Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Bantayan—Edisyon Para sa Pag-aaral  |  Setyembre 2012

Matuto Mula sa Pagkamatiisin ni Jehova at ni Jesus

Matuto Mula sa Pagkamatiisin ni Jehova at ni Jesus

“Ituring ninyo ang pagtitiis ng ating Panginoon bilang kaligtasan.”—2 PED. 3:15.

1. Ano ang naitatanong ng ilang tapat na kapatid?

ISANG tapat na sister na nakapagbata ng mga pagsubok sa loob ng maraming dekada ang nagtanong, “Makikita ko kaya ang wakas bago ako mamatay?” Ganiyan din ang tanong ng maraming matatagal nang lingkod ni Jehova. Inaasam-asam natin ang araw kapag ginawa nang bago ng Diyos ang lahat ng bagay at inalis ang mga problemang nararanasan natin. (Apoc. 21:5) Pero kahit marami tayong dahilan para maniwala na napakalapit nang magwakas ang sistema ni Satanas, baka mahirapan tayong hintayin nang may pagtitiis ang araw na iyon.

2. Anong mga tanong tungkol sa makadiyos na pagkamatiisin ang sasagutin natin?

2 Gayunman, ipinakikita ng Bibliya na kailangan natin ang pagtitiis. Tulad ng mga lingkod ng Diyos noon, matatanggap natin ang ipinangako ng Diyos kung mayroon tayong matibay na pananampalataya at pagtitiis habang hinihintay ang katuparan ng mga pangakong iyon sa takdang panahon. (Basahin ang Hebreo 6:11, 12.) Si Jehova mismo ay matiisin. Maaari sana niyang wakasan ang kabalakyutan anumang oras, pero naghihintay siya ng tamang panahon. (Roma 9:20-24) Bakit napakamatiisin niya? Paano nagpakita si Jesus ng halimbawa ng makadiyos na pagkamatiisin? Ano ang mga pakinabang ng paglilinang ng makadiyos na pagkamatiisin? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay tutulong sa atin na malinang ang pagtitiis at matibay na pananampalataya, kahit sa tingin natin ay nagluluwat si Jehova.

KUNG BAKIT MATIISIN SI JEHOVA

3, 4. (a) Bakit naging matiisin si Jehova sa pagsasakatuparan ng kaniyang layunin para sa lupa? (b) Paano tumugon si Jehova sa paghihimagsik sa Eden?

3 May mabuting dahilan kung bakit matiisin si Jehova. Totoo na siya lang ang may ganap na awtoridad sa buong uniberso sa lahat ng panahon. Pero dahil sa paghihimagsik sa Eden, bumangon ang mahahalagang tanong na kailangang  masagot alang-alang sa mga nasa langit at lupa. Naging matiisin si Jehova dahil alam niyang kailangan ng panahon para lubusang masagot ang mga tanong na iyon. At dahil alam niya ang iniisip at ginagawa ng bawat indibiduwal sa langit man o sa lupa, tiyak na kumikilos siya alang-alang sa ating ikabubuti.—Heb. 4:13.

4 Layunin ni Jehova na ang lupa ay mapuno ng mga inapo nina Adan at Eva. Nang dayain ni Satanas si Eva at pagkatapos ay sumuway si Adan, hindi kinalimutan ng Diyos ang kaniyang layunin. Hindi siya nataranta, nagpadalus-dalos, ni inisip man niya na wala nang pag-asa ang mga tao. Sa halip, gumawa siya ng paraan para matupad ang layunin niya sa mga tao at sa planetang Lupa. (Isa. 55:11) Para matupad ang kaniyang layunin at maipagbangong-puri ang kaniyang soberanya, nagpakita si Jehova ng matinding pagpipigil sa sarili at pagkamatiisin. Naghintay pa nga siya ng libu-libong taon para matupad sa pinakamahusay na paraan ang ilang bahagi ng kaniyang layunin.

