Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Nobyembre 2013

Pitong Pastol, Walong Duke—Sino ang Inilalarawan Nila Ngayon?

Pitong Pastol, Walong Duke—Sino ang Inilalarawan Nila Ngayon?

“Kailangan din tayong magbangon laban sa kaniya ng pitong pastol, oo, walong duke mula sa mga tao.”MIK. 5:5.

1. Bakit tiyak na mabibigo ang plano ng Sirya at Israel?

SA PAGITAN ng 762 B.C.E. at 759 B.C.E., ang hari ng Israel at ang hari ng Sirya ay nagdeklara ng digmaan laban sa kaharian ng Juda. Bakit? Gusto nilang salakayin ang Jerusalem, alisin sa trono si Haring Ahaz, at ipalit sa kaniya ang isang lalaki na marahil ay hindi nagmula sa angkan ni Haring David. (Isa. 7:5, 6) Pero dapat sana’y alam na ng hari ng Israel na mabibigo ang planong iyon. Itinalaga ni Jehova na isa sa mga inapo ni David ang permanenteng uupo sa Kaniyang trono, at ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo.Jos. 23:14; 2 Sam. 7:16.

2-4. Ipaliwanag kung paano natupad ang Isaias 7:14, 16 noong (a) ikawalong siglo B.C.E. (b) unang siglo C.E.

2 Sa umpisa, parang ang Sirya at Israel ang mananalo sa digmaan. Sa isang labanan lang, 120,000 magigiting na kawal ni Ahaz ang nasawi! Napatay rin si Maaseias, ang “anak ng hari.” (2 Cro. 28:6, 7) Pero nakamasid si Jehova. Hindi niya nalilimutan ang pangako niya kay David; kaya isinugo niya si propeta Isaias para sabihin ang isang nakapagpapalakas-loob na mensahe.

3 Sinabi ni Isaias: “Narito! Ang dalaga mismo ay magdadalang-tao nga, at magsisilang siya ng isang anak na lalaki, at tatawagin nga niyang Emmanuel ang pangalan nito. . . . Bago matutuhan ng bata na itakwil ang masama at piliin ang mabuti, ang lupain ng dalawang hari na kinatatakutan mo nang may panlulumo [Sirya at Israel] ay lubusang pababayaan.” (Isa. 7:14, 16) Ang unang bahagi ng hulang ito ay karaniwang ikinakapit sa kapanganakan ng Mesiyas, at tama naman iyon. (Mat. 1:23) Pero ang “dalawang hari,” ang mga hari ng Sirya at Israel, ay hindi na banta sa Juda noong unang siglo C.E., kaya ang hula tungkol kay Emmanuel ay tiyak na nagkaroon ng unang katuparan sa panahon ni Isaias.

 4 Di-nagtagal matapos bigkasin ni Isaias ang hulang iyon, nagdalang-tao ang asawa niya at nagsilang ng isang batang lalaki na pinanganlang Maher-salal-has-baz. Maaaring ang batang ito ang “Emmanuel” na tinutukoy ni Isaias. * Noong panahon ng Bibliya, ang bagong-silang na sanggol ay maaaring bigyan ng isang pangalan bilang paggunita sa isang espesyal na pangyayari, pero ibang pangalan naman ang tawag sa kaniya ng kaniyang mga magulang at kamag-anak. (2 Sam. 12:24, 25) Walang ebidensiya na si Jesus ay tinawag sa pangalang Emmanuel.Basahin ang Isaias 7:14; 8:3, 4.

