Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod:

Sa araw ng Nisan 14, kailan dapat patayin ang kordero ng Paskuwa?

Sinasabi sa ilang salin ng Bibliya na dapat itong patayin “sa pagitan ng dalawang gabi,” ibig sabihin, sa takipsilim o sa dapit-hapon—pagkalubog ng araw pero bago lubusang dumilim. (Ex. 12:6)12/15, pahina 18-19.

Anong mga simulain sa Bibliya ang makakatulong sa mga kabataan na gumawa ng matatalinong desisyon?

Narito ang tatlo: (1) Hanapin muna ang Kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran. (Mat. 6:19-34) (2) Maging maligaya sa paglilingkod sa iba. (Gawa 20:35) (3) Maglingkod kay Jehova sa panahon ng kabataan. (Ecles. 12:1)1/15, pahina 19-20.

Anong apat na mangangabayo ang kumikilos na mula pa noong 1914?

Si Jesus, na nakasakay sa kabayong puti, ay kumilos para palayasin sa langit si Satanas at ang mga demonyo nito. Ang nakasakay sa kabayong kulay-apoy ay lumalarawan sa mga digmaang sumasalot sa sangkatauhan. Ang nakasakay sa kabayong itim ay lumalarawan sa taggutom. Ang nakasakay naman sa kabayong maputla ay nagdadala ng kamatayan sa pamamagitan ng salot, na kumikitil ng milyon-milyong buhay. (Apoc. 6:2-8)2/1, pahina 6-7.

Kailan magaganap ang “kasal ng Kordero”? (Apoc. 19:7)

Magaganap ang “kasal ng Kordero” kapag nalubos na ng Hari, si Jesu-Kristo, ang kaniyang pananaig, ibig sabihin, kapag napuksa na ang Babilonyang Dakila at natapos na ang digmaan ng Armagedon.2/15, pahina 10.

Bakit ‘hinihintay’ ng mga Judio noong panahon ni Jesus ang paglitaw ng Mesiyas? (Luc. 3:15)

Hindi natin tiyak kung nauunawaan ng mga Judio noong unang siglo ang hula ni Daniel tungkol sa Mesiyas gaya ng pagkaunawa natin. (Dan. 9:24-27) Pero posibleng nabalitaan nila ang mensahe ng anghel sa ilang pastol o ang sinabi ng propetisang si Ana nang makita nito ang sanggol na si Jesus sa templo. May mga astrologo rin na naghahanap noon sa “isa na ipinanganak na hari ng mga Judio.” (Mat. 2:1, 2) Nang maglaon, ipinahiwatig ni Juan na Tagapagbautismo na malapit nang dumating ang Kristo.2/15, pahina 26-27.

Paano natin maiiwasang ang ating Oo ay maging Hindi? (2 Cor. 1:18)

Kung minsan, dahil sa mga pangyayaring hindi natin kontrolado, hindi natin natutupad ang ating sinabi. Pero kapag nangako tayo o pumasok sa isang kasunduan, dapat nating gawin ang lahat para tuparin iyon.3/15, pahina 32.

Paano natin malalabanan ang tuksong tumingin sa pornograpya?

May tatlong hakbang na makakatulong: (1) Kung mapasulyap tayo sa isang mahalay na larawan, alisin agad ang tingin. (2) Bantayan ang ating isip sa pamamagitan ng pagpopokus sa positibong mga bagay at pananalangin sa Diyos. (3) Bantayan ang ating mga hakbang sa pamamagitan ng pag-iwas sa pornograpikong mga pelikula o site sa Internet.4/1, pahina 10-12.

Ano ang di-inaasahang mga resulta kapag iniwan ng isang Kristiyano ang pamilya niya para magtrabaho sa abroad?

Kapag pinili ng mga magulang na mawalay sa isa’t isa ang pamilya, maaari itong magdulot ng iba’t ibang problema. Ang mga anak ay maaaring mawalan ng amor sa magulang. Ang mag-asawa naman ay maaaring mapaharap sa tuksong magtaksil.4/15, pahina 19-20.

Bakit binabali ang mga binti ng mga kriminal na ibinabayubay?

Ibinabayubay ng mga Romano noon sa tulos ang ilang kriminal. Hiniling ng mga Judio na baliin ang mga binti ng mga kriminal na katabi ni Jesus. Kapag ginawa ito, mahihirapan silang huminga at mas mabilis na mamamatay. Kaya hindi sila mananatili nang magdamag sa tulos. (Deut. 21:22, 23)5/1, pahina 11.

Anong apat na tanong ang dapat nating isaisip kapag nakikipag-usap sa mga tao sa ministeryo?

Sino ang kausap ko? Saan ko sila kinakausap? Kailan ko sila kinakausap? Paano ko sila dapat kausapin?5/15, pahina 12-15.

Gaano karami ang pinapatay ng paninigarilyo?

Sa nakalipas na siglo, pumatay ito ng 100,000,000 katao. Sa ngayon, kumikitil ito ng mga 6,000,000 buhay kada taon.6/1, pahina 3.