Bakit mahalagang paghandaan ang sakuna?

Sinasabi ng Bibliya: “Ang matalino na nakakakita ng kapahamakan ay nagkukubli; ang mga walang-karanasan na dumaraan ay dumaranas ng kaparusahan.”—Kawikaan 27:12.

Ipinakikita sa magasing ito kung ano ang dapat nating gawin bago, habang, at pagkatapos ng sakuna.