Inililigtas ni Jehova ang Napipighati

“Marami ang mga kapahamakan ng matuwid, ngunit mula sa lahat ng mga iyon ay inililigtas siya ni Jehova.”AWIT 34:19.

1, 2. Ano ang naging problema ng isang tapat na Kristiyano, at bakit maaari din natin itong madama?

MAHIGIT nang 20 taóng Saksi ni Jehova ang isang babaing nagngangalang Keiko. * Matagal-tagal din siyang naglingkod bilang regular pioneer, o buong-panahong tagapaghayag ng Kaharian. Mahal na mahal niya ang pribilehiyong iyon. Gayunman, nitong kamakailan, nakadama si Keiko ng labis na kawalan ng pag-asa at pangungulila. “Wala akong magawa kundi umiyak,” ang sabi niya. Upang mapaglabanan ang negatibong kaisipan, naglaan ng mas maraming panahon si Keiko sa personal na pag-aaral. “Pero ganoon pa rin ang nadarama ko,” ang sabi niya. “Umabot pa nga sa puntong gusto ko nang mamatay.”

2 Nadama mo na ba ang ganitong kawalan ng pag-asa? Bilang Saksi ni Jehova, marami kang dahilan para magsaya sapagkat “hawak [ng makadiyos na debosyon] ang pangako sa buhay ngayon at yaong darating.” (1 Timoteo 4:8) Nasa loob ka ngayon ng isang espirituwal na paraiso! Gayunman, nangangahulugan ba ito na hindi ka na daranas ng anumang kapighatian? Hinding-hindi! Sinasabi ng Bibliya: “Marami ang mga kapahamakan ng matuwid.” (Awit 34:19) Hindi naman ito nakapagtataka, sapagkat “ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot,” si Satanas na Diyablo. (1 Juan 5:19) Sa paanuman, nararanasan nating lahat ang mga epekto ng katotohanang ito.Efeso 6:12.

Mga Epekto ng Pamimighati

3. Magbigay ng mga halimbawa ng mga lingkod ng Diyos sa Bibliya na dumanas ng matinding kapighatian.

3 Kapag nagpapatuloy ang pamimighati, naaapektuhan nito ang ating pananaw sa buhay. (Kawikaan 15:15) Isipin ang matuwid na taong si Job. Sa gitna ng napakahirap na kalagayan, sinabi ni Job: “Ang tao, na ipinanganak ng babae, ay maikli ang buhay at lipos ng kaligaligan.” (Job 14:1) Nawala ang kagalakan ni Job. May panahon pa ngang inakala niya na pinabayaan na siya ni Jehova. (Job 29:1-5) Hindi lamang si Job ang lingkod ng Diyos na dumanas ng matinding kahapisan. Sinasabi sa atin ng Bibliya na naging “mapait ang . . . kaluluwa” ni Hana dahil hindi siya magkaanak. (1 Samuel 1:9-11) Dahil nahihirapan na sa situwasyon ng kaniyang pamilya, nasabi ni Rebeka: “Namumuhi na ako sa buhay kong ito.” (Genesis 27:46) Sa pagbubulay-bulay sa kaniyang mga pagkakamali, sinabi ni David: “Buong araw akong naglalakad na malungkot.” (Awit 38:6) Mula sa ilang halimbawang ito, maliwanag na  may mga panahon ding dumanas ng matinding kapighatian ang may takot sa Diyos na mga lalaki at babae bago ang panahong Kristiyano.

4. Bakit hindi nakapagtatakang may “mga kaluluwang nanlulumo” sa mga Kristiyano sa ngayon?

4 Kumusta naman ang mga Kristiyano? Kinailangang banggitin ni apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica na “magsalita [sila] nang may pang-aliw sa mga kaluluwang nanlulumo.” (1 Tesalonica 5:14) Isang reperensiya ang nagsasabi na ang salitang Griego na isinaling “mga kaluluwang nanlulumo” ay maaaring tumukoy sa mga taong “pansamantalang dumaranas ng kaigtingan sa buhay.” Ipinahihiwatig ng mga salita ni Pablo na may ilang pinahiran ng espiritu sa kongregasyong iyon ng Tesalonica ang pinanghinaan ng loob. Mayroon ding mga kaluluwang nanlulumo sa mga Kristiyano sa ngayon. Pero bakit sila nakadarama ng ganito? Tingnan natin ang tatlong karaniwang dahilan.

