Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Huwag Hayaang Mapagkaitan Ka ng Gantimpala

Huwag Hayaang Mapagkaitan Ka ng Gantimpala

“Huwag kayong pagkaitan ng gantimpala ng sinumang tao.”—COL. 2:18.

AWIT: 122, 139

1, 2. (a) Anong gantimpala ang inaasam ng mga lingkod ng Diyos? (b) Ano ang tutulong sa atin na maituon ang ating mga mata sa gantimpala? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

GAYA ni apostol Pablo, ang mga pinahirang Kristiyano sa ngayon ay may mahalagang pag-asa—ang “gantimpala ng paitaas na pagtawag ng Diyos.” (Fil. 3:14) Inaasam nilang maglingkod kasama ni Jesu-Kristo sa kaniyang makalangit na Kaharian at makipagtulungan sa kaniya na gawing sakdal ang sangkatauhan. (Apoc. 20:6) Napakaganda ngang pag-asa! Ang ibang mga tupa naman ay umaasang magkamit ng gantimpalang buhay na walang hanggan sa lupa. At napakasaya rin nila dahil dito!—2 Ped. 3:13.

2 Para tulungan ang mga kapuwa pinahirang Kristiyano na manatiling tapat at makamit ang gantimpala, hinimok sila ni Pablo: “Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas.” (Col. 3:2) Dapat nilang laging isaisip ang kanilang makalangit na mana. (Col. 1:4, 5) Kung bubulay-bulayin ng mga lingkod ni Jehova ang mga pagpapalang inilalaan niya sa kanila, maitutuon nila ang kanilang mga mata sa gantimpala, makalangit man o makalupa ang kanilang pag-asa.—1 Cor. 9:24.

3. Anong mga babala ang ibinigay ni Pablo sa kaniyang mga kapuwa Kristiyano?

 3 Binabalaan din ni Pablo ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano tungkol sa mga panganib na magkakait sa kanila ng gantimpala. Halimbawa, sumulat siya sa kongregasyon sa Colosas tungkol sa huwad na mga Kristiyano na nagsisikap na makamit ang pagsang-ayon ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng Kautusan sa halip na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. (Col. 2:16-18) Tinalakay rin ni Pablo ang mga panganib na napapaharap sa atin ngayon at magkakait sa atin ng gantimpala. Halimbawa, ipinaliwanag niya kung paano lalabanan ang imoral na mga pagnanasa at kung paano aayusin ang mga problema sa mga kapananampalataya at sa mga kapamilya. Mahalaga rin sa atin ang payo niya. Kaya suriin natin ang ilan sa maibiging babala ni Pablo na nasa liham niya sa mga taga-Colosas.

PATAYIN ANG IMORAL NA MGA PAGNANASA

4. Paano natin maaaring maiwala ang gantimpala dahil sa imoral na mga pagnanasa?

4 Matapos ipaalaala sa mga kapatid ang kanilang napakagandang pag-asa, isinulat ni Pablo: “Patayin ninyo, kung gayon, ang mga sangkap ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid [o, seksuwal na imoralidad], karumihan, pita sa sekso, nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan.” (Col. 3:5) Napakalakas ng imoral na mga pagnanasa at maaari nating maiwala ang ating espirituwal na mga kayamanan. Matapos makabalik sa kongregasyon, isang brother na nagpadala sa imoral na mga pagnanasa ang nagsabi, “Hinayaan kong madaig ako ng puwersang napakalakas at nang matauhan ako, huli na ang lahat.”

5. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili sa mapanganib na mga sitwasyon?

