Ituon ang Pansin sa Kabutihan ng Organisasyon ni Jehova

“Kami ay tunay na masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay.”AWIT 65:4.

1, 2. (a) Ano ang magiging epekto sa bayan ng Diyos ng mga kaayusan sa templo? (b) Anu-ano ang ginawa ni David bilang pagsuporta sa pagtatayo ng templo?

SI David ng sinaunang Israel ay isa sa pinakabukod-tanging tao na binanggit sa Hebreong Kasulatan. Ang pastol, musikero, propeta, at haring ito ay lubusang nagtiwala sa Diyos na Jehova. Dahil sa kaniyang matalik na kaugnayan kay Jehova, ninais ni David na magtayo ng bahay para sa Diyos. Ang bahay na iyon, o templo, ang magiging sentro ng tunay na pagsamba sa Israel. Alam ni David na ang mga kaayusan sa templo ay magdudulot ng kagalakan at pagpapala sa bayan ng Diyos. Kaya umawit si David: “Maligaya siya na iyong [Jehova] pinipili at pinalalapit, upang tumahan siya sa iyong mga looban. Kami ay tunay na masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ang banal na dako ng iyong templo.”Awit 65:4.

2 Hindi pinahintulutan si David na mangasiwa sa pagtatayo ng bahay ni Jehova. Sa halip, ibinigay ang pribilehiyong ito sa kaniyang anak na si Solomon. Hindi nakipagbulung-bulungan si David nang ibigay sa iba ang pribilehiyong pinakamimithi niya. Ang pinakamahalaga sa kaniya ay maitayo ang templo. Buong-puso niyang sinuportahan ang proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay kay Solomon ng arkitektural na mga plano na tinanggap niya mula kay Jehova. Bukod dito, inorganisa ni David ang libu-libong Levita sa iba’t ibang pangkat ng paglilingkod at nag-abuloy siya ng napakaraming ginto at pilak para sa pagtatayo ng templo.1 Cronica 17:1, 4, 11, 12; 23:3-6; 28:11, 12; 29:1-5.

3. Ano ang saloobin ng mga lingkod ng Diyos sa mga kaayusan para sa tunay na pagsamba?

3 Sinuportahan ng tapat na mga Israelita ang mga kaayusan para sa tunay na pagsamba sa bahay ng Diyos. Bilang mga lingkod ni Jehova sa ngayon, sinusuportahan din natin ang mga kaayusan sa pagsamba sa loob ng makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova. Sa gayong paraan, ipinakikita natin na ang ating kaisipan ay  katulad ng kay David. Hindi tayo mapagreklamo. Sa halip, itinutuon natin ang ating pansin sa kabutihan ng organisasyon ng Diyos. Naisip mo na ba ang mabubuting bagay na dapat nating ipagpasalamat? Talakayin natin ang ilan sa mga ito.

Ipagpasalamat ang mga Nangunguna

4, 5. (a) Paano ginagampanan ng “tapat at maingat na alipin” ang atas nito? (b) Ano ang nadarama ng ilang Saksi tungkol sa espirituwal na pagkaing tinatanggap nila?

4 May magagandang dahilan tayo para ipagpasalamat ang “tapat at maingat na alipin” na inatasan ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga pag-aari sa lupa. Ang uring aliping ito ng mga Kristiyanong pinahiran ng espiritu ang nangunguna sa pangangaral ng mabuting balita, nagsasaayos ng mga pulong sa pagsamba, at naglalathala ng mga literaturang salig sa Bibliya sa mahigit 400 wika. Milyun-milyon sa buong lupa ang malugod na nakikisalo sa espirituwal na ‘pagkaing ito sa tamang panahon.’ (Mateo 24:45-47) Talagang walang dahilan para magbulung-bulungan tungkol dito.

5 Sa loob ng maraming taon, si Elfi, may-edad nang Saksi ni Jehova, ay naaliw at natulungan dahil ikinapit niya ang maka-Kasulatang payo na nasa mga publikasyon ng uring alipin. Udyok ng matinding pagpapahalaga, sumulat si Elfi: “Paano na kaya ako kung wala ang organisasyon ni Jehova?” Sina Peter at Irmgard ay maraming taon na ring mga lingkod ng Diyos. Nagpapasalamat si Irmgard sa lahat ng publikasyon ng “maibigin at mapagmalasakit na organisasyon ni Jehova.” Kabilang sa mga publikasyong ito ay inihanda para sa mga may pantanging pangangailangan, tulad ng mga indibiduwal na hindi makakita o makarinig.