Maaari Tayong Pighatiin ng Ating Pagiging Likas na Makasalanan

5, 6. Anong kaaliwan ang masusumpungan sa Roma 7:22-25?

5 Di-tulad ng masasamang indibiduwal na “nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa moral,” ang tunay na mga Kristiyano ay napipighati dahil sa kanilang pagiging makasalanan. (Efeso 4:19) Baka nadarama nila ang nadama ni Pablo, na sumulat: “Tunay ngang nalulugod ako sa kautusan ng Diyos ayon sa aking pagkatao sa loob, ngunit nakikita ko sa aking mga sangkap ang isa pang kautusan na nakikipagdigma laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap.” Saka napabulalas si Pablo: “Miserableng tao ako!”Roma 7:22-24.

6 Nadama mo na rin ba ang nadama ni Pablo? Hindi naman mali na maging palaisip ka sa iyong mga di-kasakdalan, sapagkat idiniriin nito sa iyo kung gaano kalubha ang kasalanan at pinatitibay nito ang iyong determinasyong umiwas sa kasamaan. Subalit hindi mo naman kailangang laging mapighati sa iyong mga pagkukulang. Idinagdag pa ni Pablo sa kaniyang pamimighati na sinipi sa itaas: “Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon!” (Roma 7:25) Oo, nagtiwala si Pablo na matutubos siya ng itinigis na dugo ni Jesus mula sa minanang kasalanan.Roma 5:18.

7. Ano ang makatutulong sa isang tao upang hindi mapighati dahil sa kaniyang makasalanang mga hilig?

7 Kung nanghihina ka dahil sa iyong pagiging makasalanan, maaliw ka sana ng mga salita ni apostol Juan, na sumulat: “Kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may katulong sa Ama, si Jesu-Kristo, isa na matuwid. At siya ay pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan, gayunma’y hindi lamang para sa atin kundi para rin naman sa buong sanlibutan.” (1 Juan 2:1, 2) Kung napipighati ka dahil sa iyong makasalanang mga hilig, laging tandaan na namatay si Jesus para sa mga makasalanan, hindi para sa sakdal na mga tao. Sa katunayan, “ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos.”Roma 3:23.

8, 9. Bakit natin dapat iwasan ang paghatol sa ating sarili?

8 Gayunman, ipagpalagay nang nagkasala ka noon nang malubha. Walang-alinlangang ipinanalangin mo na ito kay Jehova, madalas pa nga marahil. Tumanggap ka na ng espirituwal na tulong mula sa Kristiyanong mga elder. (Santiago 5:14, 15) Talaga namang nagsisi ka kung kaya kabilang ka pa rin sa kongregasyon. O baka iniwan mo noon ang organisasyon ng Diyos, subalit pagkaraan ay nagsisi ka at naibalik mo ang iyong malinis na katayuan. Alinman dito, baka sumagi pa rin sa iyong isip ang dati mong kasalanan at mapighati ka. Kung mangyari ito, tandaan na si Jehova ay nagpapatawad “nang sagana” sa talagang mga nagsisisi. (Isaias 55:7) Bukod dito, hindi niya nais na isipin mong nahatulan ka na at wala nang pag-asa. Iyan ang gusto ni Satanas. (2 Corinto 2:7, 10, 11) Mapupuksa ang Diyablo sapagkat iyon ang nararapat sa kaniya, subalit gusto niyang isipin mong gayundin ang nararapat na hatol sa iyo. (Apocalipsis 20:10) Huwag mong pahintulutang magtagumpay si Satanas sa pakanang ito na sirain ang iyong pananampalataya. (Efeso 6:11) Sa halip, “manindigan [ka] laban sa kaniya” sa bagay na ito, gaya ng paninindigan mo sa ibang bagay.1 Pedro 5:9.

9 Sa Apocalipsis 12:10, tinatawag si Satanas na “tagapag-akusa sa ating mga kapatid”—ang  mga pinahirang Kristiyano. ‘Inaakusahan niya sila araw at gabi’ sa harap ng Diyos. Ang pagbubulay-bulay sa talatang ito ay makatutulong sa iyo na maunawaang matutuwa si Satanas, ang bulaang tagapag-akusa, kung aakusahan at hahatulan mo ang iyong sarili, bagaman hindi ito ginagawa ni Jehova. (1 Juan 3:19-22) Bakit ka patuloy na mamimighati dahil sa iyong mga pagkukulang hanggang sa puntong parang gusto mo nang sumuko? Huwag mong hayaang sirain ni Satanas ang iyong kaugnayan sa Diyos. Huwag mong hayaang bulagin ka ng Diyablo sa katotohanang si Jehova ay “maawain at magandang-loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging-kabaitan.”Exodo 34:6.

