Ano ang basehan ng mga Judio sa ‘paghihintay’ sa Mesiyas noong unang siglo?

  Bakit inaasahan ng mga Judio na lilitaw ang Mesiyas sa panahong iyon? May ilang dahilan.

Matapos isilang si Jesus, ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga kawan sa parang malapit sa Betlehem. Sinabi ng anghel: “Ipinanganak sa inyo ngayon ang isang Tagapagligtas, na siyang Kristo na Panginoon, sa lunsod ni David.” (Luc. 2:8-11) Pagkatapos, nakisama sa anghel “ang isang karamihan ng makalangit na hukbo, na pumupuri sa Diyos at nagsasabi: * ‘Kaluwalhatian sa kaitaasan sa Diyos, at sa lupa ay kapayapaan sa gitna ng mga taong may kabutihang-loob.’”Luc. 2:13, 14.

Tiyak na ang mensahe ng anghel ay nakaapekto nang malaki sa mga pastol na iyon. Agad silang nagpunta sa Betlehem, at nang matagpuan nila sina Jose at Maria at ang sanggol na si Jesus, “ipinaalam nila ang pananalita na sinalita sa kanila may kinalaman sa batang ito.” Kaya naman “ang lahat ng nakarinig ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol.” (Luc. 2:17, 18) Ang pananalitang “lahat ng nakarinig” ay nagpapahiwatig na hindi lang sina Jose at Maria ang kinausap ng mga pastol. Sa kanilang pag-uwi, patuloy nilang “niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, kung paanong ang mga ito ay sinabi sa kanila.” (Luc. 2:20) Maliwanag na hindi sinarili ng mga pastol ang magagandang bagay na narinig nila tungkol sa Kristo.

Nang dalhin ni Maria ang kaniyang panganay na anak sa Jerusalem para iharap kay Jehova, gaya ng kahilingan sa Kautusang Mosaiko, ang propetisang si Ana ay “nagsimulang mag-ukol ng pasasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng mga naghihintay sa katubusan ng Jerusalem.” (Luc. 2:36-38; Ex. 13:12) Kaya patuloy na kumalat ang balita tungkol sa paglitaw ng Mesiyas.

Nang maglaon, “ang mga astrologo mula sa mga silanganing bahagi ay pumaroon sa Jerusalem, na nagsasabi: ‘Nasaan ang isa na ipinanganak na hari ng mga Judio? Sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin noong naroon kami sa silangan, at pumarito kami upang mangayupapa sa kaniya.’” (Mat. 2:1, 2)  Sa pagkarinig nito, “naligalig si Haring Herodes, at ang buong Jerusalem na kasama niya; at pagkatipon sa lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan ay nagsimula siyang magtanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Kristo.” (Mat. 2:3, 4) Kaya napakaraming tao ang nakaalam: Dumating na ang magiging Mesiyas! *

Ipinahihiwatig ng Lucas 3:15, sinipi sa pasimula, na inakala ng ilang Judio na si Juan na Tagapagbautismo ang Kristo. Pero nilinaw ni Juan: “Ang isa na dumarating na kasunod ko ay mas malakas kaysa sa akin, na sa kaniyang mga sandalyas ay hindi ako nararapat mag-alis. Babautismuhan kayo ng isang iyon sa banal na espiritu at sa apoy.” (Mat. 3:11) Dahil sa sinabi ni Juan, tiyak na lalong nasabik ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas.

Ginamit kaya ng unang-siglong mga Judio ang hula tungkol sa 70 sanlinggo sa Daniel 9:24-27 para makalkula kung kailan darating ang Mesiyas? Posible iyan pero hindi tayo nakatitiyak. Noong panahon ni Jesus, maraming magkakaibang interpretasyon tungkol sa 70 sanlinggo, at malayo ang mga iyon sa kasalukuyan nating pagkaunawa. *

Itinuro ng mga Essene, ipinapalagay na isang sekta ng mga mongheng Judio, na dalawang Mesiyas ang lilitaw sa pagtatapos ng 490 taon, pero hindi tayo nakatitiyak kung ibinatay nila sa hula ni Daniel ang kanilang kalkulasyon. Kung ginawa man nila iyon, mahirap paniwalaan na ang karamihan ng mga Judio ay maiimpluwensiyahan ng gayong grupo na namumuhay nang hiwalay sa lipunan.

Noong ikalawang siglo C.E., may mga Judiong naniniwala na ang 70 sanlinggo ay mula sa pagkawasak ng unang templo noong 607 B.C.E. hanggang sa pagkawasak ng ikalawang templo noong 70 C.E. Iniuugnay naman ito ng iba sa yugtong Macabeo ng ikalawang siglo B.C.E. Kaya iba-iba ang pananaw noon kung paano dapat kalkulahin ang 70 sanlinggo.

Kung tumpak na nauunawaan noong unang siglo C.E. ang hula may kinalaman sa 70 sanlinggo, malamang na babanggitin iyon ng mga apostol at ng iba pang mga Kristiyano noong unang siglo para patunayang ang ipinangakong Mesiyas ay dumating sa tamang panahon sa katauhan ni Jesu-Kristo. Pero walang ebidensiya na ginawa nila iyon.

May isa pang bagay na mahalagang bigyang-pansin. Madalas ipakita ng mga manunulat ng Ebanghelyo na ang ilang partikular na hula sa Hebreong Kasulatan ay natupad kay Jesu-Kristo. (Mat. 1:22, 23; 2:13-15; 4:13-16) Pero hindi pinag-ugnay ng sinuman sa kanila ang paglitaw ni Jesus sa lupa at ang hula tungkol sa 70 sanlinggo.

Bilang sumaryo: Hindi natin natitiyak kung tumpak na nauunawaan ng mga tao noong panahon ni Jesus ang hula tungkol sa 70 sanlinggo. Gayunman, ang mga Ebanghelyo ay nagbibigay ng ibang makatuwirang dahilan kung bakit “naghihintay” ang mga tao noon sa Mesiyas.

^ par. 4 Hindi sinasabi ng Bibliya na “umawit” ang mga anghel nang isilang si Jesus.

^ par. 7 Baka maitanong natin, Paano napag-ugnay ng mga astrologo ang paglitaw ng “bituin” sa Silangan at ang kapanganakan ng “hari ng mga Judio”? Posible kayang nabalitaan nila ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus habang naglalakbay sa Israel?

^ par. 9 Para sa kasalukuyan nating pagkaunawa sa hula tungkol sa 70 sanlinggo, tingnan ang Magbigay-Pansin sa Hula ni Daniel! kabanata 11.