Ang ating taunang teksto para sa 2018: ‘Ang mga umaasa kay Jehova ay magpapanibagong-lakas.’—ISA. 40:31.

AWIT: 3, 47

1. Anong mga problema ang hinaharap natin? Pero ano ang dahilan ni Jehova para malugod sa kaniyang tapat na mga lingkod? (Tingnan ang mga larawan sa simula ng artikulo.)

ANG buhay sa sistemang ito ay punô ng problema. Marami sa inyo, mga minamahal naming kapatid, ang may malubhang sakit. Ang iba naman, kahit tumatanda na rin, ay nag-aalaga ng may-edad na mga kamag-anak. Mayroon ding mga kumakayod nang husto para makapaglaan, hindi ng luho, kundi ng pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. At alam namin na marami ang may patong-patong na problemang umuubos ng lakas, panahon, pati na ng pera! Pero naniniwala kayo na tutulungan kayo ng Diyos at matatag ang inyong pananampalataya sa mga pangako niya sa hinaharap. Tiyak na nalulugod si Jehova sa inyo!

2. Paano tayo mapatitibay ng Isaias 40:29? Pero anong kaisipan ang dapat nating iwasan?

2 Pero pakiramdam mo ba kung minsan ay nasasagad ka na dahil sa mga problema sa buhay? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Sinasabi ng Bibliya na may tapat na mga lingkod noon na nakadamang hindi na nila kaya. (1 Hari 19:4; Job 7:7) Pero sa halip na sumuko, umasa sila kay Jehova para sa lakas. Hindi sila nabigo, dahil si Jehova ay “nagbibigay ng lakas sa pagod.” (Isa. 40:29) Nakalulungkot, iniisip ng ilan sa bayan ng Diyos na para maharap ang mga  problema sa buhay, magandang ‘magpahinga muna sa katotohanan,’ na para bang nagiging pabigat ang mga gawaing Kristiyano sa halip na maging pagpapala. Kaya hindi na sila nagbabasa ng Bibliya, dumadalo sa mga pulong, at nakikibahagi sa ministeryo—at iyan ang gustong mangyari ni Satanas.

3. (a) Paano natin maiiwasang mapahina tayo ni Satanas? (b) Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?

3 Alam ng Diyablo na kung lubusan tayong makikibahagi sa mga gawaing Kristiyano, mapalalakas tayo—at ayaw niyang mangyari iyan. Kaya kapag pakiramdam mo ay nasasagad ka na sa pisikal at emosyonal, huwag kang bibitiw kay Jehova. Lalo ka pang lumapit sa kaniya, dahil ‘patatatagin ka niya, palalakasin ka niya.’ (1 Ped. 5:10; Sant. 4:8) Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang dalawang puwedeng maging dahilan para magmabagal tayo sa paglilingkod sa Diyos. Aalamin din natin kung paano makatutulong ang mga simulain sa Bibliya. Pero talakayin muna natin ang kakayahan ni Jehova na palakasin tayo, gaya ng makikita sa Isaias 40:26-31.

ANG MGA UMAASA KAY JEHOVA AY MAGPAPANIBAGONG-LAKAS

4. Anong aral ang matututuhan natin sa Isaias 40:26?

4 Basahin ang Isaias 40:26. Hindi mabibilang ninuman ang lahat ng bituin sa uniberso. Naniniwala ang mga siyentipiko na sa Milky Way galaxy pa lang, mayroon nang 400 bilyong bituin. Pero binigyan ni Jehova ng pangalan o katawagan ang bawat bituin. Anong aral ang matututuhan natin dito? Kung may personal na interes si Jehova sa mga bagay na walang buhay, lalo na sa iyo! Naglilingkod ka kay Jehova, hindi dahil nakaprograma kang gawin iyon, kundi dahil mahal mo siya! (Awit 19:1, 3, 14) Kilalang-kilala ka ng ating Ama. ‘Ang mismong mga buhok ng iyong ulo ay biláng niya lahat.’ (Mat. 10:30) Tinitiyak din sa atin ng salmista: “Batid ni Jehova ang mga araw [o, pinagdaraanan] ng mga walang pagkukulang.” (Awit 37:18) Oo, nakikita niya ang mga pagsubok na dinaranas mo, at mabibigyan ka niya ng lakas na matiis ang bawat pagsubok.