5 Lalo tayong dapat na maging mapagbantay sa mga sitwasyon na maaaring tumukso sa atin na labagin ang mga pamantayang moral ni Jehova. Halimbawa, sa simula pa lang, ang mga magkasintahan ay dapat magtakda ng limitasyon tungkol sa paghawak, paghalik, o pagiging magkasama nang silang dalawa lang. (Kaw. 22:3) Baka matukso rin ang isang Kristiyano kapag naglalakbay siya dahil sa trabaho o kapag nagtatrabaho siya kasama ng di-kasekso. (Kaw. 2:10-12, 16) Kung ganiyan ang sitwasyon mo, magpakilala ka bilang Saksi ni Jehova, kumilos sa paraang igagalang ka, at tandaan ang masasamang resulta ng pakikipag-flirt. Kailangan din tayong mag-ingat kapag nadedepres tayo o nalulungkot dahil baka maghanap tayo ng magmamalasakit sa atin. Baka masyado tayong maging desperado sa atensiyon, at tanggapin na lang ito kahit kanino manggaling. Kung mangyari iyan sa iyo, humingi ng tulong kay Jehova at sa mga kapatid para huwag mong maiwala ang gantimpala.—Basahin ang Awit 34:18; Kawikaan 13:20.

6. Ano ang dapat nating tandaan pagdating sa pagpili ng libangan?

6 Para mapatay ang imoral na mga pagnanasa, kailangan nating tanggihan ang imoral na paglilibang. Masasalamin sa karamihan ng libangan sa ngayon ang mga katangian ng sinaunang Sodoma at Gomorra. (Jud. 7) Pinalilitaw ng entertainment industry na normal lang ang seksuwal na imoralidad at wala itong masasamang resulta. Hindi natin ito dapat ipagkibit-balikat at basta na lang tanggapin ang kahit anong paglilibang. Kailangan nating pumili ng libangan na hindi hahadlang sa pagtutuon ng ating mga mata sa gantimpalang buhay.—Kaw. 4:23.

“DAMTAN NINYO ANG INYONG SARILI” NG PAG-IBIG AT KABAITAN

7. Anong mga problema ang maaaring bumangon sa kongregasyong Kristiyano?

7 Isang pagpapala ang maging bahagi ng kongregasyong Kristiyano. Dahil pinag-aaralan natin ang Salita ng Diyos sa ating pagpupulong at dahil sa mabait at maibiging suporta natin sa isa’t isa, napananatili nating  nakapokus ang ating mga mata sa gantimpala. Pero kung minsan, may mga di-pagkakaunawaan na maaaring magdulot ng tensiyon sa gitna ng mga kapatid. Kung hindi malulutas ang mga iyon, baka mauwi ito sa paghihinanakit.—Basahin ang 1 Pedro 3:8, 9.

8, 9. (a) Anong mga katangian ang tutulong sa atin na makamit ang gantimpala? (b) Paano natin maiingatan ang kapayapaan kung nasaktan tayo ng isang kapatid?

8 Hindi natin dapat hayaang mapagkaitan tayo ng gantimpala dahil sa hinanakit. Paano? Hinimok ni Pablo ang mga taga-Colosas: “Bilang mga pinili ng Diyos, banal at iniibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag, kabaitan, kababaan ng pag-iisip, kahinahunan, at mahabang pagtitiis. Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo laban sa iba. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo, gayon din naman ang gawin ninyo. Ngunit, bukod pa sa lahat ng bagay na ito, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig, sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.”—Col. 3:12-14.

9 Tutulong ang pagiging maibigin at mabait para maging mapagpatawad tayo sa isa’t isa. Halimbawa, kung nasaktan tayo sa sinabi o ginawa ng isang kapatid, sikapin nating alalahanin ang mga pagkakataon na hindi tayo naging mabait sa ating pagsasalita o pagkilos. Hindi ba pinahahalagahan natin na pinalampas ng mga kapatid ang ating mga pagkakamali dahil sa kanilang pag-ibig at kabaitan? (Basahin ang Eclesiastes 7:21, 22.) At lalo tayong nagpapasalamat sa kabaitan ni Kristo dahil tinipon niya ang mga tunay na mananamba para magkaisa. (Col. 3:15) Mahal natin ang iisang Diyos, nangangaral tayo ng iisang mensahe, at napapaharap tayo sa pare-parehong mga problema. Kung tayo ay mabait, maibigin, at mapagpatawad, lalong magkakaisa ang kongregasyon at mapananatili nating nakatuon ang ating mga mata sa gantimpala.

