Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

“Magtiwala Ka kay Jehova at Gumawa Ka ng Mabuti”

“Magtiwala Ka kay Jehova at Gumawa Ka ng Mabuti”

“Magtiwala ka kay Jehova at gumawa ka ng mabuti . . . at makitungo ka nang may katapatan.”—AWIT 37:3.

AWIT: 133, 63

1. Anong kahanga-hangang mga katangian ang ibinigay ni Jehova sa mga tao?

NILIKHA ni Jehova ang mga tao na may kahanga-hangang mga katangian. Binigyan niya tayo ng kakayahang mag-isip para lumutas ng mga problema at magplano para sa kinabukasan. (Kaw. 2:11) Binigyan din niya tayo ng kakayahang isagawa ang ating mga plano para maabot ang ating mga tunguhin. (Fil. 2:13) Nilikha rin niya tayo na may budhi—ang likas na pagkadama ng tama at mali—na tutulong sa ating umiwas sa masama at ituwid ang ating mga pagkakamali.—Roma 2:15.

2. Ano ang inaasahan ni Jehova pagdating sa paggamit natin ng ating mga kakayahan?

2 Inaasahan ni Jehova na gagamitin natin ang ating mga kakayahan sa mabuting paraan. Bakit? Dahil mahal niya tayo, at alam niyang magiging masaya tayo kapag ginagamit natin ang mga kaloob na ito. Sa pamamagitan ng kaniyang Salita, paulit-ulit tayong hinihimok ni Jehova na gamitin ang ating mga kakayahan para sa  ikabubuti. Halimbawa, mababasa sa Hebreong Kasulatan: “Ang mga plano ng masikap ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan”; at “ang lahat ng masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong buong kapangyarihan.” (Kaw. 21:5; Ecles. 9:10) Sinasabi naman sa Kristiyanong Griegong Kasulatan: “Habang tayo ay may panahong kaayaaya para rito, gumawa tayo ng mabuti sa lahat”; at “ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, gamitin ito sa paglilingkod sa isa’t isa.” (Gal. 6:10; 1 Ped. 4:10) Maliwanag na gusto ni Jehova na gawin natin ang ating makakaya para sa ikabubuti natin at ng iba.

3. Ano ang mga limitasyon ng tao?

3 Pero alam din ni Jehova na mayroon tayong mga limitasyon. Hindi natin kayang alisin ang di-kasakdalan, kasalanan, at kamatayan. Hindi rin natin kontrolado ang ibang tao, dahil lahat tayo ay may malayang kalooban. (1 Hari 8:46) At gaano man karaming kaalaman o karanasan ang makamit natin, para lang tayong mga batang paslit kung ihahambing kay Jehova.—Isa. 55:9.

Kapag may problema, “magtiwala ka kay Jehova at gumawa ka ng mabuti”

4. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?

4 Sa lahat ng sitwasyon, dapat tayong umasa sa patnubay ni Jehova, magtiwalang aalalayan niya tayo at gagawin niya ang hindi natin magagawa para sa ating sarili. Pero dapat din nating gawin ang ating makakaya—gumawa ng nararapat na pagkilos para malutas ang mga problema at matulungan ang iba. (Basahin ang Awit 37:3.) Sa ibang salita, kailangan tayong ‘magtiwala kay Jehova at gumawa ng mabuti’; kailangan tayong kumilos “nang may katapatan.” Tingnan natin kung ano ang matututuhan natin kay Noe, kay David, at sa iba pang tapat na mga lingkod ng Diyos na nanalig kay Jehova at gumawa ng nararapat na pagkilos. Makikita natin na kinilala nila kung ano ang hindi nila magagawa at kung ano ang magagawa nila, at kumilos sila ayon dito.

KAPAG NAPALILIBUTAN NG KASAMAAN

5. Ilarawan ang sitwasyon ni Noe.

5 Nabuhay si Noe sa mundong ‘punô ng karahasan’ at imoralidad. (Gen. 6:4, 9-13) Alam niyang darating ang panahon na pupuksain ni Jehova ang masamang sanlibutang iyon. Pero malamang na nabagabag pa rin si Noe dahil sa kasamaan. Sa gayong sitwasyon, kinilala ni Noe na may mga bagay na hindi niya magagawa pero may mga bagay siyang magagawa.

