Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Hunyo 2015

Mahal Niya ang mga Tao

Mahal Niya ang mga Tao

“Ang mga kinagigiliwan ko ay nasa mga anak ng mga tao.”—KAW. 8:31.

1, 2. Paano pinatunayan ni Jesus na mahal na mahal niya ang mga tao?

ANG panganay na Anak ng Diyos ang pinakadakilang halimbawa ng napakalalim na karunungan ni Jehova. Siya rin ang “dalubhasang manggagawa” ng kaniyang Ama. Gunigunihin kung gaano kasaya si Jesus noong “ihanda ng [kaniyang Ama] ang langit” at “italaga . . . ang mga pundasyon ng lupa.” Pero sa lahat ng nilalang, “ang mga kinagigiliwan [ni Jesus] ay nasa mga anak ng mga tao.” (Kaw. 8:22-31) Oo, noon pa man, may paggiliw o pagmamahal na si Jesus sa mga tao.

2 Nang maglaon, pinatunayan ni Jesus ang katapatan at pag-ibig niya sa kaniyang Ama, pati na ang pagmamahal niya sa “mga anak ng mga tao,” nang kusang-loob niyang “hinubad . . . ang kaniyang sarili” at napasawangis ng tao. Ginawa niya iyon para maglaan ng “pantubos na kapalit ng marami.” (Fil. 2:5-8; Mat. 20:28) Noong nasa lupa si Jesus, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan para gumawa ng mga himala na nagpapakita kung gaano niya kamahal ang mga tao. Sa gayon, naipakita ni Jesus ang kamangha-manghang mga bagay na malapit nang mangyari sa lupa.

3. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?

3 Habang nasa lupa, naipahayag ni Jesus “ang mabuting balita  ng kaharian ng Diyos.” (Luc. 4:43) Alam niya na ang Kaharian ang magpapabanal sa pangalan ng kaniyang Ama at ang magiging permanenteng solusyon sa lahat ng problema ng mga tao. Hindi nga kataka-taka na noong nangaral si Jesus, gumawa siya ng maraming himala na nagpapakitang tunay siyang nagmamalasakit sa sangkatauhan. Bakit mahalaga ito sa atin? Dahil ang mga matututuhan natin dito ay magpapasigla sa atin na magtiwala at umasa sa magandang kinabukasan. Talakayin natin ang apat sa mga himala ni Jesus.

NASA KANIYA “ANG KAPANGYARIHAN” UPANG MAGPAGALING

4. Ilarawan ang nangyari nang makatagpo ni Jesus ang isang ketongin.

4 Kasagsagan noon ng ministeryo ni Jesus, at pumunta siya sa Galilea. Sa isang lunsod doon, nakita ni Jesus ang isang lalaking may nakapandidiring sakit na ketong. (Mar. 1:39, 40) Malubha ang sakit niya kaya inilarawan siya ng doktor na si Lucas bilang “isang lalaking punô ng ketong.” (Luc. 5:12) “Nang makita niya si Jesus ay isinubsob niya ang kaniyang mukha at nagsumamo sa kaniya, na sinasabi: ‘Panginoon, kung ibig mo lamang, mapalilinis mo ako.’” Sigurado ang lalaki na kaya siyang pagalingin ni Jesus, pero ang kailangan niyang malaman ay kung gusto siyang pagalingin ni Jesus. Ano ang gagawin ni Jesus? Ano kaya ang inisip niya nang makita niya ang ketongin, na malamang ay dispormado na ang ilang bahagi ng katawan? Magiging gaya kaya si Jesus ng mga Pariseo na manhid sa pagdurusa ng mga ketongin? Ikaw, ano ang gagawin mo?

5. Ano ang nagpakilos kay Jesus na pagalingin ang ketongin?

5 Lumilitaw na hindi sumigaw ang ketongin ng “Marumi, marumi!” gaya ng itinakda ng Kautusang Mosaiko. Pero hindi na iyon ginawang isyu ni Jesus. Sa halip, nagpokus siya sa lalaki at sa pangangailangan nito. (Lev. 13:43-46) Hindi natin alam kung ano ang iniisip noon ni Jesus, pero alam natin kung ano ang nasa puso niya. Dahil nahabag siya, gumawa si Jesus ng himala. Iniunat niya ang kaniyang kamay, hinipo ang ketongin, at sinabi: “Ibig ko. Luminis ka.” Pagkatapos, “naglaho sa kaniya ang ketong.” (Luc. 5:13) Maliwanag, binigyan ni Jehova si Jesus ng kapangyarihan para gumawa ng himala at ipakita kung gaano niya kamahal ang mga tao.—Luc. 5:17.

