“Narito! Ako ay sumasainyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay.”MAT. 28:20.

1. (a) Ilahad sa maikli ang ilustrasyon tungkol sa trigo at panirang-damo. (b) Paano ipinaliwanag ni Jesus ang kahulugan nito?

SA ISA sa mga ilustrasyon ni Jesus tungkol sa Kaharian, sinabi niya na isang magsasaka ang naghasik ng mainam na binhi ng trigo sa kaniyang bukid pero isang kaaway ang naghasik dito ng panirang-damo. Mas maraming panirang-damo ang tumubo, pero sinabi ng magsasaka sa kaniyang mga alipin na ‘hayaang kapuwa sila lumaking magkasama hanggang sa pag-aani.’ Sa panahon ng pag-aani, susunugin ang panirang-damo at titipunin ang trigo. Ipinaliwanag ni Jesus mismo ang ilustrasyon. (Basahin ang Mateo 13:24-30, 37-43.) Ano ang ipinakikita ng talinghagang ito? (Tingnan ang tsart na “Ang Trigo at ang Panirang-Damo.”)

2. (a) Ano ang inilalarawan ng mga pangyayari sa bukid ng magsasaka? (b) Anong bahagi ng talinghaga ang tatalakayin natin?

2 Inilalarawan ng mga pangyayari sa bukid ng magsasakang iyon kung paano at kung kailan titipunin ni Jesus mula sa mga tao ang lahat ng uring trigo—mga pinahirang Kristiyano na mamamahalang kasama niya sa kaniyang Kaharian. Nagsimula ang paghahasik noong Pentecostes 33 C.E. Matatapos ang pagtitipon kapag ang mga pinahiran na narito pa sa lupa sa katapusan ng sistemang ito ng mga bagay ay permanente nang natatakan at pagkatapos ay binuhay nang muli sa langit. (Mat. 24:31; Apoc. 7:1-4) Kung paanong nakikita ng isa mula sa isang mataas na lugar ang buong kapaligiran, nakikita rin natin sa tulong ng talinghagang ito ang lahat ng kaganapan sa loob ng mga 2,000 taon. Kaya anong mga pangyayari may kaugnayan sa Kaharian ang naunawaan natin? Inilalarawan ng talinghaga ang isang panahon ng paghahasik, pagtubo, at pag-aani. Pangunahing tatalakayin sa artikulong ito ang panahon ng pag-aani. *

MAINGAT NA BINANTAYAN NI JESUS

3. (a) Ano ang naging kalagayan pagkatapos ng unang siglo? (b) Sa Mateo 13:28, anong tanong ang ibinangon, at sino ang nagtanong? (Tingnan din ang talababa.)

3 Noong pasimula ng ikalawang siglo C.E., “lumitaw  . . . ang mga panirang-damo” nang lumitaw sa bukid, o sangkatauhan, ang mga huwad na Kristiyano. (Mat. 13:26) Noong ikaapat na siglo, mas marami na ang tulad-panirang-damong Kristiyano kaysa sa mga pinahirang Kristiyano. Pansinin na sa talinghaga, tinanong ng mga alipin ang kanilang panginoon kung gusto niyang bunutin nila ang panirang-damo. * (Mat. 13:28) Ano ang sagot ng panginoon?

4. (a) Ano ang ipinakikita ng sagot ng Panginoon, si Jesus? (b) Kailan unti-unting naging maliwanag kung sino ang mga tulad-trigong Kristiyano?

4 Sinabi ni Jesus tungkol sa trigo at panirang-damo: “Hayaan ninyong kapuwa sila lumaking magkasama hanggang sa pag-aani.” Ipinakikita ng utos na ito na mula noong unang siglo hanggang ngayon, laging may mga tulad-trigong pinahirang Kristiyano sa lupa. Pinatutunayan ito ng sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad nang maglaon: “Ako ay sumasainyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay.” (Mat. 28:20) Kaya ang mga pinahirang Kristiyano ay babantayan ni Jesus sa lahat ng araw hanggang sa panahon ng kawakasan. Pero dahil mas maraming tulad-panirang-damong Kristiyano, mahirap tiyakin kung sino ang kabilang sa uring trigo sa mahabang yugtong iyon ng panahon. Gayunman, ilang dekada bago magsimula ang pag-aani, unti-unting naging maliwanag kung sino ang uring trigo. Paano?

