“Kapag napakarami mong responsibilidad sa iskul, sa trabaho, o sa mga kaibigan at kapamilya, nakakalimutan mo na kung minsan kung sino ang pinakamahalaga—ang Diyos.”—Faviola, 15, Estados Unidos.

“MANALANGIN kayo nang walang lubay.” (1 Tesalonica 5:17) “Magmatiyaga kayo sa pananalangin.” (Roma 12:12) “Ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos.” (Filipos 4:6) Kung isa kang Kristiyano, baka kabisado mo na ang mga tekstong iyan. Marahil alam mo rin na ang panalangin ang pinakakahanga-hangang paraan ng komunikasyon. Aba, maaari kang makipag-usap sa Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat anumang oras, araw man o gabi! At sinasabi ng Bibliya: “Tayo ay pinakikinggan niya.” *1 Juan 5:14.

Pero gaya ng kabataang binanggit sa pasimula, baka isang hamon para sa iyo ang pananalangin. Kung gayon, ano ang magagawa mo hinggil dito? Tutulungan ka ng artikulong ito na (1) matukoy ang problema, (2) magtakda ng tunguhin may kinalaman sa iyong panalangin, at (3) mabuksan ang “pinto” para maabot mo ang iyong tunguhin.

Una, alamin muna natin kung ano ang problema. Para sa iyo, ano ang pinakamalaking hamon sa pananalangin? Isulat ang iyong sagot sa ibaba.

․․․․․

Ang susunod na hakbang ay magtakda ng tunguhin. Sa ibaba, lagyan ng tsek ang tunguhing gusto mong abutin, o isulat ang sarili mong sagot sa tapat ng “Iba pa.”

  • Gusto kong manalangin nang mas madalas.
  • Gusto kong maging iba-iba ang sinasabi ko sa panalangin.
  • Gusto kong maging mas taimtim ang aking panalangin.
  • Iba pa ․․․․․

Pagbubukas sa “Pinto”

Kung sa tingin mo’y nakakandado ang pinto ng panalangin, gamitin ang mga susi na inilalaan ng Salita ng Diyos, ang Bibliya

Ang panalangin ay gaya ng pinto na maaari mong buksan anumang oras. Pero sinasabi ng maraming kabataan na atubili sila o bihira nilang buksan ang pintong iyon. Kung ganiyan ka rin, huwag kang susuko! Natukoy mo na ang problema at nakapagtakda ka na ng tunguhin. Ang kailangan mo na lang ay susi para mabuksan ang pinto. Isaalang-alang ang ilang hadlang na maaaring  mapaharap sa iyo, pati na ang mga mungkahi kung paano mapagtatagumpayan ang mga ito.

Ang Kandado: PAGPAPABAYA.

“Kung minsan, dahil sa dami ng dapat kong gawin, hindi na ako nakakapanalangin.”—Preeti, 20, Britanya.

Ang Susi: “Manatili kayong mahigpit na nagbabantay na ang inyong paglakad ay hindi gaya ng di-marurunong kundi gaya ng marurunong, na binibili ang naaangkop na panahon para sa inyong sarili, sapagkat ang mga araw ay balakyot.”—Efeso 5:15, 16.

Mungkahi: Pumili ng angkop na oras para manalangin araw-araw. Maaari mo pa nga itong isulat na para kang gumagawa ng appointment. “Kung hindi ako magtatakda ng espesipikong oras para manalangin, nauubos ang panahon ko sa ibang mga bagay,” ang sabi ng 18-taóng-gulang na si Yoshiko na taga-Hapon.

Ang Kandado: PANGGAMBALA.

“Hindi ako makapagtuon ng pansin, at lumilipad ang isip ko habang nananalangin.”—Pamela, 17, Mexico.

Ang Susi: “Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.”—Mateo 12:34.

Mungkahi: Kung palaging lumilipad ang isip mo habang nananalangin ka, subukan mong manalangin nang maigsi—hanggang sa mas nakapagtutuon ka na ng pansin. Isa pang mungkahi: Ipanalangin ang mga bagay na gustung-gusto mong ipakipag-usap. “Mula nang maging tin-edyer ako,” ang sabi ng 14-anyos na si Marina na taga-Russia, “napag-isip-isip kong totoong pakikipag-usap pala sa Diyos ang panalangin. Nakatulong ito para maibuhos ko sa panalangin ang talagang nadarama ko.”

Ang Kandado: RUTIN.

“Kapag nananalangin ako, pare-pareho na lang ang nasasabi ko.”—Dupe, 17, Benin.

Ang Susi: “Bubulay-bulayin ko ang lahat ng iyong gawa, at ang iyong mga gawain ay pagtutuunan ko ng pansin.”—Awit 77:12.

