“Linisin ninyo ang inyong mga kamay, . . . at dalisayin ninyo ang inyong mga puso.”—SANT. 4:8.

1. Ano ang pananaw ng marami ngayon sa kalinisan sa moral?

HINDI na mahalaga sa marami ngayon ang kalinisan sa moral. Sa maraming bansa, normal na lang ang homoseksuwalidad at pakikipag-sex sa hindi asawa. Itinataguyod pa nga sa industriya ng advertising at entertainment ang ganitong istilo ng pamumuhay. (Awit 12:8) Dahil napakapalasak ngayon ng imoralidad, baka maisip mo, ‘Posible ba talagang makapamuhay nang malinis sa moral?’ Oo, sa tulong ni Jehova, makapananatiling malinis ang mga tunay na Kristiyano.—Basahin ang 1 Tesalonica 4:3-5.

2, 3. (a) Bakit dapat nating labanan ang maruruming pagnanasa? (b) Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?

2 Para makapamuhay nang malinis, kailangan muna nating kilalanin na dapat nating itakwil ang imoral na mga pagnanasa. Kung paanong ang isda ay puwedeng maakit sa pain, ang isang Kristiyano ay maaari ding maakit sa imoral na mga kaisipan at mahalay na pagnanasa. Kung hindi natin ito aalisin agad, maaari nitong mapukaw ang ating makasalanang laman at maaari itong umakay sa imoralidad. Ang maruming pagnanasa ay maaaring maging napakalakas at kahit ang isang lingkod ni Jehova ay  puwedeng tuluyang madala ng kaniyang pagnanasa kapag nagkaroon ng pagkakataon. Oo, “ang pagnanasa . . . ay nagsisilang ng kasalanan.”—Basahin ang Santiago 1:14, 15.

3 Yamang ang maling pagnanasa ay maaaring unti-unting tumubo sa ating puso at mauwi sa malubhang pagkakasala, dapat tayong mag-ingat. Kung hindi natin ito hahayaang mag-ugat sa ating puso, maiiwasan natin ang imoralidad at ang mapapait na bunga nito. (Gal. 5:16) Talakayin natin ngayon ang tatlong bagay na makatutulong sa atin na labanan ang maruruming pagnanasa: ang ating kaugnayan kay Jehova, ang payo ng kaniyang Salita, at ang tulong ng may-gulang na mga Kristiyano.

“LUMAPIT KAYO SA DIYOS”

4. Bakit mahalagang sikapin natin na maging malapít kay Jehova?

4 Sa mga gustong maging malapít sa Diyos, sinasabi ng Bibliya: “Linisin ninyo ang inyong mga kamay, . . . at dalisayin ninyo ang inyong mga puso.” (Sant. 4:8) Kung mahalaga sa atin ang pakikipagkaibigan kay Jehova, sisikapin nating paluguran siya sa lahat ng ginagawa natin at iniisip. Gusto nating maging “malinis ang puso” natin. Mangyayari iyan kung itutuon natin ang ating isip sa mga bagay na malinis, mabuti, at kapuri-puri. (Awit 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8) Nauunawaan ni Jehova na hindi tayo sakdal. Alam niyang may tendensiya tayong magkaroon ng maling pagnanasa. Pero nalulungkot siya kapag hinahayaan nating lumago ang maling kaisipan sa halip na alisin ito. (Gen. 6:5, 6) Kung bubulay-bulayin natin ang bagay na iyan, magiging mas determinado tayong panatilihing malinis ang ating kaisipan.

5, 6. Paano tayo matutulungan ng panalangin na malabanan ang imoral na pagnanasa?

