Anong uri ng katawan mayroon ang Diyos?

“Ang Diyos ay Espiritu.”—Juan 4:24.

ANG SABI NG BIBLIYA

Inilalarawan ng Bibliya ang Diyos bilang isang espiritung persona. (2 Corinto 3:17) Kaya naman siya ay di-hamak na nakahihigit sa atin at di-maarok ng ating pisikal na mga pandamdam. Siya ang “Haring walang hanggan, walang kasiraan, di-nakikita,” ang sabi sa 1 Timoteo 1:17. Sinasabi rin ng Bibliya: “Hindi kailanman nakita ng sinuman ang Diyos.”—1 Juan 4:12.

Di-hamak na nakahihigit sa atin ang ating Maylalang kung kaya hindi natin mauunawaan kung ano ang hitsura niya. “Kanino ninyo maitutulad ang Diyos, at anong wangis ang maitatabi ninyo sa kaniya?” ang sabi ng Isaias 40:18. Kahit ang kamangha-manghang pisikal na kalangitan ay hindi maikukumpara sa Makapangyarihan-sa-lahat.—Isaias 40:22, 26.

Pero may matatalinong nilalang na nakakakita sa Diyos at nakakausap pa nga nila siya nang mukhaan. Paano nila nagagawa iyon? Kasi sila rin ay mga espiritu at nakatira sa langit. (1 Hari 22:21; Hebreo 1:7) Tungkol sa mga nilalang na ito na nakahihigit sa tao at tinatawag na mga anghel, sinabi ni Jesu-Kristo: ‘Lagi nilang nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit.’—Mateo 18:10.

 Ang Diyos ba ay omnipresente?

“Manalangin kayo, kung gayon, sa ganitong paraan: ‘Ama namin na nasa langit.’”—Mateo 6:9.

ANG SABI NG BIBLIYA

Hindi itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ay omnipresente, o na siya ay nasa lahat ng dako sa lahat ng oras, na para bang isa lang siyang puwersa. Sa halip, gaya ng ipinakikita ng mga salita ni Jesus sa Mateo 6:9 at 18:10, ang Diyos ay isang persona—isang “Ama”—at siya ay nakatira sa langit, ang kaniyang “tatag na dakong tinatahanan.”—1 Hari 8:43.

Noong malapit nang mamatay si Jesus, sinabi niya: “Iiwan ko ang sanlibutan at paroroon ako sa Ama.” (Juan 16:28) Matapos siyang mamatay bilang tao at buhaying muli bilang espiritu, umakyat si Kristo “sa langit mismo, upang ngayon ay humarap sa mismong persona ng Diyos.”—Hebreo 9:24.

Mahalaga ang mga katotohanang ito tungkol sa Diyos. Bakit? Una, dahil ang Diyos ay isang persona, maaari tayong matuto tungkol sa kaniya at maging malapít sa kaniya. (Santiago 4:8) Isa pa, ipinagsasanggalang tayo nito mula sa huwad na pagsamba, gaya ng pagsamba sa walang-buhay na mga imahen at mga bagay. “Mumunting mga anak, bantayan ninyo ang inyong sarili mula sa mga idolo,” ang sabi ng 1 Juan 5:21.

Paano nilalang ang mga tao ayon sa larawan ng Diyos?

“Pinasimulang lalangin ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan, nilalang niya siya ayon sa larawan ng Diyos; nilalang niya sila na lalaki at babae.”—Genesis 1:27.

ANG SABI NG BIBLIYA

Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig, katarungan, at karunungan. Sa katunayan, sinasabi ng Bibliya: “Maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig.”—Efeso 5:1, 2.

Binigyan din tayo ng Diyos ng kalayaang magpasiya, na tumutulong sa atin na piliin ang tama sa halip na ang mali at magpakita ng pag-ibig sa maraming paraan. (1 Corinto 13:4-7) May kakayahan din tayong maging malikhain, masiyahan sa magagandang bagay, at mamangha sa ating pambihirang daigdig. Higit sa lahat, pinagkalooban tayo ng pagnanais na matuto tungkol sa ating Maylalang at sa kaniyang kalooban para sa atin.—Mateo 5:3.

Kung paano makakatulong sa iyo ang katotohanan sa Bibliya. Habang nakikilala natin ang Diyos at tinutularan siya, lalo tayong makapamumuhay sa paraang nilayon niya. Kaya naman lalo tayong nagiging maligaya sa ating buhay, anupat nasisiyahan, panatag, at kontento. (Isaias 48:17, 18) Oo, alam ng Diyos na naaantig ang puso ng mga tao sa kaniyang magagandang katangian, anupat lumalapit sa kaniya ang tapat-pusong mga tao at inaakay sila sa daang patungo sa buhay na walang-hanggan.—Juan 6:44; 17:3.