Nakapanghihina ng Loob ang Ating mga Limitasyon

10. Sa anu-anong paraan nakapanghihina ng loob ang mga limitasyon natin?

10 Pinanghihinaan ng loob ang ilang Kristiyano dahil naaapektuhan ng kanilang mga limitasyon ang paglilingkod nila sa Diyos. Ganoon ka rin ba? Baka hindi ka na makagugol ng maraming panahon sa ministeryo gaya ng dati dahil sa malubhang sakit, katandaan, o iba pang kalagayan. Totoong pinasisigla ang mga Kristiyano na bilhin ang panahon para sa paglilingkod sa Diyos. (Efeso 5:15, 16) Pero paano kung talagang hindi ka na makagawa ng higit sa ministeryo dahil sa mga limitasyon anupat pinanghihinaan ka na ng loob?

11. Paano tayo makikinabang sa payo ni Pablo sa Galacia 6:4?

11 Hinihimok tayo ng Bibliya na huwag maging makupad kundi maging “mga tagatulad niyaong mga sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako.” (Hebreo 6:12) Magagawa lamang natin ito kung susuriin natin ang kanilang mainam na halimbawa at tutularan ang kanilang pananampalataya. Gayunman, hindi tayo makikinabang kung ihahambing natin ang ating sarili sa iba at sasabihing hindi pa rin sapat ang nagagawa natin. Kung gayon, makabubuting ikapit natin ang payo ni Pablo: “Patunayan ng bawat isa kung ano ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng dahilan na magbunyi may kinalaman sa kaniyang sarili lamang, at hindi kung ihahambing sa ibang tao.”Galacia 6:4.

12. Bakit tayo makapagbubunyi sa paglilingkuran natin kay Jehova?

12 May mabuting dahilan ang mga Kristiyano para magbunyi, kahit nalilimitahan sila ng malulubhang sakit. Tinitiyak sa atin ng Bibliya: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” (Hebreo 6:10) Baka nahihirapan ka nang gawin ang mga bagay na nagagawa mo noon dahil sa mga kalagayang hindi mo kontrolado. Gayunman, sa tulong ni Jehova, maaaring marami ka pang magagawa sa ilang aspekto ng ministeryong Kristiyano, gaya ng pagpapatotoo sa telepono at sa sulat. Makatitiyak kang pagpapalain ka ng Diyos na Jehova dahil sa iyong buong-kaluluwang paglilingkod at sa pag-ibig na ipinakikita mo sa kaniya at sa iyong kapuwa.Mateo 22:36-40.

Nakapanghihimagod ang “mga Panahong Mapanganib”

13, 14. (a) Sa anong paraan nakapipighati sa atin ang ‘mga panahong ito na mapanganib’? (b) Paanong kitang-kita sa ngayon ang kawalan ng likas na pagmamahal?

13 Bagaman inaasam-asam natin ang buhay sa matuwid na bagong sanlibutan ng Diyos, nabubuhay pa rin tayo ngayon sa “mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.” (2 Timoteo 3:1) Naaaliw tayo dahil alam natin na ang nakapipighating mga pangyayari ay palatandaang malapit na ang pagliligtas sa atin. Pero naaapektuhan pa rin tayo ng mga kalagayan sa palibot natin. Halimbawa, paano kung wala kang trabaho? Baka mahirap makahanap ng trabaho, at sa paglipas ng mga buwan, baka mag-alinlangan ka kung nakikita ba ni Jehova ang iyong kalagayan o naririnig niya ang iyong mga panalangin. O baka naging biktima ka ng pagtatangi o iba pang anyo ng kawalang-katarungan. Kahit sa pagbabasa pa lamang ng mga ulong balita sa diyaryo, maaaring madama mo na ang nadama ng matuwid na lalaking si Lot, na “lubhang nabagabag” (“nanghimagod,” Young’s Literal Translation of the Holy Bible) sa mahahalay na paggawi ng mga taong nakapaligid sa kaniya.2 Pedro 2:7.