‘HINAWAN NG ISANG MENSAHERO ANG DAAN’

5. Paano natupad noong unang siglo ang hula ni Malakias?

 5 Ilang siglo bago ibigay ni Jesus ang ilustrasyon tungkol sa trigo at panirang-damo, kinasihan ni Jehova si propeta Malakias para humula ng mga pangyayaring binabanggit sa ilustrasyon ni Jesus. (Basahin ang Malakias 3:1-4.) Si Juan na Tagapagbautismo ang ‘mensahero na naghawan ng daan.’ (Mat. 11:10, 11)  Nang dumating siya noong 29 C.E., malapit nang hatulan ang bansang Israel. Si Jesus ang ikalawang mensahero. Dalawang beses niyang nilinis ang templo sa Jerusalem—una, nang magsimula ang kaniyang ministeryo at, ikalawa, bago ito matapos. (Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17) Kaya ang paglilinis na ginawa ni Jesus ay sumaklaw ng mahaba-habang panahon.

6. (a) Ano ang mas malaking katuparan ng hula ni Malakias? (b) Sa anong yugto ng panahon siniyasat ni Jesus ang espirituwal na templo? (Tingnan din ang talababa.)

 6 Ano ang mas malaking katuparan ng hula ni Malakias? Noong mga dekada bago ang 1914, ginawa ni C. T. Russell at ng kaniyang mga kasamahan ang isang gawaing gaya ng kay Juan na Tagapagbautismo. Kasama sa mahalagang gawaing iyon ang pagsasauli sa mga katotohanan ng Bibliya. Itinuro ng mga Estudyante ng Bibliya ang tunay na kahulugan ng haing pantubos ni Kristo, inilantad ang maling turo tungkol sa impiyerno, at inihayag ang dumarating na katapusan ng Panahong Gentil. Pero marami ring ibang grupo ng relihiyon ang nag-aangking tagasunod ni Kristo. Kaya ang tanong na bumabangon: Sino sa mga grupong iyon ang uring trigo? Para masagot ang tanong na iyan, sinimulang siyasatin ni Jesus ang espirituwal na templo noong 1914. Ang pagsisiyasat at paglilinis na iyon ay sumaklaw ng mahaba-habang panahon—mula 1914 hanggang sa mga unang buwan ng 1919. *

MGA TAON NG PAGSISIYASAT AT PAGLILINIS

7. Nang simulan ni Jesus ang pagsisiyasat noong 1914, ano ang nakita niya?

7 Nang simulan ni Jesus ang pagsisiyasat, ano ang nakita niya? Isang maliit na grupo ng masisigasig na Estudyante ng Bibliya na mahigit 30 taon nang gumugugol ng kanilang lakas at kayamanan para sa puspusang pangangaral. * Tiyak na tuwang-tuwa si Jesus at  ang mga anghel na makitang ang maliit na grupong iyon ng matitibay na uring trigo ay hindi nasakal ng mga panirang-damo ni Satanas! Pero kailangan pa ring ‘linisin ang mga anak ni Levi,’ ang mga pinahiran. (Mal. 3:2, 3; 1 Ped. 4:17) Bakit?

8. Anong mga pangyayari ang naganap pagkaraan ng 1914?

8 Noong pagtatapos ng 1914, nadismaya ang ilang Estudyante ng Bibliya nang hindi sila umakyat sa langit. Dahil sa pagsalansang mula sa labas ng organisasyon noong 1915 at 1916, halos napatigil ang pangangaral. At pagkamatay ni Brother Russell noong Oktubre 1916, tumindi pa ang sitwasyon nang bumangon ang pagsalansang sa loob ng organisasyon. Apat sa pitong direktor ng Watch Tower Bible and Tract Society ang kumontra sa desisyong atasan si Brother Rutherford para manguna. Naghasik sila ng pagkakabaha-bahagi sa gitna ng mga kapatid. Pero noong Agosto 1917, umalis sila sa Bethel—isa ngang paglilinis! Bukod diyan, may mga Estudyante ng Bibliya na nagpadala sa takot sa tao. Pero ang karamihan ay tumugon sa paglilinis ni Jesus at gumawa ng kinakailangang pagbabago. Kaya itinuring sila ni Jesus bilang mga tunay na uring-trigong Kristiyano, pero itinakwil niya ang lahat ng huwad na Kristiyano, pati na ang lahat ng nasa mga relihiyon ng Sangkakristiyanuhan. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Ano ang sumunod na nangyari? Para masagot iyan, balikan natin ang talinghaga tungkol sa trigo at panirang-damo.

