Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Enero 2013

Magpakalakas-Loob—Si Jehova ay Sumasaiyo!

Magpakalakas-Loob—Si Jehova ay Sumasaiyo!

“Magpakalakas-loob ka at magpakatibay. . . . Si Jehova na iyong Diyos ay sumasaiyo.”—JOS. 1:9.

1, 2. (a) Anong mga katangian ang tutulong sa atin na mabata ang mga pagsubok? (b) Paano mo bibigyang-kahulugan ang pananampalataya? Ilarawan.

NAGDUDULOT ng kagalakan ang paglilingkod kay Jehova. Pero gaya ng iba, may mga problema pa rin tayo. At baka ‘magdusa tayo alang-alang sa katuwiran.’ (1 Ped. 3:14; 5:8, 9; 1 Cor. 10:13) Para mabata ang mga pagsubok na ito, kailangan natin ng pananampalataya at lakas ng loob.

2 Ano ang pananampalataya? Isinulat ni apostol Pablo: “Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan, ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan bagaman hindi nakikita.” (Heb. 11:1) Ayon naman sa isa pang salin: “Ang pananampalataya ay titulo ng mga bagay na inaasahan. Ang pananampalataya ay ang pagiging tiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita.” (The Simple English Bible) Kapag nakapangalan sa atin ang titulo ng isang ari-arian, nakatitiyak tayo na tayo ang nagmamay-ari nito. Yamang nananampalataya tayo na laging tinutupad ng Diyos ang kaniyang salita, para tayong may hawak na isang mahalagang titulo. Kumbinsido tayo na matutupad ang ipinangako ng Diyos at na lahat ng sinasabi niya sa kaniyang Salita ay totoo, pati ang mga bagay na hindi natin nakikita.

3, 4. (a) Ano ang lakas ng loob? (b) Ano ang isang paraan para mapatibay natin ang ating pananampalataya at lakas ng loob?

3 Ang lakas ng loob ay binigyang-katuturan bilang “espirituwal, emosyonal, at moral na katatagan na magsalita at kumilos nang walang takot sa harap ng mga hadlang at panganib.” (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Kung mayroon tayong lakas ng loob, tayo’y matatag, magiting, at may tapang sa harap ng pagsubok.—Mar. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7.

4 Magagandang katangian ang pananampalataya at  lakas ng loob. Pero paano kung nadarama natin na kailangan natin ng higit na pananampalataya at lakas ng loob? Binabanggit ng Bibliya ang libu-libong lingkod ng Diyos na naging huwaran sa pagpapakita ng mga katangiang ito. Mapatitibay natin ang ating pananampalataya at lakas ng loob kung pag-aaralan natin ang kanilang halimbawa.

SI JEHOVA AY SUMASA KAY JOSUE

5. Ano ang kailangan ni Josue para magtagumpay sa kaniyang atas?

5 Magbalik-tanaw tayo nang mga 3,500 taon. Apatnapung taon na ang lumipas mula nang iligtas ni Jehova ang milyun-milyong Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang propetang si Moises ang nanguna sa kanila. Sa edad na 120, pinagmasdan niya ang Lupang Pangako mula sa tuktok ng Bundok Nebo, kung saan siya namatay. Hinalinhan siya ni Josue, isang lalaking “puspos ng espiritu ng karunungan.” (Deut. 34:1-9) Malapit nang kubkubin ng mga Israelita ang Canaan. Para magtagumpay bilang lider, kailangan ni Josue ng karunungang mula sa Diyos. Kailangan din niyang manampalataya kay Jehova, magpakalakas-loob, at magpakatibay.—Deut. 31:22, 23.

6. (a) Ayon sa Josue 23:6, kailangan natin ng lakas ng loob para magawa ang ano? (b) Ano ang matututuhan natin sa Gawa 4:18-20 at Gawa 5:29?