14 May isang partikular na aspekto ng mga  huling araw na hindi natin maipagwawalang-bahala. Inihula ng Bibliya na marami ang “mga walang likas na pagmamahal.” (2 Timoteo 3:3) Hindi na nakikita sa maraming pamilya ang pagmamahalan. Oo, “ipinahihiwatig ng mga katibayan na ang mga tao ay mas malamang na mapatay, masaktan, o maabuso sa emosyonal o seksuwal na paraan ng kanilang kapamilya kaysa ninuman,” ang sabi ng aklat na Family Violence. “Ang lugar kung saan dapat mahalin ang mga tao at makadamang ligtas sila ang siyang pinakamapanganib na lugar para sa ilang bata at adulto.” Ang mga nahantad sa di-magandang kapaligiran sa tahanan ay baka dumanas sa kalaunan ng pana-panahong kabalisahan at kawalang-pag-asa. Paano kung ganito ang kalagayan mo?

15. Sa anong paraan nakahihigit ang pag-ibig ni Jehova sa pag-ibig ng tao?

15 Umawit ang salmistang si David: “Sakaling iwan ako ng aking ama at ng aking ina, si Jehova mismo ang kukupkop sa akin.” (Awit 27:10) Nakaaaliw ngang malaman na ang pag-ibig ni Jehova ay nakahihigit sa pag-ibig ng sinumang magulang na tao! Gaano man kasakit ang itakwil, maltratuhin, o iwan ng isang magulang, bale-wala ito sa laki ng pagmamalasakit sa iyo ni Jehova. (Roma 8:38, 39) Tandaan na inilalapit ng Diyos ang mga iniibig niya. (Juan 3:16; 6:44) Anuman ang naging pagtrato sa iyo ng mga tao, iniibig ka ng iyong makalangit na Ama!

Praktikal na mga Hakbang Para Maibsan ang Panlulumo

16, 17. Kapag nanlulumo, ano ang magagawa ng isang tao para mapanatili ang kaniyang espirituwal na lakas?

16 May magagawa kang praktikal na mga hakbang para makayanan ang panlulumo. Halimbawa, sundin mo ang isang nakapagpapatibay na programa ng mga gawaing Kristiyano. Magbulay-bulay sa Salita ng Diyos, lalo na kapag hindi mo na halos makayanan ang panghihina ng loob. Umawit ang salmista: “Nang sabihin ko: ‘Ang aking paa ay tiyak na susuray-suray,’ ang iyong maibiging-kabaitan, O Jehova, ay patuloy na umalalay sa akin. Nang ang aking mga nakababalisang kaisipan ay dumami sa loob ko, ang iyong mga pang-aaliw ay nagsimulang humaplos sa aking kaluluwa.” (Awit 94:18, 19) Tutulong ang regular na pagbabasa ng Bibliya upang mapuno ang iyong isip ng mga salitang nakaaaliw at kaisipang nakapagpapatibay.

17 Napakahalaga rin ng pananalangin. Kahit hindi mo masabi ang lahat ng iyong nadarama, alam ni Jehova ang gusto mong sabihin. (Roma 8:26, 27) Ito ang tiniyak sa atin ng salmista: “Ihagis mo ang iyong pasanin kay Jehova, at siya ang aalalay sa iyo. Hindi niya kailanman ipahihintulot na ang matuwid ay makilos.”Awit 55:22.

18. Anu-anong praktikal na hakbang ang magagawa ng isang taong nanlulumo?

18 Nanlulumo ang ilan dahil sa clinical depression. * Kung may ganito kang sakit, sikapin mong  ituon ang iyong pansin sa bagong sanlibutan ng Diyos at sa panahong “walang sinumang tumatahan ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit.’” (Isaias 33:24) Kung hindi lamang pansamantala ang nadarama mong kawalan ng pag-asa, makabubuti sa iyo kung magpapatingin ka sa doktor. (Mateo 9:12) Mahalaga rin ang pangangalaga sa iyong pangangatawan. Baka makatulong ang masusustansiyang pagkain at pag-eehersisyo. Tiyakin mong sapat ang iyong pahinga. Huwag magpuyat sa panonood ng telebisyon, at iwasan ang mga paglilibang na lubhang magpapahirap sa iyong katawan at emosyon. Higit sa lahat, magpatuloy sa makadiyos na mga gawain! Bagaman hindi pa panahon para ‘pahirin ni Jehova ang bawat luha,’ tutulungan ka niyang magbata.Apocalipsis 21:4; 1 Corinto 10:13.