Pagsalansang sa pangangaral (Tingnan ang parapo 6-9)

6, 7. (a) Ano ang hindi magagawa ni Noe? (b) Paanong ang sitwasyon natin ay kagaya ng sitwasyon ni Noe?

 6 Ang hindi magagawa ni Noe: Kahit tapat na ipinangaral ni Noe ang babalang mensahe ni Jehova, hindi niya mapipilit ang masasamang tao noon na tanggapin ang mensaheng iyon, at hindi rin niya mapabibilis ang pagdating ng Baha. Kailangang magtiwala si Noe na tutuparin ni Jehova ang Kaniyang pangako, at na wawakasan Niya ang kasamaan sa tamang panahon.—Gen. 6:17.

7 Nabubuhay rin tayo sa mundong punô ng kasamaan, at ipinangako ni Jehova na pupuksain niya ito. (1 Juan 2:17) Samantala, hindi natin mapipilit ang mga tao na tanggapin ang ‘mabuting balita ng kaharian.’ Hindi rin natin mapabibilis ang pagdating ng “malaking kapighatian.” (Mat. 24:14, 21) Gaya ni Noe, kailangan natin ng matibay na pananampalataya, at magtiwalang malapit nang kumilos ang Diyos. (Awit 37:10, 11) Kumbinsido tayo na hindi hahayaan ni Jehova na tumagal nang kahit isang araw ang masamang sanlibutang ito kaysa sa nararapat.—Hab. 2:3.

8. Saan nagpokus si Noe? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

8 Ang magagawa ni Noe: Sa halip na sumuko dahil sa mga bagay na hindi niya kayang gawin, nagpokus si Noe sa magagawa niya. Bilang “isang mangangaral ng katuwiran,” may-katapatang ipinahayag ni Noe ang babalang mensahe na ibinigay sa kaniya. (2 Ped. 2:5) Tiyak na nakatulong ito para manatiling matatag ang pananampalataya ni Noe. Bukod sa pangangaral, ginamit din niya ang kaniyang pisikal at mental na kakayahan para gawin ang iniatas sa kaniya ng Diyos na pagtatayo ng arka.—Basahin ang Hebreo 11:7.

9. Paano natin matutularan si Noe?

9 Gaya ni Noe, sinisikap natin na lagi tayong “maraming ginagawa sa gawain ng Panginoon.” (1 Cor. 15:58) Maaaring kasama sa gawaing ito ang pagtatayo at pagmamantini ng mga pasilidad para sa pagsamba, pagboboluntaryo sa mga asamblea at kombensiyon, o paglilingkod sa isang tanggapang pansangay o remote translation office. Higit sa lahat, abala tayo sa gawaing pangangaral dahil alam nating pinatitibay nito ang ating pag-asa sa hinaharap. Ganito ang sabi ng isang tapat na sister: “Kapag ipinakikipag-usap mo sa iba ang tungkol sa mga pagpapala ng Kaharian ng Diyos . . . alam  mong ang mga nakikinig sa iyo ay talagang wala nang pag-asa at ipinalalagay nilang hindi na sila kailanman mawawalan ng mga problema.” Oo, pinatitibay ng pangangaral ang pag-asa natin sa hinaharap at tinutulungan tayong huwag sumuko sa takbuhan ukol sa buhay.—1 Cor. 9:24.

KAPAG NAGKASALA TAYO

10. Ilarawan ang sitwasyon ni David.

10 Sinabi ni Jehova na si Haring David ay “isang lalaking kalugud-lugod sa [kaniyang] puso.” (Gawa 13:22) Sa kabuoan, nagpamalas si David ng pambihirang katapatan sa kaniyang buong buhay. Pero may mga panahong nakagawa siya ng malulubhang kasalanan. Nangalunya siya kay Bat-sheba. At ang masahol pa, sinikap niya itong pagtakpan. Isinaayos niyang mapatay sa labanan ang asawa nitong si Uria. Ipinadala pa nga ni David kay Uria ang liham na katumbas ng sentensiyang kamatayan para kay Uria! (2 Sam. 11:1-21) Pero nabunyag din ang mga kasalanan ni David. (Mar. 4:22) Paano tumugon si David?

