“Bibigyan ko sila ng isang puso upang makilala ako, na ako ay si Jehova; at sila ang magiging aking bayan.” —JER. 24:7.

1, 2. Bakit ang ilan ay interesado sa mga igos?

NAKATIKIM ka na ba ng igos? Paborito ito ng marami, kaya naman itinatanim ito sa maraming lugar sa buong mundo. Mahalaga sa sinaunang mga Israelita ang bunga ng igos. (Na. 3:12; Luc. 13:6-9) Ang mga ito ay mayaman sa fiber, antioxidant, at mga mineral. Kaya naman sinasabi ng ilan na ang mga igos ay mabuti sa puso.

2 Minsan, iniugnay ni Jehova sa mga igos ang puso ng tao. Hindi niya tinutukoy ang sustansiyang nakukuha sa literal na igos. Tinutukoy niya ang makasagisag na puso. Ang mga sinabi niya sa pamamagitan ni propeta Jeremias ay makaaapekto sa puso natin at ng ating mga mahal sa buhay. Habang tinatalakay natin iyan, tingnan natin kung ano ang kahulugan nito para sa ating mga Kristiyano.

3. Sa ano tumutukoy ang mga igos na binanggit sa Jeremias kabanata 24?

3 Talakayin muna natin ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga igos. Noong 617 B.C.E., nang panahon ni Jeremias, napakasama ng espirituwal na kalagayan ng bansang Juda. Nagbigay ang Diyos ng isang pangitain tungkol sa mangyayari sa hinaharap, at gumamit siya ng dalawang uri ng igos—mga igos na “napakabuti” at mga igos na “napakasama.” (Basahin ang Jeremias 24:1-3.) Ang masasamang igos ay tumutukoy kay Haring Zedekias at sa iba pang tulad niya na daranas ng kalupitan ni Haring Nabucodonosor at ng mga kawal nito. Kumusta naman si Ezekiel, si Daniel at ang tatlong kasamahan nito na nasa Babilonya na, at ang ilang Judio na malapit nang dalhing bihag doon? Katulad sila ng mabubuting igos. Isang nalabi sa kanila ang babalik para itayong-muli ang Jerusalem at ang templo nito. Natupad ito sa takdang panahon.—Jer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10.

4. Bakit nakapagpapatibay ang sinabi ng Diyos tungkol sa mabubuting igos?

4 Ganito ang sinabi ni Jehova hinggil sa mabubuting igos: “Bibigyan ko sila ng isang puso upang makilala ako,  na ako ay si Jehova; at sila ang magiging aking bayan.” (Jer. 24:7) Iyan ang temang teksto ng artikulong ito, at nakapagpapatibay malaman na ang Diyos ay handang magbigay sa mga indibiduwal ng “isang puso upang makilala” siya! Sa tekstong ito, ang “puso” ay may kaugnayan sa disposisyon ng isang tao. Tiyak na nais mong magkaroon ng gayong uri ng puso at maging bahagi ng bayan ng Diyos. Kasama sa mga hakbang na kailangan mong gawin ang pag-aaral at pagkakapit ng kaniyang Salita, pagsisisi at panunumbalik, pag-aalay ng iyong buhay sa Diyos, at pagpapabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at banal na espiritu. (Mat. 28:19, 20; Gawa 3:19) Baka nagawa mo na ang mga iyan, o kaya naman ay regular ka nang dumadalo sa mga pulong ng mga Saksi ni Jehova at kasalukuyang ginagawa ang mga hakbang na iyan.

5. Para kanino ang mensahe ni Jeremias?

5 Kahit nagawa na natin ang mga hakbang na iyan, kailangan pa rin nating bigyang-pansin ang ating saloobin at paggawi. Bakit? Makikita natin ang sagot sa mga isinulat ni Jeremias tungkol sa puso. Bagaman tinalakay sa ilang kabanata ng aklat ng Jeremias ang mga bansa sa palibot ng Juda, pangunahin itong may kinalaman sa bansang Juda noong panahon ng pamamahala ng lima sa mga hari nito. (Jer. 1:15, 16) Oo, ang mensahe ni Jeremias ay tungkol sa mga lalaki, babae, at mga bata na nakaalay kay Jehova. Ang mga ninuno nila ay kusang-loob na nakipagtipan kay Jehova. (Ex. 19:3-8) At noong panahon ni Jeremias, kinilala ng bayan na nakaalay sila sa Diyos sa pagsasabi: “Pumarito kami sa iyo, sapagkat ikaw, O Jehova, ang aming Diyos.” (Jer. 3:22) Pero ano kaya ang kalagayan ng kanilang puso?

