Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

“Yayaon Kaming Kasama Ninyo”

“Yayaon Kaming Kasama Ninyo”

“Yayaon kaming kasama ninyo, sapagkat narinig namin na ang Diyos ay sumasainyo.”—ZAC. 8:23.

AWIT: 65, 122

1, 2. (a) Ano ang sinabi ni Jehova na mangyayari sa panahon natin? (b) Anong mga tanong ang sasagutin sa artikulong ito? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

SINABI ni Jehova tungkol sa panahon natin: “Mangyayari sa mga araw na iyon na sampung lalaki mula sa lahat ng wika ng mga bansa ang tatangan, oo, tatangan sila sa laylayan ng lalaki na isang Judio, na sinasabi: ‘Yayaon kaming kasama ninyo, sapagkat narinig namin na ang Diyos ay sumasainyo.’” (Zac. 8:23) Gaya ng makasagisag na 10 lalaki, ang mga may makalupang pag-asa ay ‘tatangan sa laylayan ng lalaki na isang Judio.’ Ikinararangal nilang makasama ang pinahiran-ng-espiritung “Israel ng Diyos” dahil alam nilang pinagpapala ni Jehova ang mga ito.—Gal. 6:16.

2 Gaya ni propeta Zacarias, sinabi rin ni Jesus na magkakaisa ang bayan ng Diyos. Sinabi niya na ang kaniyang mga alagad ay binubuo ng dalawang grupo, ang “munting kawan” at ang “ibang mga tupa,” pero sinabi niyang sila ay magiging “isang kawan” na may “isang pastol.” (Luc. 12:32; Juan 10:16) Dahil dito, bumabangon ang ilang tanong: (1) Kailangan bang malaman ng ibang mga tupa ang mga pangalan ng lahat ng pinahiran sa ngayon? (2) Ano ang dapat na maging tingin ng mga pinahiran sa kanilang sarili? (3) Kung may kakongregasyon ka na nagsimulang makibahagi  sa mga emblema sa Memoryal, ano ang dapat na maging reaksiyon mo? (4) Dapat ka bang mabahala kung dumarami ang nakikibahagi sa mga emblema? Talakayin natin ang sagot sa mga tanong na ito.

KAILANGAN BA NATING MALAMAN ANG MGA PANGALAN NG LAHAT NG PINAHIRAN SA NGAYON?

3. Bakit imposible nating matiyak kung sino-sino ang mapapabilang sa 144,000?

3 Kailangan bang malaman ng ibang mga tupa ang mga pangalan ng lahat ng pinahiran sa ngayon? Hindi. Bakit? Kahit may makalangit na pagtawag sila, paanyaya lang ang natanggap nila at hindi pa kumpirmasyon ng kanilang gantimpala. Kaya naman nagbabangon si Satanas ng “mga bulaang propeta . . . upang iligaw, kung maaari, maging ang mga pinili.” (Mat. 24:24) Hindi tayo nakatitiyak kung sino sa mga pinahiran ang tatanggap ng makalangit na gantimpala malibang ipasiya ni Jehova na karapat-dapat ang isang tao para dito. Si Jehova ang nagpapasiya at nagbibigay ng pangwakas na pagtatatak, bago man mamatay nang tapat ang isang pinahiran o bago magsimula ang “malaking kapighatian.” (Apoc. 2:10; 7:3, 14) Kaya walang-saysay na alamin kung sino-sino sa mga lingkod ng Diyos ang mapapabilang sa 144,000. [1]

4. Kung imposibleng malaman ang mga pangalan ng lahat ng pinahiran sa lupa ngayon, paano tayo ‘yayaong kasama’ nila?

4 Kung imposibleng matiyak ang mga pangalan ng lahat ng kabilang sa espirituwal na Israel sa ngayon, paano ‘yayaong kasama’ nila ang ibang mga tupa? Pansinin ang inihula ni Zacarias tungkol sa makasagisag na 10 lalaki. Sinabi niya na “tatangan sila sa laylayan ng lalaki na isang Judio, na sinasabi: ‘Yayaon kaming kasama ninyo, sapagkat narinig namin na ang Diyos ay sumasainyo.’” Bagaman iisang Judio lang ang binabanggit, ginamit ang mga salitang “ninyo” at “sumasainyo,” na nasa anyong pangmaramihan. Kung gayon, ang espirituwal na Judiong ito ay malamang na isang grupo, hindi lang iisang indibiduwal! Kaya naman hindi natin kailangang tukuyin kung sino-sino ang espirituwal na Judio para sumama sa kanila. Sa halip, kailangan natin silang makilala bilang isang grupo at suportahan sila. Hindi tayo kailanman hinihimok ng Kasulatan na sumunod sa iisang indibiduwal maliban sa ating Lider na si Jesus.—Mat. 23:10.