Mungkahi: Kung waring halos iyon at iyon din ang ipinapanalangin mo, isulat bawat araw ang isang pagpapalang natanggap mo. Pasalamatan si Jehova sa pagpapalang iyon. Kung gagawin mo ito nang buong linggo, pitong bagong paksa na ang masasabi mo sa panalangin sa halip na paulit-ulit ka. Ganiyan din ang gawin mo may kaugnayan sa mga pangyayari sa bawat araw. “Kapag nananalangin ako, sinisikap kong magtuon ng pansin sa mga bagay na nangyari nang araw na iyon,” ang sabi ng 21-anyos na si Bruno na taga-Brazil. Ganiyan din ang ginagawa ng 18-anyos na si Samantha na taga-Estados Unidos. “Binabalikan ko ang lahat ng nangyari ngayon na naiiba sa nagdaang mga araw, at saka ko isinasama sa panalangin ang mga bagay na iyon,” ang sabi niya. “Nakakatulong ito para hindi maging pare-pareho ang panalangin ko.” *

Ang Kandado: PAG-AALINLANGAN.

“Minsan, nang ipanalangin ko ang problema ko sa iskul, walang nangyari. Nadagdagan pa nga ang problema ko. Naisip ko tuloy, ‘Bakit pa ako mananalangin? Hindi rin naman nakikinig si Jehova!’”—Minori, 15, Hapon.

Ang Susi: “Kalakip ng tukso ay gagawa rin siya [ang Diyos na Jehova] ng daang malalabasan upang mabata ninyo iyon.”—1 Corinto 10:13.

Mungkahi: Isang bagay ang tiyak: Si Jehova ang “Dumirinig ng panalangin.” (Awit 65:2) Kaya matapos mong ipanalangin ang isang bagay, tingnan ang buong situwasyon. Sa halip na hintayin ang inaasahan mong sagot, magbulay-bulay ka dahil baka naman sinagot na ang iyong panalangin. Yamang matatag ka pa rin bilang Kristiyano, malamang na sinagot na ni Jehova ang iyong panalangin—hindi niya inalis ang problema pero binigyan ka niya ng lakas para makayanan mo iyon.—Filipos 4:13.

Ang Kandado: HIYA.

“Kapag naiisip ko kung ano ang sasabihin sa akin ng mga kaeskuwela ko kapag nakita nilang nananalangin ako bago mananghalian, nauunahan ako ng hiya.”—Hikaru, 17, Hapon.

 Ang Susi: “Sa lahat ng bagay ay may takdang panahon.”—Eclesiastes 3:1.

Mungkahi: Maaaring matuwa ang iba kapag nakita ka nilang tahimik na nananalangin, pero hindi mo naman kailangang magpapansin. Halimbawa, ang maikling panalangin ng tapat na si Nehemias noong nasa harap siya ni Haring Artajerjes ay maliwanag na tahimik lamang, at walang pahiwatig na napansin ng hari na nananalangin si Nehemias. (Nehemias 2:1-5) Maaari ka ring manalangin nang tahimik kay Jehova nang hindi napapansin ng iba.—Filipos 4:5.

Ang Kandado: PAGKADAMA NG KAWALANG-HALAGA.

“Alam na ni Jehova ang mga problema ko. Sawang-sawang na ako sa mga iyon, kaya ganoon din siguro ang nadarama niya! Kung minsan, naiisip kong hindi ako karapat-dapat makipag-usap sa kaniya.”—Elizabeth, 20, Ireland.

Ang Susi: “[Ihagis] ninyo sa [Diyos] ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.”—1 Pedro 5:7.

Mungkahi: Bilang bahagi ng iyong personal na pag-aaral, saliksikin at bulay-bulayin ang sumusunod na mga teksto: Lucas 12:6, 7; Juan 6:44; Hebreo 4:16; 6:10; 2 Pedro 3:9. Makatutulong sa iyo ang mga tekstong ito para makita mo na gusto ni Jehova na pakinggan ka at na hindi ka naman kailangang maging napakahusay na Kristiyano para pakinggan ka niya. Ang salmistang si David—na dumanas din ng kabalisahan at mabibigat na problema—ay buong-pagtitiwalang nagsabi na “si Jehova ay malapit sa mga wasak ang puso; at yaong mga may espiritung nasisiil ay inililigtas niya.” *Awit 34:18.

Si Jehova mismo ang dumirinig ng iyong mga panalangin, kaya patunay ito na mahalaga ka sa kaniya. “Hindi iniatas ni Jehova sa mga anghel ang pakikinig sa ating mga panalangin,” ang sabi ng 17-anyos na si Nicole na taga-Italya. “Siya mismo ang nakikinig sa ating mga panalangin, kaya tiyak na mahalaga ito sa kaniya.”

^ par. 4 Palibhasa’y hindi nakadepende sa mga sound wave ang pandinig ng Maylalang, “naririnig” niya maging ang tahimik na mga panalangin mula sa puso.—Awit 19:14.

^ par. 32 Kung pakiramdam mo’y hindi pinakikinggan ni Jehova ang iyong mga panalangin dahil nakagawa ka ng malubhang kasalanan, ipakipag-usap ito sa iyong mga magulang. “Tawagin [din] ang matatandang lalaki ng kongregasyon [para tulungan ka].” (Santiago 5:14) Matutulungan ka ng mga elder na maibalik ang iyong kaugnayan sa Diyos.

PAG-ISIPAN

  • Anu-anong bagay na mahalaga kay Jehova ang maaari mong isama sa panalangin?
  • Anu-anong bagay tungkol sa iba ang maaari mong ipanalangin kay Jehova?