6, 7. (a) Paano pinangangasiwaan ang mga gawain ng mga kongregasyon sa buong lupa? (b) Ano ang sinabi ng ilan tungkol sa makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova?

6 Ang ‘tapat na alipin’ ay kinakatawan ng Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova, isang maliit na grupo ng mga lalaking pinahiran ng espiritu at naglilingkod sa pandaigdig na punong-tanggapan ng mga Saksi ni Jehova sa Brooklyn, New York. Ang Lupong Tagapamahala ay humihirang ng makaranasang mga lingkod ni Jehova upang maglingkod sa mga tanggapang pansangay na nangangasiwa naman sa mga gawain ng mahigit 98,000 kongregasyon sa buong lupa. Ang mga lalaking nakaaabot sa mga kahilingan ng Bibliya ay hinihirang bilang mga elder at mga ministeryal na lingkod sa mga kongregasyong ito. (1 Timoteo 3:1-9, 12, 13) Ang mga elder ang nangunguna at maibiging nagpapastol sa kawan ng Diyos na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Napakalaking pagpapala nga na mapabilang sa kawang ito at madama ang pag-ibig at pagkakaisa sa gitna ng “buong samahan ng mga kapatid”!1 Pedro 2:17; 5:2, 3.

7 Sa halip na magreklamo, kadalasang ipinagpapasalamat ng mga indibiduwal ang maibiging  espirituwal na pagpapatnubay ng mga elder. Halimbawa, isaalang-alang si Birgit, isang Kristiyanong asawa na mahigit 30 anyos. Bilang tin-edyer, napasama siya sa masamang barkada at muntik nang mahulog sa pagkakasala. Subalit ang malinaw na payo ng mga elder mula sa Bibliya at ang suporta ng kaniyang mga kapananampalataya ay tumulong sa kaniya na makawala sa mapanganib na situwasyong iyon. Ano ang nadarama ni Birgit ngayon? Sinabi niya: “Malaki ang pasasalamat ko na kabilang pa rin ako sa kamangha-manghang organisasyon ni Jehova.” Ganito naman ang sabi ng 17-taóng-gulang na si Andreas: “Ito talaga ang organisasyon ni Jehova, ang pinakamahusay na organisasyon sa buong daigdig.” Hindi ba’t dapat lamang na ipagpasalamat natin ang kabutihan ng makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova?

Di-sakdal ang mga Nangunguna

8, 9. Ano ang ginawa ng ilan sa kapanahon ni David, at ano ang naging reaksiyon ni David sa ikinilos nila?

8 Sabihin pa, di-sakdal ang mga inatasang manguna sa tunay na pagsamba. Silang lahat ay nagkakamali, at ang ilan ay may mga kahinaan pa rin na sinisikap nilang supilin. Dapat ba nating ikalungkot ito? Hindi naman. Maging ang mga indibiduwal na may mabibigat na pananagutan sa sinaunang Israel ay nakagawa rin ng malalaking pagkakamali. Halimbawa, noong kabataan pa lamang si David, hinilingan siyang maglingkod bilang manunugtog upang mapanatag ang loob ng naliligalig na si Haring Saul. Nang maglaon, tinangka ni Saul na patayin si David, na nang bandang huli naman ay kinailangang tumakas para mailigtas ang kaniyang buhay.1 Samuel 16:14-23; 18:10-12; 19:18; 20:32, 33; 22:1-5.

9 Ang ibang Israelita naman ay nagtaksil. Halimbawa, pinaslang ni Joab, kumandante ng militar ni David, si Abner na kamag-anak ni Saul. Nakipagsabuwatan si Absalom laban sa kaniyang ama na si David para agawin ang paghahari. At nagtaksil kay David ang pinagtitiwalaan niyang tagapayo na si Ahitopel. (2 Samuel 3:22-30; 15:1-17, 31; 16:15, 21) Subalit hindi naging mapaghinanakit na reklamador si David; ni tumalikod man siya sa tunay na pagsamba. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga ang nangyari. Dahil sa kapighatian, lalong nangunyapit si David kay Jehova at napanatili pa rin niya ang magandang saloobing taglay niya noong tumakas siya kay Saul. Nang panahong iyon, umawit si David: “Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Diyos, pagpakitaan mo ako ng lingap, sapagkat sa iyo nanganganlong ang aking kaluluwa; at sa lilim ng iyong mga pakpak ay nanganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga kapighatian.”Awit 57:1.

