Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Gumising!  |  Disyembre 2006

Ang Buhay na Naging Posible Dahil sa Kaniya

Ang Buhay na Naging Posible Dahil sa Kaniya

 Ang Buhay na Naging Posible Dahil sa Kaniya

“NARITO! Isang hari ang maghahari ukol sa katuwiran.” Ang nakapagpapasiglang mga pangakong gaya nito tungkol sa pamamahala ni Jesus sa Kaharian ay tampok na bahagi ng Bibliya. Ang isa pang pangako ay nagsasabi: “Ililigtas niya ang dukha na humihingi ng tulong, gayundin ang napipighati at ang sinumang walang katulong. Maaawa siya sa maralita at sa dukha, at ang mga kaluluwa ng mga dukha ay ililigtas niya. . . . Ang kanilang dugo ay magiging mahalaga sa kaniyang paningin.”—Isaias 32:1; Awit 72:12-14.

May makapagkakaila ba na kailangan ng tao sa buong daigdig ang gayong matuwid na pamamahala? Hinimok ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod na palaging isaisip ang Kaharian ng Diyos. “Dumating nawa ang iyong kaharian,” ang panalanging itinuro niya sa kanila. “Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa lupa.”—Mateo 6:9, 10.

Katibayang Malapit Na ang Kaharian ng Diyos

Paano natin malalaman kung kailan darating ang Kahariang ito bilang sagot sa panalanging iyan? Interesado rito ang sinaunang mga tagasunod ni Jesus at nagtanong sila: “Ano ang magiging tanda ng iyong pagkanaririto [bilang namamahalang Hari] at ng katapusan ng sistema ng mga bagay?” Sumagot si Jesus: “Ang bansa ay titindig laban sa bansa . . . , at magkakaroon ng mga kakapusan sa pagkain at mga lindol sa iba’t ibang dako. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng mga hapdi ng kabagabagan.” Nagbabala rin siya: “Dahil sa paglago ng katampalasanan ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig.”—Mateo 24:3-12.

Sinasabi ng isa pang hula sa Bibliya na “sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mga mapagmapuri sa sarili, mga palalo, mga mamumusong, mga masuwayin sa mga magulang, mga walang utang-na-loob, mga di-matapat, mga walang likas na pagmamahal, mga hindi bukás sa anumang kasunduan, mga maninirang-puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, mga walang pag-ibig sa kabutihan, mga mapagkanulo, mga matigas ang ulo, mga mapagmalaki, mga maibigin sa mga kaluguran kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng makadiyos na debosyon ngunit nagbubulaan sa kapangyarihan nito.”—2 Timoteo 3:1-5.

Marahil sasang-ayon ka na katulad na katulad ng panahon natin ngayon ang paglalarawang ito hinggil sa “mga huling araw.” Napakaraming katibayan na talagang ito na nga ang panahon ng katuparan ng hulang ito ng Bibliya: “Magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. At ang kaharian ay hindi isasalin sa iba pang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito, at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda.”—Daniel 2:44.

Anumang bagay na makasisira sa kapayapaan ng mga makaliligtas sa katapusan ng sanlibutang ito ay aalisin ng pamamahala ng Kaharian sa ilalim ng “Prinsipe ng Kapayapaan.” (Isaias 9:6) Nangangako ang hula ng Bibliya: “Ang sanlibutan ay lumilipas at gayundin ang pagnanasa nito, ngunit siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman.” (1 Juan 2:17) Kapag nagwakas ang sanlibutang ito, tatamasahin ng mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ang naiwala para sa pamilya ng tao nang magrebelde sa Diyos ang ating unang mga magulang na sina Adan at Eva.

 Ang Buhay na Malapit Na

“Sa muling-paglalang,” ang paliwanag ni Jesus, ‘ang Anak ng tao ay uupo sa kaniyang maluwalhating trono.’ (Mateo 19:28) Ano ba ang “muling-paglalang” na ito? Ginamit ng isa pang salin ang pananalitang “ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay.” (New International Version) Sa isang katulad na ulat sa Bibliya, tinawag naman ito na ang “darating na sistema ng mga bagay.” (Lucas 18:30) Sa panahong iyon, gagampanan ni Jesus ang kaniyang bigay-Diyos na awtoridad bilang Prinsipe ng Kapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang-hanggang buhay sa lahat ng sumasampalataya sa kaniyang haing pantubos.—Juan 5:21.

Sa bagong sistema ng mga bagay ng Diyos, tatamasahin ng mga tao ang uri ng buhay na ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva nang ilagay niya sila sa makalupang Paraiso. Alalahanin na tinagubilinan sila ng Diyos na magkaroon ng mga anak, oo, “punuin . . . ang lupa at supilin iyon.” Inatasan sila na palawakin sa buong lupa ang kanilang Edenikong Paraiso! (Genesis 1:28) Sa katulad na paraan, sa muling-paglalang, ang lupa ay mapupuno ng mga nakaligtas sa katapusang ito ng sanlibutan, ng kanilang mga anak, at ng mga namatay ngunit muling binuhay. Aatasan sila na gawing paraiso ang lupang ito, na siyang orihinal na layunin ng Diyos.

Tingnan natin ang ilang pagpapala na sinasabi ng Bibliya na tatamasahin ng mga tao sa bagong sanlibutang iyon ng katuwiran.—2 Pedro 3:13.

Bagaman waring hindi kapani-paniwala ang  mga pangakong nakalarawan sa mga pahinang ito, tiyak na magkakatotoo ang mga ito sa “darating na sistema ng mga bagay.” Sa panalangin ni Jesus sa Diyos, sinabi niya kung ano ang dapat gawin ng mga tao upang matamasa ang mga pagpapalang ito, na sinasabi: “Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos, at sa isa na iyong isinugo, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Mapabilang ka sana sa mga mapagpakumbabang humahanap sa nagbibigay-buhay na kaalamang ito.

[Blurb sa pahina 7]

“Ang kaniyang pangalan ay tatawaging . . . Prinsipe ng Kapayapaan. Ang kasaganaan ng pamamahala bilang prinsipe at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas.”—Isaias 9:6, 7

[Kahon/Mga Larawan sa pahina 8, 9]

Bahay at Trabaho Para sa Lahat

“Tiyak na magtatayo sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon . . . Hindi sila magtatanim at iba ang kakain.”—Isaias 65:21, 22.

Saganang Pagkain Para sa Lahat

“Ang lupa ay tiyak na magbibigay ng bunga nito.” “Magkakaroon ng saganang butil sa lupa.”—Awit 67:6; 72:16.

Apektado ng Pangglobong Kapayapaan Maging ang mga Hayop

“Ang lobo ay tatahan ngang sandali kasama ng lalaking kordero, at ang leopardo ay hihigang kasama ng batang kambing, . . . at isang munting bata lamang ang mangunguna sa kanila.”—Isaias 11:6.

Wala Nang Digmaan, Kapayapaan Magpakailanman

“Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma.” “Ang kasaganaan ng pamamahala bilang prinsipe at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas.”—Isaias 2:4; 9:7.

Bubuhaying Muli ang Namatay na mga Mahal sa Buhay

“Ang oras ay dumarating na ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay makaririnig ng . . . tinig [ni Jesus] at lalabas.”—Juan 5:28, 29.

Wala Nang Sakit o Kamatayan

“Walang sinumang tumatahan ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit.’” “Hindi na magkakaroon ng kamatayan . . . Ang mga dating bagay ay lumipas na.”—Isaias 33:24; Apocalipsis 21:3, 4.