman niya gustong masapatan ang mga ito? (Ecles. 2:24) Sa ganito at sa iba pang paraan, laging sasapatan ni Jehova ang “nasa ng bawat bagay na may buhay.” (Awit 145:16) Kailangan nating maglibang at magrelaks, pero nagiging mas kasiya-siya ito kapag inuuna natin ang ating kaugnayan kay Jehova. Ganiyan din sa Paraiso. Kaya isang katalinuhan na panatilihin sa tamang lugar ang mga bagay na gusto nating gawin habang inuuna ang Kaharian at nagpopokus sa espirituwal na mga pagpapalang tinatamasa ngayon ng bayan ni Jehova.—Mat. 6:33.

18. Paano natin maipakikitang naghahanda tayo para sa walang-hanggang buhay sa Paraiso?

18 Sa darating na Paraiso, mararanasan natin ang kaligayahang hindi pa natin nararanasan. Ipakita nawa natin na talagang gusto nating makamit ang tunay na buhay—paghandaan ito ngayon pa lang. Linangin natin ang makadiyos na mga katangian at maging maligaya sa masigasig na pangangaral ng Kaharian. Unahin nawa natin sa ating buhay ang pagsamba kay Jehova at lubusang masiyahan dito. Taglay ang lubos na pananampalataya sa mga pangako ni Jehova, mamuhay ngayon na hinihintay ang bagong sanlibutan!

^ par. 14 Tingnan ang aklat na Ang mga Tanong ng mga KabataanMga Sagot na Lumulutas, Tomo 2, p. 311-318.