BAKIT ka nakatitiyak na totoo ang mga salitang iyan at na si Jehova ay talagang nagmamalasakit sa iyo? Ang isang dahilan ay sapagkat sinasabi mismo iyan ng Bibliya. Ayon sa 1 Pedro 5:7: ‘Ihagis mo sa kaniya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo.’ Ano ang katibayan na mahalaga ka sa Diyos na Jehova?

NAGLALAAN ANG DIYOS NG MATERYAL NA PANGANGAILANGAN

Si Jehova ay halimbawa sa pagiging mabait at bukas-palad

Nasa Diyos ang mga katangiang hinahanap mo sa isang matalik na kaibigan. Ang mga mabait at bukas-palad sa isa’t isa ay kadalasang nagiging malapít na magkaibigan. Araw-araw, ipinakikita ni Jehova ang kaniyang kabaitan at pagkabukas-palad sa mga tao. Bilang halimbawa: “Pinasisikat niya ang kaniyang araw sa mga taong balakyot at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga taong matuwid at sa mga di-matuwid.” (Mat. 5:45) Ano ba ang nagagawa ng sikat ng araw at ng ulan? Sa pamamagitan ng mga ito, ‘lubusang pinupuno ng Diyos ang mga puso ng tao ng pagkain at pagkagalak.’ (Gawa 14:17) Oo, tinitiyak ni Jehova na maglalaan ang lupa ng saganang pagkain, at talaga namang nasisiyahan tayo sa masarap na pagkain.

Pero bakit marami pa rin ang nagugutom? Dahil kadalasan, ang habol ng mga namumuno ay magkamal ng kapangyarihan at salapi sa halip na tumulong sa mga tao. Malapit nang lutasin ni Jehova ang problema sa kasakiman. Ang kasalukuyang politikal na sistema ay papalitan niya ng kaniyang makalangit na Kaharian, at ang kaniyang Anak ang mamamahala bilang Hari. Sa panahong iyon, wala nang magugutom. Samantala, inilalaan ng Diyos ang pangangailangan ng kaniyang tapat na mga  lingkod. (Awit 37:25) Hindi ba katibayan iyan ng kaniyang pagmamalasakit?

HINDI MARAMOT SI JEHOVA SA KANIYANG PANAHON

Si Jehova ay halimbawa sa pagiging hindi maramot sa kaniyang panahon

Ang mabuting kaibigan ay naglalaan ng panahon para sa iyo. Baka gumugol siya ng maraming oras para pag-usapan ang mga bagay na pareho ninyong gusto. Ang mabuting kaibigan ay makikinig kapag nagsasabi ka ng iyong mga problema at álalahanín. Ganiyan din ba si Jehova? Oo! Handa siyang makinig sa ating mga panalangin. Kaya naman hinihimok tayo ng Bibliya na ‘magmatiyaga sa pananalangin’ at manalangin pa nga “nang walang lubay.”—Roma 12:12; 1 Tes. 5:17.

Gaano karaming panahon ang handang ilaan ni Jehova sa pakikinig sa iyong mga panalangin? Sinasagot iyan ng isang halimbawa sa Bibliya. Bago pumili si Jesus ng kaniyang mga apostol, “nagpatuloy siya sa pananalangin sa Diyos nang buong gabi.” (Luc. 6:12) Sa kaniyang panalangin, malamang na isa-isang sinuri ni Jesus ang kaniyang mga alagad, isinaalang-alang ang kanilang mga katangian at kahinaan, at hiningi ang tulong ng kaniyang Ama sa pagpili. Sa pagsikat ng araw, alam ni Jesus na napili niya ang pinakakuwalipikadong maglingkod bilang kaniyang mga apostol. Bilang isa na “Dumirinig ng panalangin,” handang pakinggan ni Jehova ang lahat ng taimtim na panalangin. (Awit 65:2) Hindi nagbibilang si Jehova ng oras kahit gumugol pa ang isang tao ng maraming oras para ipanalangin ang kaniyang ikinababahala.

HANDANG MAGPATAWAD SI JEHOVA

Si Jehova ay halimbawa sa pagiging handang magpatawad

Kung minsan, kahit ang malalapít na magkakaibigan ay nahihirapang magpatawad. Maging ang matatagal nang magkakaibigan ay naghihiwalay pa nga dahil hindi sila makapagpatawad. Hindi ganiyan si Jehova. Inaanyayahan ng Bibliya ang lahat ng taimtim na indibiduwal na hingin ang kaniyang kapatawaran, “sapagkat magpapatawad siya nang sagana.” (Isa. 55:6, 7) Ano ang nag-uudyok sa Diyos na lubusang magpatawad?

Ito ay ang walang-katulad na pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal niya ang mga tao kaya ibinigay niya ang kaniyang Anak na si Jesus para iligtas sila  sa kasalanan at sa pinsalang dulot nito. (Juan 3:16) Sa katunayan, higit pa ang nagagawa ng pantubos. Sa pamamagitan ng hain ni Kristo, lubusang pinatatawad ng Diyos ang kaniyang mga iniibig. Sumulat si apostol Juan: “Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang patawarin tayo.” (1 Juan 1:9) Dahil sa kapatawaran ni Jehova, nananatili tayong kaibigan niya, at nakaaantig malaman ito.

NARIYAN SIYA KAPAG KAILANGAN MO SIYA

Si Jehova ay halimbawa sa pagiging nariyan kapag kailangan natin siya

Ang tunay na kaibigan ay laging nariyan para damayan ka kapag kailangan mo siya. Ganiyan din ba si Jehova? Sinasabi ng Bibliya: “Bagaman [ang isang lingkod ng Diyos] ay mabuwal, hindi siya babagsak, sapagkat inaalalayan ni Jehova ang kaniyang kamay.” (Awit 37:24) ‘Inaalalayan ni Jehova ang kaniyang mga lingkod’ sa iba’t ibang paraan. Tingnan ang karanasang ito mula sa St. Croix, isang isla sa Caribbean.

Isang kabataang babae ang ginigipit ng kaniyang mga kaklase dahil ayaw niyang sumaludo sa bandila dahil sa kaniyang relihiyon. Pagkatapos humingi ng tulong kay Jehova sa panalangin, nagpasiya siyang harapin ang isyu. Sa kaniyang sumunod na report sa klase, ang paksa niya ay tungkol sa pagsaludo sa bandila. Gamit ang publikasyong Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya, ipinaliwanag niya kung paano nakaapekto sa kaniyang desisyon ang ulat tungkol kina Sadrac, Mesac, at Abednego. Sinabi niya, “Pinrotektahan ni Jehova ang tatlong Hebreong iyon dahil ayaw nilang sumamba sa isang imahen.” Pagkatapos, inialok niya ang aklat sa lahat ng naroroon. Humingi ng kopya ang 11 kaeskuwela niya. Masayang-masaya ang kabataang ito dahil alam niya na binigyan siya ni Jehova ng lakas at karunungan na makapagpatotoo tungkol sa sensitibong paksang iyon.

Nag-aalinlangan ka ba kung nagmamalasakit sa iyo si Jehova? Bulay-bulayin mo ang mga tekstong gaya ng Awit 34:17-19; 55:22; at 145:18, 19. Tanungin ang matatagal nang Saksi kung paano sila pinangalagaan ni Jehova. At kung kailangan mo ang tulong ng Diyos, ipanalangin ito sa kaniya. Makikita mo na talagang ‘nagmamalasakit sa iyo’ si Jehova.