5. Anong maling desisyon ang ginawa ni Haring Ahaz?

5 Habang dinidigma ng Israel at Sirya ang Juda, isa pang agresibong bansa ang nagbabalak na sumakop sa rehiyong iyon—ang lumalakas na kapangyarihang pandaigdig ng Asirya. Ayon sa Isaias 8:3, 4, tatangayin ng Asirya ang “yaman ng Damasco” at ang “samsam mula sa Samaria” bago salakayin ang timugang kaharian ng Juda. Sa halip na magtiwala sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias, ang walang-pananampalatayang si Ahaz ay nakipag-alyansa sa mga Asiryano, na humantong sa paniniil ng mga ito sa Juda. (2 Hari 16:7-10) Talaga ngang hindi mabuting pastol ng Juda si Ahaz! Kaya itanong natin sa ating sarili, ‘Kapag may mahahalagang desisyon akong gagawin, sa Diyos ba ako nagtitiwala o sa tao?’Kaw. 3:5, 6.

BAGONG PASTOL NA MAY NAIIBANG PAMAMARAAN

6. Paghambingin ang paghahari ni Ahaz at ni Hezekias.

6 Namatay si Ahaz noong 746 B.C.E., at ang kaniyang anak na si Hezekias ang nagmana ng pamamahala sa kaharian ng Juda na naghihikahos at bagsak ang espirituwalidad. Ano kaya ang magiging priyoridad ng haring ito? Palakasin ang ekonomiya ng Juda? Hindi. Si Hezekias ay makadiyos, isang karapat-dapat na pastol ng bansa. Inuna niya ang pagsasauli sa dalisay na pagsamba at ang pagpapatibay sa kaugnayan ng bansa kay Jehova. Nang maunawaan ni Hezekias ang kalooban ng Diyos para sa kaniya, kumilos siya agad. Napakaganda ngang halimbawa para sa atin!2 Cro. 29:1-19.

7. Bakit kailangan ng mga Levita ang suporta ng bagong hari?

7 Mahalagang papel ang gagampanan ng mga Levita sa pagsasauli sa dalisay na pagsamba. Kaya tinipon sila ni Hezekias para tiyaking susuportahan niya sila. Gunigunihin ang tapat na mga Levita na lumuluha sa kagalakan habang sinasabi ng hari: “Kayo ang mga pinili ni Jehova upang tumayo sa harap niya upang maglingkod sa kaniya.” (2 Cro. 29:11) Oo, malinaw na iniutos sa mga Levita na itaguyod ang dalisay na pagsamba!

8. Ano pa ang ginawa ni Hezekias para palakasin ang espirituwalidad ng bansa? Ano ang naging resulta?

8 Inanyayahan ni Hezekias ang buong Juda at Israel sa isang malaking pagdiriwang ng Paskuwa, na sinundan ng pitong-araw na Kapistahan ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa. Masayang-masaya ang bayan sa kapistahan kaya itinuloy pa nila nang pitong araw ang pagdiriwang. Iniulat ng Bibliya: “Nagkaroon ng malaking pagsasaya sa Jerusalem, sapagkat mula nang mga araw ni Solomon na anak ni David na hari ng Israel ay walang naging tulad nito sa Jerusalem.” (2 Cro. 30:25, 26) Tiyak na napatibay ang bayan sa espirituwal na kapistahang iyon! Mababasa natin sa 2 Cronica 31:1: “Nang matapos nila ang lahat ng ito, . . . pinagdurug-durog nila ang mga sagradong haligi at pinutol ang mga sagradong poste at ibinagsak ang matataas na dako at ang mga altar.” Sa gayon ay nanumbalik ang bansa kay Jehova. Malaking tulong  ito para maharap nila ang nakaambang panganib.

NAGHANDA ANG HARI SA NAGBABANTANG PANGANIB

9. (a) Bakit nabigo ang plano ng Israel? (b) Sa pasimula, paano nagtagumpay si Senakerib laban sa Juda?

9 Gaya ng inihula ni Isaias, sinakop ng mga Asiryano ang hilagang kaharian ng Israel at ipinatapon ang mga naninirahan doon, sa gayon ay nabigo ang plano ng Israel na magluklok ng hari na hindi mula sa angkan ni David. Kumusta naman ang plano ng Asirya? Sinimulang salakayin ng mga Asiryano ang Juda. “Nang ikalabing-apat na taon ni Haring Hezekias, si Senakerib na hari ng Asirya ay sumampa laban sa lahat ng nakukutaang lunsod ng Juda at sinakop ang mga iyon.” Ayon sa ulat, 46 na lunsod ng Juda ang nasakop ni Senakerib. Kung nakatira ka noon sa Jerusalem, ano kaya ang madarama mo habang isa-isang bumabagsak sa kamay ng hukbong Asiryano ang mga lunsod ng Juda?2 Hari 18:13.