5. Anong pagpapala ang makakamit natin dahil sa pagtitiis ni Jehova?

5 Ang isa pang dahilan kung bakit naghihintay si Jehova nang may pagtitiis ay para mas maraming tao ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngayon, gumagawa siya ng mga kaayusan para iligtas ang “isang malaking pulutong.” (Apoc. 7:9, 14; 14:6) Sa pamamagitan ng ating pangangaral, inaanyayahan ni Jehova ang mga tao na matuto tungkol sa kaniyang Kaharian at sa kaniyang matuwid na mga kahilingan. Ang mensahe ng Kaharian ay “mabuting balita”—ang pinakamabuting balita para sa sangkatauhan. (Mat. 24:14) Ang bawat taong inaanyayahan ni Jehova ay nagiging bahagi ng pandaigdig na kongregasyon ng tunay na magkakaibigang umiibig sa kung ano ang tama. (Juan 6:44-47) Tinutulungan ng ating maibiging Diyos ang gayong mga tao na makamit ang kaniyang pagsang-ayon. Pinipili rin niya mula sa sangkatauhan ang magiging mga miyembro ng kaniyang makalangit na pamahalaan. Kapag nasa langit na ang mga ito, tutulungan nila ang masunuring mga tao na maging sakdal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya habang naghihintay si Jehova nang may pagtitiis, kumikilos din siya para tuparin ang kaniyang mga pangako—alang-alang sa ating ikabubuti.

6. (a) Paano nagpakita ng pagtitiis si Jehova noong panahon ni Noe? (b) Paano nagpapakita ng pagtitiis ang Diyos sa ating panahon?

6 Matiisin si Jehova sa kabila ng masasamang bagay na ginagawa ng mga tao para insultuhin siya. Halimbawa, pansinin kung ano ang ginawa niya nang lumaganap ang kabalakyutan bago ang Baha. Ang lupa noon ay punô ng imoralidad at karahasan, at si Jehova ay “nasaktan sa kaniyang puso” dahil puro kasamaan lang ang gustong gawin ng mga tao. (Gen. 6:2-8) Hindi niya hahayaang magpatuloy magpakailanman ang sitwasyong iyon, kaya nagpasiya siyang magpasapit ng baha sa masuwaying sangkatauhan. Habang “ang pagtitiis ng Diyos ay naghihintay noong mga araw ni Noe,” gumawa si Jehova ng mga kaayusan para iligtas si Noe at ang pamilya nito. (1 Ped. 3:20) Sa takdang panahon, ipinabatid ni Jehova kay Noe ang kaniyang desisyon at inatasan siyang magtayo ng arka. (Gen. 6:14-22) Bukod diyan, si Noe ay naging “mangangaral ng katuwiran,” anupat binabalaan ang iba tungkol sa dumarating na pagkapuksa. (2 Ped. 2:5) Sinabi ni Jesus na ang ating panahon ay kagaya ng mga araw ni Noe. Naipasiya na ni Jehova kung kailan niya wawakasan ang balakyot na sistemang ito. Walang sinumang tao ang nakaaalam ng “araw at oras” kung kailan ito magaganap. (Mat. 24:36) Sa ngayon, may gawaing ibinigay sa atin ang Diyos—ang babalaan ang mga tao at sabihin sa kanila kung paano sila makaliligtas.

7. Mabagal ba si Jehova sa pagtupad sa kaniyang mga pangako? Ipaliwanag.

7 Maliwanag kung gayon na ang pagkamatiisin ng Diyos ay hindi nangangahulugang naghihintay lang siya na lumipas ang panahon. Huwag nating isipin na hindi siya nagbibigay-pansin o wala siyang malasakit! Pero maaaring mahirap gawin ito habang tumatanda  tayo o nagdurusa sa balakyot na sistemang ito. Baka panghinaan tayo ng loob o isipin natin na mabagal ang Diyos sa pagtupad sa kaniyang mga pangako. (Heb. 10:36) Huwag nating kalimutan na mayroon siyang mabubuting dahilan para maging matiisin at na ginagamit niya ang panahon para sa kapakanan ng kaniyang matapat na mga lingkod. (2 Ped. 2:3; 3:9) Talakayin naman natin kung paano nagpakita si Jesus ng makadiyos na pagkamatiisin.