Nagawang kasalanan (Tingnan ang parapo 11-14)

11, 12. (a) Matapos siyang magkasala, ano ang hindi magagawa ni David? (b) Ano ang gagawin ni Jehova kung talagang nagsisisi tayo?

11 Ang hindi magagawa ni David: Hindi na maibabalik ni David ang nakaraan. At hindi niya matatakasan ang mga epekto ng kaniyang pagkakamali. Sa katunayan, habambuhay niyang pinagdusahan ang ilan sa mga iyon. (2 Sam. 12:10-12, 14) Kaya naman kinailangan niya ng pananampalataya. Kailangan niyang magtiwala na kung magsisisi siya, patatawarin siya ni Jehova at tutulungan siyang mabata ang mga epekto ng kaniyang ginawa.

12 Dahil hindi tayo sakdal, lahat tayo ay nagkakasala. May mga pagkakamali na mas malubha kaysa sa iba, at hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Baka wala na tayong magagawa kundi tiisin ang mga epekto ng ating pagkakasala. (Gal. 6:7) Pero may tiwala tayo sa pangako ng Diyos na kung magsisisi tayo, aalalayan niya tayo sa mahihirap na panahon—kahit kagagawan pa natin ang mga iyon.—Basahin ang Isaias 1:18, 19; Gawa 3:19.

13. Paano nakabangon si David sa espirituwal?

13 Ang magagawa ni David: Tinanggap ni David ang tulong ni Jehova para makabangon siya sa espirituwal. Halimbawa, tinanggap niya ang pagtutuwid ni Jehova sa pamamagitan ni propeta Natan. (2 Sam. 12:13) Nanalangin din siya kay Jehova, ipinagtapat ang kaniyang mga kasalanan, at ipinakita na talagang gusto niyang muling matamo ang pagsang-ayon ni Jehova. (Awit 51:1-17) Sa halip na magpatalo sa panunumbat ng budhi, natuto si David sa kaniyang mga pagkakamali. Hindi na niya inulit ang malulubhang kasalanang iyon. Pagkaraan ng maraming taon, namatay siyang tapat, at ganiyan ang rekord niya sa alaala ni Jehova.—Heb. 11:32-34.

14. Ano ang matututuhan natin kay David?

14 Ano ang matututuhan natin kay David? Kung magkasala tayo nang malubha, kailangan tayong taimtim na magsisi at humingi ng kapatawaran kay Jehova. Dapat nating ipagtapat sa kaniya ang ating mga kasalanan. (1 Juan 1:9) Kailangan din tayong lumapit sa mga elder para matulungan tayo sa espirituwal. (Basahin ang Santiago 5:14-16.) Kung tatanggapin natin ang tulong ni Jehova, ipinakikita nating nagtitiwala tayo sa pangako niya na pagagalingin niya tayo at patatawarin. Pagkatapos, kailangan tayong matuto sa ating mga pagkakamali, magpatuloy sa paglilingkod kay Jehova, at tumingin sa hinaharap nang may pag-asa.—Heb. 12:12, 13.

SA IBA PANG SITWASYON

Pagkakasakit (Tingnan ang parapo 15)

15. Ano ang matututuhan natin kay Hana?

15 Baka may maiisip kang iba pang tapat na lingkod noon na nagtiwala kay Jehova habang gumagawa ng nararapat na pagkilos.  Nariyan si Hana, na baog at di-kayang solusyunan ang problemang ito. Pero nagtiwala siya na aalalayan siya ni Jehova, kaya patuloy siyang sumamba sa tabernakulo at ibinuhos ang kaniyang niloloob sa panalangin. (1 Sam. 1:9-11) Napakahusay na halimbawa para sa atin! Kapag may sakit o iba pang problema na hindi natin kayang solusyunan, ihagis natin ang ating kabalisahan kay Jehova, at magtiwalang nagmamalasakit siya sa atin. (1 Ped. 5:6, 7) Gawin din natin ang ating makakaya para makinabang sa Kristiyanong pagpupulong at iba pang paglalaan ni Jehova.—Heb. 10:24, 25.

