Paano Mo Sasagutin?

SINO ANG NAGSABI NITO?

Gumuhit ng linya na magdurugtong sa pangungusap at sa taong nagsabi nito.

David

Jesus

Solomon

Pablo

1. “Ang pagkatakot kay Jehova ang siyang pasimula ng karunungan.”

2. “Kung ano ang ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayundin ang gawin ninyo sa kanila.”

3. “Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo.”

4. “Si Jehova ang aking Pastol. Hindi ako kukulangin ng anuman.”

▪ Para sa Talakayan: Ano pang impormasyon ang alam ninyo tungkol sa bawat isa sa mga tauhang ito sa Bibliya?

KAILAN ITO NANGYARI?

Sabihin kung sino ang (mga) sumulat ng bawat aklat ng Bibliya sa ibaba, at gumuhit ng linya na magdurugtong sa aklat at sa tinatayang petsa kung kailan ito natapos.

1450 B.C.E. 1090 B.C.E. 1078 B.C.E. 36 C.E. 56 C.E.

5. Joshua

6. Ruth

7. Roma

SINO AKO?

8. Inihula ko na isang babae ang papatay kay Sisera.

SINO AKO?

9. Isinapanganib naming mag-asawa ang aming buhay upang iligtas si Pablo.

MULA SA ISYUNG ITO

Sagutin ang mga tanong na ito, at isulat ang nawawalang (mga) talata sa Bibliya.

Pahina 6 Upang maging tagasunod ni Kristo, ano ang dapat gawin ng isang tao? (Lucas 9:____)

Pahina 7-8 Ano ang sinabi ni apostol Pablo na mangyayari sa kongregasyong Kristiyano kapag wala na siya? (Gawa 20:____)

Pahina 13 Ano ang ginawa ni Satanas sa pag-iisip ng marami? (2 Corinto 4:____)

Pahina 28 Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa homoseksuwalidad? (Roma 1:____)

Mga Bata, Hanapin ang Larawan

Mahahanap mo ba ang mga larawang ito sa ibang pahina ng isyung ito? Sa sarili mong salita, sabihin ang nangyayari sa bawat larawan.

(Nasa pahina 20 ang mga sagot)

MGA SAGOT SA PAHINA 31

1. Solomon.—Kawikaan 9:10.

2. Jesus.—Lucas 6:31.

3. Pablo.—1 Corinto 13:8.

4. David.—Awit 23:1.

5. Josue, 1450 B.C.E.

6. Samuel, 1090 B.C.E.

7. Pablo, 56 C.E.

8. Debora.—Hukom 4:4, 9.

9. Prisca, o Priscila.—Roma 16:3, 4.