ANO ANG MANGYAYARI SA PANAHON NG PAG-AANI?

9, 10. (a) Ano ang tatalakayin natin ngayon tungkol sa panahon ng pag-aani? (b) Ano ang unang naganap sa panahon ng pag-aani?

9 “Ang pag-aani ay katapusan ng isang sistema ng mga bagay,” ang sabi ni Jesus. (Mat. 13:39) Nagsimula ang panahong iyon ng pag-aani noong 1914. Talakayin natin ang inihula ni Jesus na limang pangyayari sa panahong iyon.

10 Una, pagtitipon sa panirang-damo. Sinabi ni Jesus: “Sa kapanahunan ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, Tipunin muna ninyo ang mga panirang-damo at bigkisin ang mga iyon sa mga bungkos.” Pagkaraan ng 1914, sinimulang “tipunin” ng mga anghel ang mga tulad-panirang-damong Kristiyano at ibinukod sila mula sa pinahirang “mga anak ng kaharian.”Mat. 13:30, 38, 41.

11. Hanggang ngayon, ano ang malaking kaibahan ng mga tunay na Kristiyano sa mga huwad na Kristiyano?

11 Habang nagpapatuloy ang pagtitipon, naging mas malinaw ang pagkakaiba ng dalawang grupo. (Apoc. 18:1, 4) Pagsapit ng 1919, maliwanag na bumagsak na ang Babilonyang Dakila. Ano ang malaking kaibahan ng mga tunay na Kristiyano sa mga huwad na Kristiyano? Ang gawaing pangangaral. Sinimulang idiin ng mga nangunguna sa mga Estudyante ng Bibliya ang kahalagahan ng pakikibahagi sa pangangaral tungkol sa Kaharian. Halimbawa, sa pamplet na To Whom the Work Is Entrusted, inilathala noong 1919, pinasigla ang lahat ng pinahirang Kristiyano na mangaral sa bahay-bahay. Sinabi roon: “Waring gabundok ang gawain, pero ito’y sa Panginoon, at sa tulong niya’y magagawa natin iyon. May pribilehiyo kayong makibahagi rito.” Paano ito tinugon? Mula noon, ayon sa ulat ng The Watch Tower noong 1922, pinag-ibayo ng mga Estudyante ng Bibliya ang kanilang pangangaral. Di-nagtagal, nakilala ang tapat na mga Kristiyanong iyon sa pangangaral sa bahay-bahay—at diyan pa rin sila kilala hanggang ngayon.

12. Kailan sinimulang tipunin ang uring trigo?

12 Ikalawa, pagtitipon sa trigo. Inutusan ni Jesus ang mga anghel: “Tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig.” (Mat. 13:30) Noong 1919, ang mga pinahiran ay sinimulang tipunin sa nilinis na kongregasyong Kristiyano. Para sa mga pinahiran na buháy pa sa lupa sa katapusan ng sistemang ito ng mga bagay, magaganap ang pangwakas na pagtitipon kapag tinanggap na nila ang kanilang gantimpala sa langit.Dan. 7:18, 22, 27.

13. Ayon sa Apocalipsis 18:7, ano ang saloobin ngayon ng patutot, o Babilonyang Dakila, kabilang na ang Sangkakristiyanuhan?

 13 Ikatlo, pagtangis at pagngangalit. Pagkatapos ibungkos ng mga anghel ang panirang-damo, ano ang mangyayari? Sinabi ni Jesus tungkol sa kalagayan ng uring panirang-damo: “Doon mangyayari ang kanilang pagtangis at ang pagngangalit ng kanilang mga ngipin.” (Mat. 13:42) Nangyayari na ba iyan ngayon? Hindi pa. Sinasabi pa rin ng Sangkakristiyanuhan, bilang bahagi ng patutot, tungkol sa kaniyang sarili: “Ako ay nakaupong isang reyna, at hindi ako balo, at hindi ko kailanman makikita ang pagdadalamhati.” (Apoc. 18:7) Oo, pakiramdam ng Sangkakristiyanuhan ay kontrolado pa rin niya ang mga bagay-bagay, na iniisip pa ngang ‘nakaupo siyang reyna’ sa ibabaw ng mga pulitikal na lider. Sa ngayon, ang mga uring panirang-damo ay nagyayabang, hindi tumatangis. Pero malapit nang magbago ang sitwasyon.