6 Tiyak na napatibay ang mga Israelita sa karunungan, lakas ng loob, at pananampalatayang ipinakita ni Josue sa pagkubkob sa Canaan sa loob ng maraming taon. Kailangan nila ng lakas ng loob, hindi lang sa pakikipagbaka, kundi para magawa ang sinabi sa kanila ni Josue. Nang malapit na siyang mamatay, sinabi niya sa kanila: “Lubhang magpakalakas-loob kayo na ingatan at gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises sa pamamagitan ng hindi pagtalikod mula roon tungo sa kanan o tungo sa kaliwa.” (Jos. 23:6) Kailangan din natin ng lakas ng loob para maging masunurin kay Jehova sa lahat ng panahon, lalo na kapag inuutusan tayo ng mga tao na labagin ang kalooban ng Diyos. (Basahin ang Gawa 4:18-20; 5:29.) Kung mananalangin tayo at mananalig kay Jehova, tutulungan niya tayong manindigan nang may lakas ng loob.

KUNG PAANO GAGAWING MATAGUMPAY ANG ATING LAKAD

7. Ano ang kailangang gawin ni Josue para makakilos nang may lakas ng loob at magtagumpay?

7 Para magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang kalooban ng Diyos, dapat nating pag-aralan at ikapit ang kaniyang Salita. Ganiyan ang sinabi ni Jehova kay Josue nang humalili siya kay Moises: “Magpakalakas-loob ka lamang at lubhang magpakatibay na ingatang gawin ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. . . . Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, at babasahin mo ito nang pabulong araw at gabi, upang maingatan mong gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito; sapagkat sa gayon ay gagawin mong matagumpay ang iyong lakad at sa gayon ay kikilos ka nang may karunungan.” (Jos. 1:7, 8) Sinunod ni Josue ang payong iyan, at naging ‘matagumpay ang kaniyang lakad.’ Kung tutularan natin siya, magkakaroon tayo ng higit na lakas ng loob at magtatagumpay sa paglilingkod sa Diyos.

Ang ating taunang teksto para sa 2013: “Magpakalakas-loob ka at magpakatibay. . . . Si Jehova na iyong Diyos ay sumasaiyo.”—Josue 1:9

8. Ano ang taunang teksto para sa 2013? Paano makatutulong sa iyo ang mga salitang ito?

8 Tiyak na napatibay si Josue sa mga sinabi pa ni Jehova: “Magpakalakas-loob ka at magpakatibay.  Huwag kang magitla o masindak, sapagkat si Jehova na iyong Diyos ay sumasaiyo saan ka man pumaroon.” (Jos. 1:9) Sumasaatin din si Jehova. Kaya huwag tayong “magitla o masindak,” anumang pagsubok ang mapaharap sa atin. Kapansin-pansin ang pananalitang ito: “Magpakalakas-loob ka at magpakatibay. . . . Si Jehova na iyong Diyos ay sumasaiyo.” Ang mga salitang iyan sa Josue 1:9 ang napili bilang taunang teksto para sa 2013. Ang tekstong ito at ang mga sinabi at ginawa ng iba pang uliran sa pananampalataya at lakas ng loob ay tiyak na magpapatibay sa atin sa darating na mga buwan.

LAKAS-LOOB SILANG NANINDIGAN

9. Sa anong mga paraan nagpakita ng pananampalataya at lakas ng loob si Rahab?

9 Nang magsugo si Josue ng dalawang tiktik sa Canaan, ang mga ito ay itinago ni Rahab na patutot. Iniligaw rin niya ang mga kaaway ng mga ito. Dahil sa pananampalataya at lakas ng loob ni Rahab, siya at ang kaniyang sambahayan ay naligtas nang bumagsak ang lunsod ng Jerico sa kamay ng mga Israelita. (Heb. 11:30, 31; Sant. 2:25) Siyempre pa, tinalikuran ni Rahab ang kaniyang imoral na pamumuhay para mapalugdan si Jehova. Ang ilan na naging Kristiyano ay nangailangan din ng pananampalataya at lakas ng loob na magbagong-buhay para mapalugdan ang Diyos.

10. Sa ilalim ng anong mga kalagayan nagpasiya si Ruth na manindigan para sa tunay na pagsamba? Paano siya pinagpala ni Jehova?