KUNG PAANO NAGPAKITA SI JESUS NG MABUTING HALIMBAWA NG PAGKAMATIISIN

8. Sa ilalim ng anong mga kalagayan nagpakita ng pagkamatiisin si Jesus?

8 Sa loob ng napakaraming milenyo, malugod na ginawa ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Nang maghimagsik si Satanas, nagpasiya si Jehova na isugo sa lupa ang kaniyang bugtong na Anak bilang Mesiyas. Isip-isipin ang pagkamatiisin ni Jesus habang naghihintay siya nang libu-libong taon hanggang sa dumating ang panahong iyon. (Basahin ang Galacia 4:4.) Pero hindi siya basta naghihintay nang walang ginagawa; sa halip, abala siya sa gawaing iniatas sa kaniya ng kaniyang Ama. Nang sa wakas ay pumarito siya sa lupa, alam niyang kailangan siyang mamatay sa kamay ni Satanas, gaya ng inihula. (Gen. 3:15; Mat. 16:21) Matiisin siyang nagpasakop sa kalooban ng Diyos kahit magdusa siya at dumanas ng matinding paghihirap. Nagpakita siya ng sakdal na halimbawa ng pagkamatapat sa Diyos. Hindi niya inisip ang kaniyang sarili at ang kaniyang posisyon. Makikinabang tayo sa halimbawa niya.—Heb. 5:8, 9.

9, 10. (a) Ano ang ginagawa ni Jesus habang matiising hinihintay ang pagkilos ni Jehova? (b) Ano ang dapat nating maging pangmalas sa talaorasan ni Jehova?

9 Pagkatapos siyang buhaying muli, tumanggap si Jesus ng awtoridad sa langit at sa lupa. (Mat. 28:18) Ginagamit niya ang awtoridad na iyon para isakatuparan ang layunin ni Jehova ayon sa talaorasan ng Diyos. Matiising naghintay si Jesus sa kanan ng Diyos hanggang sa mailagay ang kaniyang mga kaaway bilang tuntungan ng kaniyang mga paa noong 1914. (Awit 110:1, 2; Heb. 10:12, 13) Malapit na siyang kumilos para puksain ang sistema ni Satanas. Samantala, matiising tinutulungan ni Jesus ang mga tao na makamit ang pagsang-ayon ng Diyos at inaakay sila patungo sa “mga tubig ng buhay.”—Apoc. 7:17.

10 Nakikita mo ba kung paano mo matutularan si Jesus? Alam niyang may talaorasan si Jehova. Kaya bagaman sabik na sabik siyang gawin ang kalooban ng kaniyang Ama, handa siyang maghintay sa takdang panahon ng Diyos. Habang hinihintay natin ang wakas ng balakyot na sistema ni Satanas, lahat tayo ay nangangailangan ng makadiyos na pagkamatiisin. Huwag nating unahan ang Diyos ni manghimagod man kapag pinanghihinaan tayo ng loob. Ano ang magagawa natin para malinang ang gayong pagkamatiisin?

KUNG PAANO MALILINANG ANG MAKADIYOS NA PAGKAMATIISIN

11. (a) Ano ang kaugnayan ng pananampalataya at ng pagkamatiisin? (b) Bakit mayroon tayong higit na dahilan para magkaroon ng matibay na pananampalataya?

