Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Abril 2015

Laging Magtiwala kay Jehova!

Laging Magtiwala kay Jehova!

“Magtiwala kayo sa kaniya sa lahat ng panahon, O bayan.”—AWIT 62:8.

1-3. Paano tumibay ang pagtitiwala ni Pablo kay Jehova? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

MAPANGANIB na panahon iyon para sa isang Kristiyano sa Roma. Mula nang ang mga tagasunod ni Kristo ay pagbintangan ng panununog sa lunsod noong 64 C.E. at paratangang napopoot sa mga tao, dumanas sila ng matinding pag-uusig. Kung isa kang Kristiyano noon, puwede kang arestuhin o pahirapan anumang oras. Ang ilan sa mga kapatid sa kongregasyon ay ipinapalapa sa mga hayop o ipinapako sa tulos at sinusunog nang buháy para maging liwanag sa gabi.

2 Malamang na ganiyan kapanganib ang sitwasyon nang ibilanggo si apostol Pablo sa Roma sa ikalawang pagkakataon. Tutulungan kaya siya ng ibang Kristiyano? Posibleng naitanong iyan ni Pablo, dahil isinulat niya kay Timoteo: “Sa una kong pagtatanggol ay walang sinumang pumanig sa akin, kundi pinabayaan nilang lahat ako—huwag nawa itong singilin sa kanila.” Pero alam ni Pablo na hindi naman siya lubusang pinabayaan. Isinulat niya: “Ngunit ang Panginoon ay tumayong malapit sa akin at nagbigay ng kapangyarihan sa akin.” Binigyan ng Panginoong Jesus  si Pablo ng kapangyarihan, o lakas, na kailangan niya. Isinulat pa nga ni Pablo na “iniligtas [siya] mula sa bibig ng leon.”—2 Tim. 4:16, 17. *

3 Ang pagbubulay-bulay sa karanasang iyon ay tiyak na nagpatibay sa pagtitiwala ni Pablo na palalakasin siya ni Jehova sa mga pagsubok sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sinabi pa nga niya: “Ililigtas ako ng Panginoon mula sa bawat balakyot na gawa.” (2 Tim. 4:18) Natutuhan ni Pablo na hindi man siya matulungan ng mga kapatid, nariyan si Jehova at ang kaniyang Anak!

MGA PAGKAKATAON PARA ‘MAGTIWALA KAY JEHOVA’

4, 5. (a) Sino ang laging handang magbigay sa iyo ng kinakailangang tulong? (b) Paano mo mapatitibay ang kaugnayan mo kay Jehova?

4 Kung minsan ba, nadarama mong nag-iisa ka sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon gaya ng kawalan ng trabaho, panggigipit sa paaralan, pagkakasakit, o iba pang mabibigat na problema? Baka humingi ka ng tulong sa iba, pero hindi nila naibigay ang kailangan mo. May mga problema talaga na hindi kayang solusyunan ng tao. Sa ganitong mga sitwasyon, ano ang dapat mong gawin? Pinapayuhan tayo ng Bibliya na ‘magtiwala kay Jehova.’ (Kaw. 3:5, 6) Pero makaaasa ka ba sa tulong niya? Oo! Maraming ulat sa Bibliya na nagpapatunay na tinutulungan ni Jehova ang mga lingkod niya.

5 Kaya sa halip na maghinanakit kapag parang hindi ka natutulungan ng ibang tao, tularan ang pananaw ni apostol Pablo sa ganitong sitwasyon. Ituring itong pagkakataon para ipakita mo ang lubos na pagtitiwala kay Jehova at madama mo ang pagmamahal niya sa iyo. Lalo nitong patitibayin ang iyong pagtitiwala at kaugnayan sa kaniya.