ANO ANG DAPAT NA MAGING TINGIN NG MGA PINAHIRAN SA KANILANG SARILI?

5. Anong babala ang dapat na seryosong pag-isipan ng mga pinahiran, at bakit?

5 Dapat na seryosong pag-isipan ng mga nakikibahagi sa mga emblema sa Memoryal ang babala sa 1 Corinto 11:27-29. (Basahin.) Ano ang gustong idiin ni apostol Pablo? Ang isang pinahirang Kristiyano ay nakikibahagi nang hindi karapat-dapat kung hindi niya pananatilihin ang mabuting kaugnayan kay Jehova. (Heb. 6:4-6; 10:26-29) Ang gayong babala ay nagpapaalaala sa mga pinahiran na hindi pa nila natatanggap ang kanilang gantimpala. Kailangan nilang patuloy na magsikap “patungo sa tunguhin ukol sa gantimpala ng paitaas na pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus.”—Fil. 3:13-16.

6. Ano ang dapat na maging tingin ng mga pinahiran sa kanilang sarili?

6 Hinimok ni Pablo ang mga pinahirang Kristiyano na “lumakad nang karapat-dapat sa pagtawag na itinawag sa [kanila].” Paano nila ito gagawin? “Na may buong kababaan ng pag-iisip at kahinahunan, na may mahabang pagtitiis, na pinagtitiisan ang isa’t isa sa pag-ibig, na marubdob na pinagsisikapang ingatan ang pagkakaisa ng  espiritu sa nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan,” ang sabi ni Pablo. (Efe. 4:1-3) Kapakumbabaan ang itinataguyod ng espiritu ni Jehova, hindi pagmamapuri. (Col. 3:12) May-kahinhinang kinikilala ng mga pinahiran na hindi nakahihigit ang antas ng banal na espiritung tinatanggap nila kumpara sa mga may makalupang pag-asa. Hindi nila inaangkin na mayroon silang natatanging kaalaman o pagsisiwalat, o na nakahihigit sila sa iba. Hindi rin nila sasabihan ang iba na makibahagi sa mga emblema dahil pinahiran ang mga ito. Sa halip, mapagpakumbaba nilang kinikilala na si Jehova ang nag-aanyaya sa isa na maging pinahiran.

7, 8. Ano ang hindi inaasahan ng mga pinahirang Kristiyano, at bakit?

7 Bagaman kamangha-manghang pribilehiyo ang makatanggap ng makalangit na pagtawag, hindi umaasa ng espesyal na pagtrato ang mga pinahirang Kristiyano. (Efe. 1:18, 19; basahin ang Filipos 2:2, 3.) Ang espiritu ni Jehova ang mismong nagpatotoo sa kanila. Hindi ito iniaanunsiyo. Kaya hindi sila nagtataka kung may mga hindi agad maniniwala na pinahiran nga sila. Alam kasi nila na sinasabi ng Kasulatan na huwag basta-basta paniwalaan ang mga nag-aangking may espesyal na atas mula sa Diyos. (Apoc. 2:2) Kaya naman hindi sila nagpapakilala bilang pinahiran. Baka nga hindi nila ito ikinukuwento sa iba para huwag makatawag ng pansin sa kanilang sarili. Hindi rin nila ipinagyayabang ang gantimpala nila sa hinaharap.—1 Cor. 1:28, 29; basahin ang 1 Corinto 4:6-8.

8 Karagdagan pa, hindi iniisip ng mga pinahiran na kabilang sila sa isang eksklusibong grupo. Hindi sila naghahanap ng ibang pinahiran para makipagsamahan sa mga ito o bumuo ng grupo sa pag-aaral ng Bibliya. (Gal. 1:15-17) Magdudulot kasi iyon ng pagkakabaha-bahagi sa kongregasyon at sasalungat sa banal na espiritu, na nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa.—Basahin ang Roma 16:17, 18.

ANO ANG DAPAT MONG MAGING REAKSIYON?

9. Bakit dapat tayong maging maingat sa pakikitungo sa mga nakikibahagi sa mga emblema sa Memoryal? (Tingnan ang kahong “ Ang Pag-ibig ay ‘Hindi Gumagawi Nang Hindi Disente.’”)

