Paano Mo Sasagutin?

Ano ang Mali sa Larawang Ito?

Sabihin ang tatlong bagay sa larawang ito na hindi tugma sa ulat ng Bibliya sa Genesis 7:1-9, 13-16, 23; 8:15-19.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

CLUE: Ihambing ang Levitico 11:3 at Deuteronomio 14:4.

3. ․․․․․

CLUE: Ihambing ang Deuteronomio 14:7-19.

PARA SA TALAKAYAN:

Paano tinulungan si Noe ng kaniyang mga anak at manugang? Paano mo matutularan ang mga anak ni Noe?

Mula sa Isyung Ito

Sagutin ang mga tanong na ito, at isulat ang nawawalang (mga) talata sa Bibliya.

PAHINA 6 Ano ang hindi kailanman mararanasan ng isang taong umiibig sa salapi? Eclesiastes 5:․․․

PAHINA 9 Sino ang magiging maligaya? Mateo 5:․․․

PAHINA 18 Kapag nananalangin, ano ang hindi dapat gawin ng isang tao? Mateo 6:․․․

PAHINA 28 Ano ang dapat nating gawin sa lahat ng ating kabalisahan? 1 Pedro 5:․․․

Mga Bata, Hanapin ang Larawan

Saang mga pahina makikita ang mga larawang ito? Masasabi mo ba kung ano ang nangyayari sa bawat larawan?

Sino ang Kabilang sa Talaangkanan ni Jesus?

Tingnan ang mga clue. Basahin ang mga teksto. Saka isulat ang tamang mga pangalan.

4. ․․․․․

CLUE: Isa akong hari na “patuloy [na] nanatili kay Jehova” kahit na masamang halimbawa ang aking ama.

Basahin ang 2 Hari 18:1-6.

5. ․․․․․

CLUE: Inabuso ko ang aking kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbububo ng pagkarami-raming dugong walang sala.

Basahin ang 2 Hari 21:16.

6. ․․․․․

CLUE: Tinularan ko ang masamang halimbawa ng aking ama at pataksil akong pinatay ng mismong mga lingkod ko.

Basahin ang 2 Hari 21:19-23.

▪ Nasa pahina 22 ang mga sagot

 MGA SAGOT SA PAHINA 31

1. Walang patulis na proa at popa ang arka.

2. Pitong ‘malilinis’ na hayop, gaya ng tupa, ang ipinasok ni Noe sa arka.

3. Dalawa lamang sa bawat uri ng ‘maruming’ hayop ang ipinasok ni Noe sa arka.

4. Hezekias.—Mateo 1:9.

5. Manases.—Mateo 1:10.

6. Amon.—Mateo 1:10.