KAILANGAN NATING MAGTIWALA KAY JEHOVA

6. Kapag may mabigat tayong problema, bakit hindi madaling magtiwala kay Jehova kung minsan?

6 Baka may mabigat kang problema ngayon. Ginawa mo na ang lahat para lutasin ito, at humingi ka na ng tulong kay Jehova sa panalangin. Makadarama ka na ba ng kapayapaan dahil nagtitiwala kang tutulungan ka niya? Siyempre naman! (Basahin ang Awit 62:8; 1 Pedro 5:7.) Para magkaroon ka ng mabuting kaugnayan kay Jehova, napakahalagang matutuhan mong magtiwala sa kaniya. Pero hindi ito laging madali. Bakit? Ang isang dahilan ay sapagkat may mga pagkakataon na hindi agad sinasagot ni Jehova ang mga panalangin.—Awit 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2.

7. Bakit hindi agad sinasagot ni Jehova ang mga panalangin natin kung minsan?

7 Bakit hindi agad sinasagot ni Jehova ang mga panalangin natin kung minsan? Tandaan na sinasabi ng Bibliya na si Jehova ay gaya ng isang ama. (Awit 103:13) Hindi lahat ng hinihingi ng anak ay ibinibigay o agad na ibinibigay ng ama. Alam ng isang ama na kung minsan, ang hinihingi ng kaniyang anak ay kapritso lang. Alam din niya kung ano ang makabubuti sa kaniyang anak, at kung paano ito puwedeng makaapekto sa iba. Alam ng isang ama kung ano ang kailangan ng anak niya at kung kailan ito dapat ibigay sa kaniya. Kung agad na ibibigay ng ama ang lahat ng hinihingi ng anak, ang ama ay magiging sunud-sunuran sa anak niya. Mahal tayo ni Jehova, ang ating Ama sa langit. Bilang ating matalinong Maylalang, alam niya kung ano ang kailangan natin at kung kailan ang tamang panahon para ibigay ang hinihingi natin. Makabubuting maghintay tayo kung paano sasagutin ni Jehova ang mga panalangin natin.—Ihambing ang Isaias 29:16; 45:9.

8. Ano ang ipinangako ni Jehova kapag hindi na natin kayang batahin ang pagsubok?

 8 Tandaan ding alam ni Jehova ang mga limitasyon natin. (Awit 103:14) Kaya ibinibigay niya sa atin ang lakas na kailangan natin. Totoo, may mga pagkakataong parang hindi na natin kaya ang mga problema. Pero nangangako si Jehova na kapag hindi na natin kayang batahin ang pagsubok, ‘gagawa siya ng daang malalabasan natin.’ (Basahin ang 1 Corinto 10:13.) Kaya makapagtitiwala tayong alam ni Jehova kung hanggang saan lang ang kaya nating batahin.

9. Ano ang dapat nating gawin kapag hindi agad sinasagot ni Jehova ang mga panalangin natin?

9 Kapag hindi agad sinasagot ni Jehova ang mga panalangin natin, maghintay lang tayo. Tandaan na sabik si Jehova na tulungan tayo, pero matiyaga niyang hinihintay ang tamang panahon para ibigay ang kailangan natin. “Patuloy na maghihintay si Jehova upang mapagpakitaan kayo ng lingap, at sa gayon ay titindig siya upang pagpakitaan kayo ng awa. Sapagkat si Jehova ay Diyos ng kahatulan. Maligaya ang lahat ng patuloy na naghihintay sa kaniya.”—Isa. 30:18.

“BIBIG NG LEON”

10-12. (a) Sa anong mga sitwasyon lalong mahirap ang pag-aalaga sa isang kapamilya na malubha ang sakit? (b) Kung magtitiwala ka kay Jehova sa mahihirap na sitwasyon, ano ang magiging epekto nito sa kaugnayan mo sa kaniya? Magbigay ng halimbawa.

10 Kapag matindi ang problemang pinagdaraanan mo, maaaring madama mo ang nadama ni Pablo—na ikaw ay halos nasa loob na ng “bibig ng leon.” Sa ganitong mga sitwasyon, napakahalagang magtiwala kay Jehova. Halimbawa, baka nag-aalaga ka ng isang kapamilya na malubha ang sakit. Nanalangin ka kay Jehova na bigyan ka ng karunungan at lakas. * Palibhasa’y nagawa mo na ang lahat ng kailangan mong gawin, mapapanatag ka na dahil alam mong nakikita at nauunawaan ni Jehova ang sitwasyon mo. Ibibigay niya ang kailangan mo para makapagbata at makapanatiling tapat.—Awit 32:8.