9 Paano mo dapat pakitunguhan ang mga nakikibahagi sa mga emblema sa Memoryal? Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Lahat kayo ay magkakapatid.” Idinagdag pa niya: “Sinumang nagtataas ng kaniyang sarili ay ibababa, at sinumang nagbababa ng kaniyang sarili ay itataas.” (Mat. 23:8-12) Kaya naman hindi tamang itaas ang sinuman, kahit pinahirang kapatid pa siya ni Kristo. Tungkol sa mga elder, pinasisigla tayo ng Bibliya na tularan ang pananampalataya nila, pero hindi tayo nito inuutusan na ituring ang sinumang tao bilang ating lider. (Heb. 13:7) Totoo, sinasabi ng Kasulatan na ang ilan ay “karapat-dapat sa dobleng karangalan.” Pero karapat-dapat sila sa paggalang, hindi dahil pinahiran sila, kundi dahil sila ay “namumuno sa mahusay na paraan” at “nagpapagal sa pagsasalita at pagtuturo.” (1 Tim. 5:17) Kaya naman kung bibigyan natin sila ng labis na papuri o atensiyon, mahihiya ang mga may makalangit na pagtawag. At mas masaklap, kung tatratuhin natin sila nang espesyal, baka mahirapan silang manatiling mapagpakumbaba. (Roma 12:3) Ayaw nating maging dahilan ng ikatitisod ng sinumang kapatid ni Kristo!—Luc. 17:2.

Paano mo dapat pakitunguhan ang mga nakikibahagi sa mga emblema sa Memoryal? (Tingnan ang parapo 9-11)

10. Paano tayo makapagpapakita ng paggalang sa mga pinahirang Kristiyano?

10 Paano tayo makapagpapakita ng paggalang sa mga pinahiran ni Jehova? Iiwasan nating mag-usisa tungkol sa pagiging pinahiran  nila. Sa gayon, naiiwasan nating manghimasok sa mga bagay na walang kinalaman sa atin. (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11) Hindi natin dapat tanungin ang kanilang mga magulang, asawa, o ibang kamag-anak kung pinahiran din sila dahil hindi namamana ang pag-asang ito. (1 Tes. 2:12) Hindi rin natin dapat tanungin ang asawa ng mga pinahiran kung ano ang nadarama nila na hindi nila makakasama sa Paraiso ang asawa nila. Sa halip na magtanong nang nakasasakit, makapagtitiwala tayo na bubuksan ni Jehova ang kaniyang kamay at sasapatan ang “nasa ng bawat bagay na may buhay.”—Awit 145:16.

11. Paano tayo napoprotektahan kung hindi tayo “humahanga sa mga personalidad”?

11 Kung pinakikitunguhan natin sa tamang paraan ang mga pinahiran, napoprotektahan tayo mula sa panganib. Sinasabi ng Bibliya na puwedeng makapasok sa kongregasyon ang “mga bulaang kapatid.” (Gal. 2:4, 5; 1 Juan 2:19) Baka angkinin pa nga ng mga impostor na ito na pinahiran sila. Mayroon ding mga pinahiran na posibleng tumalikod sa pananampalataya. (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21) Kaya kung hindi tayo “humahanga sa mga personalidad,” hindi tayo mailalayo ng gayong mga tao sa katotohanan. Hindi rin tayo manghihina kapag naging di-tapat ang isang prominente o matagal nang Kristiyano.—Jud. 16.

KUMUSTA NAMAN ANG BILANG NG NAKIKIBAHAGI SA MGA EMBLEMA?

12, 13. Bakit hindi tayo dapat mabahala sa bilang ng nakikibahagi sa mga emblema sa Memoryal?

12 Sa nakaraang mga taon, nakita nating dumami ang nakikibahagi sa mga emblema sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo. Kabaligtaran iyan ng pagbaba ng bilang ng mga nakikibahagi noong nakalipas na mga dekada. Dapat ba tayong mabahala sa pagtaas ng bilang na ito? Hindi. Isaalang-alang natin ang ilang mahahalagang bagay.

