Dumating si George Young sa Rio de Janeiro noong Marso 1923

TAÓNG 1923 noon, at punô ng tao ang concert hall ng Drama and Music Conservatory of São Paulo! Habang nagpapahayag si George Young, isinasalin sa Portuges ang sinasabi niya. Tutók sa pakikinig ang 585 naroroon. Ipinakikita sa screen ang mga teksto sa Bibliya sa wikang Portuges. Sa pagtatapos, ipinamigay ang isang daang kopya ng buklet na Millions Now Living Will Never Die! sa wikang Portuges, Ingles, Aleman, at Italyano. Tagumpay ang pahayag! Kumalat ang balita. Pagkaraan ng dalawang araw, punô na naman ang bulwagan para sa pahayag. Pero paano ba ito nagsimula?

Noong 1867, si Sarah Bellona Ferguson at ang pamilya niya ay lumipat sa Brazil mula sa Estados Unidos. Noong 1899, matapos niyang mabasa ang mga literatura sa Bibliya na dala ng nakababatang kapatid niya mula sa Estados Unidos, nakumbinsi si Sarah na natagpuan na niya ang katotohanan. Dahil gusto niyang makapagbasa pa ng mga literatura sa Bibliya, nag-subscribe si Sarah ng Ingles na The Watch Tower. Tuwang-tuwa siya sa mensahe ng Bibliya, kaya sa sulat niya kay Brother C. T. Russell, sinabi niyang siya ay “buháy na katunayan na walang tao gaano mang kalayo ang hindi maaabot.”

Can the Living Talk With the Dead? (Portuges)

Sinikap ni Sarah Ferguson na sabihin sa iba ang katotohanan ng Bibliya, pero iniisip niya kung mayroon pa kayang puwedeng tumulong sa kaniya at sa pamilya niya, pati na sa lahat ng mabubuting tao sa Brazil. Noong 1912, sinabi sa kaniya ng Bethel sa Brooklyn na may darating sa São Paulo at may dala itong libo-libong tract na Where Are the Dead? sa wikang Portuges. Noong 1915, sinabi niyang nagtataka siya noon pa man kung bakit maraming Estudyante ng Bibliya ang umaasang aakyat na sila sa langit. Sumulat siya: “Paano naman ang Brazil at ang buong Timog Amerika? . . . Kung iisipin kung gaano kalaking bahagi ng  daigdig ang Timog Amerika, maliwanag na marami pa ang aanihin.” Oo, malaki pa ang pag-aani!

Noong mga 1920, walong kabataang tripulante mula sa Brazil ang dumalo sa ilang pulong ng kongregasyon sa New York City habang inaayos ang kanilang barkong pandigma. Pagbalik sa Rio de Janeiro, sinabi nila sa iba ang pag-asang natutuhan nila sa Bibliya. Noong Marso 1923, si George Young, na isang pilgrim, o naglalakbay na tagapangasiwa, ay dumating sa Rio de Janeiro. May natagpuan siya roon na mga interesado. Isinaayos niyang maisalin sa Portuges ang ilang publikasyon. Pagkatapos, nagpunta si Brother Young sa lunsod ng São Paulo, na noon ay may 600,000 mamamayan. Nagpahayag siya roon at namahagi ng buklet na Millions, gaya ng binanggit sa pasimula ng artikulo. “Mag-isa lang ako,” ang sabi niya, “kaya kinailangan kong mag-anunsiyo sa diyaryo.” Ang mga iyon ang “unang mga pampublikong pahayag na inianunsiyo at suportado ng I.B.S.A. sa Brazil,” ang sabi pa niya. *

Ipinakikita sa screen ang mga teksto sa Bibliya habang nagpapahayag si Brother Young

Sa isang ulat tungkol sa Brazil, sinabi ng The Watch Tower, isyu ng Disyembre 15, 1923: “Kung iisipin natin na ang gawain doon ay nagsimula noong Hunyo 1 at na wala pang literatura noon, kitang-kita kung paano pinagpapala ng Panginoon ang gawain.” Sinabi pa ng ulat na ang mga pahayag ni Brother Young sa São Paulo ay 2 lang sa 21 ipinahayag niya mula Hunyo 1 hanggang Setyembre 30, at may kabuuang 3,600 ang nakinig. Sa Rio de Janeiro, unti-unting lumaganap ang mensahe ng Kaharian. At sa loob lang ng ilang buwan, mahigit 7,000 publikasyon natin sa wikang Portuges ang naipamahagi! Ang The Watch Tower ay inilathala na rin sa Portuges pasimula sa isyu ng Nobyembre-Disyembre 1923.

Si Sarah Bellona Ferguson, ang unang nag-subscribe ng Ingles na The Watch Tower sa Brazil

Binisita ni George Young si Sarah Ferguson, at ganito ang ulat sa The Watch Tower: “Pumasok ang sister sa sala, at hindi siya agad nakapagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Brother Young, at habang nakatitig sa mukha nito, sinabi niya: ‘Talaga bang isa kang Pilgrim?’” Di-nagtagal, nabautismuhan si Sarah at ang ilan sa mga anak niya. Ang totoo, 25 taon siyang naghintay bago mabautismuhan! Binanggit ng The Watch Tower, isyu ng Agosto 1, 1924, na 50 ang nabautismuhan sa Brazil, karamihan ay sa Rio de Janeiro.

Sa ngayon, pagkalipas ng mga 90 taon, hindi na natin kailangang itanong: “Paano naman ang Brazil at ang buong Timog Amerika?” Mahigit 760,000 Saksi ni Jehova ang nangangaral ng mabuting balita sa Brazil. At sa buong Timog Amerika, ang mensahe ng Kaharian ay ipinangangaral na sa wikang Portuges, Kastila, at sa maraming katutubong wika. Noong 1915, tama si Sarah Ferguson, “Marami pa ang aanihin.”—Mula sa aming archive sa Brazil.

^ par. 6 Ang I.B.S.A. ay nangangahulugang International Bible Students Association.