10 Pagkatapos ni Josue, ang Moabitang si Ruth ay nanindigan para sa tunay na pagsamba. Dahil Israelita ang namatay niyang asawa, malamang na may alam si Ruth tungkol kay Jehova. Ang biyuda niyang biyenan na si Noemi ay nagpasiyang umalis sa Moab at bumalik sa Betlehem na bayan ng Israel. Habang nasa daan sila, hinimok ni Noemi si Ruth na bumalik sa sariling bayan nito, pero sumagot si Ruth: “Huwag mo akong pakiusapan na iwanan ka, na talikdan ang pagsama sa iyo . . . Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos.” (Ruth 1:16) Tinupad iyan ni Ruth. Nang maglaon, napangasawa ni Ruth ang kamag-anak ni Noemi na si Boaz. Nagkaanak sila ng isang lalaki, at si Ruth ay naging ninuno ni David at ni Jesus. Talagang pinagpapala ni Jehova ang nagpapakita ng pananampalataya at lakas ng loob.—Ruth 2:12; 4:17-22; Mat. 1:1-6.

MARAMI ANG NAGSAPANGANIB NG KANILANG BUHAY!

11. Paano nagpakita ng lakas ng loob sina Jehoiada at Jehosheba? Ano ang naging resulta nito?

11 Tumitibay ang ating pananampalataya at lakas ng loob kapag nakikita nating tinutulungan ng Diyos ang mga taong inuuna ang Kaniyang kalooban at ang kapakanan ng kanilang mga kapananampalataya. Halimbawa, nariyan ang mataas na saserdoteng si Jehoiada at ang asawa niyang si Jehosheba. Pagkamatay ni Haring Ahazias, pinatay ng ina nito na si Athalia ang natitirang maharlikang supling at inagaw ang trono. Pero nakaligtas ang anak ni Ahazias na si Jehoas. Isinapanganib nina Jehoiada at Jehosheba ang kanilang buhay nang itakas at itago nila si Jehoas sa loob ng anim na taon. Pagsapit ng ikapitong taon, ipinroklama ni Jehoiada si Jehoas bilang hari at ipinapatay si Athalia. (2 Hari 11:1-16) Nang maglaon, sinuportahan ni Jehoiada si Haring Jehoas sa pagkukumpuni ng templo. At nang mamatay si Jehoiada sa edad na 130, inilibing siyang kasama ng mga hari “sapagkat gumawa siya ng mabuti sa Israel at sa tunay na Diyos at sa Kaniyang bahay.” (2 Cro. 24:15, 16) Dahil lakas-loob na kumilos si Jehoiada at ang kaniyang asawa, naingatan ang maharlikang angkan na pagmumulan ng Mesiyas.

12. Paano nagpakita ng lakas ng loob si Ebed-melec?

12 Isinapanganib ni Ebed-melec, isang bating na naglilingkod sa sambahayan ni Haring Zedekias, ang kaniyang buhay para iligtas si Jeremias. Isinuko ng hari si Jeremias sa kamay ng mga prinsipe ng Juda, na nagbintang kay Jeremias ng sedisyon. Inihagis nila siya sa isang malusak na imbakang-tubig para mamatay. (Jer. 38:4-6) Marami ang napopoot kay Jeremias. Sa kabila ng panganib, namanhik si Ebed-melec kay Zedekias  alang-alang sa propeta. Tumugon si Zedekias at nagpadala ng 30 lalaki na sasama kay Ebed-melec para iligtas ang propeta. Sa pamamagitan ni Jeremias, tiniyak ng Diyos kay Ebed-melec na maliligtas siya kapag sinalakay ng mga Babilonyo ang Jerusalem. (Jer. 39:15-18) Talagang ginagantimpalaan ng Diyos ang mga taong lakas-loob na gumagawa ng kaniyang kalooban.