6. Ano ang kapansin-pansin sa mga himalang ginawa ni Jesus? Ano ang ipinakikita nito?

6 Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, gumawa si Jesus ng maraming kamangha-manghang himala. Hindi lang ketong ang pinagaling niya kundi pati na ang iba’t ibang sakit at kapansanan. Ganito ang sinasabi ng kinasihang ulat: “Ang pulutong ay namangha habang nakikita nilang nagsasalita ang pipi at naglalakad ang pilay at nakakakita ang bulag.” (Mat. 15:31) Hindi kailangan ni Jesus ng organ donor. Pinagaling niya ang mismong sangkap o bahagi ng katawan na may depekto! At agad niyang napagagaling ang mga tao, kahit na malayo sila sa kaniya kung minsan. (Juan 4:46-54) Ano ang ipinakikita ng kamangha-manghang mga halimbawang ito? Ipinakikita nito na si Jesus, na nakaluklok na ngayon sa langit bilang Hari, ay may kapangyarihan at pagnanais na pagalingin ang lahat ng sakit. Dahil alam natin kung paano pinakitunguhan ni Jesus ang mga tao, nagtitiwala tayo na matutupad ang hula ng Bibliya tungkol sa bagong sanlibutan: “Maaawa siya sa maralita at sa dukha.” (Awit 72:13) Oo, udyok ng pagnanais, kikilos si Jesus para tulungan ang mga nagdurusa.

 “TUMAYO KA, BUHATIN MO ANG IYONG TEHERAS AT LUMAKAD KA”

7, 8. Ano ang mga ginawa ni Jesus bago niya natagpuan sa tipunang-tubig ng Betzata ang isang lalaking may sakit?

7 Ilang buwan na ang lumipas matapos pagalingin ni Jesus ang ketongin sa Galilea. Mula roon, nakarating siya sa Judea para ipangaral at ihayag ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos. Libo-libo ang posibleng nakarinig ng mensahe ni Jesus at naantig ng kaniyang pag-ibig. Maliwanag, nais niyang ihayag ang mabuting balita sa mga dukha, maghayag ng paglaya sa mga bihag, at bigkisan ang may pusong wasak.—Isa. 61:1, 2; Luc. 4:18-21.

8 Pagdating ng buwan ng Nisan, bilang pagsunod sa kaniyang Ama, naglakbay si Jesus patungong Jerusalem para ipagdiwang ang Paskuwa. Napakaraming aktibidad sa lunsod habang nagdaratingan ang mga tao para sa sagradong kapistahang iyon. Sa bandang hilaga ng templo, may tipunang-tubig na tinatawag na Betzata. Isang lalaking may sakit ang nakita roon ni Jesus.

9, 10. (a) Bakit pumupunta ang mga tao sa tipunang-tubig ng Betzata? (b) Ano ang ginawa ni Jesus sa tipunang-tubig, at ano ang itinuturo nito sa atin? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

9 Maraming maysakit at may-kapansanan ang pumupunta sa Betzata. Bakit? Naniniwala sila na kung lulusong sila sa tipunang-tubig kapag nagugulo ang tubig nito, makahimala silang gagaling. Gunigunihin ang eksena. Desperado, balisa, at nakadarama ng kawalang pag-asa ang mga taong naroroon. Pero bakit pumunta roon si Jesus gayong sakdal siya at walang sakit? Nahahabag siya sa mga tao. At doon niya nilapitan ang isang lalaking matagal nang may sakit—mas matagal pa kaysa sa pag-iral ni Jesus sa lupa.—Basahin ang Juan 5:5-9.