Malapit nang magwakas ang matalik na ugnayan ng Sangkakristiyanuhan at ng mga pulitikal na lider (Tingnan ang parapo 13)

14. (a) Kailan at bakit ‘magngangalit ang mga ngipin’ ng mga dating tagasuporta ng huwad na relihiyon? (b) Paanong ang pagbabago sa pagkaunawa natin sa Mateo 13:42 ay kaayon ng sinabi sa Awit 112:10? (Tingnan ang talababa.)

14 Sa malaking kapighatian, kapag nawasak na ang lahat ng organisadong huwad na relihiyon, ang mga dating tagasuporta nito ay hahanap ng kublihan pero wala silang makikitang ligtas na kanlungan. (Luc. 23:30; Apoc. 6:15-17) Pagkatapos, kapag nakita nilang hindi na sila makakaiwas sa pagkapuksa, tatangis sila sa kawalang-pag-asa at ‘magngangalit ang kanilang mga ngipin’ sa galit. Gaya ng inihula ni Jesus tungkol sa malaking kapighatian, sa malagim na sandaling iyon, “dadagukan [nila] ang kanilang sarili sa pananaghoy.” *Mat. 24:30; Apoc. 1:7.

15. Ano ang mangyayari sa mga panirang-damo, at kailan iyan magaganap?

15 Ikaapat, paghahagis sa hurno. Ano ang mangyayari sa mga bungkos ng panirang-damo? “Ihahagis sila [ng mga anghel] sa maapoy na hurno.” (Mat. 13:42) Nangangahulugan iyan ng lubusang pagkapuksa. Kaya ang mga dating tagasuporta ng huwad na relihiyon ay pupuksain sa huling bahagi ng malaking kapighatian, sa Armagedon.Mal. 4:1.

16, 17. (a) Ano ang huling pangyayari na binanggit ni Jesus sa kaniyang ilustrasyon? (b) Bakit natin masasabi na ang pangyayaring iyon ay sa hinaharap pa matutupad?

16 Ikalima, pagsikat nang maliwanag. Tinapos ni Jesus ang hula sa pagsasabi: “Sa panahong iyon ang mga matuwid ay sisikat nang maliwanag na gaya ng araw sa kaharian ng kanilang Ama.” (Mat. 13:43) Kailan at saan iyan magaganap? Sa hinaharap pa matutupad ang mga salitang iyan. Ang inihula ni Jesus ay isang pangyayaring hindi nagaganap ngayon sa lupa kundi isang pangyayaring magaganap sa langit sa hinaharap. * Pag-isipan ang dalawang dahilan kung bakit.

17 Una, ang tanong na “kailan.” Sinabi ni Jesus: “Sa panahong iyon ang mga matuwid  ay sisikat.” Ang pananalitang “sa panahong iyon” ay maliwanag na tumutukoy sa pangyayaring kababanggit lang ni Jesus, ang ‘paghahagis sa mga panirang-damo sa maapoy na hurno.’ Magaganap iyan sa huling bahagi ng malaking kapighatian. Kaya tiyak na ang ‘pagsikat nang maliwanag’ ng mga pinahiran ay magaganap din sa panahong iyon sa hinaharap. Ikalawa, ang tanong na “saan.” Sinabi ni Jesus na ang mga matuwid ay ‘sisikat sa kaharian.’ Ano ang ibig sabihin niyan? Ang lahat ng tapat na pinahiran na narito pa sa lupa pagkatapos maganap ang unang bahagi ng malaking kapighatian ay permanente nang natatakan. Pagkatapos, gaya ng binanggit sa hula ni Jesus tungkol sa malaking kapighatian, titipunin sila sa langit. (Mat. 24:31) Doon sila sisikat “sa kaharian ng kanilang Ama,” at di-magtatagal pagkatapos ng digmaan ng Armagedon, magiging bahagi sila ng maligayang kasintahang babae ni Jesus sa “kasal ng Kordero.”Apoc. 19:6-9.