KAILANGANG OPERAHAN ANG KANILANG MAKASAGISAG NA PUSO

6. Bakit tayo interesado sa sinasabi ng Diyos tungkol sa puso?

6 Sa ngayon, ang mga doktor ay gumagamit ng makabagong teknolohiya para makita ang kondisyon ng puso. Pero higit pa ang kayang gawin ni Jehova, gaya ng makikita sa sinabi niya: “Ang puso ay higit na mapandaya kaysa anupamang bagay at mapanganib. Sino ang makakakilala nito? Akong si Jehova ang sumisiyasat sa puso, . . . upang ibigay nga sa bawat isa ang ayon sa kaniyang mga lakad, ayon sa bunga ng kaniyang mga pakikitungo.” (Jer. 17:9, 10) Hindi literal na puso, na tumitibok nang mga tatlong bilyong beses sa loob ng 70 o 80 taon, ang tinutukoy rito. Ang ‘sinisiyasat’ ni Jehova ay ang ating makasagisag na puso. Tumutukoy ito sa kabuuang pagkatao ng isa, lakip na ang kaniyang mga pagnanasa, kaisipan, disposisyon, saloobin, at mga tunguhin. Oo, sinusuri ng Diyos ang ating puso, at puwede mo ring masuri ang iyong puso.

7. Paano inilarawan ni Jeremias ang puso ng karamihan sa mga Judio noong panahon niya?

7 Bago natin suriin ang ating puso, maitatanong natin, ‘Ano ba ang kalagayan ng makasagisag na puso ng karamihan sa mga Judio noong panahon ni Jeremias?’ Pansinin ang kakaibang pananalita na ginamit ni Jeremias: “Ang buong sambahayan ng Israel ay may pusong di-tuli.” Hindi ang literal na pagtutuling ginagawa noon sa mga lalaking Judio ang tinutukoy niya, dahil sinabi niya: “‘Narito! Ang mga araw ay dumarating,’ ang sabi ni Jehova, ‘at hihingi ako ng pagsusulit sa lahat ng tuli ngunit nasa kalagayan pang di-tuli.’” Kung gayon, kahit tuli ang mga lalaking Judio, sila ay “may pusong di-tuli.” (Jer. 9:25, 26) Ano ang ibig sabihin nito?

8, 9. May kinalaman sa kanilang puso, ano ang kailangang gawin ng karamihan sa mga Judio?

8 Para maunawaan ang ibig sabihin ng “pusong di-tuli,” pansinin natin kung ano ang sinabi ng Diyos sa mga Judio: “Alisin ninyo ang mga dulong-balat ng inyong mga puso, kayong mga tao ng Juda at mga tumatahan sa Jerusalem; upang ang aking pagngangalit ay huwag lumabas . . . dahil sa kasamaan ng inyong mga pakikitungo.” Saan nagmula ang kanilang masasamang pakikitungo? Sa loob, mula sa kanilang puso. (Basahin ang Marcos 7: 20-23.) Sa pamamagitan ni Jeremias, tinukoy ng Diyos ang pinagmumulan ng masasamang pakikitungo ng mga Judio. Ang puso nila ay sutil at mapaghimagsik. Hindi kalugud-lugod sa kaniya ang kanilang mga motibo at pag-iisip. (Basahin ang Jeremias 5:23, 24; 7:24-26.) Kaya naman sinabi sa kanila ng Diyos: “Magpatuli kayo para kay Jehova, at alisin ninyo ang mga dulong-balat ng inyong mga puso.”—Jer. 4:4; 18:11, 12.

9 Kung gayon, ang mga Judio noong panahon ni Jeremias ay nangangailangan ng makasagisag na operasyon sa puso—ang ‘pagtutuli ng puso’—gaya rin ng mga Israelita noong panahon ni Moises. (Deut. 10:16; 30:6) Kailangan nilang ‘alisin ang dulong-balat ng kanilang puso.’ Ibig sabihin, kailangan nilang alisin ang anumang nagpapamanhid sa kanilang puso—mga kaisipan, pagnanasa, o motibo na salungat sa kalooban ng Diyos.—Gawa 7:51.

PAANO TAYO MAGKAKAROON NG “ISANG PUSO UPANG MAKILALA” SIYA?

10. Gaya ni David, ano ang nanaisin nating gawin?

10 Laking pasasalamat natin na tinutulungan tayo ng Diyos na maunawaan ang tungkol sa makasagisag na puso! Pero baka maitanong mo, ‘Bakit dapat maging interesado rito ang mga Saksi ni Jehova ngayon?’ Karamihan ng Kristiyano sa mga kongregasyon sa ngayon ay hindi naman lumalakad sa kasamaan o nagiging “masasamang igos,” gaya ng maraming Judio noon. Sa katunayan, ang mga lingkod ng Diyos ay isang malinis na bayang tapat na naglilingkod sa kaniya. Pero tandaan natin na kahit si David ay nagsumamo kay Jehova: “Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Suriin mo ako, at alamin mo ang aking mga nakababalisang kaisipan, at tingnan mo kung sa akin ay may anumang nakasasakit na lakad.”—Awit 17:3; 139:23, 24.