13 “Kilala ni Jehova yaong mga nauukol sa kaniya.” (2 Tim. 2:19) Ang mga kapatid na nagbibilang ng mga nakikibahagi sa mga emblema sa Memoryal ay hindi nakatitiyak kung sino sa mga ito ang talagang may makalangit na pag-asa. Kasama sa mga nakikibahagi ang mga nag-aakalang pinahiran sila. Ang ilan na dating nakikibahagi ay tumigil na. Ang iba naman ay may mental o emosyonal na problema kung kaya iniisip nila na maghahari silang kasama ni Kristo sa langit. Maliwanag na ang bilang ng nakikibahagi sa mga emblema ay hindi  mapananaligang basehan kung ilan ang natitirang pinahiran sa lupa.

14. Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa bilang ng mga pinahirang nasa lupa kapag nagsimula na ang malaking kapighatian?

14 Ang mga pinahiran ay nasa iba’t ibang bahagi ng lupa kapag dumating si Jesus para tipunin sila at dalhin sa langit. Sinasabi ng Bibliya tungkol sa panahong iyon: “Isusugo niya [ni Jesus] ang kaniyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang kaniyang mga pinili mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo nito.” (Mat. 24:31) Totoo, ipinakikita ng Kasulatan na sa mga huling araw, isang nalabi na lang ng mga pinahiran ang nasa lupa. (Apoc. 12:17) Pero hindi nito sinasabi kung ilang pinahiran ang naririto pa kapag nagsimula na ang malaking kapighatian.

15, 16. Ano ang dapat nating maunawaan may kinalaman sa 144,000 pinili ni Jehova?

15 Si Jehova ang nagpapasiya kung kailan siya pipili ng mga pinahiran. (Roma 8:28-30) Sinimulan ni Jehova ang pagpili ng mga pinahiran pagkatapos mamatay at buhaying muli si Jesus, at lumilitaw na ang lahat ng miyembro ng kongregasyong Kristiyano noong unang siglo ay pinahiran. Mula noong unang siglo hanggang sa pasimula ng mga huling araw, karamihan sa mga nag-aangking sumusunod kay Kristo ay huwad na mga Kristiyano; inihalintulad sila ni Jesus sa mga “panirang-damo.” Pero nang panahong iyon, patuloy pa ring pinahiran ni Jehova ang ilang tapat, na inilarawan naman ni Jesus bilang “trigo.” (Mat. 13:24-30) Sa mga huling araw na ito, patuloy ang pagpili ni Jehova ng mga magiging kabilang sa 144,000. [2] Kung ipasiya ni Jehova na piliin sila sa huling bahagi ng mga huling araw, sino tayo para kuwestiyunin siya? (Isa. 45:9; Dan. 4:35; basahin ang Roma 9:11, 16.) [3] Mag-ingat tayo na huwag maging gaya ng mga manggagawa na nagreklamo sa pakikitungo ng kanilang panginoon sa mga manggagawa noong ika-11 oras.—Basahin ang Mateo 20:8-15.

16 Hindi lahat ng may makalangit na pag-asa ay kasama sa “tapat at maingat na alipin.” (Mat. 24:45-47) Gaya noong unang siglo, pinakakain ngayon ni Jehova at ni Jesus ang marami sa pamamagitan ng iilan. Iilang pinahirang Kristiyano lang noong unang siglo ang ginamit para sumulat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sa ngayon din naman, iilang pinahirang Kristiyano lang ang inatasang maglaan ng espirituwal na “pagkain sa tamang panahon.”

17. Ano ang natutuhan mo sa artikulong ito?

17 Ano ang natutuhan natin sa ating tinalakay? Dalawang gantimpala ang ibinibigay ni Jehova—buhay sa langit para sa espirituwal na mga Judio at buhay sa lupa para sa makasagisag na 10 lalaki. Pero pareho ang pamantayan niya ng katapatan para sa mga makalangit at sa mga makalupa. Ang dalawang grupong ito ay parehong dapat manatiling mapagpakumbaba, nagkakaisa, at nagtataguyod ng kapayapaan sa kongregasyon. Habang papalapít ang wakas ng mga huling araw na ito, maging determinado nawa tayong maglingkod bilang isang kawan sa ilalim ni Kristo.

^ [1] (parapo 3) Ipinakikita ng Awit 87:5, 6 na posibleng isiwalat sa hinaharap ang mga pangalan ng lahat ng kasamang tagapamahala ni Jesus sa langit.—Roma 8:19.

^ [2] (parapo 15) Ipinakikita ng Gawa 2:33 na kasama si Jesus sa pagpili sa mga pinahiran, pero si Jehova pa rin ang Pinagmumulan ng paanyaya.

^ [3] (parapo 15) Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang “Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa” sa Bantayan, Mayo 1, 2007, p. 30-31.