10, 11. (a) Bakit mapanganib ang inggit? (b) Paano natin matitiyak na hindi natin maiwawala ang gantimpala dahil sa inggit?

10 Ipinakikita ng mga halimbawa sa Bibliya na maaari nating maiwala ang gantimpala dahil sa paninibugho, o inggit. Halimbawa, nainggit si Cain sa kapatid niyang si Abel kaya pinatay niya ito. Nainggit sina Kora, Datan, at Abiram kay Moises at nagrebelde sila sa kaniya. Nainggit si Haring Saul sa tagumpay ni David kung kaya pinagtangkaan niya itong patayin. Talagang totoo ang sinasabi ng Salita ng Diyos: “Kung saan may paninibugho at hilig na makipagtalo, naroon ang kaguluhan at bawat buktot na bagay.”—Sant. 3:16.

11 Kung lilinangin natin ang pag-ibig at kabaitan sa ating puso, hindi tayo madaling maiinggit. Sinasabi ng Salita ng Diyos: “Ang pag-ibig ay may mahabang pagtitiis at mabait. Ang pag-ibig ay hindi mapanibughuin.” (1 Cor. 13:4) Para huwag tumubo sa puso natin ang inggit, sikapin nating tingnan ang mga bagay-bagay ayon sa pananaw ng Diyos at ituring ang ating mga kapatid bilang bahagi ng iisang katawan—ang kongregasyon. Kaayon ito ng sinasabi ng Bibliya: “Kung ang isang sangkap ay niluluwalhati, ang lahat ng iba pang sangkap ay nakikipagsaya rito.” (1 Cor. 12:16-18, 26) Kaya sa halip na mainggit, magiging masaya tayo kapag tumatanggap ng pagpapala ang iba. Pansinin ang halimbawa ng anak ni Haring Saul, si Jonatan. Hindi siya nainggit nang hirangin si David bilang tagapagmana ng trono. Pinasigla at sinuportahan pa nga niya si David. (1 Sam. 23:16-18) Puwede ba nating tularan ang kabaitan at pag-ibig ni Jonatan?

KAMTIN ANG GANTIMPALA BILANG ISANG PAMILYA

12. Anong makakasulatang payo ang tutulong sa atin na makamit ang gantimpala bilang isang pamilya?

12 Ang pagsunod sa mga simulain ng Bibliya ay tutulong para maging mapayapa at  maligaya ang isang pamilya at para makamit nila ang gantimpala. Anong makakasulatang payo para sa mga pamilya ang ibinigay ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas? Sinabi niya: “Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng nararapat sa Panginoon. Kayong mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan. Kayong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay lubhang kalugud-lugod sa Panginoon. Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak, upang hindi sila masiraan ng loob.” (Col. 3:18-21) Tiyak na sasang-ayon ka na ang pagsunod sa payong ito ay makatutulong sa mga asawang lalaki, asawang babae, at mga anak.

13. Paano maaakay ng isang sister sa katotohanan ang kaniyang di-sumasampalatayang mister?

13 Paano kung isa kang asawang babae at pakiramdam mo ay hindi tama ang pagtrato sa iyo ng iyong di-sumasampalatayang mister? Bubuti ba ang sitwasyon kung aawayin mo siya? Kahit mapasunod mo siya sa gusto mo, maaakay mo kaya siya sa katotohanan? Malamang na hindi. Pero kung igagalang mo ang pagkaulo ng iyong asawang lalaki, mas magiging mapayapa ang inyong pamilya, mapararangalan mo si Jehova, at baka mawagi mo pa nga ang iyong asawa sa tunay na pagsamba! Sa gayon, pareho kayong magkakamit ng gantimpala.—Basahin ang 1 Pedro 3:1, 2.