11 Bago dumating sa lupa si Jesus, ang mga propeta at iba pang tapat na lingkod ng Diyos ay nagpakita ng halimbawa kung paano makapagbabata nang may pagtitiis kahit ang di-sakdal na mga tao. May tuwirang kaugnayan ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagkamatiisin. (Basahin ang Santiago 5:10, 11.) Kung wala silang pananampalataya, o hindi naniniwala sa ipinangako ni Jehova sa kanila, hindi sila maghihintay nang may pagtitiis para sa katuparan ng mga iyon. Pero paulit-ulit silang nagbata ng nakatatakot at mahihirap na sitwasyon dahil nananampalataya silang tutuparin ng Diyos ang kaniyang mga pangako. (Heb. 11:13, 35-40) Sa ngayon, mayroon tayong higit na dahilan para magkaroon ng matibay na pananampalataya dahil si Jesus ang “Tagapagpasakdal ng ating pananampalataya.” (Heb. 12:2) Tinupad niya ang mga hula at isiniwalat ang mga layunin ng Diyos sa paraang  nakapagpapatibay ng ating pananampalataya.

12. Paano natin mapatitibay ang ating pananampalataya?

12 Paano natin mapatitibay ang ating pananampalataya at sa gayo’y malinang ang pagkamatiisin? Ang isang paraan ay ang pagkakapit sa payo ng Diyos. Halimbawa, isipin kung bakit dapat mong unahin sa iyong buhay ang Kaharian. Maaari ka bang magsikap para higit na maikapit ang payo sa Mateo 6:33? Marahil ay makagugugol ka ng higit na panahon sa ministeryo o mapasisimple mo ang iyong buhay. Huwag kalimutan kung paano pinagpala ni Jehova ang mga pagsisikap mo. Baka tinulungan ka niyang makapagdaos ng pantahanang pag-aaral sa Bibliya o binigyan ka ng “kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan.” (Basahin ang Filipos 4:7.) Habang iniisip mo ang mga pagpapalang tinanggap mo dahil sa pagsunod sa mga tagubilin ni Jehova, mas makikita mo ang kahalagahan ng pagkamatiisin.—Awit 34:8.

13. Anong ilustrasyon ang tutulong sa atin na maunawaan kung paano tayo magiging matiisin dahil sa ating pananampalataya?

13 Isang ilustrasyon ang makatutulong sa atin na maunawaan kung paano tayo higit na magiging matiisin. Ang isang magsasaka ay naghahasik, naglilinang, at nag-aani. Sa tuwing maganda ang kaniyang ani, lalong lumalakas ang loob niya na maghasik ng binhi. Baka nga mas marami pa siyang ihasik na binhi kaysa sa dati. Naghahasik siya kahit alam niyang kailangan niyang hintayin nang may pagtitiis ang panahon ng pag-aani. Nagtitiwala siya na aani siya. Sa katulad na paraan, sa tuwing inaalam natin ang payo ni Jehova, sinusunod ito, at umaani ng mabubuting resulta, lalong lumalago ang tiwala natin kay Jehova. Lumalago rin ang ating pananampalataya, at mas madali para sa atin ang magtiis habang hinihintay ang mga pagpapalang alam nating darating.—Basahin ang Santiago 5:7, 8.

Ang makadiyos na pagkamatiisin ay tutulong sa iyo na magpokus sa Kaharian at magtamo ng mga pagpapala!

14, 15. Ano ang dapat maging pangmalas natin sa pagdurusa?

14 May isa pang paraan para malinang ang  pagkamatiisin. Ito ay ang pagtulad sa pangmalas ni Jehova sa sanlibutan at sa ating kalagayan. Halimbawa, isipin kung ano ang pangmalas ni Jehova sa pagdurusa ng mga tao. Nasasaktan siya kapag nakikita niyang nagdurusa ang mga tao; pero hindi siya nagpapadaig sa pamimighati, ni humihinto man sa paggawa ng mabuti. Isinugo niya ang kaniyang bugtong na Anak “upang sirain ang mga gawa ng Diyablo” at alisin ang lahat ng pinsalang idinulot ni Satanas sa mga tao. (1 Juan 3:8) Kung tutuusin, pansamantala lang ang pagdurusa ng mga tao, pero pangmatagalan ang solusyon ng Diyos. Kaya naman, sa halip na magpadaig sa kabalakyutan ng pamamahala ni Satanas o mainip, manampalataya tayo sa mga bagay na di-nakikita at mamamalagi magpakailanman. Naitakda na ni Jehova kung kailan niya wawakasan ang kabalakyutan, at kikilos siya sa takdang panahon.—Isa. 46:13; Na. 1:9.