10. Bakit maaaring napatibay ng Mikas 5:5, 6 si Hezekias?

10 Siyempre pa, alam ni Hezekias na may nagbabantang panganib, pero sa halip na matakot at humingi ng tulong sa isang paganong bansa, gaya ng ginawa ng kaniyang amang apostata na si Ahaz, nagtiwala si Hezekias kay Jehova. (2 Cro. 28:20, 21) Maaaring alam niya ang sinabi ni propeta Mikas, isang kakontemporaryo niya na humula tungkol sa Asirya: “Kung tungkol sa Asiryano, . . . kailangan din tayong magbangon laban sa kaniya ng pitong pastol, oo, walong duke mula sa mga tao. At papastulan nga nila ang lupain ng Asirya sa pamamagitan ng tabak.” (Mik. 5:5, 6) Tiyak na napatibay ng kinasihang pananalitang ito si Hezekias, dahil ipinakikita nito na isang di-pangkaraniwang hukbo ang ibabangon para talunin ang mga Asiryano.

11. Kailan magaganap ang pinakamahalagang katuparan ng hula tungkol sa pitong pastol at walong duke?

11 Ang pinakamahalagang katuparan ng hula tungkol sa pitong pastol at walong duke (“prinsipe,” The New English Bible) ay magaganap pagkatapos pang isilang si Jesus, ang “tagapamahala sa Israel, na ang pinanggalingan ay mula noong unang mga panahon.” (Basahin ang Mikas 5:1, 2.) Sa katunayan, mangyayari iyon sa hinaharap kapag ang mga lingkod ni Jehova ay inatake ng makabagong-panahong  “Asiryano.” Anong hukbo ang gagamitin ni Jehova, sa pamamagitan ng kaniyang naghaharing Anak, para talunin ang nakakatakot na kaaway? Sasagutin iyan sa huling bahagi ng artikulo. Pero talakayin muna natin kung ano ang matututuhan natin sa ginawa ni Hezekias sa harap ng pag-atake ng Asirya.

KUMILOS SI HEZEKIAS NANG MAY KATALINUHAN

12. Ano ang ginawa ni Hezekias at ng mga kasama niya para protektahan ang bayan ng Diyos?

12 Kapag may mabigat tayong problema, laging nakahandang tumulong si Jehova. Pero inaasahan niyang gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para malutas iyon. Kinonsulta ni Hezekias ang “kaniyang mga prinsipe at . . . makapangyarihang mga lalaki,” at ipinasiya nilang “sarhan ang tubig ng mga bukal na nasa labas ng lunsod . . . Karagdagan pa, naglakas-loob [si Hezekias] at itinayo ang buong pader na giba at nagtayo siya ng mga tore sa ibabaw nito, at sa labas ay isa pang pader, . . . at gumawa siya ng maraming suligi at ng mga kalasag.” (2 Cro. 32:3-5) Para maprotektahan at mapastulan ang Kaniyang bayan noong panahong iyon, gumamit si Jehova ng magigiting na lalaki—si Hezekias, ang kaniyang mga prinsipe, at ang tapat na mga propeta.