5 Tutulungan tayo ni Jehova na labanan ang imoral na kaisipan kung patuloy natin itong ipananalangin sa kaniya. Kung lalapit tayo kay Jehova sa panalangin, lalapit siya sa atin. Nagbibigay siya ng banal na espiritu para maging determinado tayong labanan ang imoral na kaisipan at makapanatiling malinis. Kaya sabihin natin sa Diyos na gustong-gusto natin siyang paluguran sa mga iniisip natin. (Awit 19:14) Mapagpakumbaba ba nating hinihiling sa kaniya na suriin tayo para matukoy ang anumang “nakasasakit na lakad”—maling pagnanasa o hilig—na maaaring umakay sa atin na magkasala? (Awit 139:23, 24) Patuloy ba tayong nagsusumamo na tulungan tayong makapanatiling tapat kapag napapaharap sa tukso?—Mat. 6:13.

6 Dahil sa ating kinalakhan o kinagawian, baka mayroon tayong mga pagnanasa na hindi nakalulugod kay Jehova. Pero matutulungan niya tayong gumawa ng kinakailangang mga pagbabago para patuloy natin siyang mapaluguran. Alam iyan ni Haring David. Matapos mangalunya kay Bat-sheba, nagsumamo si David kay Jehova: “Likhain mo sa akin ang isang dalisay na puso, . . . at maglagay ka sa loob ko ng isang bagong espiritu, yaong matatag.” (Awit 51:10, 12) Kahit napakalakas ng ating imoral na pagnanasa, matutulungan tayo ni Jehova na maging determinado na sundin siya. Kung malalim ang pagkakaugat ng maling mga pagnanasa at nadaraig na nito ang ating malinis na kaisipan, mapapatnubayan tayo ni Jehova para masunod natin ang kaniyang mga utos at makapamuhay kaayon ng mga ito. Matutulungan niya tayong malabanan ang anumang nakapipinsalang pagnanasa.—Awit 119:133.

Kung ang maling pagnanasa ay unti-unting tumubo at mag-ugat sa ating puso, kailangan natin itong bunutin (Tingnan ang parapo 6)

“MAGING MGA TAGATUPAD KAYO NG SALITA”

7. Paano tayo mapoprotektahan ng Bibliya laban sa maruruming kaisipan?

7 Ginagamit ni Jehova ang kaniyang Salita, ang Bibliya, para sagutin ang ating mga  panalangin. Ang karunungan sa Salita ng Diyos ay “malinis.” (Sant. 3:17) Kapag araw-araw nating binabasa ang Bibliya at binubulay-bulay ito, matutulungan tayo nitong iwasan ang imoral na kaisipan. (Awit 19:7, 11; 119:9, 11) May mga halimbawa rin at espesipikong payo sa Bibliya na makatutulong para maprotektahan tayo laban sa maruruming pagnanasa.

8, 9. (a) Paano naakit na makipagtalik sa imoral na babae ang isang kabataang lalaki? (b) Sa anong mga sitwasyon puwedeng ikapit ang babalang halimbawa sa Kawikaan kabanata 7?

8 Binababalaan tayo ng Kawikaan 5:8: “Ilayo mo sa [imoral na babae] ang iyong lakad, at huwag kang lumapit sa pasukan ng kaniyang bahay.” Ipinakikita ng Kawikaan kabanata 7 na mapanganib kung ipagwawalang-bahala ang babalang ito. Binabanggit nito ang isang kabataang lalaki na naglakad-lakad malapit sa bahay ng isang imoral na babae. Takipsilim na noon. Pagdating sa isang kanto, nilapitan siya ng babae na posibleng mapang-akit ang suot. Sinunggaban siya nito at hinalikan. Dahil sa mapang-akit na pananalita nito, napukaw ang kaniyang pagnanasa na parang hindi niya malabanan. Nakagawa sila ng seksuwal na imoralidad. Hindi naman pinlano ng kabataang lalaki na gawin iyon. Kulang siya sa unawa at karanasan. Pero kailangan niyang harapin ang masaklap na resulta ng kaniyang ginawa.  Kung lumayo lang sana siya sa babaeng iyon!—Kaw. 7:6-27.