11 Pero baka madama mong hindi ka tinutulungan ni Jehova. Baka magkakaiba ang opinyon ng mga doktor. O baka ang mga kamag-anak na inaasahan mong magpapatibay sa iyo ang siya pang nagpapabigat sa sitwasyon. Laging humingi ng lakas mula kay Jehova. Patuloy na sikaping maging malapít sa kaniya. (Basahin ang 1 Samuel 30:3, 6.) Sa kalaunan, kapag nakita mo kung paano ka tinulungan ni Jehova, lalong titibay ang kaugnayan mo sa kaniya.

12 Napatunayan iyan ni Linda. * Matagal niyang inalagaan ang may-sakit niyang mga magulang noong huling mga taon ng kanilang buhay. Sinabi niya: “Hindi namin alam ng asawa ko at ng kapatid ko kung ano ang gagawin noon. Kung minsan, parang hindi na namin kaya. Pero kapag nagbabalik-tanaw kami, kitang-kita namin kung paano kami inalalayan ni Jehova. Pinalakas niya kami at ibinigay niya ang talagang kailangan namin, kahit na parang wala na kaming magagawa.”

13. Paano nakatulong sa isang sister ang pagtitiwala kay Jehova para mabata ang sunod-sunod na trahedyang dumating sa buhay niya?

13 Matutulungan din tayo ng lubos na pagtitiwala kay Jehova kapag napaharap tayo sa trahedya. Naranasan iyan ni Rhonda. Nakikipagdiborsiyo noon ang asawa niyang hindi Saksi. Nang panahon ding iyon  natuklasan ng mga doktor na ang kapatid niya ay may lupus, isang nakamamatay na sakit. Makalipas naman ang ilang buwan, namatay ang asawa ng kapatid niya. Nang medyo nakakabangon na siya sa sunod-sunod na trahedyang ito, nagsimula siyang mag-regular pioneer. Pero di-nagtagal, namatay ang nanay niya. Ano ang nakatulong kay Rhonda na makayanan ang lahat ng ito? Ipinaliwanag niya: “Nakikipag-usap ako kay Jehova araw-araw, kahit na tungkol sa maliliit na desisyon. Kaya naging mas totoo sa akin si Jehova. Natuto akong umasa sa kaniya sa halip na sa sarili ko o sa ibang tao. At talagang tinulungan niya ako—ibinigay niya ang lahat ng kailangan ko. Nadama kong si Jehova ang katuwang ko.”

May mga sitwasyon sa loob ng pamilya na maaaring sumubok sa kaugnayan natin kay Jehova (Tingnan ang parapo 14-16)

14. Sa ano makapagtitiwala ang isang tapat na Kristiyano na may kapamilyang natiwalag?

14 Tingnan natin ang isa pang sitwasyon. Ipagpalagay na natiwalag ang isang mahal mo sa buhay. Sa pag-aaral mo ng Bibliya, alam mo kung paano dapat pakitunguhan ang isang tiwalag. (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10) Pero dahil mahal mo ang taong iyon, baka madama mong napakahirap o imposible pa ngang sundin ang utos ng Bibliya. * Magtitiwala ka ba na bibigyan ka ng iyong makalangit na Ama ng lakas para masunod mo ang tagubilin ng Bibliya tungkol sa pagtitiwalag? Ituturing mo ba ang sitwasyong ito na isang pagkakataon para lalong mapalapít kay Jehova?

15. Bakit sinuway ni Adan ang utos ni Jehova sa Eden?

15 Pag-isipan ang nangyari sa unang taong si Adan. Inisip ba niyang puwede siyang sumuway kay Jehova at patuloy pa ring mabuhay? Hindi, dahil sinasabi  ng Kasulatan na si Adan ay “hindi nalinlang.” (1 Tim. 2:14) Kung gayon, bakit siya sumuway? Kinain ni Adan ang bunga na ibinigay ni Eva dahil mas mahal niya ang asawa niya kaysa sa Diyos. Nakinig siya sa asawa niya at hindi sa kaniyang Diyos, si Jehova.—Gen. 3:6, 17.