10, 11. Ano ang naranasan ng isang Kristiyanong nagngangalang Gertrud noong kabataan pa siya, at ano ang sinabi niya tungkol sa mga pagkukulang ng kaniyang mga kapananampalataya?

10 Wala tayong mairereklamong kaso ng pagtataksil sa loob ng organisasyon ng Diyos sa ngayon. Hindi pinahihintulutan ni Jehova, ng mga anghel, o ng espirituwal na mga pastol na manatili ang mga taksil at balakyot sa kongregasyong Kristiyano. Gayunman, napapaharap tayong lahat sa di-kasakdalan ng tao—ng ating mga sarili at niyaong sa ibang lingkod ng Diyos.

11 Noong kabataan pa si Gertrud, isang matagal nang mananamba ni Jehova, pinaratangan siyang impostor at hindi talaga isang buong-panahong tagapaghayag ng Kaharian. Ano ang naging reaksiyon niya? Nakipagbulung-bulungan ba si Gertrud dahil sa ganitong pagtrato sa kaniya? Hindi. Bago siya mamatay noong 2003 sa edad na 91, binulay-bulay niya ang kaniyang buhay at nagpaliwanag: “Ito at ang iba pang karanasan ko ang nagturo sa akin na sa kabila ng mga pagkakamaling nagagawa ng mga indibiduwal, si Jehova ang pumapatnubay sa mahalagang gawaing ito, at tayong di-sakdal na mga tao ang ginagamit niya.” Kapag napapaharap si Gertrud sa mga problemang dulot ng di-kasakdalan ng iba pang lingkod ng Diyos, marubdob siyang nananalangin kay Jehova.

12. (a) Ano ang di-magandang halimbawa ng ilang Kristiyano noong unang siglo? (b) Sa ano natin dapat ituon ang ating isip?

12 Yamang di-sakdal kahit ang pinakatapat at pinakadebotong mga Kristiyano, patuloy nating gawin “ang lahat ng mga bagay nang walang mga bulung-bulungan” kapag nakagawa ng pagkakamali ang isang inatasang lingkod. (Filipos 2:14) Nakalulungkot naman kung tutularan natin ang  di-magandang halimbawa ng pailan-ilan sa kongregasyong Kristiyano noong unang siglo! Ayon sa alagad na si Judas, ang bulaang mga guro nang panahong iyon ay “nagwawalang-halaga sa pagkapanginoon at nagsasalita nang may pang-aabuso tungkol sa mga maluwalhati.” Bukod dito, ang mga manggagawa ng kamaliang iyon ay “mapagbulong, mga reklamador tungkol sa kanilang kalagayan sa buhay.” (Judas 8, 16) Talikuran sana natin ang landas ng mapagbulong na mga reklamador at ituon ang ating isip sa maiinam na bagay na tinatanggap natin sa pamamagitan ng ‘tapat na alipin.’ Pahalagahan natin ang kabutihan ng organisasyon ni Jehova at “patuloy [na] gawin ang lahat ng mga bagay nang walang mga bulung-bulungan.”

“Ang Pananalitang Ito ay Nakapangingilabot”

13. Ano ang naging reaksiyon ng iba sa ilang turo ni Jesu-Kristo?

13 Habang ang ilan noong unang siglo ay nagbubulung-bulungan laban sa inatasang mga lingkod, ang iba naman ay nagbubulung-bulungan laban sa mga turo ni Jesus. Gaya ng nakaulat sa Juan 6:48-69, sinabi ni Jesus: “Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan.” Nang marinig ang mga salitang ito, “marami sa kaniyang mga alagad . . . ang nagsabi: ‘Ang pananalitang ito ay nakapangingilabot; sino ang makapakikinig nito?’” Alam ni Jesus na “ang kaniyang mga alagad ay nagbubulung-bulungan tungkol dito.” Isa pa, “dahil dito ay marami sa [kanila] ang bumalik sa mga bagay na nasa likuran at hindi na lumakad na kasama niya.” Pero hindi lahat ng alagad ay nagbulung-bulungan. Pansinin ang nangyari nang tanungin ni Jesus ang kaniyang 12 apostol: “Hindi rin ninyo ibig na umalis, hindi ba?” Sumagot si apostol Pedro: “Panginoon, kanino kami paroroon? Ikaw ang may mga pananalita ng buhay na walang hanggan; at naniwala kami at nalaman namin na ikaw ang Banal ng Diyos.”

14, 15. (a) Bakit may pailan-ilan na hindi nasisiyahan sa ilang aspekto ng turong Kristiyano? (b) Ano ang matututuhan natin sa nangyari sa isang lalaking nagngangalang Emanuel?