11, 12. (a) Bakit dapat suriin ng bawat isa ang kaniyang puso? (b) Ano ang hindi gagawin ng Diyos?

11 Nais ni Jehova na magkaroon tayo ng sinang-ayunang katayuan sa harap niya at mapanatili ito. Sinabi ni Jeremias: “Ikaw, O Jehova ng mga hukbo, ang sumusuri sa matuwid; nakikita mo ang mga bato at ang puso.” (Jer. 20:12) Kung sinusuri ng Makapangyarihan-sa-lahat kahit ang puso ng matuwid, hindi ba dapat din nating tapatang suriin ang ating sarili? (Basahin ang Awit 11:5.) Habang ginagawa ito, baka makita natin na mayroon tayong saloobin, tunguhin, o damdamin na kailangang ituwid. Baka matuklasan natin na may nagpapamanhid sa ating puso, isang ‘dulong-balat ng ating puso,’ wika nga, na kailangan pala nating alisin. Iyan ay makasagisag na operasyon sa ating puso. Kung gayon, anong maling saloobin o damdamin ang maaaring nasa puso natin? Paano tayo makagagawa ng kinakailangang pagbabago?—Jer. 4:4.

12 Ito ang matitiyak natin: Hindi tayo pipilitin ni Jehova na magbago. Tungkol sa “mabubuting igos,” sinabi niya na “bibigyan [niya] sila ng isang puso upang makilala” siya. Hindi niya sinabi na pipilitin niya silang magbago. Kailangang naisin nila na magkaroon ng pusong nakakakilala sa Diyos. Ganiyan din ang gusto nating gawin.

Tatanggap tayo ng mga pagpapala kung susuriin natin ang ating puso at itutuwid ang di-wastong mga pagnanasa

13, 14. Paano maaaring mapahamak ang isang Kristiyano dahil sa kaniyang puso?

13 Sinabi ni Jesus: “Mula sa puso ay nanggagaling ang mga balakyot na pangangatuwiran, mga pagpaslang, mga pangangalunya,  mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga bulaang patotoo, mga pamumusong.” (Mat. 15:19) Dahil sa manhid na puso, ang isang Kristiyano ay maaaring magkasala ng pangangalunya o pakikiapid. Kung hindi siya magsisisi, permanenteng mawawala sa kaniya ang pagsang-ayon ng Diyos. Maaaring hindi naman nakagawa ng gayong malubhang kasalanan ang isang tao pero baka pinahihintulutan niyang tumubo sa kaniyang puso ang di-wastong pagnanasa. (Basahin ang Mateo 5:27, 28.) Dito kinakailangan ang pagsusuri sa puso. Kapag ginawa mo ito, may makikita ka kayang di-wastong damdamin para sa isang di-kasekso, mga lihim na pagnanasang hindi kukunsintihin ng Diyos at kailangan mong alisin?

14 O baka hindi naman aktuwal na nakagawa ng “mga pagpaslang” ang isang Kristiyano pero hinahayaan niyang lumalim nang lumalim ang hinanakit niya sa isang kapatid hanggang sa puntong kapootan niya ito. (Lev. 19:17) Pagsisikapan kaya niyang alisin ang gayong mga damdamin na maaaring magpamanhid sa kaniyang puso?—Mat. 5:21, 22.

15, 16. (a) Magbigay ng halimbawa na nagpapakitang ang isang Kristiyano ay “may pusong di-tuli.” (b) Sa palagay mo, bakit hindi nakalulugod kay Jehova ang isang “pusong di-tuli”?

15 Nakatutuwa, hindi ganiyan ang kalagayan ng puso ng maraming Kristiyano. Pero binanggit din ni Jesus ang “mga balakyot na pangangatuwiran.” Ito ay mga pangmalas o saloobin na makasasamâ sa atin. Halimbawa, bilang mga Kristiyano, mahal natin ang ating mga kamag-anak, di-gaya ng maraming tao sa mga huling araw na ito na “walang likas na pagmamahal.” (2 Tim. 3:1, 3) Pero baka ang isa ay magpakita ng di-wastong katapatan sa kaniyang mga kamag-anak. Sinasabi ng marami na “mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig.” Kaya naman, kapag naagrabyado ang kanilang kamag-anak, nasasaktan sila. Baka kampihan at ipagtanggol nila ito, anuman ang mangyari. Isipin kung ano ang ginawa ng mga kuya ni Dina dahil sa tindi ng kanilang galit. (Gen. 34:13, 25-30) At isipin din kung ano ang nasa puso ni Absalom, na nag-udyok sa kaniya na paslangin si Amnon na kaniyang kapatid sa ama. (2 Sam. 13:1-30) Hindi ba’t “mga balakyot na pangangatuwiran” ang nasa likod ng mga halimbawang ito?