10 Naguguniguni mo ba kung gaano kadesperado ang lalaki habang tinatanong siya ni Jesus kung gusto niyang gumaling? Agad na sumagot ang lalaki. Gusto niyang gumaling, pero hindi niya alam kung paano dahil walang tumutulong sa kaniya na makalusong sa tipunang-tubig. Isang bagay na imposible ang iniutos ni Jesus sa lalaki—buhatin ang kaniyang teheras at lumakad. Sinunod ng lalaki ang sinabi ni Jesus, binuhat niya ang kaniyang teheras, at nagsimulang lumakad. Ipinakikita ng himalang ito kung ano ang gagawin ni Jesus sa bagong sanlibutan. Nakita rin natin dito ang pagkahabag ni Jesus sa mga tao. Hinanap niya ang mga nangangailangan ng tulong. Dapat tayong mapakilos ng halimbawang ito ni Jesus na patuloy na hanapin sa ating teritoryo ang mga taong nawawalan ng pag-asa dahil sa masasamang pangyayari sa daigdig.

“SINO ANG HUMIPO SA AKING MGA PANLABAS NA KASUUTAN?”

11. Paano ipinakikita ng Marcos 5:25-34 na mahal ni Jesus ang mga maysakit?

11 Basahin ang Marcos 5:25-34. Sa loob ng 12 taon, isang babae ang namumuhay sa kahihiyan. Apektado ng kaniyang sakit ang lahat ng aspekto ng buhay niya, kasali na ang kaniyang pagsamba. Marami na siyang pinuntahang manggagamot at “nagugol na niya ang lahat ng kaniyang pag-aari” para gumaling, pero lalo siyang lumala. Isang araw, may naisip siyang ibang paraan para gumaling. Sinikap niyang makalapit kay Jesus. Nakipagsiksikan siya sa pulutong at hinipo ang panlabas na kasuutan ni Jesus. (Lev. 15:19, 25) Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kaniya, kaya nagtanong siya kung sino ang humipo sa kaniya. “Ang babae, na natatakot at nanginginig, . . . ay lumapit at sumubsob sa harap niya at  sinabi sa kaniya ang buong katotohanan.” Naunawaan ni Jesus na ang kaniyang Ama, si Jehova, ang nagpagaling sa babae kaya naman mabait niya itong pinakitunguhan, at sinabi: “Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa, at magkaroon ka ng mabuting kalusugan mula sa iyong nakapipighating sakit.”

Sa pamamagitan ng kaniyang mga himala, pinatunayan ni Jesus na nagmamalasakit siya sa atin (Tingnan ang parapo 11, 12)

12. (a) Mula sa mga natalakay natin, paano mo ilalarawan si Jesus? (b) Anong halimbawa ang iniwan sa atin ni Jesus?

12 Napakabait nga ni Jesus! Nakita nating malapít sa puso niya ang mga nagdurusa sa sakit. Gusto ni Satanas na maniwala tayong walang nagmamahal sa atin at wala tayong halaga. Pero sa pamamagitan ng mga himala ni Jesus, malinaw niyang pinatunayan na talagang nagmamalasakit siya sa atin. Isa nga siyang maawaing Hari at Mataas na Saserdote! (Heb. 4:15) Maaaring hindi natin lubusang maiintindihan ang nadarama ng mga may malalang sakit, lalo na kung hindi natin iyon naranasan. Pero tandaan na nagpakita si Jesus ng empatiya sa mga maysakit kahit hindi siya nagkasakit kailanman. Mapakilos nawa tayong tularan ang halimbawa ni Jesus sa abot ng ating makakaya.—1 Ped. 3:8.

“SI JESUS AY LUMUHA”

13. Ano ang ipinakikita ng pagkabuhay-muli ni Lazaro tungkol kay Jesus?

13 Nasaling ang puso ni Jesus sa pamimighati ng iba. Dahil nakita niya ang reaksiyon ng iba nang mamatay ang kaibigan niyang si Lazaro, si Jesus ay “dumaing sa espiritu at nabagabag.” Nadama iyon ni Jesus kahit alam niyang bubuhayin niyang muli si Lazaro. (Basahin ang Juan 11:33-36.) Hindi nahiya si Jesus na makita ng mga tao na lumuluha siya. Nakita nila kung gaano niya kamahal si Lazaro at ang pamilya  nito. Talagang maawain si Jesus kung kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng Diyos para buhaying muli si Lazaro!—Juan 11:43, 44.