Mga anak na suwail (Tingnan ang parapo 16)

16. Ano ang matututuhan ng mga magulang sa may-edad nang si Samuel?

16 Kumusta naman ang tapat na mga magulang na may mga anak na naligaw ng landas? Hindi mapipilit ng may-edad nang si Samuel ang kaniyang adultong mga anak na manatiling matapat sa matuwid na mga pamantayang itinuro niya sa kanila. (1 Sam. 8:1-3) Wala na siyang magagawa kundi ipaubaya ito kay Jehova. Pero puwedeng manatiling matapat si Samuel at palugdan si Jehova, ang kaniyang makalangit na Ama. (Kaw. 27:11) Maraming Kristiyanong magulang sa ngayon ang nasa ganiyang sitwasyon. May tiwala sila na si Jehova, gaya ng ama sa talinghaga tungkol sa alibughang anak, ay handang magpatawad sa mga makasalanang nagsisisi. (Luc. 15:20) Samantala, ang mga magulang na ito ay nagsisikap na manatiling matapat kay Jehova, at umaasang pakikilusin ng halimbawa nila ang kanilang mga anak na manumbalik kay Jehova.

Paghihikahos (Tingnan ang parapo 17)

17. Bakit nakapagpapatibay ang halimbawa ng mahirap na biyuda?

17 Isipin din ang mahirap na biyuda noong panahon ni Jesus. (Basahin ang Lucas 21:1-4.) Wala na siyang magagawa sa katiwaliang nangyayari sa templo noon. (Mat. 21:12, 13) At malamang na wala rin siyang magagawa para makaahon sa kahirapan. Pero kusang-loob niyang iniabuloy ang “dalawang maliit na barya,” na siyang “lahat ng kabuhayang taglay niya.” Buong-pusong nagtiwala ang tapat na babaeng iyon kay Jehova dahil alam niya na kung uunahin niya ang espirituwal na mga bagay, ilalaan ni Jehova ang kaniyang pisikal na mga pangangailangan. Dahil sa pagtitiwalang iyan, sinuportahan niya ang kaayusan noon para sa tunay na pagsamba. Nagtitiwala rin tayo na kung hahanapin muna natin ang Kaharian, titiyakin ni Jehova na matatanggap natin ang ating pangangailangan.—Mat. 6:33.

18. Magbigay ng halimbawa ng kapatid na nagkaroon ng tamang pananaw.

18 Marami tayong kapananampalataya ngayon na nagpapakita rin ng tiwala kay Jehova at gumagawa ng nararapat na pagkilos. Kuning halimbawa si Malcolm, isang brother na nanatiling tapat hanggang sa kamatayan niya noong 2015. Sa maraming dekada ng paglilingkod kay Jehova, nakaranas silang mag-asawa ng lungkot at saya. “Walang kasiguruhan ang buhay, at kung minsan ay napakahirap,” ang sabi niya. “Pero pinagpapala ni Jehova ang mga nananalig sa kaniya.” Ang payo ni Malcolm? “Ipanalangin na maging mabunga ka at aktibo sa paglilingkod kay Jehova. Magpokus sa kaya mong gawin, huwag sa hindi mo kayang gawin.” *

19. (a) Bakit angkop ang ating taunang teksto para sa 2017? (b) Paano mo ikakapit sa iyong buhay ang taunang teksto para sa 2017?

19 Habang pasamâ nang pasamâ ang sistemang ito ng mga bagay, alam nating darami pa ang ating mga problema. (2 Tim. 3:1, 13) Napakahalaga nga na huwag tayong magpatalo sa mga iyon. Sa halip, patibayin natin ang ating pagtitiwala kay Jehova at gumawa ng nararapat na pagkilos. Angkop nga ang ating taunang teksto para sa 2017: “Magtiwala ka kay Jehova at gumawa ka ng mabuti”!—Awit 37:3.

Ang ating taunang teksto para sa 2017: “Magtiwala ka kay Jehova at gumawa ka ng mabuti.”—Awit 37:3