9 Minsan ba’y kulang din tayo sa unawa? Sumusuong din ba tayo sa alanganing mga sitwasyon na puwedeng pumukaw ng maling pagnanasa? Halimbawa, sa gabi, may imoral na mga programang ipinapalabas sa TV. Mahilig ba tayong magpalipat-lipat ng channel? Click lang ba tayo nang click ng mga link sa Internet nang hindi sigurado kung saan iyon pupunta? Madalas ba tayong pumunta sa mga chat room o website na may imoral na mga advertisement at link sa pornograpya? Ang ganitong mga sitwasyon ay puwedeng pumukaw ng maling mga pagnanasa at magpahina ng ating determinasyong manatiling malinis.

10. Bakit mapanganib ang flirting? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

10 Pinapayuhan din tayo ng Bibliya kung paano dapat pakitunguhan ang mga di-kasekso. (Basahin ang 1 Timoteo 5:2.) Ipinakikita ng gayong payo na hindi angkop sa mga Kristiyano ang flirting. Iniisip ng ilan na hindi naman masamang maging romantiko sa iba basta’t hanggang salita at tingin lang o ilang pagkilos na walang pisikal na kontak. Pero ang pakikipag-flirt ay puwedeng pumukaw ng maruming kaisipan na maaaring humantong sa seksuwal na imoralidad. Nangyari na iyon, at puwedeng mangyari ulit.

11. Anong magandang halimbawa ang ipinakita ni Jose?

11 Magandang halimbawa si Jose. Nang akitin siya ng asawa ng kaniyang panginoong si Potipar, tumanggi si Jose. Pero hindi sumuko ang asawa ni Potipar. Araw-araw niyang hinihikayat si Jose na “magpatuloy na kasama niya.” (Gen. 39:7, 8, 10) Ayon sa isang iskolar ng Bibliya, umaasa ang asawa ni Potipar na kung magkakasama sila ni Jose nang sila lang, maaakit sa kaniya si Jose. Pero determinado si Jose na huwag pagningasin ang pagnanasa ng asawa ni Potipar o kunsintihin pa nga ang pang-aakit nito. Tinanggihan niya at hindi pinatulan ang panunukso. Sa ginawa niyang iyon, hindi niya hinayaang tubuan ng maling pagnanasa ang kaniyang puso. Nang pilitin si Jose ng asawa ni Potipar na makipagtalik sa kaniya, agad na kumilos si Jose. “Iniwan niya ang kaniyang kasuutan sa kamay nito at tumakas at pumaroon sa labas.”—Gen. 39:12.

12. Paano natin nalaman na nakaaapekto sa ating puso ang tinitingnan natin?

12 Itinatawag-pansin din ng Bibliya na mapanganib kung hahayaan nating mailigaw ng ating mata ang ating puso. Ang pagala-galang mata ay maaaring pumukaw o magpatindi ng maling seksuwal na pagnanasa. Nagbabala si Jesus na “ang bawat isa na patuloy na tumitingin sa isang babae upang magkaroon ng masidhing pagnanasa sa kaniya ay nangalunya na sa kaniya sa kaniyang puso.” (Mat. 5:28) Alalahanin ang nangyari kay Haring David. “Mula sa bubong ay nakita niya ang isang babaing naliligo.” (2 Sam. 11:2) Dahil patuloy niya itong pinanood at hindi niya ibinaling sa ibang bagay ang kaniyang isip, ninasa niya ito, kinuha, at sinipingan.

13. Bakit kailangan nating ‘makipagtipan sa ating mga mata,’ at ano ang kasama rito?

13 Para malabanan ang imoral na mga kaisipan, kailangan nating ‘makipagtipan sa ating mga mata’ gaya ng ginawa ni Job. (Job 31:1, 7, 9) Dapat tayong maging desidido na kontrolin ang ating mata at huwag itong hayaang tumingin nang may imoral na pagnanasa sa iba. Dapat din nating alisin agad ang ating tingin sa mahahalay na larawan, sa computer man, billboard, magasin, o iba pa.

14. Ano ang dapat nating gawin para makinabang sa payo na manatiling malinis?

 14 Kung mula sa mga tinalakay natin ay may nakita kang kailangan mo pang gawin para malabanan ang maling pagnanasa, kumilos agad. Sundin ang payo ng Salita ng Diyos na makatutulong para maiwasan mong magkasala, sa gayo’y makapananatili kang malinis.—Basahin ang Santiago 1:21-25.