5. Paano tayo makatitiyak na mapalalakas tayo ni Jehova?

5 Basahin ang Isaias 40:28. Si Jehova ang Pinagmumulan ng dinamikong lakas. Halimbawa, pag-isipan ang dami ng enerhiya na isinusuplay niya sa ating araw. Si David Bodanis, isang manunulat tungkol sa siyensiya, ay nagsabi: “Ang mass na pinasasabog ng ating Araw bawat segundo para maging enerhiya ay katumbas ng [bilyon-bilyong atomic bomb].” Sa kalkulasyon ng isa pang mananaliksik, ang araw ay “kasalukuyang naglalabas [ng] enerhiya kada segundo na makasasapat sa pangangailangan ng sangkatauhan para sa 200,000 taon”! Tiyak na ang Isa na naglalaan ng enerhiya sa araw ay makapagbibigay sa atin ng lakas para maharap natin ang anumang problema.

6. Bakit natin masasabi na mabait ang pamatok ni Jesus, at ano ang epekto nito sa atin?

6 Basahin ang Isaias 40:29. Ang paglilingkod kay Jehova ay nagbibigay sa atin ng kagalakan. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Pasanin ninyo ang aking pamatok.” At idinagdag niya: “Masusumpungan ninyo ang kaginhawahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay may-kabaitan at ang aking pasan ay magaan.” (Mat. 11:28-30) Totoong-totoo iyan! Kung minsan, pagód tayong umaalis ng bahay para dumalo sa pulong o maglingkod sa ministeryo. Pero ano ang pakiramdam natin pagkauwi? Naginhawahan tayo at mas handa nang harapin ang mga problema. Napakabait nga ng pamatok ni Jesus!

7. Maglahad ng karanasan na nagpapakitang totoo ang Mateo 11:28-30.

7 Isang sister na tatawagin nating Kayla ang dumaranas ng chronic fatigue syndrome,  depresyon, at mga pag-atake ng migraine. Kaya kung minsan, hiráp siyang dumalo sa mga pulong. Pero nagsikap siyang dumalo sa isang pulong pangmadla. Sumulat siya: “Ang pahayag ay tungkol sa pagkasira ng loob. May empatiya at pagmamalasakit na itinawid ang impormasyon kung kaya napaluha ako. Naipaalaala nito sa akin na mahalagang daluhan ang mga pulong.” Masaya siya dahil nagsikap siyang dumalo.

8, 9. Ano ang ibig sabihin ni Pablo nang isulat niya: “Kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas”?

8 Basahin ang Isaias 40:30. Marami man tayong kakayahan, limitado pa rin ang magagawa natin sa ating sariling lakas. Kailangan nating tanggapin iyan. Si apostol Pablo ay lalaking may kakayahan. Pero may mga limitasyon siya kaya hindi niya magawa ang lahat ng gusto niya. Nang sabihin niya sa Diyos ang nadarama niya, sinabi ni Jehova sa kaniya: “Ang aking kapangyarihan ay pinasasakdal sa kahinaan.” Naunawaan iyon ni Pablo, kaya sinabi niya: “Kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas.” (2 Cor. 12:7-10) Ano ang ibig niyang sabihin?

9 Alam ni Pablo na limitado ang magagawa niya sa sariling lakas, kaya kailangan niya ang tulong ng Diyos. Mapalalakas siya ng banal na espiritu ng Diyos kapag nanghihina siya. Hindi lang iyon. Mabibigyang-kapangyarihan si Pablo ng banal na espiritu na magampanan ang mga atas na hindi niya magagawa sa sarili niyang lakas. Totoo rin iyan sa atin. Kapag binibigyan tayo ni Jehova ng banal na espiritu, tiyak na mapalalakas tayo!

10. Paano tinulungan ni Jehova si David na harapin ang mga hamon sa buhay?

10 Maraming beses na naranasan ng salmistang si David kung paano siya pinalakas ng banal na espiritu ng Diyos. Umawit siya: “Sa pamamagitan mo ay madadaluhong ko ang pangkat ng mandarambong; at sa pamamagitan ng aking Diyos ay makaaakyat ako sa pader.” (Awit 18:29) May mga pader, o problema, na hindi natin ‘maaakyat’ sa sarili nating lakas; kailangan natin ang tulong ni Jehova.

11. Paano makatutulong ang banal na espiritu para maharap natin ang mga problema?

11 Basahin ang Isaias 40:31. Ang agila ay nakalilipad nang malayo pero hindi dahil sa sarili nitong lakas. Sinasamantala ng agila ang pumapaitaas na mainit na hangin kaya kaunting enerhiya lang ang nagagamit nito. Kaya kapag napaharap ka sa malaking problema, alalahanin ang agila. Magsumamo kay Jehova na bigyan ka ng higit na lakas sa pamamagitan ng “katulong, ang banal na espiritu.” (Juan 14:26) Mabuti na lang, puwede natin itong hilingin kailanma’t kailangan natin—24 oras bawat araw. At baka madama natin na mas kailangan natin ang tulong ng Diyos kapag mayroon tayong di-pagkakaunawaan sa isang kapatid. Pero bakit nangyayari ang mga di-pagkakaunawaan?