16 Sa ngayon, hindi naman pumapatay ang mga tunay na Kristiyano. Pero baka nagkikimkim sila ng matinding sama ng loob sa isang kapatid na nakasakit, o inaakala nilang nakasakit, sa kanilang kamag-anak. Baka tumanggi silang makisama sa kapatid na iyon, o baka ayaw nila siyang anyayahan sa kanilang tahanan. (Heb. 13:1, 2) Pero hindi ito simpleng bagay dahil kawalan ito ng pag-ibig. Oo,  sa paningin ng Tagasuri ng mga puso, ito ay katibayan ng “pusong di-tuli.” (Jer. 9:25, 26) Tandaan ang sinabi ni Jehova: “Alisin ninyo ang mga dulong-balat ng inyong mga puso.”—Jer. 4:4.

PAGTATAMO AT PAG-IINGAT NG “ISANG PUSO UPANG MAKILALA” ANG DIYOS

17. Bakit mas mabilis tumugon ang ating puso kung may takot tayo kay Jehova?

17 Paano kung matapos mong suriin ang iyong makasagisag na puso, natuklasan mong hindi ito ganoon kabilis tumugon sa payo ni Jehova, at baka sa paanuman ay “di-tuli”? Baka nakita mong takót ka sa sasabihin ng iba, naghahangad ng katanyagan o luho, o may tendensiya pa ngang maging sutil o mapagsarili. Hindi ka nag-iisa, marami na ang nakadama ng ganiyan. (Jer. 7:24; 11:8) Sinabi ni Jeremias na ang di-tapat na mga Judio noong panahon niya ay may “pusong sutil at mapaghimagsik.” Idinagdag niya: “Hindi nila sinabi sa kanilang puso: ‘Matakot tayo ngayon kay Jehova na ating Diyos, ang Isa na nagbibigay ng buhos ng ulan at ng ulan sa taglagas.’” (Jer. 5:23, 24) Ipinakikita niyan na kailangan nating linangin ang higit na takot at pagpapahalaga kay Jehova para maalis ang ‘dulong-balat ng ating puso.’ Ang wastong pagkatakot na iyan ay tutulong sa atin na magkaroon ng pusong mabilis tumugon sa mga kahilingan ng Diyos.

18. Ano ang ipinangako ni Jehova sa mga kabilang sa bagong tipan?

18 Makipagtulungan tayo kay Jehova habang binibigyan niya tayo ng “isang puso upang makilala” siya. Iyan ang ipinangako niya sa mga pinahiran na kabilang sa bagong tipan: “Ilalagay ko sa loob nila ang aking kautusan, at sa kanilang puso ay isusulat ko iyon. At ako ang magiging kanilang Diyos, at sila mismo ang magiging aking bayan.” Talaga bang makikilala nila siya? Idinagdag niya: “Hindi na sila magtuturo pa, bawat isa ay sa kaniyang kasama at bawat isa ay sa kaniyang kapatid, na sinasabi, ‘Kilalanin ninyo si Jehova!’ sapagkat silang lahat ay makakakilala sa akin, mula sa pinakamababa sa kanila at maging hanggang sa pinakadakila sa kanila . . . Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kamalian, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa.”—Jer. 31:31-34. *

19. Ano ang magandang pag-asa ng mga tunay na Kristiyano?

19 Makalangit man o makalupa ang pag-asa mo, tiyak na gusto mong makilala si Jehova at maging bahagi ng kaniyang bayan. Pero bago mo matanggap ang mga pagpapalang iyan, kailangang mapatawad ang iyong mga kasalanan, salig sa pantubos ni Kristo. At dahil sa kapatawarang ito, dapat ka ring maging mapagpatawad sa iba, kahit doon sa mga nakasakit sa iyong damdamin. Makabubuti sa iyong puso kung aalisin mo ang anumang hinanakit na kinikimkim mo. Sa gayon, ipinakikita mo na gusto mong maglingkod kay Jehova at lalo mo siyang nakikilala. Magiging katulad ka ng mga tao noong panahon ni Jeremias na sinabihan ni Jehova: “Hahanapin nga ninyo ako at masusumpungan ako, sapagkat sasaliksikin ninyo ako nang inyong buong puso. At hahayaan kong ako ay masumpungan ninyo.”—Jer. 29:13, 14.

^ par. 18 Ang bagong tipan ay tinatalakay sa kabanata 14 ng aklat na Mensahe ng Diyos sa Atin sa Pamamagitan ni Jeremias.