Namumuhay “sa Ilalim ng Makapangyarihang Kamay ng Diyos”

19. Ano ang pangako ni Jehova sa mga napipighati?

19 Tinitiyak sa atin ng Bibliya na bagaman marami ang mga kapahamakan ng matuwid, “mula sa lahat ng mga iyon ay inililigtas siya ni Jehova.” (Awit 34:19) Paano ito ginagawa ng Diyos? Nang paulit-ulit na manalangin si apostol Pablo para iligtas siya mula sa kaniyang “tinik sa laman,” sinabi sa kaniya ni Jehova: “Ang aking kapangyarihan ay pinasasakdal sa kahinaan.” (2 Corinto 12:7-9) Ano ang ipinangako ni Jehova kay Pablo, at ano ang pangako niya sa iyo? Hindi ang dagliang lunas, kundi ang kakayahang magbata.

20. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas natin, ano ang tinitiyak sa atin ng 1 Pedro 5:6, 7?

20 Sumulat si apostol Pedro: “Magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang maitaas niya kayo sa takdang panahon; habang inihahagis ninyo sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.” (1 Pedro 5:6, 7) Dahil nagmamalasakit sa iyo si Jehova, hindi ka niya pababayaan. Aalalayan ka niya sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas mo. Tandaan na ang tapat na mga Kristiyano ay nasa “ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos.” Habang naglilingkod tayo kay Jehova, binibigyan niya tayo ng lakas para makapagbata. Kung tapat tayo sa kaniya, walang makapagdudulot sa atin ng permanenteng pinsala sa espirituwal. Kung gayon, manatili sana tayong tapat kay Jehova upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan sa ipinangako niyang bagong sanlibutan at masaksihan natin ang araw kung kailan permanente niyang ililigtas ang mga napipighati!

[Mga Talababa]

^ par. 1 Binago ang pangalan.

^ par. 18 Ang clinical depression ay hindi lamang panghihina ng loob kundi isang nasuring sakit kung saan napakatindi at patuloy ang nadaramang kalungkutan. Para sa higit pang impormasyon, tingnan Ang Bantayan ng Oktubre 15, 1988, pahina 25-9; Nobyembre 15, 1988, pahina 21-4; at Ang Bantayan Setyembre 1, 1996, pahina 30-1.

Naaalaala Mo Ba?

• Bakit napipighati maging ang mga lingkod ni Jehova?

• Anu-ano ang mga dahilan ng panlulumo ng ilan sa bayan ng Diyos?

• Paano tayo tinutulungan ni Jehova na makayanan ang ating mga kabalisahan?

• Sa anong paraan tayo nasa “ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos”?

[Mga Tanong sa Aralin]

1, 2. Ano ang naging problema ng isang tapat na Kristiyano, at bakit maaari din natin itong madama?

 3. Magbigay ng mga halimbawa ng mga lingkod ng Diyos sa Bibliya na dumanas ng matinding kapighatian.

 4. Bakit hindi nakapagtatakang may “mga kaluluwang nanlulumo” sa mga Kristiyano sa ngayon?

5, 6. Anong kaaliwan ang masusumpungan sa Roma 7:22-25?

 7. Ano ang makatutulong sa isang tao upang hindi mapighati dahil sa kaniyang makasalanang mga hilig?

8, 9. Bakit natin dapat iwasan ang paghatol sa ating sarili?

10. Sa anu-anong paraan nakapanghihina ng loob ang mga limitasyon natin?

11. Paano tayo makikinabang sa payo ni Pablo sa Galacia 6:4?

12. Bakit tayo makapagbubunyi sa paglilingkuran natin kay Jehova?

13, 14. (a) Sa anong paraan nakapipighati sa atin ang ‘mga panahong ito na mapanganib’? (b) Paanong kitang-kita sa ngayon ang kawalan ng likas na pagmamahal?

15. Sa anong paraan nakahihigit ang pag-ibig ni Jehova sa pag-ibig ng tao?

16, 17. Kapag nanlulumo, ano ang magagawa ng isang tao para mapanatili ang kaniyang espirituwal na lakas?

18. Anu-anong praktikal na hakbang ang magagawa ng isang taong nanlulumo?

19. Ano ang pangako ni Jehova sa mga napipighati?

20. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas natin, ano ang tinitiyak sa atin ng 1 Pedro 5:6, 7?

[Mga Larawan sa pahina 25]

Sa kabila ng mga pagsubok, may dahilan para magsaya ang bayan ni Jehova

[Larawan sa pahina 28]

Ang pagpapatotoo sa telepono ay isa sa pinakamainam na paraan para maibigay mo kay Jehova ang iyong buong makakaya