Ano ba ang pagbubulay-bulay?

“Bubulay-bulayin ko ang lahat ng iyong gawa, at ang iyong mga gawain ay pagtutuunan ko ng pansin.”Awit 77:12.

ANG SINASABI NG MGA TAO

Maraming klase ng meditation, o pagbubulay-bulay; ang ilan ay nanggaling sa sinaunang mga relihiyon sa Silangan. “Para makakita nang malinaw, kailangang blangko ang isip,” ang sabi ng isang manunulat tungkol sa paksang ito. Ipinakikita ng sinabi niya na kung blangko ang isip ng isa habang nagpopokus sa ilang salita o larawan, magdudulot ito ng kapanatagan, malinaw na pag-iisip, at espirituwal na kaliwanagan.

ANG SABI NG BIBLIYA

Ipinakikita ng Bibliya na napakahalaga ng pagbubulay-bulay. (1 Timoteo 4:15) Pero ang pagbubulay-bulay na tinutukoy nito ay walang kinalaman sa pagbablangko ng isip o sa pag-uulit ng ilang salita o parirala, na kung minsa’y tinatawag na mantra. Sa halip, ang pagbubulay-bulay na binabanggit sa Bibliya ay ang makabuluhang pag-iisíp tungkol sa kapaki-pakinabang na mga paksa, gaya ng mga katangian, pamantayan, at mga nilalang ng Diyos. “Binubulay-bulay ko ang lahat ng iyong mga gawa; kusang-loob kong itinutuon ang aking pansin sa gawa ng iyong mga kamay,” ang dalangin ng isang tapat na lingkod ng Diyos. (Awit 143:5) Sinabi rin niya: “Kapag naaalaala kita sa aking higaan, sa mga pagbabantay sa gabi ay binubulay-bulay kita.”Awit 63:6.

 Ano ang maitutulong sa iyo ng pagbubulay-bulay?

“Ang puso ng matuwid ay nagbubulay-bulay upang makasagot.”Kawikaan 15:28.

ANG SABI NG BIBLIYA

Ang pagbubulay-bulay sa mabubuting bagay ay nagpapasulong ng ating personalidad, pagpipigil sa sarili, at katatagan sa moral—mga bagay na tutulong sa ating makapagsalita at kumilos nang may kaunawaan. (Kawikaan 16:23) Kaya naman ang gayong pagbubulay-bulay ay nakatutulong din para magkaroon tayo ng maligaya at makabuluhang buhay. Sinasabi ng Awit 1:3 tungkol sa tao na palaging nagbubulay-bulay sa Diyos: “Siya ay tiyak na magiging tulad ng isang punungkahoy na nakatanim sa tabi ng mga daloy ng tubig, na nagbibigay ng sariling bunga nito sa kaniyang kapanahunan at ang mga dahon nito ay hindi nalalanta, at ang lahat ng kaniyang gawin ay magtatagumpay.”

Tumutulong din ang pagbubulay-bulay para mapasulong ang ating pagkaunawa at memorya. Halimbawa, kapag pinag-aaralan natin ang isang paksa tungkol sa paglalang o sa Bibliya, marami tayong natututuhang impormasyon. Pero kung bubulay-bulayin natin ang mga impormasyong iyon, makikita natin kung paano nauugnay ang mga iyon sa isa’t isa at sa mga dati na nating alam. Kaya, kung paanong binubuo ng karpintero ang mga materyales para makagawa ng magandang bahay, ang pagbubulay-bulay ay tutulong sa atin na pag-ugnay-ugnayin ang mga impormasyon para maunawaan ang paksang pinag-aaralan.

Dapat ba nating kontrolin ang ating pagbubulay-bulay?

“Ang puso ay higit na mapandaya kaysa anupamang bagay at mapanganib. Sino ang makakakilala nito?”Jeremias 17:9.

ANG SABI NG BIBLIYA

“Mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, ay mga nakapipinsalang pangangatuwiran ang lumalabas: mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagpaslang, mga pangangalunya, mga pag-iimbot, mga gawa ng kabalakyutan, panlilinlang, mahalay na paggawi, matang mainggitin, [at] kawalang-katuwiran.” (Marcos 7:21, 22) Oo, tulad ng apoy, kailangang kontrolin ang pagbubulay-bulay! Kung hindi, ang di-wastong mga kaisipan ay maaaring mauwi sa maling mga pagnanasa, na kapag hindi nakontrol ay hahantong sa paggawa ng masama.Santiago 1:14, 15.

Kaya naman hinihimok tayo ng Bibliya na bulay-bulayin ang ‘mga bagay na totoo, matuwid, malinis, kaibig-ibig, may mabuting ulat, may kagalingan, at kapuri-puri.’ (Filipos 4:8, 9) Kung ganitong mga bagay ang itatanim natin sa ating isip, mag-aani tayo ng magagandang katangian, kaaya-ayang pananalita, at malapít na kaugnayan sa iba.Colosas 4:6.