14 Sa modernong panahon, may pailan-ilan sa bayan ng Diyos na hindi nasisiyahan sa ilang aspekto ng turong Kristiyano at nagbubulung-bulungan laban sa makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova. Bakit kaya ito nangyayari? Ang madalas na dahilan ng gayong pagbubulung-bulungan ay ang kakulangan ng unawa sa paraan ng pagkilos ng Diyos. Unti-unting isinisiwalat ng Maylalang sa kaniyang bayan ang katotohanan. Kaya ang pagkaunawa natin sa Kasulatan ay kailangang higit pang linawin sa pana-panahon. Nasisiyahan ang karamihan sa bayan ni Jehova sa gayong mga paglilinaw. May pailan-ilan na ‘lubhang nagpapakamatuwid’ at nayayamot sa gayong mga pagbabago. (Eclesiastes 7:16) Baka pagmamapuri ang dahilan, at ang ilan naman ay nahuhulog sa bitag ng mapagsariling kaisipan. Anuman ang dahilan, mapanganib ang gayong pagbubulung-bulungan, sapagkat maaari tayong hatakin nito pabalik sa sanlibutan at sa mga daan nito.

15 Halimbawa, si Emanuel na isang Saksi ay may pinuna sa nabasa niya sa mga publikasyon ng “tapat at maingat na alipin.” (Mateo 24:45) Huminto na siya sa pagbabasa ng ating Kristiyanong literatura at nang maglaon ay sinabi niya sa mga elder sa lokal na kongregasyon na ayaw na niyang maging Saksi ni Jehova. Gayunman, di-nagtagal pagkaraan nito, napag-isip-isip ni Emanuel na tama pala ang mga turo ng organisasyon ni Jehova. Nakipag-ugnayan siya sa mga Saksi, inamin ang kaniyang pagkakamali, at nakabalik bilang Saksi ni Jehova. Dahil dito, maligaya na siyang muli.

16. Ano ang makatutulong sa atin upang mapawi ang mga pag-aalinlangan tungkol sa ilang turong Kristiyano?

16 Paano kung natutukso tayong magbulung-bulungan dahil may pag-aalinlangan tayo sa ilang turo ng bayan ni Jehova? Huwag tayong mainip. Sa kalaunan, baka may ilathala ang ‘tapat na alipin’ na sasagot sa ating mga tanong at papawi sa ating pag-aalinlangan. Isang katalinuhan na magpatulong sa Kristiyanong mga elder. (Judas 22, 23) Ang pananalangin, personal na pag-aaral, at pakikisama sa mga kapananampalatayang palaisip sa espirituwal ay makatutulong din upang maalis ang ating mga pag-aalinlangan at mapasidhi ang ating pagpapahalaga  sa mga nakapagpapatibay-pananampalatayang katotohanan sa Bibliya na natutuhan natin sa pamamagitan ng alulod ng pakikipagtalastasan ni Jehova.

Panatilihin ang Positibong Espiritu

17, 18. Sa halip na magbulung-bulungan, ano ang dapat na maging saloobin natin, at bakit?

17 Totoo namang may likas na hilig na magkasala ang di-sakdal na mga tao, at ang ilan ay hindi makapagpigil sa pagsasabi ng kanilang mga reklamong walang basehan. (Genesis 8:21; Roma 5:12) Subalit kung makakagawian nating magbulung-bulungan, isinasapanganib natin ang ating kaugnayan sa Diyos na Jehova. Kaya naman, kailangan nating kontrolin ang anumang hilig na magbulung-bulungan.

18 Sa halip na magbulung-bulungan tungkol sa mga bagay sa kongregasyon, makabubuting panatilihin ang positibong saloobin at rutin na tutulong upang tayo ay maging abala, masayahin, mapagpitagan, balanse, at malusog sa pananampalataya. (1 Corinto 15:58; Tito 2:1-5) Kontrolado ni Jehova ang lahat ng bagay sa loob ng kaniyang organisasyon, at alam ni Jesus ang mga bagay na nagaganap sa bawat kongregasyon, gaya rin noong unang siglo. (Apocalipsis 1:10, 11) Matiyagang maghintay sa Diyos at kay Kristo, ang Ulo ng kongregasyon. Maaaring gamitin ang mga responsableng pastol upang ituwid ang mga bagay-bagay na kailangang ibalik sa ayos.Awit 43:5; Colosas 1:18; Tito 1:5.