16. Sino ang dapat na mas mahal natin kaysa kaninuman? Bakit?

16 Ibig bang sabihin nito, hindi natin dapat mahalin nang husto ang ating mga kapamilya? Hindi naman! Pero dapat na mas mahal natin si Jehova kaysa kaninuman. (Basahin ang Mateo 22:37, 38.) Iyan ay para sa ikabubuti ng mga kapamilya natin, naglilingkod man sila ngayon kay Jehova o hindi. Kaya patuloy na palalimin ang pag-ibig mo kay Jehova at patibayin ang pagtitiwala mo sa kaniya. Kung nababahala ka sa natiwalag mong kapamilya, sabihin kay Jehova ang lahat ng nadarama mo. * (Roma 12:12; Fil. 4:6, 7) Ituring ang nakapipighating sitwasyong ito na isang pagkakataon para patibayin ang kaugnayan mo kay Jehova. Makikita mong para talaga sa ikabubuti natin ang pagtitiwala at pagsunod sa kaniya.

HABANG NAGHIHINTAY TAYO

Ipakita ang pagtitiwala mo kay Jehova sa pamamagitan ng pananatiling abala sa gawain niya (Tingnan ang parapo 17)

17. Kapag abala tayo sa pangangaral, sa ano tayo makapagtitiwala?

17 Bakit “iniligtas [si Pablo] mula sa bibig ng leon”? Sinabi niya: “Upang sa pamamagitan ko ay magampanan nang lubusan ang pangangaral at marinig ito ng lahat ng mga bansa.” (2 Tim. 4:17) Habang abala tayo sa pangangaral gaya ni Pablo, makapagtitiwala tayo na “idaragdag” ni Jehova ang lahat ng iba pang kailangan natin. (Mat. 6:33) Bilang mga mangangaral ng Kaharian, ‘ipinagkatiwala sa atin ang mabuting balita,’ at itinuturing tayo ni Jehova na “mga kamanggagawa” niya. (1 Tes. 2:4; 1 Cor. 3:9) Kapag ginagawa natin ang ating buong makakaya sa gawain ng Diyos, hindi tayo maiinip sa paghihintay sa sagot ni Jehova sa ating mga panalangin.

18. Sa ano-anong paraan natin mapatitibay ang pagtitiwala at kaugnayan natin kay Jehova?

18 Kaya samantalahin natin ang panahon para patibayin ang kaugnayan natin sa Diyos. Kapag nababalisa tayo dahil sa isang sitwasyon, gamitin ang pagkakataong ito para mapalapít kay Jehova. Pag-aralang mabuti ang Salita ng Diyos. Laging manalangin kay Jehova at manatiling abala sa paglilingkod sa kaniya. Sa gayon, makaaasa tayo sa tulong ni Jehova sa lahat ng pagsubok ngayon at sa hinaharap.

^ par. 2 Ang pagliligtas kay Pablo mula sa “bibig ng leon” ay maaaring literal o makasagisag.

^ par. 10 May mga artikulong inilathala na makatutulong sa mga Kristiyanong may sakit at sa mga nag-aalaga sa maysakit. Tingnan ang mga isyu ng Gumising! na may petsang Pebrero 8, 1994; Pebrero 8, 1997; Mayo 22, 2000; at Enero 22, 2001.

^ par. 12 Binago ang mga pangalan.

^ par. 14 Tingnan ang artikulong “Kung Bakit Maibiging Kaayusan ang Pagtitiwalag,” sa isyung ito.

^ par. 16 May mga artikulong inilathala para patibayin ang tapat na mga Kristiyano kapag iniwan ng isang mahal sa buhay si Jehova. Tingnan ang Bantayan, Setyembre 1, 2006, pahina 17-21, at Enero 15, 2007, pahina 17-20.