14, 15. (a) Ano ang nagpapakitang gusto ni Jehova na alisin ang pagdurusa ng mga tao? (b) Ano ang matututuhan natin sa pananalitang “mga alaalang libingan”?

14 Sinasabi ng Bibliya na si Jesus “ang eksaktong larawan” ng Maylalang. (Heb. 1:3) Kaya pinatunayan ng mga himala ni Jesus na siya at ang kaniyang Ama ay may pagnanais na alisin ang kirot, sakit, at kamatayan. Sa malapit na hinaharap, mas marami pang bubuhayin si Jehova at si Jesus. Sinabi ni Jesus: “Ang oras ay dumarating na ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay . . . lalabas.”—Juan 5:28, 29.

15 Angkop na ginamit ni Jesus ang pananalitang “mga alaalang libingan” dahil sangkot dito ang memorya ng Diyos. May kakayahan ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, ang Maylalang ng napakalawak na uniberso, na tandaan ang bawat detalye tungkol sa ating namatay na mahal sa buhay, pati na ang personalidad nila. (Isa. 40:26) Hindi lang kaya ni Jehova na tandaan sila kundi gusto niya at ng kaniyang Anak na gawin iyon. Ang pagbuhay-muli kay Lazaro at sa iba pa na nakaulat sa Bibliya ay mga halimbawa ng mga mangyayari sa bagong sanlibutan.

KUNG ANO ANG MATUTUTUHAN NATIN SA MGA HIMALA NI JESUS

16. Anong pribilehiyo ang naghihintay sa maraming tapat na Kristiyano?

16 Kung mananatili tayong tapat, maaari nating maranasan ang pinakadakilang himala na mangyayari kailanman—ang kaligtasan mula sa malaking kapighatian. Pagkatapos ng Armagedon, marami pang himala ang magaganap. Magkakaroon ng sakdal na kalusugan ang bawat tao. (Isa. 33:24; 35:5, 6; Apoc. 21:4) Gunigunihin na pinanonood mong itinatapon ng mga tao ang kanilang salamin sa mata, tungkod, saklay, wheelchair, hearing aid, at iba pa. Alam ni Jehova na ang mga makaliligtas sa Armagedon ay kailangang maging malakas at malusog dahil marami silang dapat gawin. Gagawin nilang paraiso ang buong lupa.—Awit 115:16.

17, 18. (a) Bakit gumawa ng mga himala si Jesus? (b) Bakit dapat kang magsikap na makapasok sa bagong sanlibutan ng Diyos?

17 Ang “malaking pulutong” ay napatitibay ng ginawang pagpapagaling ni Jesus at pinatitibay nito ang kanilang pag-asa na lubusan silang pagagalingin sa hinaharap. (Apoc. 7:9) Ipinakikita ng ginawang pagpapagaling ng panganay na Anak ng Diyos kung gaano niya kamahal ang mga tao. (Juan 10:11; 15:12, 13) Inilalarawan ng ipinakitang habag ni Jesus ang malasakit ni Jehova sa bawat lingkod niya.—Juan 5:19.

18 Ang daigdig ngayon ay punô ng kirot, pagdurusa, at kamatayan. (Roma 8:22) Kailangan natin ang bagong sanlibutan ng Diyos, kung saan magkakaroon ang mga tao ng sakdal na kalusugan gaya ng ipinangako niya. Sinasabi ng Malakias 4:2 na ang mga pagagalingin ay “dadamba sa lupa na parang mga pinatabang guya” dahil sa kagalakan at pananabik na makalaya sa gapos ng di-kasakdalan. Mapakilos nawa tayo ng taos-pusong pasasalamat sa Diyos at matibay na pananampalataya sa kaniyang mga pangako na gawin ang ating buong makakaya para makapasok sa bagong sanlibutan. Nakapagpapatibay ngang malaman na ang mga himalang ginawa ni Jesus noong nasa lupa siya ay mga halimbawa ng permanenteng kaginhawahan na malapit nang tamasahin ng sangkatauhan sa ilalim ng Mesiyanikong pamamahala!