12, 13. (a) Bakit nagkakaroon ng di-pagkakasundo sa pagitan ng mga Kristiyano? (b) Ano ang matututuhan natin tungkol kay Jehova sa nangyari kay Jose?

12 Nagkakaroon ng mga di-pagkakasundo dahil lahat tayo ay hindi sakdal. Kaya paminsan-minsan, naiirita tayo sa sinasabi o ginagawa ng isang kapatid—o kung minsan, sila ang naiinis sa atin. Napakahirap na hamon ito. Pero gaya ng ibang pagsubok, hinahayaan ni Jehova na patunayan natin ang ating katapatan sa pamamagitan ng pagsisikap na maglingkod nang may pagkakaisa kasama ng ating mga kapatid, kahit hindi sila sakdal.

Hindi pinabayaan ni Jehova si Jose; hindi ka rin niya pababayaan (Tingnan ang parapo 13)

13 Hindi hinahadlangan ni Jehova ang mga pagsubok sa kaniyang mga lingkod, gaya ng makikita sa nangyari kay Jose. Noong kabataan si Jose, nainggit sa kaniya ang mga kapatid niya. Ipinagbili nila siya para maging alipin, at dinala siya sa Ehipto. (Gen. 37:28) Nakita ni Jehova ang nangyari at tiyak na nalungkot siya sa ginawa nila sa kaibigan niya at tapat na lingkod na si Jose. Pero hindi Niya  ito pinigilan. Pagkatapos, nang akusahan si Jose ng tangkang panggagahasa sa asawa ni Potipar at mabilanggo, hindi rin nakialam si Jehova. Pinabayaan na ba ng Diyos si Jose? Hinding-hindi! Sa halip, “pinagtatagumpay ni Jehova” ang anumang gawin ni Jose.—Gen. 39:21-23.

14. Paano nakabubuti sa espirituwal at sa pisikal ang ‘pag-iwas’ sa galit?

14 Ang isa pang halimbawa ay si David. Bihira ang mga taong nakaranas ng masamang pakikitungo na gaya ng naranasan ni David. Pero hindi hinayaan ng kaibigang ito ng Diyos na mapunô ng hinanakit ang kaniyang puso. Sa halip, isinulat niya: “Iwasan mo ang galit at iwanan mo ang pagngangalit; huwag kang mag-init na hahantong lamang sa paggawa ng masama.” (Awit 37:8) Ano ang pinakamahalagang dahilan para “iwasan” ang galit? Gusto nating tularan si Jehova, dahil ‘hindi niya ginagawa sa atin ang ayon sa ating mga kasalanan.’ (Awit 103:10) Pero may iba pang praktikal na mga dahilan para “iwasan” ang galit. Ang galit ay posibleng maging sanhi ng mataas na presyon ng dugo at mga problema sa paghinga. Makasasamâ ito sa atay at lapay, at puwedeng maging sanhi ng mga problema sa panunaw. Kapag galít tayo, kadalasan ay hindi tayo nakakapag-isip nang malinaw. At kung minsan, ang isang silakbo ng galit ay nasusundan ng nagtatagal na depresyon. Sa kabaligtaran, sinasabi ng Bibliya na “ang pusong mahinahon ay buhay ng katawan.” (Kaw. 14:30) Kaya ano ang dapat nating gawin kapag nasaktan tayo ng ating kapatid? At paano tayo makikipagpayapaan? Sundin natin ang matalinong payo ng Bibliya.

KAPAG DISMAYADO TAYO SA ATING MGA KAPATID

15, 16. Ano ang puwede nating gawin kapag may nakasakit sa atin?

15 Basahin ang Efeso 4:26. Hindi na tayo nagtataka kapag pinakikitunguhan tayo nang di-maganda ng mga hindi lingkod ni Jehova. Pero matindi ang epekto kapag kapananampalataya o kapamilya natin ang may nasabi o nagawa na nakasakit sa atin. Paano kung hindi natin kayang kalimutan na lang ang nangyari? Paaabutin ba natin nang maraming taon ang hinanakit natin? O susundin natin ang matalinong payo ng Bibliya na makipag-ayos agad? Kapag pinatatagal natin ang problema, mas mahihirapan tayong makipagpayapaan sa ating kapatid.

