Nabasa mo bang mabuti ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung masasagot mo ang mga sumusunod:

Ano ang bibliomancy, at ano ang dapat na pananaw rito ng mga Kristiyano?

Ang bibliomancy ay tumutukoy sa basta pagbubuklat ng Bibliya sa paniniwalang ang unang talatang makikita ang magbibigay ng kinakailangang patnubay. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi humahanap ng mga tanda. Sa halip, nag-aaral sila ng Bibliya para magkaroon ng tumpak na kaalaman at patnubay ng Diyos.—12/15, pahina 3.

Ano ang “sanlibutan” na lilipas?

Ang “sanlibutan” na lilipas ay ang lahat ng tao sa mundo na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. (1 Juan 2:17) Ang lupa at ang tapat na mga tao ay makaliligtas.—1/1, pahina 5-7.

Bagaman patay na si Abel, paano masasabing nagsasalita pa siya sa atin ngayon? (Heb. 11:4)

Ito’y sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya. May matututuhan tayo sa kaniya at maaari natin siyang tularan. Buháy na buháy pa rin ang kaniyang napakahusay na halimbawa.—1/1, pahina 12.

Anong mga aspekto ng buhay ang hindi natin dapat pahintulutang maglayo sa atin sa Diyos?

Ang ilan ay: ang ating trabaho o karera, ang pinipili nating libangan, pakikisama sa natiwalag na kamag-anak, hilig sa makabagong teknolohiya, pagkabahala sa kalusugan, di-tamang pangmalas sa pera, at labis na pagpapahalaga sa ating opinyon o katayuan.—1/15, pahina 12-21.

Ano ang matututuhan natin sa kapakumbabaan ni Moises?

Hindi lumaki ang ulo ni Moises nang bigyan siya ng awtoridad. Umasa siya sa Diyos, hindi sa kaniyang sarili. Ayaw nating maging mayabang dahil sa taglay nating awtoridad o natural na abilidad; sa halip, gusto nating magtiwala kay Jehova. (Kaw. 3:5, 6)—2/1, pahina 5.

Saan mapupunta ang mga binuhay-muli?

Isang limitadong bilang—144,000—ang pupunta sa langit. Pero ang karamihan sa mga bubuhaying muli ay mananatili sa lupa at may pag-asang mabuhay rito magpakailanman.—3/1, pahina 6.

Sa anong diwa “may pusong di-tuli” ang mga Israelita? (Jer. 9:26)

Sila ay sutil at mapaghimagsik at dapat nilang alisin ang anumang nagpapamanhid sa kanilang puso—mga kaisipan, pagnanasa, o motibo na salungat sa kalooban ng Diyos. (Jer. 5:23, 24)—3/15, pahina 9-10.

Bakit isang mabuting halimbawa si Jesus sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay?

May layunin siya sa buhay, ang paggawa ng kalooban ng Diyos. May masidhing pag-ibig si Jesus sa kaniyang Ama, at mahal niya ang mga tao. Alam din ni Jesus na mahal siya at sinasang-ayunan ng kaniyang Ama. Ang mga ito ay susi sa makabuluhang buhay.—4/1, pahina 4-5.

Ano ang kasama sa makalupang bahagi ng organisasyon ng Diyos?

Kasama rito ang Lupong Tagapamahala, mga komite ng sangay, naglalakbay na tagapangasiwa, lupon ng matatanda, mga kongregasyon, at bawat indibiduwal na Saksi.—4/15, pahina 29.

Bakit masasabing hindi malupit ang Diyos kapag inilalapat niya ang kaniyang kahatulan?

Hindi natutuwa si Jehova sa kamatayan ng masasama. (Ezek. 33:11) Sa kaniyang mga paghatol noon, nagbabala muna siya bago siya naglapat ng kahatulan. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asang makaligtas sa darating na mga kahatulan.—5/1, pahina 5-6.

Binibitay ba ng mga Israelita ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagbibitin sa tulos?

Hindi. Ginagawa ito ng ibang mga bansa noon pero hindi ng mga Israelita. Noong panahon ng Hebreong Kasulatan, ang mga kriminal ay pinapatay muna, maaaring sa pamamagitan ng pagbato. (Lev. 20:2, 27) Pagkatapos, ang bangkay ay maaaring ibinibitin sa tulos bilang babala sa iba.—5/15, pahina 13.

Bakit napakailap ng kapayapaan sa daigdig?

Bagaman marami nang nagawa ang mga tao, wala silang kakayahang magtuwid ng sarili nilang mga hakbang. (Jer. 10:23) Kontrolado ni Satanas ang daigdig, kaya hindi makapagdudulot ng kapayapaan ang mga tao. (1 Juan 5:19)—6/1, pahina 16.