13. Ano ang pinakamahalagang ginawa ni Hezekias para ihanda ang bayan sa dumarating na pagsalakay? Ipaliwanag.

13 Ang sumunod na ginawa ni Hezekias ay mas mahalaga kaysa sa pagsasara sa mga bukal ng tubig o pagpapatibay sa mga pader ng lunsod. Bilang nagmamalasakit na pastol, tinipon ni Hezekias ang bayan at pinalakas ang loob nila na sinasabi: “Huwag kayong matakot ni masindak man dahil sa hari ng Asirya . . . , sapagkat ang kasama natin ay mas marami kaysa sa kasama niya. Ang sumasakaniya ay isang bisig na laman, ngunit ang sumasaatin ay si Jehova na ating Diyos upang tulungan tayo at upang ipakipaglaban ang ating mga pakikipagbaka.” Isa ngang nakapagpapatibay na paalaala—si Jehova ang makikipaglaban para sa kaniyang bayan! Pagkarinig nito, ang mga Judio ay “nagsimulang manalig sa mga salita ni Hezekias na hari ng Juda.” Pansinin na ang “mga salita ni Hezekias” ang nagpalakas ng loob ng bayan. Siya at ang kaniyang mga prinsipe at makapangyarihang lalaki, pati na ang mga propetang sina Mikas at Isaias, ay talagang mahuhusay na pastol, gaya ng inihula ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang propeta.2 Cro. 32:7, 8; basahin ang Mikas 5:5, 6.

Lumakas ang loob ng bayan dahil sa mga salita ni Hezekias (Tingnan ang parapo 12, 13)

14. Anong papel ang ginampanan ni Rabsases at ano ang sinabi niya? Paano tumugon ang bayan?

14 Ang hari ng Asirya ay nagkampo sa Lakis, sa timog-kanluran ng Jerusalem. Mula roon, nagpadala siya ng tatlong mensahero para pasukuin ang lunsod. Ang kaniyang tagapagsalita, na tinatawag na Rabsases, ay gumamit ng iba’t ibang taktika. Sa wikang Hebreo, hinimok niya ang bayan na huwag makinig sa hari kundi magpasakop sa mga Asiryano; nagsinungaling siya at nangakong dadalhin sila sa isang lupain kung saan mamumuhay sila nang maalwan. (Basahin ang 2 Hari 18:31, 32.) Pagkatapos, sinabi ni Rabsases na kung paanong hindi naprotektahan ng mga diyos ng mga bansa ang kanilang mga mananamba, hindi rin maililigtas ni Jehova ang mga Judio mula sa kamay ng mga Asiryano. Hindi sumagot ang bayan sa mga kasinungalingan at paninirang-puring iyon. Sa ngayon, tinutularan ng mga lingkod ni Jehova ang gayong halimbawa.Basahin ang 2 Hari 18:35, 36.

15. Ano lang ang kinailangang gawin ng mga taga-Jerusalem? Paano iniligtas ni Jehova ang lunsod?

15 Tiyak na nag-alala si Hezekias, pero sa halip na humingi ng tulong sa ibang bansa, nagsugo siya ng mga lingkod kay propeta Isaias. Sinabi ni Isaias kay Hezekias: “Hindi siya [Senakerib] papasok sa lunsod na ito ni magpapahilagpos man siya roon ng palaso.”  (2 Hari 19:32) Ang kailangan lang gawin ng mga taga-Jerusalem ay maging matatag at huwag sumuko. Si Jehova ang makikipaglaban para sa Juda. At gayon nga ang ginawa niya! “Nangyari nang gabing iyon, ang anghel ni Jehova ay lumabas at sinaktan ang isang daan at walumpu’t limang libo sa kampo ng mga Asiryano.” (2 Hari 19:35) Naligtas ang Juda, hindi dahil sinarhan ni Hezekias ang mga bukal ng tubig ng lunsod o dahil pinatibay niya ang mga pader nito, kundi dahil tinulungan sila ng Diyos.