13. Paano nagpakita ng lakas ng loob ang tatlong Hebreo? Paano tayo makikinabang sa kanilang halimbawa?

13 Noong ikapitong siglo B.C.E., tatlong Hebreong lingkod ni Jehova ang ginantimpalaan dahil sa kanilang pananampalataya at lakas ng loob. Iniutos ni Haring Nabucodonosor na magtipon ang mga dignitaryo ng Babilonya at sumamba sa isang pagkalaki-laking imaheng ginto. Ang sinumang susuway ay mamamatay sa isang maapoy na hurno. Magalang na sinabi ng tatlong Hebreo kay Nabucodonosor: “Maililigtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin. Mula sa nagniningas na maapoy na hurno at mula sa iyong kamay, O hari, ay ililigtas niya kami. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O hari, na hindi ang iyong mga diyos ang paglilingkuran namin, at ang imaheng ginto na itinayo mo ay hindi namin sasambahin.” (Dan. 3:16-18) Inilalarawan sa Daniel 3:19-30 ang kamangha-manghang pagliligtas ni Jehova sa tatlong Hebreo na ito. Malamang na hindi naman tayo pagbabantaan ng parusang kamatayan sa isang maapoy na hurno. Pero makatitiyak tayo na kung mananatili tayong tapat sa Diyos, pagpapalain niya tayo dahil sa ating pananampalataya at lakas ng loob.

14. Ayon sa Daniel kabanata 6, paano nagpakita ng lakas ng loob si Daniel? Ano ang resulta?

14 Nagpakita rin ng pananampalataya at lakas ng loob si Daniel. Nakumbinsi ng mga kaaway niya si Haring Dario na ipag-utos na “ang sinumang magsumamo sa alinmang diyos o tao sa loob ng tatlumpung araw malibang sa . . . hari, ay ihahagis sa yungib ng mga leon.” Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ang dokumentong iyon, “pumasok [siya] sa kaniyang bahay, at, [habang] ang mga bintana sa kaniyang silid-bubungan ay nakabukas para sa kaniya sa dakong Jerusalem, tatlong ulit nga sa isang araw ay iniluluhod niya ang kaniyang mga tuhod at nananalangin at naghahandog ng papuri sa harap ng kaniyang Diyos, gaya ng lagi niyang ginagawa bago pa nito.” (Dan. 6:6-10) Inihagis si Daniel sa yungib ng mga leon! Pero iniligtas siya ni Jehova.—Dan. 6:16-23.

15. (a) Anong halimbawa ng pananampalataya at lakas ng loob ang ipinakita nina Aquila at Priscila? (b) Ano ang kahulugan ng sinabi ni Jesus sa Juan 13:34? Paano nagpakita ng ganitong pag-ibig ang maraming Kristiyano?

15 Sinasabi ng Bibliya na ‘isinapanganib nina Aquila at Priscila ang kanilang leeg para sa kaluluwa ni Pablo.’ (Gawa 18:2; Roma 16:3, 4) Nagpakita sila ng lakas ng loob kasuwato ng sinabi ni Jesus: “Binibigyan ko kayo ng isang bagong utos, na ibigin ninyo ang isa’t  isa; kung paanong inibig ko kayo ay ibigin din ninyo ang isa’t isa.” (Juan 13:34) Hinihiling ng Kautusang Mosaiko naibigin ng isang tao ang kaniyang kapuwa gaya ng kaniyang sarili. (Lev. 19:18) Kung gayon, bakit tinawag na “bagong utos” ang sinabi ni Jesus? Dahil hinihiling nito na ipakita natin ang ating pag-ibig hanggang sa punto na handa tayong mamatay alang-alang sa iba. Lakas-loob na ipinakita ng maraming Kristiyano ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng ‘pagsasapanganib ng kanilang leeg’ para protektahan ang kanilang mga kapatid mula sa pagpapahirap at kamatayan.—Basahin ang 1 Juan 3:16.

Hindi inisip ng unang mga Kristiyano na makipagkompromiso

16, 17. Anong pagsubok sa kanilang pananampalataya ang napaharap sa unang mga Kristiyano? Paano nasubok ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa ating panahon?