14. Ano ang dapat gawin ng isang brother kung hindi siya nirerespeto ng kaniyang di-sumasampalatayang misis?

 14 Isa ka bang asawang lalaki at pakiramdam mo ay hindi ka nirerespeto ng iyong di-sumasampalatayang misis? Mas igagalang ka ba niya kung sisigawan mo siya para ipakita kung sino ang boss? Siyempre hindi! Inaasahan ng Diyos na gagamitin mo ang iyong pagkaulo sa maibiging paraan, gaya ni Jesus. (Efe. 5:23) Maibigin at matiyaga si Jesus sa kaniyang kongregasyon bilang ulo nito. (Luc. 9:46-48) Kung tutularan ng asawang lalaki ang halimbawa ni Jesus, baka maakay niya ang kaniyang misis sa tunay na pagsamba.

15. Paano maipakikita ng isang brother ang pag-ibig niya sa kaniyang asawa?

15 Pinapayuhan ang mga asawang lalaki: “Patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan.” (Col. 3:19) Binibigyang-dangal ng maibiging asawang lalaki ang kaniyang misis kung pinakikinggan niya ang opinyon nito at ipinadaramang pinahahalagahan niya ang sinasabi nito. (1 Ped. 3:7) Siyempre, hindi naman niya laging mapagbibigyan ang kaniyang misis, pero mas balanse ang magiging desisyon niya kung kokonsultahin niya ito. (Kaw. 15:22) Hindi pipilitin ng isang maibiging asawang lalaki ang kaniyang misis na igalang siya. Sa halip sisikapin niyang makamit ang respeto nito. Kung mahal niya ang kaniyang asawa at mga anak, mas malamang na maging maligaya ang kanilang pamilya habang naglilingkod sila kay Jehova, at makakamit nila ang gantimpalang buhay.

Paano natin maiiwasang mapagkaitan ng gantimpala dahil sa mga problema sa pamilya? (Tingnan ang parapo 13-15)

MGA KABATAAN—HUWAG HAYAANG MAPAGKAITAN KAYO NG GANTIMPALA!

16, 17. Bilang isang kabataan, paano mo maiiwasang sumamâ ang loob mo sa iyong mga magulang?

16 Paano kung isa kang tin-edyer at pakiramdam mo ay hindi ka naiintindihan ng iyong Kristiyanong mga magulang o masyado ka nilang hinihigpitan? Dahil sa sama ng loob, baka mag-alinlangan ka kung gusto mo ngang maglingkod kay Jehova. Pero kung hihinto ka sa paglilingkod kay Jehova, makikita mo na walang ibang nagmamalasakit sa iyo gaya ng iyong mga magulang at ng mga kapatid sa kongregasyon.

17 Kung hindi ka itutuwid ng mga magulang mo, paano mo malalaman kung talagang mahal ka nila? (Heb. 12:8) Pero baka naman sumasamâ ang loob mo sa paraan nila ng pagdidisiplina sa iyo. Sa halip na mainis, sikaping unawain ang dahilan kung bakit ganoon ang kanilang ikinikilos. Manatiling kalmado at iwasang mag-overreact. Sinasabi ng Salita ng Diyos: “Ang sinumang nagpipigil ng kaniyang mga pananalita ay nagtataglay ng kaalaman, at ang taong may kaunawaan ay malamig ang espiritu.” (Kaw. 17:27) Gawing tunguhin ang pagiging mature, na mahinahong tumatanggap ng payo, paanuman ito ibinigay. (Kaw. 1:8) Tandaan na isang pagpapala ang mga magulang na tunay na nagmamahal kay Jehova. Tiyak na gusto nilang makamit mo ang gantimpalang buhay.

18. Bakit ka determinadong panatilihing nakatuon ang iyong mga mata sa gantimpala?

18 Napakagandang isipin ang gantimpalang nakalaan sa atin—imortal na buhay man sa langit o buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa. Sigurado ang pag-asang ito, na ipinangako mismo ng ating Maylikha. Sinasabi ng Diyos tungkol sa Paraisong lupa: “Ang lupa ay tiyak na mapupuno ng kaalaman kay Jehova.” (Isa. 11:9) Sa panahong iyon, lahat ng nabubuhay sa lupa ay tuturuan ng Diyos. Iyan ay gantimpalang sulit na abutin. Kaya laging isaisip ang ipinangako ni Jehova at huwag hayaang mapagkaitan ka ng gantimpala!