MGA ARAL PARA SA PANAHON NATIN

16. Sa ngayon, kanino lumalarawan ang (a) mga mamamayan ng Jerusalem (b) “Asiryano” (c) pitong pastol at walong duke?

16 Ang hula tungkol sa pitong pastol at walong duke ay magkakaroon ng malaking katuparan sa panahon natin. Ang mga mamamayan ng sinaunang Jerusalem ay sinalakay ng mga Asiryano. Sa malapit na hinaharap, ang tila walang kalaban-labang bayan ni Jehova ay sasalakayin ng makabagong-panahong “Asiryano,” o kaaway, na magtatangkang lumipol sa kanila. Bukod sa pagsalakay na iyon, may binabanggit din ang Bibliya na pagsalakay ni ‘Gog ng Magog,’ pagsalakay ng “hari ng hilaga,” at pagsalakay ng “mga hari sa lupa.” (Ezek. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Apoc. 17:14; 19:19) Magkakaibang pagsalakay ba ang mga ito? Hindi natin alam. Maaaring iisang pagsalakay lang ang tinutukoy ng Bibliya. Sa hula ni Mikas, anong ‘lihim na sandata’ ang ibabangon ni Jehova laban sa malupit na kaaway—ang “Asiryano”? Isang di-inaasahang hukbo—“pitong pastol, oo, walong duke”! (Mik. 5:5) Ang mga pastol at mga duke (o, “prinsipe,” NEB) sa hukbong ito ay ang mga elder sa kongregasyon. (1 Ped. 5:2) Sa ngayon, kitang-kitang naglalaan si Jehova ng maraming espirituwal na lalaking magpapastol sa minamahal niyang mga tupa at magpapatibay sa kaniyang bayan para sa pagsalakay ng makabagong-panahong “Asiryano.” * Sinasabi sa hula ni Mikas na “papastulan nga nila ang lupain ng Asirya sa pamamagitan ng tabak.” (Mik. 5:6) Oo, kasama sa ‘mga sandata ng kanilang pakikidigma’ ang “tabak ng espiritu,” ang Salita ng Diyos.2 Cor. 10:4; Efe. 6:17.

17. Anong apat na aral ang matututuhan ng mga elder sa ulat na tinalakay natin?

17 May mga aral na matututuhan ang mga elder sa ulat na tinalakay natin: (1) Ang pinakamabuting magagawa natin bilang paghahanda sa pagsalakay ng “Asiryano” ay ang pagpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos at pagtulong sa ating mga kapatid na gayon din ang gawin. (2) Kapag sumalakay ang “Asiryano,” dapat na lubos na kumbinsido ang mga elder na ililigtas tayo ni Jehova. (3) Sa panahong iyon, ang nagliligtas-buhay na tagubiling ibibigay ng organisasyon ni Jehova ay maaaring magtinging kakatwa sa pananaw ng tao. Dapat na handa tayong sumunod sa anumang tagubiling tatanggapin natin, sang-ayon man tayo o hindi. (4) Ngayon na ang panahon para magbago ng kaisipan ang sinumang nagtitiwala sa sekular na edukasyon, materyal na mga bagay, o mga institusyon ng tao. Dapat na handa ang mga elder na tulungan ang mga hindi lubos na nagtitiwala kay Jehova.

18. Paano maaaring makatulong sa atin sa hinaharap ang pagbubulay-bulay sa ulat na ito?

18 Darating ang panahon na ang mga lingkod ng Diyos ay magmumukhang walang kalaban-laban gaya ng mga Judio sa loob ng Jerusalem noong panahon ni Hezekias. Sa panahong iyon, mapatibay nawa tayo ng mga salita ni Hezekias. Tandaan na ang ating mga kaaway ay may “bisig na laman, ngunit ang sumasaatin ay si Jehova na ating Diyos upang tulungan tayo at upang ipakipaglaban ang ating mga pakikipagbaka”!2 Cro. 32:8.

^ par. 4 Ang salitang Hebreo na isinaling “dalaga” sa Isaias 7:14 ay maaaring mangahulugang isang babaing may asawa o isang birhen. Kaya ang salitang ito ay maaaring tumukoy sa asawa ni Isaias at sa Judiong birhen na si Maria.

^ par. 16 Ang bilang na pito ay madalas gamitin sa Bibliya para tumukoy sa pagiging kumpleto. Ang bilang na walo (mas marami nang isa kaysa sa pito) ay tumutukoy kung minsan sa pagiging sagana o marami.