19. Hangga’t hindi pa ang Kaharian ang kumokontrol sa mga gawain ng sangkatauhan, sa ano tayo dapat magtuon ng pansin?

19 Malapit nang magwakas ang balakyot na sistemang ito ng mga bagay, at ang Mesiyanikong Kaharian na ang lubusang kokontrol sa mga gawain ng sangkatauhan. Bago iyon, napakahalaga nga na panatilihin ng bawat isa sa atin ang positibong espiritu! Tutulong ito upang makita natin ang mabubuting katangian ng ating mga kapananampalataya, sa halip na pansinin ang kanilang mga pagkukulang. Ang pagtutuon ng pansin sa magagandang aspekto ng kanilang personalidad ay makapagpapaligaya sa atin. Sa halip na manghimagod dahil sa bulung-bulungan, mapasisigla tayo at mapatitibay sa espirituwal.

20. Tutulong sa atin ang positibong saloobin para matanggap ang anong mga pagpapala?

20 Tutulong din ang positibong espiritu upang alalahanin natin ang maraming pagpapalang tinatanggap natin sa pakikisama sa makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova. Ito lamang ang organisasyon sa buong daigdig na tapat sa Soberano ng uniberso. Ano ang nadarama mo sa katotohanang ito at sa pribilehiyong sambahin ang tanging tunay na Diyos, si Jehova? Ang iyong saloobin ay maging tulad sana ng kay David, na umawit: “O Dumirinig ng panalangin, sa iyo nga ay paroroon ang mga tao mula sa lahat ng laman. Maligaya siya na iyong pinipili at pinalalapit, upang tumahan siya sa iyong mga looban. Kami ay tunay na masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay.”Awit 65:2, 4.

Naaalaala Mo Ba?

• Bakit natin dapat ipagpasalamat ang mga nangunguna sa kongregasyon?

• Ano ang dapat na maging reaksiyon natin kapag nagkakamali ang responsableng mga kapatid?

• Ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga paglilinaw sa pagkaunawa sa Kasulatan?

• Ano ang tutulong sa isang Kristiyano na mapawi ang mga pag-aalinlangan?

[Mga Tanong sa Aralin]

1, 2. (a) Ano ang magiging epekto sa bayan ng Diyos ng mga kaayusan sa templo? (b) Anu-ano ang ginawa ni David bilang pagsuporta sa pagtatayo ng templo?

 3. Ano ang saloobin ng mga lingkod ng Diyos sa mga kaayusan para sa tunay na pagsamba?

4, 5. (a) Paano ginagampanan ng “tapat at maingat na alipin” ang atas nito? (b) Ano ang nadarama ng ilang Saksi tungkol sa espirituwal na pagkaing tinatanggap nila?

6, 7. (a) Paano pinangangasiwaan ang mga gawain ng mga kongregasyon sa buong lupa? (b) Ano ang sinabi ng ilan tungkol sa makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehova?

8, 9. Ano ang ginawa ng ilan sa kapanahon ni David, at ano ang naging reaksiyon ni David sa ikinilos nila?

10, 11. Ano ang naranasan ng isang Kristiyanong nagngangalang Gertrud noong kabataan pa siya, at ano ang sinabi niya tungkol sa mga pagkukulang ng kaniyang mga kapananampalataya?

12. (a) Ano ang di-magandang halimbawa ng ilang Kristiyano noong unang siglo? (b) Sa ano natin dapat ituon ang ating isip?

13. Ano ang naging reaksiyon ng iba sa ilang turo ni Jesu-Kristo?

14, 15. (a) Bakit may pailan-ilan na hindi nasisiyahan sa ilang aspekto ng turong Kristiyano? (b) Ano ang matututuhan natin sa nangyari sa isang lalaking nagngangalang Emanuel?

16. Ano ang makatutulong sa atin upang mapawi ang mga pag-aalinlangan tungkol sa ilang turong Kristiyano?

17, 18. Sa halip na magbulung-bulungan, ano ang dapat na maging saloobin natin, at bakit?

19. Hangga’t hindi pa ang Kaharian ang kumokontrol sa mga gawain ng sangkatauhan, sa ano tayo dapat magtuon ng pansin?

20. Tutulong sa atin ang positibong saloobin para matanggap ang anong mga pagpapala?

[Larawan sa pahina 20]

Ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano para sa templo at buong-pusong sumuporta sa tunay na pagsamba

[Larawan sa pahina 23]

Maligayang nagbibigay ng espirituwal na tulong ang Kristiyanong mga elder