16 Kung nasaktan ka ng isang kapatid at hindi mo kayang palampasin iyon, ano ang puwede mong gawin para makipagpayapaan? Una, marubdob na manalangin kay Jehova. Hilingin mo sa kaniya na tulungan kang kausapin ang iyong kapatid sa maayos na paraan. Tandaan, kaibigan din siya ni Jehova. (Awit 25:14) Mahal siya ng Diyos. Mabait si Jehova sa mga kaibigan niya, at gayundin  ang inaasahan niyang magiging pakikitungo natin sa kanila. (Kaw. 15:23; Mat. 7:12; Col. 4:6) Pagkatapos, isiping mabuti ang sasabihin mo sa iyong kapatid. Huwag isiping sinadya ka niyang saktan o may masama siyang motibo. Maging handang tanggapin na baka may pagkakamali ka rin. Puwede mong simulan ang pakikipag-usap nang ganito, “Siguro masyado lang akong sensitibo, pero no’ng nag-uusap tayo kahapon, pakiramdam ko . . . ” Kung hindi positibo ang resulta ng pag-uusap ninyo, lapitan mo siya uli sa ibang pagkakataon para makipagpayapaan. Samantala, ipanalangin ang iyong kapatid; hilingin kay Jehova na pagpalain siya. Hilingin sa Diyos na tulungan kang magpokus sa magagandang katangian ng iyong kapatid. Anuman ang maging resulta, tiyak na matutuwa si Jehova sa taimtim na pagsisikap mong makipagpayapaan sa iyong kapatid, na isang kaibigan ng Diyos.

KAPAG NABABAGABAG TAYO DAHIL SA ATING NAKARAAN

17. Kapag nagkasala tayo, anong tulong ang inilalaan ni Jehova para makabangon tayo? At bakit dapat nating samantalahin iyon?

17 Nadarama ng ilan na hindi sila karapat-dapat maglingkod kay Jehova dahil nakagawa sila ng malubhang kasalanan noon. Sinusumbatan sila ng kanilang budhi kaya nawawala ang kanilang kapayapaan, kagalakan, at lakas. Naranasan iyan ni Haring David. Sinabi niya: “Nang manahimik ako ay nanghina ang aking mga buto dahil sa pagdaing ko buong araw. Sapagkat sa araw at gabi ay mabigat ang iyong kamay sa akin.” Mabuti na lang, hinarap ni David ang kaniyang problema bilang isang taong espirituwal. “Ang aking kasalanan ay ipinagtapat ko sa iyo sa wakas,” ang isinulat niya, “at pinagpaumanhinan mo ang kamalian ng aking mga kasalanan.” (Awit 32:3-5) Kung nagkasala ka nang malubha, handa kang tulungan ni Jehova para makabangon ka. Pero kailangan mong tanggapin ang tulong na inilalaan niya sa pamamagitan ng kongregasyon. (Kaw. 24:16; Sant. 5:13-15) Huwag magpaliban—nakataya rito ang walang-hanggang kinabukasan mo! Paano naman kung matagal nang napatawad ang kasalanan mo, pero nababagabag ka pa rin?

18. Paano makatutulong ang halimbawa ni Pablo sa mga nakadarama na hindi sila karapat-dapat maglingkod kay Jehova?

18 May mga panahong nababagabag din si apostol Pablo sa mga pagkakamaling nagawa niya. Inamin niya: “Ako ang pinakamababa sa mga apostol, at hindi ako nararapat tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang kongregasyon ng Diyos.” Pero idinagdag ni Pablo: “Ngunit dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos, ako ay naging kung ano nga ako.” (1 Cor. 15:9, 10) Tanggap ni Jehova kung ano si Pablo, isang di-sakdal na tao, at gusto niyang tanggapin din iyon ni Pablo. Kung taimtim kang nagsisisi sa nagawa mong kasalanan at ipinagtapat mo na iyon kay Jehova, at sa mga elder kung kinakailangan, mapapanatag ka na dahil maawain si Jehova. Maniwala kang pinatawad ka na ni Jehova at tanggapin ang kapatawaran niya!—Isa. 55:6, 7.

19. Ano ang ating taunang teksto para sa 2018, at bakit ito angkop?

19 Habang papalapít ang wakas ng sistemang ito, asahan nating darami pa ang mga problema. Pero makatitiyak ka na ibibigay ni Jehova ang anumang kailangan mo para patuloy kang makapaglingkod nang tapat dahil “siya ay nagbibigay ng lakas sa pagod; at ang isa na walang dinamikong lakas ay pinasasagana niya sa lubos na kalakasan.” (Isa. 40:29; Awit 55:22; 68:19) Sa buong 2018, maaalaala natin ang mahalagang katotohanang iyan sa tuwing dadalo tayo ng pulong sa Kingdom Hall. Bakit? Dahil makikita natin doon ang ating taunang teksto: ‘Ang mga umaasa kay Jehova ay magpapanibagong-lakas.’Isa. 40:31.