15 Sa mga huling araw ng sistemang ito ng mga bagay, baka mapaharap tayo sa mahihirap na sitwasyong susubok sa ating pananampalataya. Baka magdusa tayo o ang ating mga mahal sa buhay dahil sa karahasan o iba pang dahilan. Sa halip na magalit, dapat tayong maging determinado na lubusang magtiwala kay Jehova. Mahirap gawin iyan dahil hindi tayo sakdal. Pero alalahanin kung ano ang ginawa ni Jesus, ayon sa Mateo 26:39.Basahin.

16. Habang hinihintay ang wakas, ano ang hindi natin dapat gawin?

16 Kapag ang isang tao ay nag-aalinlangan kung malapit na ang wakas, maaari siyang magkaroon ng maling saloobin. Baka isipin niyang kailangan siyang gumawa ng sariling diskarte, wika nga, sakaling hindi matupad ang mga pangako ni Jehova. Baka ikatuwiran niya, ‘Titingnan ko muna kung talagang tutuparin ni Jehova ang pangako niya.’ Dahil dito, mahihirapan siyang maging matiisin. Baka magpursigi siyang maging tanyag sa sanlibutang ito at maghangad ng pinansiyal na seguridad, sa halip na unahin ang Kaharian ng Diyos. O baka kumuha siya ng mataas na edukasyon para magkaroon ng komportableng buhay ngayon. Pero sa totoo, hindi ba kawalan ito ng pananampalataya? Alalahanin natin na hinimok tayo ni Pablo na tularan ang mga tapat na lingkod ng Diyos na “sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis” ay tumanggap ng mga pangako ni Jehova. (Heb. 6:12) Hindi pahihintulutan ni Jehova na magtagal pa ang balakyot na sistemang ito, at tiyak na hindi siya magluluwat. (Hab. 2:3) Samantala, maglingkod tayo nang lubusan kay Jehova, sa halip na gawin ito para makaraos lang. Manatili tayong alisto at maging masikap sa pangangaral ng mabuting balita, na nagdudulot ng malaking kagalakan sa atin sa ngayon.—Luc. 21:36.

ANONG MGA PAGPAPALA ANG IDUDULOT NG PAGKAMATIISIN?

17, 18. (a) Anong pagkakataon ang taglay natin habang naghihintay nang may pagtitiis? (b) Anong mga pagpapala ang tatanggapin natin kung tayo ay matiisin?

17 Tayo man ay matagal nang naglilingkod sa Diyos o bago pa lang, gusto nating paglingkuran siya magpakailanman. Ang pagkamatiisin ay tutulong para makapagbata tayo sa sistemang ito, gaanuman katagal ang natitirang panahon para dito. Binibigyan tayo ni Jehova ng pagkakataong patunayan ang ating lubusang pagtitiwala sa kaniyang pagpapasiya at—kung kailangan—magbata ng kasamaan alang-alang sa kaniyang pangalan. (1 Ped. 4:13, 14) Sinasanay rin tayo ng Diyos na maging matiisin, at sa gayo’y makamit ang kaligtasan.—1 Ped. 5:10.

18 Taglay ni Jesus ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa, at walang makaaagaw sa iyo mula sa kaniyang pangangalaga—malibang ikaw mismo ang humiwalay sa kaniya. (Juan 10:28, 29) Hindi tayo dapat matakot sa hinaharap o kahit sa kamatayan. Ang mga nagbabata hanggang sa wakas ay maliligtas. Huwag nating hayaang maakit tayo ng sanlibutan at mawala ang ating pagtitiwala kay Jehova. Sa halip, habang nagtitiis ang Diyos, maging determinado tayo na patibayin ang ating pananampalataya at gamitin nang may katalinuhan ang ating panahon.—Mat. 24:13; basahin ang 2 Pedro 3:17, 18.