“TAWAGIN . . . ANG MATATANDANG LALAKI”

15. Kung may pinaglalabanan tayong maruming pagnanasa, bakit mahalagang humingi ng tulong?

15 Kung may pinaglalabanan tayong maling seksuwal na pagnanasa, maaari din tayong humingi ng tulong sa mga kapuwa Kristiyano. Hindi madaling ipakipag-usap ang ganitong problema. Pero kung handa tayong masuri ng isang may-gulang na Kristiyano, maiiwasan nating ipagmatuwid ang anumang maling pagnanasa. (Kaw. 18:1; Heb. 3:12, 13) Kung ipakikipag-usap natin sa isang may-gulang na Kristiyano ang ating kahinaan, matutulungan niya tayong makita ang mga pagbabagong kailangan nating gawin. Pagkatapos, gawin ang mga pagbabagong iyon para makapanatili sa pag-ibig ni Jehova.

16, 17. (a) Paano matutulungan ng mga elder ang mga nakikipaglaban sa maruming pagnanasa? Magbigay ng halimbawa. (b) Bakit makabubuting humingi agad ng tulong ang mga nanonood ng pornograpya?

16 Ang mga elder ang lalo nang kuwalipikadong tumulong sa atin. (Basahin ang Santiago 5:13-15.) Isang lalaki sa Brazil ang maraming taóng nakipaglaban sa maling mga pagnanasa. Ikinuwento niya: “Alam kong hindi nalulugod si Jehova sa mga iniisip ko, pero nahihiya akong sabihin sa iba ang nadarama ko.” Isang nagmamalasakit na elder ang nagpatibay sa kaniya na humingi ng tulong sa mga elder. Naalaala ng lalaking iyon: “Hindi ko inaasahang magiging ganoon kabait sa akin ang mga elder, napakabait nila at napakamaunawain, hindi ganoon ang iniisip kong dapat para sa akin. Nakinig silang mabuti sa mga problema ko. Ginamit nila ang Bibliya para tiyaking mahal ako ni Jehova, at nanalangin silang kasama ko. Kaya madali kong natanggap ang mga payo sa Bibliya na binanggit nila.” Makalipas ang ilang taon, nang sumulong na siya sa espirituwal, sinabi niya: “Naunawaan kong napakahalagang humingi ng tulong sa halip na solohin ang problema.”

17 Kung ang ugat ng imoral na pagnanasa ay pornograpya, mahalagang humingi ng tulong. Hangga’t hindi ka humihingi ng tulong, mas lumalaki ang panganib na ‘maglihi at magsilang ng kasalanan’ ang maruming pagnanasa. Makasasakit ito sa iba at mapupulaan ang pangalan ni Jehova. Dahil gusto nilang mapaluguran si Jehova at manatili sa loob ng kongregasyong Kristiyano, maraming lingkod niya ang tumanggap ng maibiging tulong.—Sant. 1:15; Awit 141:5; Heb. 12:5, 6.

MAGING DETERMINADONG MANATILING MALINIS!

18. Ano ang determinado mong gawin?

18 Habang patuloy na gumuguho ang moral ng sanlibutan ni Satanas, tiyak na tuwang-tuwa si Jehova na makitang sinisikap ng mga lingkod niya na manatiling malinis ang kanilang isipan at itinataguyod ang kaniyang mataas na pamantayang moral! Kaya manatili nawa tayong malapít kay Jehova at sundin ang patnubay niya sa pamamagitan ng kaniyang Salita at ng kongregasyong Kristiyano. Kung mananatili tayong malinis, magiging masaya tayo at magkakaroon ng kapayapaan ng isip. (Awit 119:5, 6) Sa hinaharap, kapag wala na si Satanas, magkakaroon tayo ng pribilehiyong mabuhay magpakailanman sa isang malinis na bagong sanlibutan.