KUNG PAANO TAYO NAKIKINABANG

18, 19. Sa anu-anong paraan tayo personal na nakikinabang sa pagkaunawa sa talinghaga ni Jesus tungkol sa trigo at panirang-damo?

18 Paano tayo personal na nakikinabang sa pagkaunawa sa talinghagang ito? Sa tatlong paraan. Una, pinalalalim nito ang kaunawaan natin. Ipinakikita sa talinghaga ang isang mahalagang dahilan kung bakit pinahihintulutan ni Jehova ang kasamaan. “Nagparaya [siya] sa mga sisidlan ng poot” para maihanda ang “mga sisidlan ng awa”—ang uring trigo. * (Roma 9:22-24) Ikalawa, pinatitibay nito ang ating pagtitiwala. Habang papalapit ang kawakasan, patitindihin ng mga kaaway ang pagsalansang sa atin, “ngunit hindi sila mananaig.” (Basahin ang Jeremias 1:19.) Kung paanong pinrotektahan ni Jehova ang uring trigo sa nagdaang mga panahon, poprotektahan din tayo ng ating makalangit na Ama sa pamamagitan ni Jesus at ng mga anghel “sa lahat ng mga araw” na darating.Mat. 28:20.

19 Ikatlo, tinutulungan tayo ng talinghaga na makilala kung sino ang uring trigo. Bakit napakaimportante niyan? Mahalagang makilala kung sino ang mga tulad-trigong Kristiyano para masagot ang tanong na ibinangon ni Jesus sa kaniyang hula tungkol sa mga huling araw: “Sino talaga ang tapat at maingat na alipin?” (Mat. 24:45) Tatalakayin sa susunod na dalawang artikulo ang kasiya-siyang sagot sa tanong na iyan.

 

^ par. 2 Parapo 2: Para marepaso mo ang kahulugan ng iba pang bahagi ng talinghaga, basahin ang artikulong “Ang mga Matuwid ay Sisikat Nang Maliwanag na Gaya ng Araw” sa Bantayan, Marso 15, 2010, pahina 19-21, parapo 1-9.

^ par. 3 Parapo 3: Yamang ang mga apostol ni Jesus ay patay na at ang mga natitirang pinahiran sa lupa ay inilalarawan ng trigo, ang mga alipin ay lumalarawan sa mga anghel. Sa bandang huli ng ilustrasyon, sinabing ang mga manggagapas ng panirang-damo ay mga anghel.Mat. 13:39.

^ par. 6 Parapo 6: Ito ay pagbabago sa ating pagkaunawa. Ipinapalagay natin noon na ang pagsisiyasat ni Jesus ay naganap noong 1918.

^ par. 7 Parapo 7: Mula 1910 hanggang 1914, ang mga Estudyante ng Bibliya ay nakapamahagi ng halos 4,000,000 aklat at mahigit 200,000,000 tract at pamplet.

^ par. 14 Parapo 14: Ito ay pagbabago sa ating pagkaunawa sa Mateo 13:42. Binabanggit noon sa ating mga publikasyon na ang mga huwad na Kristiyano ay ilang dekada nang ‘tumatangis at nagngangalit ang mga ngipin’ dahil inilantad ng “mga anak ng kaharian” kung sino talaga sila—“mga anak ng isa na balakyot.” (Mat. 13:38) Gayunman, pansinin na ang pagngangalit ng mga ngipin ay iniuugnay sa pagkapuksa.Awit 112:10.

^ par. 16 Parapo 16: Sinasabi sa Daniel 12:3 na “silang may kaunawaan [mga pinahirang Kristiyano] ay sisikat na gaya ng ningning ng kalawakan.” Habang narito pa sa lupa, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pakikibahagi sa gawaing pangangaral. Gayunman, ang Mateo 13:43 ay tumutukoy sa panahon na sisikat sila nang maliwanag sa makalangit na Kaharian. Iniisip natin noon na ang dalawang tekstong ito ay parehong tumutukoy sa gawaing pangangaral.

^ par. 18 Parapo 18: Tingnan ang aklat na Maging Malapít kay Jehova, pahina 288-289.