16 Gaya ni Jesus, kay Jehova lang nag-uukol ng pagsamba ang unang mga Kristiyano. (Mat. 4:8-10) Tumanggi silang magsunog ng insenso bilang parangal sa emperador ng Roma. (Tingnan ang larawan.) Ganito ang isinulat ni Daniel P. Mannix: “Iilan lamang sa mga Kristiyano ang tumalikod, bagaman isang altar na may nagniningas na apoy ang laging naroroon sa arena para magamit nila. Ang kailangan lamang gawin ng isang bilanggo ay magsaboy ng kaunting insenso sa nagniningas na apoy at bibigyan na siya ng isang Sertipiko ng Paghahain at mapalalaya na siya. Maingat ding ipinaliliwanag sa kaniya na hindi naman iyon pagsamba sa emperador; iyon ay pagkilala lamang sa pagkadiyos ng emperador bilang ulo ng estadong Romano. Gayunman, halos walang Kristiyano ang nagsamantala sa tsansang iyon na makaalpas.”—Those About to Die.

17 Ang mga Kristiyanong nabilanggo sa mga kampong piitan ng mga Nazi ay paulit-ulit na inalok ng kalayaan kapalit ng paglagda sa dokumentong nagsasabing itinatakwil na nila si Jehova. Pero iilan lang ang pumirma. Nang magkaroon ng lipulan ng lahi sa Rwanda kamakailan, isinapanganib ng mga Saksing Tutsi at Hutu ang kanilang buhay para protektahan ang isa’t isa. Talagang kailangan ng lakas ng loob at pananampalataya para maharap ang ganitong mga pagsubok.

TANDAAN, SUMASAATIN SI JEHOVA!

18, 19. Anong maka-Kasulatang halimbawa ng pananampalataya at lakas ng loob ang tutulong sa atin na maisagawa ang pangangaral?

18 Pribilehiyo nating makibahagi sa pinakamalaking gawaing ipinagkatiwala sa mga lingkod ng Diyos—ang pangangaral ng Kaharian at paggawa ng mga alagad. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Laking pasasalamat natin sa sakdal na halimbawa ni Jesus! “Naglakbay siya sa bawat lunsod at sa bawat nayon, na ipinangangaral at ipinahahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos.” (Luc. 8:1) Tulad niya, kailangan natin ng pananampalataya at lakas ng loob para maipangaral ang Kaharian. Sa tulong ng Diyos, matutularan natin ang walang-takot na si Noe, “isang mangangaral ng katuwiran” sa “isang sanlibutan ng mga taong di-makadiyos” na napuksa sa isang pangglobong baha.—2 Ped. 2:4, 5.

19 Tinutulungan tayo ng panalangin na maisagawa ang pangangaral. Nang pag-usigin ang ilang tagasunod ni Kristo, nanalangin sila na ‘ipagkaloob sa kanila na salitain ang salita ng Diyos nang buong katapangan,’ at dininig sila. (Basahin ang Gawa 4:29-31.) Kung natatakot kang mangaral sa bahay-bahay, manalangin kay Jehova na bigyan ka ng higit na pananampalataya at lakas ng loob, at tutulungan ka niya.—Basahin ang Awit 66:19, 20. *

20. Anong suporta ang taglay natin bilang mga lingkod ni Jehova?

20 Hindi madaling gawin ang kalooban ng Diyos sa harap ng mga pagsubok na nararanasan natin sa balakyot na sanlibutang ito. Pero hindi tayo nag-iisa. Sumasaatin ang Diyos. Sumasaatin din ang kaniyang Anak, na Ulo ng kongregasyon. Kasama rin natin ang ating 7,000,000 kapuwa Saksi ni Jehova sa buong daigdig. Lahat nawa tayo ay patuloy na manampalataya at maghayag ng mabuting balita habang isinasaisip natin ang taunang teksto para sa 2013: “Magpakalakas-loob ka at magpakatibay. . . . Si Jehova na iyong Diyos ay sumasaiyo.”—Jos. 1:9.

^ par. 19 Tingnan ang iba pang halimbawa ng lakas ng loob sa artikulong ‘Magpakalakas-loob Ka at Lubhang Magpakatibay’ sa Bantayan, isyu ng Pebrero 15, 2012.