Bakit Dapat Mong Gawin Kung Ano ang Tama?

ISANG edukadong tao ang minsa’y nagsabi: “Ang kakayahang magnais ay narito sa akin, ngunit ang kakayahang magsagawa niyaong mainam ay wala. Sapagkat ang mabuti na nais ko ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ang siyang aking isinasagawa.” Bakit nahirapan ang taong ito na isagawa ang mabuti na nais niyang gawin? Ipinaliwanag niya: “Nasusumpungan ko, kung gayon, ang kautusang ito sa aking kalagayan: na kapag nais kong gawin ang tama, yaong masama ay narito sa akin. Tunay ngang nalulugod ako sa kautusan ng Diyos ayon sa aking pagkatao sa loob, ngunit nakikita ko sa aking mga sangkap ang isa pang kautusan na nakikipagdigma laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap.”Roma 7:18, 19, 21-23.

Ipinaliliwanag ng mga salitang ito ni apostol Pablo, na iniulat halos 2,000 taon na ang nakalilipas, kung bakit nahihirapan ang di-sakdal na mga tao na gawin kung ano ang tama. Ang panghahawakan sa matuwid na mga simulain, lalo na sa mapanubok na mga kalagayan, ay humihiling ng katatagan sa moral. Kaya makabubuting itanong natin, Ano ang pinakamahalagang dahilan upang gawin kung ano ang tama?

Isaalang-alang ang sinasabi ng Kasulatan hinggil sa kinabukasan ng isang taong matuwid sa moral. Ganito ang mababasa natin sa Awit 37:37, 38: “Masdan mo ang walang kapintasan at tingnan mo ang matuwid, sapagkat ang kinabukasan ng taong iyon ay magiging mapayapa. Ngunit ang mga mananalansang ay tiyak na pupuksaing sama-sama; ang kinabukasan ng mga taong balakyot ay talagang mapuputol.” Ganito naman ang sinasabi sa atin ng Kawikaan 2:21, 22: “Ang mga matuwid ang siyang tatahan sa lupa, at ang mga walang kapintasan ang siyang maiiwan dito. Kung tungkol sa mga balakyot, lilipulin sila mula sa mismong lupa; at kung tungkol sa mga mapandaya, bubunutin sila mula rito.”

Bagaman ang mga pangakong ito at iba pa na masusumpungan sa Bibliya ay nagbibigay sa atin ng pangganyak upang itaguyod ang landasing nakalulugod sa Diyos, hindi ang mga ito ang pangunahing dahilan upang gawin ang tama. Ang pangunahing dahilan ay may kaugnayan sa isang isyu na nagsasangkot sa bawat matalinong nilalang. Tatalakayin ng susunod na artikulo kung ano ang isyung iyan at kung paano ito nakaaapekto sa atin.